Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 27 februari 2014 - Strasbourg

(Sammanträdet avbröts kl. 11.35, i avvaktan på omröstningen, och återupptogs kl. 12.00.)

ORDFÖRANDESKAP: Rainer WIELAND
Vice talman

10. Omröstning
CRE

Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns i bilagan ”Omröstningsresultat” som bifogas protokollet.

Bilagan med resultaten av omröstningarna med namnupprop finns endast i elektronisk form på Europarl.


10.1. Solvit (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om Solvit [2013/2154(INI)] - Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd. Föredragande: Morten Løkkegaard (A7-0059/2014)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 1)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P7_TA(2014)0164)


10.2. En europeisk utredningsorder ***I (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om utkastet till Europaparlamentets och rådets direktiv om en europeisk utredningsorder på det straffrättsliga området [09288/2010 - C7-0185/2010- 2010/0817(COD)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Nuno Melo (A7-0477/2013)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 2)

INITIATIV FRÅN MEDLEMSSTATERNA SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG OCH FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P7_TA(2014)0165)


10.3. Visumkrav för medborgare från tredjeländer ***I (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 539/2001 om fastställande av förteckningen över tredje länder vars medborgare är skyldiga att inneha visering när de passerar de yttre gränserna och av förteckningen över de tredje länder vars medborgare är undantagna från detta krav [COM(2013)0853 - C7-0430/2013- 2013/0415(COD)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Tanja Fajon (A7-0104/2014)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 3)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P7_TA(2014)0166)


10.4. Det frivilliga partnerskapsavtalet mellan EU och Indonesien om skogslagstiftningens efterlevnad, förvaltning av och handel med skog samt import av trävaruprodukter till EU *** (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)

Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingåendet av det frivilliga partnerskapsavtalet mellan Europeiska unionen och Republiken Indonesien om skogslagstiftningens efterlevnad, förvaltning av och handel med skog samt import av trävaruprodukter till Europeiska unionen [11767/1/2013 - C7-0344/2013- 2013/0205(NLE)] - Utskottet för internationell handel. Föredragande: Yannick Jadot (A7-0043/2014)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 4)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P7_TA(2014)0167)

Parlamentet godkände att avtalet ingås.


10.5. Personkontroller vid de yttre gränserna ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om en förenklad ordning för personkontroller vid de yttre gränserna på grundval av Kroatiens och Cyperns unilaterala erkännande av vissa handlingar såsom likställda med de egna nationella viseringarna för transitering genom dessa länders territorium eller planerade vistelser på deras territorium som inte överstiger 90 dagar under en 180-dagarsperiod och om upphävande av Europaparlamentets och rådets beslut nr 895/2006/EG och beslut nr 582/2008/EG [COM(2013)0441 - C7-0186/2013- 2013/0210(COD)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Tanja Fajon (A7-0082/2014)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 5)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P7_TA(2014)0168)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P7_TA(2014)0168)


10.6. Tredjeländer vars medborgare är skyldiga att inneha visering när de passerar de yttre gränserna och tredjeländer vars medborgare är undantagna från detta krav ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 539/2001 om fastställande av förteckningen över tredjeländer vars medborgare är skyldiga att inneha visering när de passerar de yttre gränserna och av förteckningen över de tredjeländer vars medborgare är undantagna från detta krav [COM(2012)0650 - C7-0371/2012- 2012/0309(COD)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Mariya Gabriel (A7-0373/2013)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 6)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P7_TA(2014)0169)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P7_TA(2014)0169)

Inlägg:

Mariya Gabriel (föredragande), före omröstningen.


10.7. Situationen i Ukraina (omröstning)

Resolutionsförslag B7-0219/2014, B7-0220/2014, B7-0221/2014, B7-0222/2014, B7-0223/2014 och B7-0224/2014

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 7)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B7-0219/2014

(ersätter B7-0219/2014, B7-0220/2014, B7-0221/2014, B7-0222/2014, B7-0223/2014 och B7-0224/2014):

inlämnat av följande ledamöter:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Mairead McGuinness, Jacek Saryusz-Wolski, Laima Liucija Andrikienė, Roberta Angelilli, Sophie Auconie, Elena Băsescu, Ivo Belet, Jerzy Buzek, Mário David, Anne Delvaux, Mariya Gabriel, Michael Gahler, Andrzej Grzyb, Gunnar Hökmark, Anna Ibrisagic, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Jan Kozłowski, Eduard Kukan, Krzysztof Lisek, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Monica Luisa Macovei, Francisco José Millán Mon, Nadezhda Neynsky, Ria Oomen-Ruijten, Alojz Peterle, Bernd Posselt, Zuzana Roithová, Cristian Dan Preda, Jacek Protasiewicz, György Schöpflin, Salvador Sedó i Alabart, Davor Ivo Stier, Dubravka Šuica, Inese Vaidere och Andrej Plenković för PPE-gruppen;

Hannes Swoboda, Libor Rouček, Ana Gomes, Marek Siwiec, Tonino Picula, Knut Fleckenstein, Evgeni Kirilov, Maria Eleni Koppa, Liisa Jaakonsaari, Boris Zala och Wolfgang Kreissl-Dörfler för S&D-gruppen;

Guy Verhofstadt, Johannes Cornelis van Baalen, Marielle de Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Louis Michel, Marietje Schaake, Phil Bennion, Jelko Kacin, Sarah Ludford, Izaskun Bilbao Barandica, Norica Nicolai, Catherine Bearder, Hannu Takkula, Ivo Vajgl, Eduard-Raul Hellvig, Jan Mulder, Cecilia Wikström, Gerben-Jan Gerbrandy, Graham Watson, Nathalie Griesbeck, Philippe De Backer, Frédérique Ries, Alexander Graf Lambsdorff, Nils Torvalds, Sonia Alfano, Liam Aylward, Robert Rochefort, Pat the Cope Gallagher, Rebecca Taylor, Justina Vitkauskaite Bernard, Anneli Jäätteenmäki, Stanimir Ilchev, Alexandra Thein och Marian Harkin för ALDE-gruppen;

Rebecca Harms, Mark Demesmaeker, Tarja Cronberg, Bart Staes och Malika Benarab-Attou för Verts/ALE-gruppen;

Charles Tannock, Paweł Robert Kowal, Ryszard Antoni Legutko, Adam Bielan, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Marek Henryk Migalski och Valdemar Tomaševski för ECR-gruppen;

Adrian Severin, grupplös.

Antogs (P7_TA(2014)0170)

(Resolutionsförslag B7-0221/2014 bortföll.)

Inlägg:

Zbigniew Zaleski, före omröstningen.

Elmar Brok, som föreslog en muntlig ändring av ändringsförslag 5, vilken beaktades.

Helmut Scholz, som föreslog en muntlig ändring av ändringsförslag 10, vilken beaktades.

Elmar Brok, som föreslog en muntlig ändring av punkt 14, vilken beaktades.

Jacek Saryusz-Wolski, som föreslog en muntlig ändring av ändringsförslag 1, vilken beaktades.

Krzysztof Lisek, som föreslog en muntlig ändring, som innebar att ny text skulle infogas efter punkt 22, vilken beaktades.


10.8. Situationen i Irak (omröstning)

Resolutionsförslag B7-0188/2014, B7-0189/2014, B7-0190/2014, B7-0191/2014, B7-0192/2014 och B7-0193/2014

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 8)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B7-0188/2014

(ersätter B7-0188/2014, B7-0189/2014, B7-0190/2014, B7-0191/2014 och B7-0192/2014):

inlämnat av följande ledamöter:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Mairead McGuinness, Cristian Dan Preda, Ria Oomen-Ruijten, Tunne Kelam, Francisco José Millán Mon, György Schöpflin, Bernd Posselt, Krzysztof Lisek, Alf Svensson, Esther de Lange, Roberta Angelilli, Sari Essayah, Alejo Vidal-Quadras, Dubravka Šuica, Elena Băsescu, Davor Ivo Stier, Arnaud Danjean, Tokia Saïfi, Filip Kaczmarek och Salvador Sedó i Alabart för PPE-gruppen;

Pino Arlacchi, Véronique De Keyser, Ana Gomes, Silvia Costa och Libor Rouček för S&D-gruppen;

Jelko Kacin, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Louis Michel, Izaskun Bilbao Barandica och Hannu Takkula för ALDE-gruppen;

Tarja Cronberg för Verts/ALE-gruppen;

Charles Tannock och Struan Stevenson för ECR-gruppen.

Antogs (P7_TA(2014)0171)

(Resolutionsförslag B7-0193/2014 bortföll.)


10.9. Användningen av bestyckade drönare (omröstning)

Resolutionsförslag B7-0201/2014, B7-0202/2014, B7-0203/2014, B7-0204/2014, B7-0205/2014 och B7-0206/2014

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 9)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B7-0201/2014

(ersätter B7-0201/2014, B7-0202/2014, B7-0203/2014, B7-0204/2014 och B7-0206/2014):

inlämnat av följande ledamöter:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Arnaud Danjean, Michael Gahler, Tunne Kelam, Krzysztof Lisek, Elena Băsescu, Roberta Angelilli och Anne Delvaux för PPE-gruppen;

Libor Rouček, Maria Eleni Koppa, Ana Gomes, Richard Howitt, Tonino Picula, Pino Arlacchi och Liisa Jaakonsaari för S&D-gruppen;

Annemie Neyts-Uyttebroeck, Sarah Ludford, Phil Bennion, Marietje Schaake, Norica Nicolai, Ramon Tremosa i Balcells, Louis Michel, Jelko Kacin, Nathalie Griesbeck, Izaskun Bilbao Barandica och Sonia Alfano för ALDE-gruppen;

Barbara Lochbihler, Tarja Cronberg, Jean Lambert, Rui Tavares, Reinhard Bütikofer, Judith Sargentini, Ulrike Lunacek, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda och Iñaki Irazabalbeitia Fernández för Verts/ALE-gruppen;

Sabine Lösing för GUE/NGL-gruppen.

Antogs (P7_TA(2014)0172)

(Resolutionsförslag B7-0205/2014 bortföll.)

Inlägg:

Michael Gahler (PPE-gruppen), som gjorde en precisering avseende sin grupps röstlista.

Maria Eleni Koppa, som föreslog en muntlig ändring av ändringsförslag 2, vilken avvisades, då fler än 40 ledamöter motsatte sig att den skulle beaktas.


10.10. De grundläggande rättigheterna i Europeiska unionen (2012) (omröstning)

Betänkande om situationen för de grundläggande rättigheterna i Europeiska unionen (2012) [2013/2078(INI)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Louis Michel (A7-0051/2014)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 10)

ALTERNATIVT FÖRSLAG TILL RESOLUTION (inlämnat av PPE-gruppen)

Förkastades

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P7_TA(2014)0173)


10.11. Den europeiska arresteringsordern (omröstning)

Betänkande med rekomendationer till kommissionen om översynen av den europeiska arresteringsordern [2013/2109(INL)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Sarah Ludford (A7-0039/2014)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 11)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P7_TA(2014)0174)


10.12. Frivilligt partnerskapsavtal mellan EU och Indonesien om skogslagstiftningens efterlevnad, förvaltning av och handel med skog samt import av trävaruprodukter till EU (omröstning)

Resolutionsförslag B7-0187/2014

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 12)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P7_TA(2014)0175)


10.13. Situationen i Venezuela (omröstning)

Resolutionsförslag B7-0207/2014, B7-0212/2014, B7-0215/2014, B7-0217/2014 och B7-0218/2014

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 13)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B7-0207/2014

(ersätter B7-0207/2014, B7-0212/2014, B7-0217/2014 och B7-0218/2014):

inlämnat av följande ledamöter:

Jaime Mayor Oreja, Jean-Pierre Audy, Roberta Angelilli, Elena Băsescu, Filip Kaczmarek, Eduard Kukan, Cristian Dan Preda, Nuno Teixeira, Salvador Sedó i Alabart och Davor Ivo Stier för PPE-gruppen;

Véronique De Keyser, Luis Yáñez-Barnuevo García och Ana Gomes för S&D-gruppen;

Renate Weber, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Liam Aylward, Johannes Cornelis van Baalen, Hannu Takkula och Alexander Graf Lambsdorff för ALDE-gruppen;

Charles Tannock, Edvard Kožušník, Jan Zahradil, Adam Bielan och Ruža Tomašić för ECR-gruppen.

Antogs (P7_TA(2014)0176)

(Resolutionsförslag B7-0215/2014 bortföll.)


10.14. Framtiden för EU:s viseringspolitik (omröstning)

Resolutionsförslag B7-0194/2014

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 14)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P7_TA(2014)0177)


10.15. Särskilda åtgärder inom den gemensamma fiskeripolitiken för att utveckla kvinnans roll (omröstning)

Betänkande om särskilda åtgärder inom den gemensamma fiskeripolitiken för att utveckla kvinnans roll [2013/2150(INI)] - Fiskeriutskottet - Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män. Föredragande: Dolores García-Hierro Caraballo och Raül Romeva i Rueda (A7-0070/2014)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 15)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P7_TA(2014)0178)


10.16. Avgifter för privatkopiering (omröstning)

Betänkande om avgifter för privatkopiering [2013/2114(INI)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Françoise Castex (A7-0114/2014)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 16)

ALTERNATIVT FÖRSLAG TILL RESOLUTION (inlämnat av ALDE-gruppen)

Förkastades

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P7_TA(2014)0179)

Inlägg:

Jacek Protasiewicz, som fördömde den behandling han hade utsatts för på flygplatsen i Frankfurt, och den artikel om detta som en tysk dagstidning hade publicerat (talmannen meddelade att ärendet hade hänskjutits till de behöriga instanserna).

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy