Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 27 Φεβρουαρίου 2014 - Στρασβούργο

13. Αιτιολογήσεις ψήφου

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου:

Οι γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου, σύμφωνα με το άρθρο 170 του Κανονισμού, καταχωρίζονται στα Πλήρη Πρακτικά της παρούσας συνεδρίασης.

Προφορικές αιτιολογήσεις ψήφου:

(Ώρα των ψηφοφοριών της Τετάρτης 26 Φεβρουαρίου 2014)

Έκθεση Klaus-Heiner Lehne και Luigi Berlinguer - A7-0301/2013
Adam Bielan

Έκθεση Linda McAvan - A7-0276/2013
Dubravka Šuica, Monika Smolková και Charles Tannock

Έκθεση Mary Honeyball - A7-0071/2014
Krisztina Morvai.

(Ώρα των ψηφοφοριών της Πέμπτης 27 Φεβρουαρίου 2014)

Έκθεση Morten Løkkegaard - A7-0059/2014
Mitro Repo, Monika Smolková και Seán Kelly

Έκθεση Nuno Melo - A7-0477/2013
Seán Kelly

Έκθεση Tanja Fajon - A7-0104/2014
Zdravka Bušić, Seán Kelly και Elena Băsescu

Σύσταση Yannick Jadot - A7-0043/2014
Sirpa Pietikäinen

Κατάσταση στην Ουκρανία - (2014/2595(RSP)) - RC-B7-0219/2014
Csaba Sógor, Zdravka Bušić, Tatjana Ždanoka, Krisztina Morvai, Sirpa Pietikäinen, Monika Smolková, Mitro Repo, Adam Bielan, Seán Kelly και Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Κατάσταση στο Ιράκ - (2014/2565(RSP)) - RC-B7-0188/2014
Adam Bielan και Seán Kelly

Χρήση οπλισμένων μη επανδρωμένων αεροσκαφών - (2014/2567(RSP)) - RC-B7-0201/2014
Charles Tannock και Adam Bielan

Έκθεση Louis Michel - A7-0051/2014
Zdravka Bušić, Krisztina Morvai, Sirpa Pietikäinen, Charles Tannock, Adam Bielan και Philip Claeys

Έκθεση Sarah Ludford - A7-0039/2014
Charles Tannock

Κατάσταση στη Βενεζουέλα - (2014/2600(RSP)) - RC-B7-0207/2014
Adam Bielan και Seán Kelly

To μέλλον της πολιτικής θεωρήσεων της ΕΕ - (2014/2586(RSP)) - B7-0194/2014
Charles Tannock και Adam Bielan

Έκθεση Dolores García-Hierro Caraballo και Raül Romeva i Rueda - A7-0070/2014
Seán Kelly

Έκθεση Françoise Castex - A7-0114/2014
Monika Smolková και Adam Bielan.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου