Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2014/2567(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B7-0201/2014

Разисквания :

Гласувания :

PV 27/02/2014 - 10.9
CRE 27/02/2014 - 10.9

Приети текстове :

P7_TA(2014)0172

Протокол
Четвъртък, 27 февруари 2014 г. - Страсбург

10.9. Употребата на въоръжени безпилотни самолети (гласуване)
Пълни стенографски протоколи

Предложения за резолюция B7-0201/2014, B7-0202/2014, B7-0203/2014, B7-0204/2014, B7-0205/2014 и B7-0206/2014

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 9)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B7-0201/2014

(за замяна на B7-0201/2014, B7-0202/2014, B7-0203/2014, B7-0204/2014 и B7-0206/2014):

внесени от следните членове на ЕП:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Arnaud Danjean, Michael Gahler, Tunne Kelam, Krzysztof Lisek, Elena Băsescu, Roberta Angelilli и Anne Delvaux, от името на групата PPE;

Libor Rouček, Maria Eleni Koppa, Ana Gomes, Richard Howitt, Tonino Picula, Pino Arlacchi и Liisa Jaakonsaari, от името на групата S&D;

Annemie Neyts-Uyttebroeck, Sarah Ludford, Phil Bennion, Marietje Schaake, Norica Nicolai, Ramon Tremosa i Balcells, Louis Michel, Jelko Kacin, Nathalie Griesbeck, Izaskun Bilbao Barandica и Sonia Alfano, от името на групата ALDE;

Barbara Lochbihler, Tarja Cronberg, Jean Lambert, Rui Tavares, Reinhard Bütikofer, Judith Sargentini, Ulrike Lunacek, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda и Iñaki Irazabalbeitia Fernández, от името на групата Verts/ALE;

Sabine Lösing, от името на групата GUE/NGL.

приема се (P7_TA(2014)0172)

(Предложението за резолюция B7-0205/2014 отпада.)

Изказвания

Michael Gahler (groupe PPE), за да направи уточнение по списъка за гласуване на своята група.

Maria Eleni Koppa, за да предложи устно изменение на изменение 2, което не беше прието, тъй като повече от 40 членове на ЕП се противопоставиха на вземането му предвид.

Правна информация - Политика за поверителност