Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2014/2565(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B7-0188/2014

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 27/02/2014 - 10.8

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2014)0171

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 27 Φεβρουαρίου 2014 - Στρασβούργο

10.8. Κατάσταση στο Ιράκ (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B7-0188/2014, B7-0189/2014, B7-0190/2014, B7-0191/2014, B7-0192/2014 και B7-0193/2014

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 8)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B7-0188/2014

(αντικαθιστά τις B7-0188/2014, B7-0189/2014, B7-0190/2014, B7-0191/2014 και B7-0192/2014):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Mairead McGuinness, Cristian Dan Preda, Ria Oomen-Ruijten, Tunne Kelam, Francisco José Millán Mon, György Schöpflin, Bernd Posselt, Krzysztof Lisek, Alf Svensson, Esther de Lange, Roberta Angelilli, Sari Essayah, Alejo Vidal-Quadras, Dubravka Šuica, Elena Băsescu, Davor Ivo Stier, Arnaud Danjean, Tokia Saïfi, Filip Kaczmarek και Salvador Sedó i Alabart, εξ ονόματος της Ομάδας PPE·

Pino Arlacchi, Véronique De Keyser, Ana Gomes, Silvia Costa και Libor Rouček, εξ ονόματος της Ομάδας S&D·

Jelko Kacin, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Louis Michel, Izaskun Bilbao Barandica και Hannu Takkula, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE·

Tarja Cronberg, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE·

Charles Tannock και Struan Stevenson, εξ ονόματος της Ομάδας ECR.

Εγκρίνεται (P7_TA(2014)0171)

(Η πρόταση ψηφίσματος B7-0193/2014 καταπίπτει.)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου