Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2014/2600(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B7-0207/2014

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 27/02/2014 - 10.13

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2014)0176

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 27 Φεβρουαρίου 2014 - Στρασβούργο

10.13. Κατάσταση στη Βενεζουέλα (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B7-0207/2014, B7-0212/2014, B7-0215/2014, B7-0217/2014 και B7-0218/2014

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 13)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B7-0207/2014

(αντικαθιστά τις B7-0207/2014, B7-0212/2014, B7-0217/2014 και B7-0218/2014):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

Jaime Mayor Oreja, Jean-Pierre Audy, Roberta Angelilli, Elena Băsescu, Filip Kaczmarek, Eduard Kukan, Cristian Dan Preda, Nuno Teixeira, Salvador Sedó i Alabart και Davor Ivo Stier, εξ ονόματος της Ομάδας PPE·

Véronique De Keyser, Luis Yáñez-Barnuevo García και Ana Gomes, εξ ονόματος της Ομάδας S&D·

Renate Weber, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Liam Aylward, Johannes Cornelis van Baalen, Hannu Takkula και Alexander Graf Lambsdorff, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE·

Charles Tannock, Edvard Kožušník, Jan Zahradil, Adam Bielan και Ruža Tomašić, εξ ονόματος της Ομάδας ECR.

Εγκρίνεται (P7_TA(2014)0176)

(Η πρόταση ψηφίσματος B7-0215/2014 καταπίπτει.)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου