Показалец 
Протокол
PDF 263kWORD 173k
Четвъртък, 27 февруари 2014 г. - Страсбург
1.Откриване на заседанието
 2.Внесени документи
 3.Трансфер на бюджетни кредити
 4.Положението във Венецуела (разискване)
 5.Последиците от неблагоприятните метеорологични условия в редица държави членки (разискване)
 6.Визови изисквания за граждани на трети страни ***I - Бъдещето на визовата политика на ЕС (разискване)
 7.Мрежа за решаване на проблеми в рамките на вътрешния пазар (SOLVIT) (кратко представяне)
 8.Конкретни действия в рамките на общата политика в областта на рибарството в посока развиване на ролята на жените (кратко представяне)
 9.Такси за възпроизвеждане за лично ползване (кратко представяне)
 10.Време за гласуване
  
10.1.Мрежа за решаване на проблеми в рамките на вътрешния пазар (SOLVIT) (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
10.2.Европейска заповед за разследване в наказателноправната област ***I (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
10.3.Визови изисквания за граждани на трети страни ***I (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
10.4.Доброволно споразумение за партньорство между ЕС и Индонезия за правоприлагане в областта на горите, управление и търговия с продукти от дървен материал за ЕС *** (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
10.5.Контрол на лица на външните граници ***I (гласуване)
  
10.6.Трети страни, чиито граждани трябва да притежават виза, когато преминават външните граници на държавите членки, както и тези, чиито граждани се освободени от това изискване ***I (гласуване)
  
10.7.Положението в Украйна (гласуване)
  
10.8.Положението в Ирак (гласуване)
  
10.9.Употребата на въоръжени безпилотни самолети (гласуване)
  
10.10.Основните права в Европейския съюз през 2012 г. (гласуване)
  
10.11.Европейска заповед за арест (гласуване)
  
10.12.Доброволно споразумение за партньорство между ЕС и Индонезия за правоприлагане в областта на горите, управление и търговия с продукти от дървен материал за ЕС (гласуване)
  
10.13.Положението във Венецуела (гласуване)
  
10.14.Бъдещето на визовата политика на ЕС (гласуване)
  
10.15.Конкретни действия в рамките на общата политика в областта на рибарството в посока развиване на ролята на жените (гласуване)
  
10.16.Такси за възпроизвеждане за лично ползване (гласуване)
 11.Одобряване на протокола от предишното заседание
 12.Позиции на Съвета на първо четене
 13.Обяснениe на вот
 14.Поправки на вот и намерения за гласуване
 15.Решения относно някои документи
 16.Предаване на текстове, приети на настоящото заседание
 17.График на следващите заседания
 18.Прекъсване на сесията
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Oldřich VLASÁK
Заместник-председател

1. Откриване на заседанието

Заседанието беше открито в 8.30 ч.


2. Внесени документи

Внесени са следните документи

1) от Съвета и Комисията

- Освобождаване от отговорност на Комисията във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2012 година - Проект за препоръка на Съвета (05848/2014 - C7-0048/2014 - 2013/2195(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

всички

- Освобождаване от отговорност на изпълнителните агенции във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2012 г. - Проект за препоръки на Съвета (05850/2014 - C7-0049/2014 - 2013/2195(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

всички

- Препоръка на Съвета относно освобождаване на Комисията от отговорност във връзка с изпълнението на операциите на Европейския фонд за развитие (Осми ЕФР) за финансовата 2012 година (05748/2014 - C7-0050/2014 - 2013/2206(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

DEVE, BUDG

- Препоръка на Съвета относно освобождаване на Комисията от отговорност във връзка с изпълнението на операциите на Европейския фонд за развитие (Девети ЕФР) за финансовата 2012 година (05750/2014 - C7-0051/2014 - 2013/2206(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

DEVE, BUDG

- Препоръка на Съвета относно освобождаване на Комисията от отговорност във връзка с изпълнението на операциите на Европейския фонд за развитие (Десети ЕФР) за финансовата 2012 година (05753/2014 - C7-0052/2014 - 2013/2206(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

DEVE, BUDG

- Освобождаване от отговорност на общите предприятия във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2012 г. - Проект за препоръки на Съвета (05851/2014 - C7-0053/2014 - 2013/2247(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

ITRE, TRAN, BUDG, ENVI

- Освобождаване от отговорност на органите, създадени по силата на ДФЕС и Договора за Евратом, във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2012 година - Проекти за препоръки на Съвета (05849/2014 - C7-0054/2014 - 2013/2208(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

всички

- Предложение за решение на Съвета относно сключването, от името на Европейския съюз и неговите държави членки, на Протокола към Споразумението за стабилизиране и асоцииране между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Република Албания, от друга страна, с оглед на присъединяването на Република Хърватия към Европейския съюз (14783/2013 - C7-0075/2014 - 2013/0311(NLE))

Разглеждане в комисия:

водеща :

AFET

подпомагаща :

AGRI, INTA

2) от членовете на ЕП, предложения за резолюция (член 120 от Правилника за дейността)

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Предложение за резолюция относно равния достъп до здравеопазване на ненавършилите пълнолетие лица(B7-0170/2014)
Разглеждане в комисия: FEMM
подпомагащи: ENVI, EMPL

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Предложение за резолюция относно явлението корупция в Европа и по света (B7-0174/2014)
Разглеждане в комисия: AFET
подпомагащи: DEVE, LIBE

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Предложение за резолюция относно положението в Йемен (B7-0175/2014)
Разглеждане в комисия: AFET

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Предложение за резолюция относно превенцията на шофирането в нетрезво състояние (B7-0176/2014)
Разглеждане в комисия: TRAN

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Предложение за резолюция относно профилактиката на рака (B7-0177/2014)
Разглеждане в комисия: ENVI

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Предложение за резолюция относно предотвратяването на разхищаването на храна (B7-0178/2014)
Разглеждане в комисия: AGRI
подпомагащи: ENVI, IMCO

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Предложение за резолюция относно икономиката на рециклиране и активната роля на европейските граждани (B7-0179/2014)
Разглеждане в комисия: ENVI

- Roberta Angelilli, Cristiana Muscardini et Niccolo Rinaldi. Предложение за резолюция относно признаването на прозрачното етикетиране на хранителните продукти (B7-0180/2014)
Разглеждане в комисия: ENVI
подпомагащи: IMCO

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Предложение за резолюция относно насилието в Босна (B7-0181/2014)
Разглеждане в комисия: AFET

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Предложение за резолюция относно положението в Гагаузия (B7-0182/2014)
Разглеждане в комисия: AFET

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Предложение за резолюция относно реформата на социалния сектор в Китай (B7-0183/2014)
Разглеждане в комисия: AFET

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Предложение за резолюция относно равенството между половете на пазара на труда (B7-0184/2014)
Разглеждане в комисия: EMPL
подпомагащи: FEMM

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Предложение за резолюция относно финансовите пречки пред свободното движение на студентите (B7-0195/2014)
Разглеждане в комисия: CULT

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Предложение за резолюция относно преговорите ЕС – Куба (B7-0196/2014)
Разглеждане в комисия: AFET

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Предложение за резолюция относно предполагаеми нередности в някои партиди италианско вино, предназначени за Германия (B7-0197/2014)
Разглеждане в комисия: IMCO

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Предложение за резолюция относно намаляването на напрежението между Китайската народна република и Китайска република Тайван (B7-0198/2014)
Разглеждане в комисия: AFET

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Предложение за резолюция относно културните и спортни дейности като инструмент за участие на хората с увреждания (B7-0199/2014)
Разглеждане в комисия: EMPL
подпомагащи: CULT

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Предложение за резолюция относно свободата на печата в Турция (B7-0200/2014)
Разглеждане в комисия: AFET
подпомагащи: LIBE

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Предложение за резолюция относно борбата срещу онлайн тормоза (B7-0208/2014)
Разглеждане в комисия: LIBE
подпомагащи: IMCO

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Предложение за резолюция относно опазването на здравето на децата и намаляването на разходите за здравеопазване (B7-0209/2014)
Разглеждане в комисия: ENVI
подпомагащи: FEMM

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Предложение за резолюция относно внедряването на роботизирани техники в областта на здравеопазването (B7-0210/2014)
Разглеждане в комисия: ITRE
подпомагащи: ENVI

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Предложение за резолюция относно интелигентни контейнери за обезвреждане на отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО) (B7-0211/2014)
Разглеждане в комисия: ENVI

- Adam Bielan. Предложение за резолюция относно закрилата на малцинствата в Бирма/Република Съюз Мианмар (B7-0213/2014)
Разглеждане в комисия: AFET

- Adam Bielan. Предложение за резолюция относно астмата (B7-0214/2014)
Разглеждане в комисия: ENVI


3. Трансфер на бюджетни кредити

В съответствие с член 50, параграф 1 от Финансовия регламент, комисията по бюджети реши да не внася възражения по проекта, представен от Комитета на регионите, относно промяната в неговото щатно разписание.

В съответствие с член 13, параграфи 1 и 2 от Финансовия регламент, Европейската комисия уведоми бюджетния орган за прехвърлянето на многогодишните и едногодишните бюджетни кредити от 2013 в 2014 г.


4. Положението във Венецуела (разискване)

Декларация на Върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност: Положението във Венецуела (2014/2600(RSP))

Algirdas Šemeta (член на Комисията) направи изявление от името на Catherine Ashton (Заместник-председател на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност).

Изказаха се: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, от името на групата PPE, Luis Yáñez-Barnuevo García, от името на групата S&D, Renate Weber, от името на групата ALDE, Rui Tavares, от името на групата Verts/ALE, Charles Tannock, от името на групата ECR, Inês Cristina Zuber, от името на групата GUE/NGL, Jean-Pierre Audy, Ana Gomes, Nikolaos Chountis, който отговори също така на въпрос „синя карта“, и Gabriel Mato Adrover.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Tunne Kelam, Carlos José Iturgaiz Angulo, Izaskun Bilbao Barandica, Anna Záborská, Davor Ivo Stier, Paul Murphy който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Rui Tavares, Eduard Kukan, Vicente Miguel Garcés Ramón, Adam Bielan и Seán Kelly.

Изказа се Algirdas Šemeta.

Предложения за резолюции, внесени на основание член 110, параграф 2 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

- Jean-Pierre Audy, Nuno Teixeira, Davor Ivo Stier, Cristian Dan Preda, Elena Băsescu, Filip Kaczmarek, Salvador Sedó i Alabart, Roberta Angelilli, Eduard Kukan и José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, от името на групата PPE, относно положението във Венецуела (2014/2600(RSP)) (B7-0207/2014);

- Charles Tannock, от името на групата ECR, относно положението във Венецуела (2014/2600(RSP)) (B7-0212/2014);

- Willy Meyer, Inês Cristina Zuber, João Ferreira, Sabine Lösing, Jacky Hénin, Jean-Luc Mélenchon, Nikolaos Chountis, Marisa Matias, Alda Sousa, от името на групата GUE/NGL, относно положението във Венецуела (2014/2600(RSP)) (B7-0215/2014);

- Véronique De Keyser, Luis Yáñez-Barnuevo García и María Muñiz De Urquiza, от името на групата S&D, относно положението във Венецуела (2014/2600(RSP)) (B7-0217/2014);

- Renate Weber, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Liam Aylward, Johannes Cornelis van Baalen, от името на групата ALDE, относно положението във Венецуела (2014/2600(RSP)) (B7-0218/2014).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 10.13 от протокола от 27.2.2014.


5. Последиците от неблагоприятните метеорологични условия в редица държави членки (разискване)

Изявление на Комисията: Последиците от неблагоприятните метеорологични условия в редица държави членки (2014/2599(RSP))

Algirdas Šemeta (член на Комисията) направи изявление.

Изказаха се: Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, от името на групата PPE, Derek Vaughan, от името на групата S&D, Catherine Bearder, от името на групата ALDE, Satu Hassi, от името на групата Verts/ALE, Younous Omarjee, от името на групата GUE/NGL, Nicole Sinclaire, независим член на ЕП, Rosa Estaràs Ferragut, Francesca Barracciu, Karima Delli, Seán Kelly, Luís Paulo Alves, Marco Scurria, Antonio Masip Hidalgo, Isabelle Thomas, María Irigoyen Pérez, Edite Estrela и Tanja Fajon.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Salvador Garriga Polledo, Ricardo Cortés Lastra, Pat the Cope Gallagher, Milan Zver, Ruža Tomašić, Mairead McGuinness, Nikos Chrysogelos и Francisco José Millán Mon.

Изказа се Davor Ivo Stier.

Изказа се Algirdas Šemeta.

Разискването приключи.


6. Визови изисквания за граждани на трети страни ***I - Бъдещето на визовата политика на ЕС (разискване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 539/2001 за определяне на третите страни, чиито граждани трябва да притежават виза, когато преминават външните граници на държавите членки, както и тези, чиито граждани са освободени от това изискване [COM(2013)0853 - C7-0430/2013- 2013/0415(COD)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Tanja Fajon (A7-0104/2014)

Въпрос, изискващ устен отговор (O-000028/2014), зададен от Juan Fernando López Aguilar, от името на комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи, към Комисията: Бъдещето на визовата политика на ЕС (2014/2586(RSP)) (B7-0108/2014)

Tanja Fajon представи доклада.

Juan Fernando López Aguilar разви въпроса.

Изказа се Algirdas Šemeta (член на Комисията).

Изказаха се: Marian-Jean Marinescu, от името на групата PPE, Ioan Enciu, от името на групата S&D, Renate Weber, от името на групата ALDE, Tatjana Ždanoka, от името на групата Verts/ALE, Nikola Vuljanić, от името на групата GUE/NGL, Adam Bielan, от името на групата ECR, Andrew Henry William Brons, независим член на ЕП, Мария Габриел, Tonino Picula, Louis Michel, Jan Zahradil, Jaroslav Paška, Andreas Mölzer, Agustín Díaz de Mera García Consuegra и Monica Luisa Macovei.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Dubravka Šuica, Iosif Matula и Andrej Plenković.

Изказаха се: Algirdas Šemeta и Tanja Fajon.

Предложение за резолюция, внесено на основание член 115, параграф 5 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

- Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Juan Fernando López Aguilar, Louis Michel, Janusz Wojciechowski и Tatjana Ždanoka, от името на комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи, относно бъдещето на визовата политика на ЕС (2014/2586(RSP)) (B7-0194/2014).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 10.3 от протокола от 27.2.2014 и точка 10.4 от протокола от 27.2.2014.


7. Мрежа за решаване на проблеми в рамките на вътрешния пазар (SOLVIT) (кратко представяне)

Доклад относно мрежата за решаване на проблеми в рамките на вътрешния пазар (SOLVIT) [2013/2154(INI)] - комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите. Докладчик: Morten Løkkegaard (A7-0059/2014)

Morten Løkkegaard направи представянето.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Ruža Tomašić, Andrej Plenković, Claudette Abela Baldacchino, Anna Maria Corazza Bildt и Marino Baldini.

Изказа се Algirdas Šemeta (член на Комисията).

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Alejo VIDAL-QUADRAS
Заместник-председател

Точката беше приключена.

Гласуване: точка 10.1 от протокола от 27.2.2014.


8. Конкретни действия в рамките на общата политика в областта на рибарството в посока развиване на ролята на жените (кратко представяне)

Доклад относно конкретните действия в рамките на общата политика в областта на рибарството в посока развиване на ролята на жените [2013/2150(INI)] - Комисия по рибно стопанство - Комисия по правата на жените и равенството между половете. Докладчици: Dolores García-Hierro Caraballo и Raül Romeva i Rueda (A7-0070/2014)

Dolores García-Hierro Caraballo и Raül Romeva i Rueda направиха представянето.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Dubravka Šuica, Francesca Barracciu, Gabriel Mato Adrover, Marino Baldini, Izaskun Bilbao Barandica, Seán Kelly, Tonino Picula и Maria do Céu Patrão Neves.

Изказа се Algirdas Šemeta (член на Комисията).

Точката беше приключена.

Гласуване: точка 10.15 от протокола от 27.2.2014.


9. Такси за възпроизвеждане за лично ползване (кратко представяне)

Доклад относно таксите за възпроизвеждане за лично ползване [2013/2114(INI)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Françoise Castex (A7-0114/2014)

Françoise Castex направи представянето.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Antonio Masip Hidalgo, Christian Engström и Zbigniew Zaleski.

Изказа се Algirdas Šemeta (член на Комисията).

Точката беше приключена.

Гласуване: точка 10.16 от протокола от 27.2.2014.


(Заседанието, прекъснато в 11.35 ч , в очакване на времето за гласуване, бе възобновено в 12.00 ч)

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Rainer WIELAND
Заместник-председател

10. Време за гласуване

Подробните резултати от гласуванията (изменения, гласувания поотделно, разделни гласувания и др.) се съдържат в приложение „Резултати от гласувания“ към протокола.

Резултатите от поименното гласуване, в приложението към протокола, са на разположение единствено в електронен вид и с тях може да се направи справка на сайта Europarl.


10.1. Мрежа за решаване на проблеми в рамките на вътрешния пазар (SOLVIT) (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно мрежата за решаване на проблеми в рамките на вътрешния пазар (SOLVIT) [2013/2154(INI)] - Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите. Докладчик: Morten Løkkegaard (A7-0059/2014)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 1)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P7_TA(2014)0164)


10.2. Европейска заповед за разследване в наказателноправната област ***I (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно Европейската заповед за разследване в наказателноправната област [09288/2010 - C7-0185/2010- 2010/0817(COD)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Nuno Melo (A7-0477/2013)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 2)

ИНИЦИАТИВА НА ДЪРЖАВИТЕ ЧЛЕНКИ, ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ИЗМЕНЕНИЯ и ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P7_TA(2014)0165)


10.3. Визови изисквания за граждани на трети страни ***I (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 539/2001 за определяне на третите страни, чиито граждани трябва да притежават виза, когато преминават външните граници на държавите членки, както и тези, чиито граждани са освободени от това изискване [COM(2013)0853 - C7-0430/2013- 2013/0415(COD)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Tanja Fajon (A7-0104/2014)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 3)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P7_TA(2014)0166)


10.4. Доброволно споразумение за партньорство между ЕС и Индонезия за правоприлагане в областта на горите, управление и търговия с продукти от дървен материал за ЕС *** (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)

Препоръка относно проекторешението на Съвета относно сключването на доброволно споразумение за партньорство между Европейския съюз и Република Индонезия за правоприлагане в областта на горите, управление и търговия с продукти от дървен материал за Европейския съюз [11767/1/2013 - C7-0344/2013- 2013/0205(NLE)] - Комисия по международна търговия. Докладчик: Yannick Jadot (A7-0043/2014)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 4)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P7_TA(2014)0167)

Парламентът дава съгласието си за сключване на споразумението.


10.5. Контрол на лица на външните граници ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за въвеждане на опростен режим за контрол на лица на външните граници, който се основава на едностранното признаване от страна на Хърватия и Кипър на определени документи за равностойни на националните им визи за транзитно преминаване или планиран престой на тяхна територия, ненадвишаващ 90 дни в рамките на период от 180 дни, и за отмяна на Решение № 895/2006/ЕО и Решение № 582/2008/ЕО на Европейския парламент и на Съвета [COM(2013)0441 - C7-0186/2013- 2013/0210(COD)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Tanja Fajon (A7-0082/2014)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 5)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

одобрено във вида, в който е изменено (P7_TA(2014)0168)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2014)0168)


10.6. Трети страни, чиито граждани трябва да притежават виза, когато преминават външните граници на държавите членки, както и тези, чиито граждани се освободени от това изискване ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 539/2001 за определяне на третите страни, чиито граждани трябва да притежават виза, когато преминават външните граници на държавите членки, както и тези, чиито граждани са освободени от това изискване [COM(2012)0650 - C7-0371/2012- 2012/0309(COD)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Мария Габриел (A7-0373/2013)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 6)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

одобрено във вида, в който е изменено (P7_TA(2014)0169)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2014)0169)

Изказвания

Мария Габриел (докладчик) преди гласуването.


10.7. Положението в Украйна (гласуване)

Предложения за резолюция B7-0219/2014, B7-0220/2014, B7-0221/2014, B7-0222/2014, B7-0223/2014 и B7-0224/2014

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 7)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B7-0219/2014

(за замяна на B7-0219/2014, B7-0220/2014, B7-0221/2014, B7-0222/2014, B7-0223/2014 и B7-0224/2014):

внесени от следните членове на ЕП:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Mairead McGuinness, Jacek Saryusz-Wolski, Laima Liucija Andrikienė, Roberta Angelilli, Sophie Auconie, Elena Băsescu, Ivo Belet, Jerzy Buzek, Mário David, Anne Delvaux, Мария Габриел, Michael Gahler, Andrzej Grzyb, Gunnar Hökmark, Anna Ibrisagic, Tunne Kelam, Андрей Ковачев, Jan Kozłowski, Eduard Kukan, Krzysztof Lisek, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Monica Luisa Macovei, Francisco José Millán Mon, Надежда Нейнски, Ria Oomen-Ruijten, Alojz Peterle, Bernd Posselt, Zuzana Roithová, Cristian Dan Preda, Jacek Protasiewicz, György Schöpflin, Salvador Sedó i Alabart, Davor Ivo Stier, Dubravka Šuica, Inese Vaidere и Andrej Plenković, от името на групата PPE;

Hannes Swoboda, Libor Rouček, Ana Gomes, Marek Siwiec, Tonino Picula, Knut Fleckenstein, Евгени Кирилов, Maria Eleni Koppa, Liisa Jaakonsaari, Boris Zala и Wolfgang Kreissl-Dörfler, от името на групата S&D;

Guy Verhofstadt, Johannes Cornelis van Baalen, Marielle de Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Louis Michel, Marietje Schaake, Phil Bennion, Jelko Kacin, Sarah Ludford, Izaskun Bilbao Barandica, Norica Nicolai, Catherine Bearder, Hannu Takkula, Ivo Vajgl, Eduard-Raul Hellvig, Jan Mulder, Cecilia Wikström, Gerben-Jan Gerbrandy, Graham Watson, Nathalie Griesbeck, Philippe De Backer, Frédérique Ries, Alexander Graf Lambsdorff, Nils Torvalds, Sonia Alfano, Liam Aylward, Robert Rochefort, Pat the Cope Gallagher, Rebecca Taylor, Justina Vitkauskaite Bernard, Anneli Jäätteenmäki, Станимир Илчев, Alexandra Thein и Marian Harkin, от името на групата ALDE;

Rebecca Harms, Mark Demesmaeker, Tarja Cronberg, Bart Staes и Malika Benarab-Attou, от името на групата Verts/ALE;

Charles Tannock, Paweł Robert Kowal, Ryszard Antoni Legutko, Adam Bielan, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Marek Henryk Migalski и Valdemar Tomaševski, от името на групата ECR;

Adrian Severin, независим член на ЕП.

приема се (P7_TA(2014)0170)

(Предложението за резолюция B7-0221/2014 отпада.)

Изказвания

Zbigniew Zaleski, преди гласуването.

Elmar Brok, за да предложи устно изменение на параграф 5, което беше прието.

Helmut Scholz, за да предложи устно изменение на изменение 10, което беше прието.

Elmar Brok, за да предложи устно изменение на параграф 14, което беше прието.

Jacek Saryusz-Wolski, за да предложи устно изменение на изменение 1, което беше прието.

Krzysztof Lisek, за да предложи устно изменение с цел добавяне на нов текст след параграф 22, което беше прието.


10.8. Положението в Ирак (гласуване)

Предложения за резолюция B7-0188/2014, B7-0189/2014, B7-0190/2014, B7-0191/2014, B7-0192/2014 и B7-0193/2014

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 8)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B7-0188/2014

(за замяна на B7-0188/2014, B7-0189/2014, B7-0190/2014, B7-0191/2014 и B7-0192/2014):

внесени от следните членове на ЕП:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Mairead McGuinness, Cristian Dan Preda, Ria Oomen-Ruijten, Tunne Kelam, Francisco José Millán Mon, György Schöpflin, Bernd Posselt, Krzysztof Lisek, Alf Svensson, Esther de Lange, Roberta Angelilli, Sari Essayah, Alejo Vidal-Quadras, Dubravka Šuica, Elena Băsescu, Davor Ivo Stier, Arnaud Danjean, Tokia Saïfi, Filip Kaczmarek и Salvador Sedó i Alabart, от името на групата PPE;

Pino Arlacchi, Véronique De Keyser, Ana Gomes, Silvia Costa и Libor Rouček, от името на групата S&D;

Jelko Kacin, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Louis Michel, Izaskun Bilbao Barandica и Hannu Takkula, от името на групата ALDE;

Tarja Cronberg, от името на групата Verts/ALE;

Charles Tannock и Struan Stevenson, от името на групата ECR.

приема се (P7_TA(2014)0171)

(Предложението за резолюция B7-0193/2014 отпада.)


10.9. Употребата на въоръжени безпилотни самолети (гласуване)

Предложения за резолюция B7-0201/2014, B7-0202/2014, B7-0203/2014, B7-0204/2014, B7-0205/2014 и B7-0206/2014

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 9)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B7-0201/2014

(за замяна на B7-0201/2014, B7-0202/2014, B7-0203/2014, B7-0204/2014 и B7-0206/2014):

внесени от следните членове на ЕП:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Arnaud Danjean, Michael Gahler, Tunne Kelam, Krzysztof Lisek, Elena Băsescu, Roberta Angelilli и Anne Delvaux, от името на групата PPE;

Libor Rouček, Maria Eleni Koppa, Ana Gomes, Richard Howitt, Tonino Picula, Pino Arlacchi и Liisa Jaakonsaari, от името на групата S&D;

Annemie Neyts-Uyttebroeck, Sarah Ludford, Phil Bennion, Marietje Schaake, Norica Nicolai, Ramon Tremosa i Balcells, Louis Michel, Jelko Kacin, Nathalie Griesbeck, Izaskun Bilbao Barandica и Sonia Alfano, от името на групата ALDE;

Barbara Lochbihler, Tarja Cronberg, Jean Lambert, Rui Tavares, Reinhard Bütikofer, Judith Sargentini, Ulrike Lunacek, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda и Iñaki Irazabalbeitia Fernández, от името на групата Verts/ALE;

Sabine Lösing, от името на групата GUE/NGL.

приема се (P7_TA(2014)0172)

(Предложението за резолюция B7-0205/2014 отпада.)

Изказвания

Michael Gahler (groupe PPE), за да направи уточнение по списъка за гласуване на своята група.

Maria Eleni Koppa, за да предложи устно изменение на изменение 2, което не беше прието, тъй като повече от 40 членове на ЕП се противопоставиха на вземането му предвид.


10.10. Основните права в Европейския съюз през 2012 г. (гласуване)

Доклад относно положението с основните права в Европейския съюз през 2012 г. [2013/2078(INI)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Louis Michel (A7-0051/2014)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 10)

АЛТЕРНАТИВНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ (внесено от групата PPE)

отхвърля се

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2014)0173)


10.11. Европейска заповед за арест (гласуване)

Доклад, съдържащ препоръки към Комисията, относно преразглеждането на европейската заповед за арест [2013/2109(INL)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Sarah Ludford (A7-0039/2014)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 11)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2014)0174)


10.12. Доброволно споразумение за партньорство между ЕС и Индонезия за правоприлагане в областта на горите, управление и търговия с продукти от дървен материал за ЕС (гласуване)

Предложение за резолюция B7-0187/2014

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 12)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2014)0175)


10.13. Положението във Венецуела (гласуване)

Предложения за резолюция B7-0207/2014, B7-0212/2014, B7-0215/2014, B7-0217/2014 и B7-0218/2014

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 13)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B7-0207/2014

(за замяна на B7-0207/2014, B7-0212/2014, B7-0217/2014 и B7-0218/2014):

внесени от следните членове на ЕП:

Jaime Mayor Oreja, Jean-Pierre Audy, Roberta Angelilli, Elena Băsescu, Filip Kaczmarek, Eduard Kukan, Cristian Dan Preda, Nuno Teixeira, Salvador Sedó i Alabart и Davor Ivo Stier, от името на групата PPE;

Véronique De Keyser, Luis Yáñez-Barnuevo García и Ana Gomes, от името на групата S&D;

Renate Weber, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Liam Aylward, Johannes Cornelis van Baalen, Hannu Takkula и Alexander Graf Lambsdorff, от името на групата ALDE;

Charles Tannock, Edvard Kožušník, Jan Zahradil, Adam Bielan и Ruža Tomašić, от името на групата ECR.

приема се (P7_TA(2014)0176)

(Предложението за резолюция B7-0215/2014 отпада.)


10.14. Бъдещето на визовата политика на ЕС (гласуване)

Предложение за резолюция B7-0194/2014

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 14)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2014)0177)


10.15. Конкретни действия в рамките на общата политика в областта на рибарството в посока развиване на ролята на жените (гласуване)

Доклад относно конкретните действия в рамките на общата политика в областта на рибарството в посока развиване на ролята на жените [2013/2150(INI)] - Комисия по рибно стопанство - Комисия по правата на жените и равенството между половете. Докладчици: Dolores García-Hierro Caraballo и Raül Romeva i Rueda (A7-0070/2014)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 15)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2014)0178)


10.16. Такси за възпроизвеждане за лично ползване (гласуване)

Доклад относно таксите за възпроизвеждане за лично ползване [2013/2114(INI)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Françoise Castex (A7-0114/2014)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 16)

АЛТЕРНАТИВНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ (внесено от групата ALDE)

отхвърля се

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2014)0179)

Изказвания

Jacek Protasiewicz, за да оповести отношението към него на летището във Франкфурт и статията във връзка с този инцидент, публикувана в германски вестник. (Председателят съобщи, че компетентните инстанции ще бъдат сезирани по този въпрос).


11. Одобряване на протокола от предишното заседание

Протоколът от предишното заседание беше одобрен.


12. Позиции на Съвета на първо четене

Председателят обяви, на основание член 61, параграф 1 от Правилника за дейността, че е получил от страна на Съвета следните позиции, придружени от мотивите за тяхното приемане, както и позицията на Комисията относно:

- Позиция на Съвета на първо четене с оглед приемането на директива на Европейския парламент и на Съвета относно минималните изисквания за повишаване на мобилността на работниците между държавите-членки чрез подобряване на придобиването и запазването на допълнителни пенсионни права (17612/1/2013 - C7-0059/2014 - 2005/0214(COD))
Разглеждане в комисия: водеща : EMPL

- Позиция на Съвета на първо четене с оглед приемането на регламент на Европейския парламент и на Съвета относно нивото на шума от моторни превозни средства и заменяемите шумозаглушителни уредби, за изменение на Директива 2007/46/ЕО и за отмяна на Директива 70/157/ЕИО (17695/1/2013 - C7-0060/2014 - 2011/0409(COD))
Разглеждане в комисия: водеща : ENVI

Срокът от три месеца, с който Парламентът разполага, за да се произнесе, започва да тече от утре, 28 февруари 2014 г.


13. Обяснениe на вот

Писмени обяснения на вот:

Писмените обяснения по смисъла на член 170 от Правилника за дейността се съдържат в пълния стенографски протокол от настоящото заседание.

Устни обяснения на вот:

(Време за гласуване от сряда 26 февруари 2014)

Доклад Klaus-Heiner Lehne и Luigi Berlinguer - A7-0301/2013
Adam Bielan

Доклад Linda McAvan - A7-0276/2013
Dubravka Šuica, Monika Smolková и Charles Tannock

Доклад Mary Honeyball - A7-0071/2014
Krisztina Morvai.

(Време за гласуване от четвъртък 27 февруари 2014)

Доклад Morten Løkkegaard - A7-0059/2014
Mitro Repo, Monika Smolková и Seán Kelly

Доклад Nuno Melo - A7-0477/2013
Seán Kelly

Доклад Tanja Fajon - A7-0104/2014
Zdravka Bušić, Seán Kelly и Elena Băsescu

Препоръка на Yannick Jadot - A7-0043/2014
Sirpa Pietikäinen

Положението в Украйна - (2014/2595(RSP)) - RC-B7-0219/2014
Csaba Sógor, Zdravka Bušić, Tatjana Ždanoka, Krisztina Morvai, Sirpa Pietikäinen, Monika Smolková, Mitro Repo, Adam Bielan, Seán Kelly и Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Положението в Ирак - (2014/2565(RSP)) - RC-B7-0188/2014
Adam Bielan и Seán Kelly

Употребата на въоръжени безпилотни самолети - (2014/2567(RSP)) - RC-B7-0201/2014
Charles Tannock и Adam Bielan

Доклад Louis Michel - A7-0051/2014
Zdravka Bušić, Krisztina Morvai, Sirpa Pietikäinen, Charles Tannock, Adam Bielan и Philip Claeys

Доклад Sarah Ludford - A7-0039/2014
Charles Tannock

Положението във Венецуела - (2014/2600(RSP)) - RC-B7-0207/2014
Adam Bielan и Seán Kelly

Бъдещето на визовата политика на ЕС - (2014/2586(RSP)) - B7-0194/2014
Charles Tannock и Adam Bielan

Доклад Dolores García-Hierro Caraballo и Raül Romeva i Rueda - A7-0070/2014
Seán Kelly

Доклад Françoise Castex - A7-0114/2014
Monika Smolková и Adam Bielan.


14. Поправки на вот и намерения за гласуване

Поправките на вота и намеренията за гласуване са отразени на интернет страницата „Séance en direct“, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)“, както и в печатната версия на приложението „Резултати от поименните гласувания“.

Електронната версия, която се намира на сайта Europarl, се осъвременява редовно в продължение най-много на две седмици след деня на провеждане на гласуването.

След този срок списъкът на поправките на вота и намеренията за гласуване е окончателен и се предава за превод и публикуване в Официален вестник.


15. Решения относно някои документи

Препоръки на вниманието на Съвета (член 121, параграф 3 от Правилника за дейността)

комисия AFET

- Препоръка до Съвета относно 69-ата сесия на Общото събрание на Организацията на обединените нации (2014/2017(INI))
(подпомагаща: DEVE)

- Препоръка до Съвета относно въвеждането на общи визови ограничения за руски длъжностни лица, замесени в случая със Сергей Магнитский (2014/2016(INI)) .


16. Предаване на текстове, приети на настоящото заседание

В съответствие с член 179, параграф 2 от Правилника за дейността, протоколът от настоящото заседание ще бъде предложен за одобрение от Парламента в началото на следващото заседание.

Със съгласието на Парламента, приетите текстове ще бъдат предадени незабавно на посочените адресати.


17. График на следващите заседания

Следващите заседания ще се състоят от 10 март 2014 г. до 13 март 2014 г.


18. Прекъсване на сесията

Сесията на Европейския парламент се прекъсва.

Заседанието беше закрито в 13.35 ч.

Klaus Welle

Martin Schulz

генерален секретар

председател


ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК

Подписали:

Abela Baldacchino, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antonescu, Arias Echeverría, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Baldini, Balz, Balzani, Bánki, Barracciu, Băsescu, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Berra, Bertot, Besset, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonanini, Borghezio, Борисов, Borsellino, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bratkowski, Breyer, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bullmann, Bušić, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Casini, Castex, Cavada, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Cliveti, Cochet, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correa Zamora, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Cronberg, Cuschieri, Cutaş, Cymański, van Dalen, Danellis, Dati, Daul, David, De Angelis, De Backer, De Keyser, Delli, Delvaux, Demesmaeker, de Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Ferreira Elisa, Fidanza, Fisas Ayxela, Flasarová, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Frigo, Габриел, Gahler, Gallagher, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, de Grandes Pascual, Gräßle, Grèze, Griesbeck, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Hadjigeorgiou, Häfner, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Harbour, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Hellvig, Helmer, Herranz García, Hibner, Higgins, Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Hughes, Хюсменова, Iacolino, Ibrisagic, Илчев, Imbrasas, in 't Veld, Йотова, Iovine, Irazabalbeitia Fernández, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Johansson, Joly, de Jong, Jordan, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Калфин, Kalinowski, Kalniete, Kamall, van der Kammen, Karas, Kari, Kariņš, Kastler, Казак, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Кирилов, Kirkhope, Klaß, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Ковачев, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Larsen-Jensen, Le Brun, Le Grip, Leichtfried, Leinen, Lepage, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, McAvan, McGuinness, McIntyre, Macovei, Малинов, Manders, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Martin David, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Matera, Mathieu Houillon, Matias, Mato Adrover, Matula, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Metsola, Michel, Michels, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mitchell, Mizzi, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Mynář, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Нейнски, Nicholson, Nicolai, Niebler, Nilsson, Nitras, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Pack, Padar, Paleckis, Paliadeli, Панайотов, Панайотова, Papadopoulou, Papanikolaou, Pargneaux, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Perelló Rodríguez, Peterle, Petrović Jakovina, Picula, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirker, Pitsillides, Plenković, Poc, Ponga, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Protasiewicz, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Ransdorf, Rapti, Reimers, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Rosbach, Ross, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaldemose, Schlyter, Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Schulz Martin, Schulz Werner, Schwab, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Severin, Siekierski, Silaghi, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Sonik, Sophocleous, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stauner, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stier, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Стоянов, Strejček, Striffler, Šuica, Surján, Svensson, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tavares, Taylor Keith, Teixeira, Terho, Thein, Theurer, Thomas, Thomsen, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Torvalds, Tošenovský, Trautmann, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Tsoukalas, Turmes, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Vaidere, Vajgl, Valjalo, Vanhecke, Vattimo, Vaughan, Vergnaud, Vidal-Quadras, Vlasák, Vuljanić, Wałęsa, Weber Henri, Weber Manfred, Weber Renate, Weidenholzer, Weiler, Werthmann, Westlund, Westphal, Wikström, Willmott, Wils, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zaleski, Zalewski, Zamfirescu, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka

Правна информация - Политика за поверителност