Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2014/2595(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B7-0219/2014

Debatter :

Omröstningar :

PV 27/02/2014 - 10.7
CRE 27/02/2014 - 10.7

Antagna texter :

P7_TA(2014)0170

Protokoll
Torsdagen den 27 februari 2014 - Strasbourg

10.7. Situationen i Ukraina (omröstning)
CRE

Resolutionsförslag B7-0219/2014, B7-0220/2014, B7-0221/2014, B7-0222/2014, B7-0223/2014 och B7-0224/2014

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 7)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B7-0219/2014

(ersätter B7-0219/2014, B7-0220/2014, B7-0221/2014, B7-0222/2014, B7-0223/2014 och B7-0224/2014):

inlämnat av följande ledamöter:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Mairead McGuinness, Jacek Saryusz-Wolski, Laima Liucija Andrikienė, Roberta Angelilli, Sophie Auconie, Elena Băsescu, Ivo Belet, Jerzy Buzek, Mário David, Anne Delvaux, Mariya Gabriel, Michael Gahler, Andrzej Grzyb, Gunnar Hökmark, Anna Ibrisagic, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Jan Kozłowski, Eduard Kukan, Krzysztof Lisek, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Monica Luisa Macovei, Francisco José Millán Mon, Nadezhda Neynsky, Ria Oomen-Ruijten, Alojz Peterle, Bernd Posselt, Zuzana Roithová, Cristian Dan Preda, Jacek Protasiewicz, György Schöpflin, Salvador Sedó i Alabart, Davor Ivo Stier, Dubravka Šuica, Inese Vaidere och Andrej Plenković för PPE-gruppen;

Hannes Swoboda, Libor Rouček, Ana Gomes, Marek Siwiec, Tonino Picula, Knut Fleckenstein, Evgeni Kirilov, Maria Eleni Koppa, Liisa Jaakonsaari, Boris Zala och Wolfgang Kreissl-Dörfler för S&D-gruppen;

Guy Verhofstadt, Johannes Cornelis van Baalen, Marielle de Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Louis Michel, Marietje Schaake, Phil Bennion, Jelko Kacin, Sarah Ludford, Izaskun Bilbao Barandica, Norica Nicolai, Catherine Bearder, Hannu Takkula, Ivo Vajgl, Eduard-Raul Hellvig, Jan Mulder, Cecilia Wikström, Gerben-Jan Gerbrandy, Graham Watson, Nathalie Griesbeck, Philippe De Backer, Frédérique Ries, Alexander Graf Lambsdorff, Nils Torvalds, Sonia Alfano, Liam Aylward, Robert Rochefort, Pat the Cope Gallagher, Rebecca Taylor, Justina Vitkauskaite Bernard, Anneli Jäätteenmäki, Stanimir Ilchev, Alexandra Thein och Marian Harkin för ALDE-gruppen;

Rebecca Harms, Mark Demesmaeker, Tarja Cronberg, Bart Staes och Malika Benarab-Attou för Verts/ALE-gruppen;

Charles Tannock, Paweł Robert Kowal, Ryszard Antoni Legutko, Adam Bielan, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Marek Henryk Migalski och Valdemar Tomaševski för ECR-gruppen;

Adrian Severin, grupplös.

Antogs (P7_TA(2014)0170)

(Resolutionsförslag B7-0221/2014 bortföll.)

Inlägg:

Zbigniew Zaleski, före omröstningen.

Elmar Brok, som föreslog en muntlig ändring av ändringsförslag 5, vilken beaktades.

Helmut Scholz, som föreslog en muntlig ändring av ändringsförslag 10, vilken beaktades.

Elmar Brok, som föreslog en muntlig ändring av punkt 14, vilken beaktades.

Jacek Saryusz-Wolski, som föreslog en muntlig ändring av ändringsförslag 1, vilken beaktades.

Krzysztof Lisek, som föreslog en muntlig ändring, som innebar att ny text skulle infogas efter punkt 22, vilken beaktades.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy