Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Torstai 27. helmikuuta 2014 - Strasbourg

(Istunto keskeytettiin klo 11.35 äänestysten alkamista odotettaessa ja sitä jatkettiin klo 12.00.)

Puhetta johti
varapuhemies Rainer WIELAND

10. Äänestykset
CRE

Äänestysten kulkua koskevat yksityiskohdat (tarkistukset, erilliset äänestykset, kohta kohdalta ‑äänestykset, ...) esitetään pöytäkirjaan sisältyvässä liitteessä ”Äänestysten tulokset”.

Nimenhuutoäänestysten tulokset, jotka ovat pöytäkirjan liitteenä, ovat saatavana ainoastaan sähköisessä muodossa ja niihin voi tutustua Europarl-sivustolla.


10.1. SOLVIT (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)

Mietintö sisämarkkinoiden ongelmanratkaisuverkosta (SOLVIT) [2013/2154(INI)] - Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta. Esittelijä: Morten Løkkegaard (A7-0059/2014)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 1)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P7_TA(2014)0164)


10.2. Eurooppalainen tutkintamääräys ***I (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)

Mietintö esityksestä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi rikosoikeuden alan eurooppalaisesta tutkintamääräyksestä [09288/2010 - C7-0185/2010- 2010/0817(COD)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Nuno Melo (A7-0477/2013)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 2)

JÄSENVALTIOIDEN ALOITE, TARKISTUKSET ja LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P7_TA(2014)0165)


10.3. Kolmansien maiden kansalaisten viisumivaatimukset ***I (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi luettelon vahvistamisesta kolmansista maista, joiden kansalaisilla on oltava viisumi ulkorajoja ylittäessään, ja niistä kolmansista maista, joiden kansalaisia tämä vaatimus ei koske, annetun asetuksen (EY) N:o 539/2001 muuttamisesta [COM(2013)0853 - C7-0430/2013- 2013/0415(COD)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Tanja Fajon (A7-0104/2014)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 3)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P7_TA(2014)0166)


10.4. Metsälainsäädännön soveltamisen valvontaa, metsähallintoa ja puutuotteiden kauppaa Euroopan unioniin koskeva EU:n ja Indonesian välinen vapaaehtoinen kumppanuussopimus *** (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)

Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi metsälainsäädännön soveltamisen valvontaa, metsähallintoa ja puutuotteiden kauppaa Euroopan unioniin koskevan Euroopan unionin ja Indonesian tasavallan vapaaehtoisen kumppanuussopimuksen tekemisestä [11767/1/2013 - C7-0344/2013- 2013/0205(NLE)] - Kansainvälisen kaupan valiokunta. Esittelijä: Yannick Jadot (A7-0043/2014)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 4)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P7_TA(2014)0167)

Parlamentti antoi hyväksyntänsä sopimuksen tekemiselle.


10.5. Henkilötarkastukset ulkorajoilla ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi yksinkertaistetun järjestelmän käyttöönotosta henkilötarkastuksissa ulkorajoilla siten, että Kroatia ja Kypros hyväksyvät yksipuolisesti tietyt asiakirjat kansallisia viisumejaan vastaaviksi alueidensa läpi tapahtuvaa kauttakulkua varten tai 180 vuorokauden pituista ajanjaksoa kohden enintään 90 vuorokautta kestävää alueellaan oleskelua varten sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston päätösten N:o 895/2006/EY ja N:o 582/2008/EY kumoamisesta [COM(2013)0441 - C7-0186/2013- 2013/0210(COD)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Tanja Fajon (A7-0082/2014)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 5)

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

Hyväksyttiin tarkistettuna (P7_TA(2014)0168)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P7_TA(2014)0168)


10.6. Kolmannet maat, joiden kansalaisilla on oltava viisumi ulkorajoja ylittäessään, ja ne kolmannet maat, joiden kansalaisia tämä vaatimus ei koske ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi luettelon vahvistamisesta kolmansista maista, joiden kansalaisilla on oltava viisumi ulkorajoja ylittäessään, ja niistä kolmansista maista, joiden kansalaisia tämä vaatimus ei koske, annetun asetuksen (EY) N:o 539/2001 muuttamisesta [COM(2012)0650 - C7-0371/2012- 2012/0309(COD)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Mariya Gabriel (A7-0373/2013)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 6)

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

Hyväksyttiin tarkistettuna (P7_TA(2014)0169)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P7_TA(2014)0169)

Puheenvuorot:

Mariya Gabriel (esittelijä) ennen äänestystä.


10.7. Ukrainan tilanne (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B7-0219/2014, B7-0220/2014, B7-0221/2014, B7-0222/2014, B7-0223/2014 ja B7-0224/2014

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 7)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B7-0219/2014

(korvaa päätöslauselmaesitykset B7-0219/2014, B7-0220/2014, B7-0221/2014, B7-0222/2014, B7-0223/2014 ja B7-0224/2014):

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Mairead McGuinness, Jacek Saryusz-Wolski, Laima Liucija Andrikienė, Roberta Angelilli, Sophie Auconie, Elena Băsescu, Ivo Belet, Jerzy Buzek, Mário David, Anne Delvaux, Mariya Gabriel, Michael Gahler, Andrzej Grzyb, Gunnar Hökmark, Anna Ibrisagic, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Jan Kozłowski, Eduard Kukan, Krzysztof Lisek, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Monica Luisa Macovei, Francisco José Millán Mon, Nadezhda Neynsky, Ria Oomen-Ruijten, Alojz Peterle, Bernd Posselt, Zuzana Roithová, Cristian Dan Preda, Jacek Protasiewicz, György Schöpflin, Salvador Sedó i Alabart, Davor Ivo Stier, Dubravka Šuica, Inese Vaidere ja Andrej Plenković PPE-ryhmän puolesta

Hannes Swoboda, Libor Rouček, Ana Gomes, Marek Siwiec, Tonino Picula, Knut Fleckenstein, Evgeni Kirilov, Maria Eleni Koppa, Liisa Jaakonsaari, Boris Zala ja Wolfgang Kreissl-Dörfler S&D-ryhmän puolesta

Guy Verhofstadt, Johannes Cornelis van Baalen, Marielle de Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Louis Michel, Marietje Schaake, Phil Bennion, Jelko Kacin, Sarah Ludford, Izaskun Bilbao Barandica, Norica Nicolai, Catherine Bearder, Hannu Takkula, Ivo Vajgl, Eduard-Raul Hellvig, Jan Mulder, Cecilia Wikström, Gerben-Jan Gerbrandy, Graham Watson, Nathalie Griesbeck, Philippe De Backer, Frédérique Ries, Alexander Graf Lambsdorff, Nils Torvalds, Sonia Alfano, Liam Aylward, Robert Rochefort, Pat the Cope Gallagher, Rebecca Taylor, Justina Vitkauskaite Bernard, Anneli Jäätteenmäki, Stanimir Ilchev, Alexandra Thein ja Marian Harkin ALDE-ryhmän puolesta

Rebecca Harms, Mark Demesmaeker, Tarja Cronberg, Bart Staes ja Malika Benarab-Attou Verts/ALE-ryhmän puolesta

Charles Tannock, Paweł Robert Kowal, Ryszard Antoni Legutko, Adam Bielan, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Marek Henryk Migalski ja Valdemar Tomaševski ECR-ryhmän puolesta

sitoutumaton Adrian Severin.

Hyväksyttiin (P7_TA(2014)0170)

(Päätöslauselmaesitys B7-0221/2014 raukesi.)

Puheenvuorot:

Zbigniew Zaleski ennen äänestystä.

Elmar Brok esitti 5 kohtaan suullisen tarkistuksen, joka hyväksyttiin.

Helmut Scholz esitti 10 tarkistukseen suullisen tarkistuksen, joka hyväksyttiin.

Elmar Brok esitti 14 kohtaan suullisen tarkistuksen, joka hyväksyttiin.

Jacek Saryusz-Wolski esitti 1 tarkistukseen suullisen tarkistuksen, joka hyväksyttiin.

Krzysztof Lisek esitti suullisen tarkistuksen lisätäkseen 22 kohdan jälkeen uuden kohdan, joka hyväksyttiin.


10.8. Irakin tilanne (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B7-0188/2014, B7-0189/2014, B7-0190/2014, B7-0191/2014, B7-0192/2014 ja B7-0193/2014

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 8)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B7-0188/2014

(korvaa päätöslauselmaesitykset B7-0188/2014, B7-0189/2014, B7-0190/2014, B7-0191/2014 ja B7-0192/2014):

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Mairead McGuinness, Cristian Dan Preda, Ria Oomen-Ruijten, Tunne Kelam, Francisco José Millán Mon, György Schöpflin, Bernd Posselt, Krzysztof Lisek, Alf Svensson, Esther de Lange, Roberta Angelilli, Sari Essayah, Alejo Vidal-Quadras, Dubravka Šuica, Elena Băsescu, Davor Ivo Stier, Arnaud Danjean, Tokia Saïfi, Filip Kaczmarek ja Salvador Sedó i Alabart PPE-ryhmän puolesta

Pino Arlacchi, Véronique De Keyser, Ana Gomes, Silvia Costa ja Libor Rouček S&D-ryhmän puolesta

Jelko Kacin, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Louis Michel, Izaskun Bilbao Barandica ja Hannu Takkula ALDE-ryhmän puolesta

Tarja Cronberg Verts/ALE-ryhmän puolesta

Charles Tannock ja Struan Stevenson ECR-ryhmän puolesta.

Hyväksyttiin (P7_TA(2014)0171)

(Päätöslauselmaesitys B7-0193/2014 raukesi.)


10.9. Aseistettujen miehittämättömien ilma-alusten käyttö (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B7-0201/2014, B7-0202/2014, B7-0203/2014, B7-0204/2014, B7-0205/2014 ja B7-0206/2014

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 9)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B7-0201/2014

(korvaa päätöslauselmaesitykset B7-0201/2014, B7-0202/2014, B7-0203/2014, B7-0204/2014 ja B7-0206/2014):

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Arnaud Danjean, Michael Gahler, Tunne Kelam, Krzysztof Lisek, Elena Băsescu, Roberta Angelilli ja Anne Delvaux PPE-ryhmän puolesta

Libor Rouček, Maria Eleni Koppa, Ana Gomes, Richard Howitt, Tonino Picula, Pino Arlacchi ja Liisa Jaakonsaari S&D-ryhmän puolesta

Annemie Neyts-Uyttebroeck, Sarah Ludford, Phil Bennion, Marietje Schaake, Norica Nicolai, Ramon Tremosa i Balcells, Louis Michel, Jelko Kacin, Nathalie Griesbeck, Izaskun Bilbao Barandica ja Sonia Alfano ALDE-ryhmän puolesta

Barbara Lochbihler, Tarja Cronberg, Jean Lambert, Rui Tavares, Reinhard Bütikofer, Judith Sargentini, Ulrike Lunacek, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda ja Iñaki Irazabalbeitia Fernández Verts/ALE-ryhmän puolesta

Sabine Lösing GUE/NGL-ryhmän puolesta.

Hyväksyttiin (P7_TA(2014)0172)

(Päätöslauselmaesitys B7-0205/2014 raukesi.)

Puheenvuorot:

Michael Gahler (PPE-ryhmä) esittääkseen ryhmänsä äänestyslistaa koskevan täsmennyksen.

Maria Eleni Koppa esitti tarkistukseen 2 suullisen tarkistuksen, jota ei hyväksytty, sillä yli 40 jäsentä vastusti sitä.


10.10. Perusoikeudet Euroopan unionissa (2012) (äänestys)

Mietintö perusoikeuksien tilanteesta Euroopan unionissa (2012) [2013/2078(INI)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Louis Michel (A7-0051/2014)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 10)

VAIHTOEHTOINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS (PPE-ryhmän käsiteltäväksi jättämä)

Hylättiin

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P7_TA(2014)0173)


10.11. Eurooppalainen pidätysmääräys (äänestys)

Mietintö suosituksista komissiolle eurooppalaisen pidätysmääräyksen uudelleentarkastelusta [2013/2109(INL)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Sarah Ludford (A7-0039/2014)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 11)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P7_TA(2014)0174)


10.12. Metsälainsäädännön soveltamisen valvontaa, metsähallintoa ja puutuotteiden kauppaa Euroopan unioniin koskeva EU:n ja Indonesian välinen vapaaehtoinen kumppanuussopimus (äänestys)

Päätöslauselmaesitys B7-0187/2014

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 12)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P7_TA(2014)0175)


10.13. Venezuelan tilanne (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B7-0207/2014, B7-0212/2014, B7-0215/2014, B7-0217/2014 ja B7-0218/2014

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 13)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B7-0207/2014

(korvaa päätöslauselmaesitykset B7-0207/2014, B7-0212/2014, B7-0217/2014 ja B7-0218/2014):

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

Jaime Mayor Oreja, Jean-Pierre Audy, Roberta Angelilli, Elena Băsescu, Filip Kaczmarek, Eduard Kukan, Cristian Dan Preda, Nuno Teixeira, Salvador Sedó i Alabart ja Davor Ivo Stier PPE-ryhmän puolesta

Véronique De Keyser, Luis Yáñez-Barnuevo García ja Ana Gomes S&D-ryhmän puolesta

Renate Weber, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Liam Aylward, Johannes Cornelis van Baalen, Hannu Takkula ja Alexander Graf Lambsdorff ALDE-ryhmän puolesta

Charles Tannock, Edvard Kožušník, Jan Zahradil, Adam Bielan ja Ruža Tomašić ECR-ryhmän puolesta.

Hyväksyttiin (P7_TA(2014)0176)

(Päätöslauselmaesitys B7-0215/2014 raukesi.)


10.14. Unionin viisumipolitiikan tulevaisuus (äänestys)

Päätöslauselmaesitys B7-0194/2014

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 14)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P7_TA(2014)0177)


10.15. Erityistoimet naisten aseman kehittämiseksi yhteisessä kalastuspolitiikassa (äänestys)

Mietintö erityistoimista naisten aseman kehittämiseksi yhteisessä kalastuspolitiikassa [2013/2150(INI)] - Kalatalousvaliokunta - Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta. Esittelijät: Dolores García-Hierro Caraballo ja Raül Romeva i Rueda (A7-0070/2014)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 15)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P7_TA(2014)0178)


10.16. Yksityisen kopioinnin maksut (äänestys)

Mietintö yksityisen kopioinnin maksuista [2013/2114(INI)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Françoise Castex (A7-0114/2014)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 16)

VAIHTOEHTOINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS (ALDE-ryhmän esittämä)

Hylättiin

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P7_TA(2014)0179)

Puheenvuorot:

Jacek Protasiewicz valittaakseen Frankfurtin lentoasemalla saamaansa kohtelua ja ilmoittaakseen aiheesta saksalaisessa lehdessä julkaistusta artikkelista. (Puhemies ilmoitti, että kysymys annetaan toimivaltaisten elinten käsiteltäväksi).

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö