Indeks 
Protokol
PDF 237kWORD 139k
Torsdag den 27. februar 2014 - Strasbourg
1.Åbning af mødet
 2.Modtagne dokumenter
 3.Bevillingsoverførsler
 4.Situationen i Venezuela (forhandling)
 5.Følgerne af dårlige vejrforhold i adskillige medlemsstater (forhandling)
 6.Tredjelande, hvis statsborgere skal være i besiddelse af visum ved passage af de ydre grænser, og tredjelande, hvis statsborgere er fritaget for dette krav ***I - EU's fremtidige visumpolitik (forhandling)
 7.SOLVIT (kortfattet forelæggelse)
 8.Specifikke foranstaltninger inden for den fælles fiskeripolitik til udvikling af kvinders rolle (kortfattet forelæggelse)
 9.Privatkopieringsafgifter (kortfattet forelæggelse)
 10.Afstemningstid
  10.1.SOLVIT (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  10.2.Europæisk efterforskningskendelse ***I (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  10.3.Tredjelande, hvis statsborgere skal være i besiddelse af visum ved passage af de ydre grænser, og tredjelande, hvis statsborgere er fritaget for dette krav ***I (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  10.4.Frivillig partnerskabsaftale mellem EU og Republikken Indonesien om retshåndhævelse, god forvaltningspraksis og handel på skovbrugsområdet samt import af træ og træprodukter til EU *** (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  10.5.Personkontrol ved de ydre grænser ***I (afstemning)
  10.6.Listen over de tredjelande, hvis statsborgere skal være i besiddelse af visum ved passage af de ydre grænser, og listen over de tredjelande, hvis statsborgere er fritaget for dette krav ***I (afstemning)
  10.7.Situationen i Ukraine (afstemning)
  10.8.Situationen i Irak (afstemning)
  10.9.Anvendelse af bevæbnede droner (afstemning)
  10.10.De grundlæggende rettigheder i Den Europæiske Union (2012) (afstemning)
  10.11.Den europæiske arrestordre (afstemning)
  10.12.Frivillig partnerskabsaftale mellem Den Europæiske Union og Republikken Indonesien om retshåndhævelse, god forvaltningspraksis og handel på skovbrugsområdet med træ og træprodukter til Den Europæiske Union (afstemning)
  10.13.Situationen i Venezuela (afstemning)
  10.14.EU's fremtidige visumpolitik (afstemning)
  10.15.Specifikke foranstaltninger inden for den fælles fiskeripolitik til udvikling af kvinders rolle (afstemning)
  10.16.Privatkopieringsafgifter (afstemning)
 11.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 12.Meddelelse af Rådets førstebehandlingsholdning
 13.Stemmeforklaringer
 14.Stemmerettelser og -intentioner
 15.Afgørelser vedrørende forskellige dokumenter
 16.Fremsendelse af tekster vedtaget under dette møde
 17.Tidspunkt for næste mødeperiode
 18.Afbrydelse af sessionen
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE


FORSÆDE: Oldřich VLASÁK
næstformand

1. Åbning af mødet

Formanden åbnede mødet kl. 08.30.


2. Modtagne dokumenter

Formanden havde modtaget:

1) fra Rådet og Kommissionen

- Meddelelse af decharge til Kommissionen for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2012 - Udkast til Rådets henstilling (05848/2014 - C7-0048/2014 - 2013/2195(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

alle

- Meddelelse af decharge til forvaltningsorganerne for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2012 - Udkast til Rådets henstillinger (05850/2014 - C7-0049/2014 - 2013/2195(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

alle

- Rådets henstilling om meddelelse af decharge til Kommissionen for gennemførelsen af transaktionerne under Den Europæiske Udviklingsfond (ottende EUF) for regnskabsåret 2012 (05748/2014 - C7-0050/2014 - 2013/2206(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

DEVE, BUDG

- Rådets henstilling om meddelelse af decharge til Kommissionen for gennemførelsen af transaktionerne under Den Europæiske Udviklingsfond (niende EUF) for regnskabsåret 2012 (05750/2014 - C7-0051/2014 - 2013/2206(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

DEVE, BUDG

- Rådets henstilling om meddelelse af decharge til Kommissionen for gennemførelsen af transaktionerne under Den Europæiske Udviklingsfond (tiende EUF) for regnskabsåret 2012 (05753/2014 - C7-0052/2014 - 2013/2206(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

DEVE, BUDG

- Meddelelse af decharge til fællesforetagenderne for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2012 Udkast til Rådets henstillinger (05851/2014 - C7-0053/2014 - 2013/2247(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

BUDG, ITRE, TRAN, ENVI

- Meddelelse af decharge til de organer, der er oprettet i henhold til TEUF og Euratom-traktaten, for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2012 - Udkast til Rådets henstillinger (05849/2014 - C7-0054/2014 - 2013/2208(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

alle

- Forslag om Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne og dens medlemsstaters vegne af protokollen til stabiliserings- og associeringsaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Albanien på den anden side for at tage hensyn til Republikken Kroatiens tiltrædelse af Den Europæiske Union (14783/2013 - C7-0075/2014 - 2013/0311(NLE))

henvist til:

kor.udv. :

AFET

rådg.udv. :

AGRI, INTA

2) fra medlemmerne, følgende beslutningsforslag (forretningsordenens artikel 120)

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Forslag til beslutning om mindreåriges lige adgang til sundhed (B7-0170/2014)
henvist til: kor.udv.: FEMM
rådg.udv.: ENVI, EMPL

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Forslag til beslutning om korruption i Europa og i verden (B7-0174/2014)
henvist til: kor.udv.: AFET
rådg.udv.: DEVE, LIBE

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Forslag til beslutning om situationen i Yemen (B7-0175/2014)
henvist til: kor.udv.: AFET

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Forslag til beslutning om forebyggelse af spirituskørsel (B7-0176/2014)
henvist til: kor.udv.: TRAN

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Forslag til beslutning om forebyggelse af kræft (B7-0177/2014)
henvist til: kor.udv.: ENVI

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Forslag til beslutning om forebyggelse af fødevarespild (B7-0178/2014)
henvist til: kor.udv.: AGRI
rådg.udv.: ENVI, IMCO

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Forslag til beslutning om genbrugsøkonomien og de europæiske borgeres aktive rolle (B7-0179/2014)
henvist til: kor.udv.: ENVI

- Roberta Angelilli, Cristiana Muscardini og Niccolo Rinaldi. Forslag til beslutning om anerkendelse af en gennemskuelig mærkning af fødevarer (B7-0180/2014)
henvist til: kor.udv.: ENVI
rådg.udv.: IMCO

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Forslag til beslutning om volden i Bosnien (B7-0181/2014)
henvist til: kor.udv.: AFET

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Forslag til beslutning om situationen i Gagauzien (B7-0182/2014)
henvist til: kor.udv.: AFET

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Forslag til beslutning om reformen af den sociale sektor i Kina (B7-0183/2014)
henvist til: kor.udv.: AFET

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Forslag til beslutning om lige adgang til arbejdsmarkedet for kvinder og mænd (B7-0184/2014)
henvist til: kor.udv.: EMPL
rådg.udv.: FEMM

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Forslag til beslutning om økonomiske hindringer for studerendes mobilitet (B7-0195/2014)
henvist til: kor.udv.: CULT

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Forslag til beslutning om forhandlingerne mellem EU og Cuba (B7-0196/2014)
henvist til: kor.udv.: AFET

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Forslag til beslutning om mistanke om uregelmæssigheder i forbindelse med blokeringen af en række partier italiensk vin i Tyskland (B7-0197/2014)
henvist til: kor.udv.: IMCO

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Forslag til beslutning om afspænding mellem Folkerepublikken Kina og Republikken Kina (B7-0198/2014)
henvist til: kor.udv.: AFET

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Forslag til beslutning om kulturelle aktiviteter og sportsaktiviteter som redskab for inddragelse af personer med handicap (B7-0199/2014)
henvist til: kor.udv.: EMPL
rådg.udv.: CULT

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Forslag til beslutning om pressefriheden i Tyrkiet (B7-0200/2014)
henvist til: kor.udv.: AFET
rådg.udv.: LIBE

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Forslag til beslutning om bekæmpelse af cybermobning (B7-0208/2014)
henvist til: kor.udv.: LIBE
rådg.udv.: IMCO

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Forslag til beslutning om beskyttelse af børns sundhed og nedskæringer i sundhedsudgifterne (B7-0209/2014)
henvist til: kor.udv.: ENVI
rådg.udv.: FEMM

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Forslag til beslutning om øget kendskab til robotteknikker i sundhedsvæsenet (B7-0210/2014)
henvist til: kor.udv.: ITRE
rådg.udv.: ENVI

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Forslag til beslutning om intelligente affaldscontainere til bortskaffelse af affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) (B7-0211/2014)
henvist til: kor.udv.: ENVI

- Adam Bielan. Forslag til beslutning om beskyttelse af mindretal i Burma/Republikken Myanmarunionen (B7-0213/2014)
henvist til: kor.udv.: AFET

- Adam Bielan. Forslag til beslutning om astma (B7-0214/2014)
henvist til: kor.udv.: ENVI


3. Bevillingsoverførsler

Budgetudvalget havde i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 50, stk. 1, besluttet ikke at gøre indsigelse imod det forslag, som Regionsudvalget havde fremsat om en ændring af Regionsudvalgets organigram.

Kommissionen havde i overensstemmelse med artikel 13, stk. 1 og 2 i finansforordningen underrettet Budgetmyndigheden om overførsel af opdelte og ikkeopdelte bevillinger fra 2013 til 2014.


4. Situationen i Venezuela (forhandling)

Redegørelse fra næstformand i Kommissionen og Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik: Situationen i Venezuela (2014/2600(RSP))

Algirdas Šemeta (medlem af Kommissionen) afgav redegørelsen på vegne af Catherine Ashton (næstformand i Kommissionen og Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik).

Talere: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra for PPE-Gruppen, Luis Yáñez-Barnuevo García for S&D-Gruppen, Renate Weber for ALDE-Gruppen, Rui Tavares for Verts/ALE-Gruppen, Charles Tannock for ECR-Gruppen, Inês Cristina Zuber for GUE/NGL-Gruppen, Jean-Pierre Audy, Ana Gomes, Nikolaos Chountis, der ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Antonio Masip hidalgo, og Gabriel Mato Adrover.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Tunne Kelam, Carlos José Iturgaiz Angulo, Izaskun Bilbao Barandica, Anna Záborská, Davor Ivo Stier, Paul Murphy som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Rui Tavares, Eduard Kukan, Vicente Miguel Garcés Ramón, Adam Bielan og Seán Kelly.

Indlæg af Algirdas Šemeta.

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 110, stk. 2):

- Jean-Pierre Audy, Nuno Teixeira, Davor Ivo Stier, Cristian Dan Preda, Elena Băsescu, Filip Kaczmarek, Salvador Sedó i Alabart, Roberta Angelilli, Eduard Kukan og José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra for PPE-Gruppen om situationen i Venezuela (2014/2600(RSP)) (B7-0207/2014);

- Charles Tannock for ECR-Gruppen om situationen i Venezuela (2014/2600(RSP)) (B7-0212/2014);

- Willy Meyer, Inês Cristina Zuber, João Ferreira, Sabine Lösing, Jacky Hénin, Jean-Luc Mélenchon, Nikolaos Chountis, Marisa Matias, Alda Sousa for GUE/NGL-Gruppen om situationen i Venezuela (2014/2600(RSP)) (B7-0215/2014);

- Véronique De Keyser, Luis Yáñez-Barnuevo García og María Muñiz De Urquiza for S&D-Gruppen om situationen i Venezuela (2014/2600(RSP)) (B7-0217/2014);

- Renate Weber, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Liam Aylward, Johannes Cornelis van Baalen for ALDE-Gruppen om situationen i Venezuela (2014/2600(RSP)) (B7-0218/2014).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 10.13 i protokollen af 27.2.2014.


5. Følgerne af dårlige vejrforhold i adskillige medlemsstater (forhandling)

Redegørelse fra Kommissionen: Følgerne af dårlige vejrforhold i adskillige medlemsstater (2014/2599(RSP))

Algirdas Šemeta (medlem af Kommissionen) afgav redegørelsen.

Talere: Marie-Thérèse Sanchez-Schmid for PPE-Gruppen, Derek Vaughan for S&D-Gruppen, Catherine Bearder for ALDE-Gruppen, Satu Hassi for Verts/ALE-Gruppen, Younous Omarjee for GUE/NGL-Gruppen, Nicole Sinclaire løsgænger, Rosa Estaràs Ferragut, Francesca Barracciu, Karima Delli, Seán Kelly, Luís Paulo Alves, Marco Scurria, Antonio Masip Hidalgo, Isabelle Thomas, María Irigoyen Pérez, Edite Estrela og Tanja Fajon.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Salvador Garriga Polledo, Ricardo Cortés Lastra, Pat the Cope Gallagher, Milan Zver, Ruža Tomašić, Mairead McGuinness, Nikos Chrysogelos og Francisco José Millán Mon.

Indlæg af Davor Ivo Stier.

Indlæg af Algirdas Šemeta.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


6. Tredjelande, hvis statsborgere skal være i besiddelse af visum ved passage af de ydre grænser, og tredjelande, hvis statsborgere er fritaget for dette krav ***I - EU's fremtidige visumpolitik (forhandling)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 539/2001 om fastlæggelse af listen over de tredjelande, hvis statsborgere skal være i besiddelse af visum ved passage af de ydre grænser, og listen over de tredjelande, hvis statsborgere er fritaget for dette krav [COM(2013)0853 - C7-0430/2013- 2013/0415(COD)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Tanja Fajon (A7-0104/2014)

Forespørgsel til mundtlig besvarelse (O-000028/2014) af Juan Fernando López Aguilar, for Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender, til Kommissionen: EU's fremtidige visumpolitik (2014/2586(RSP)) (B7-0108/2014)

Tanja Fajon forelagde betænkningen.

Juan Fernando López Aguilar begrundede spørgsmålet.

Indlæg af Algirdas Šemeta (medlem af Kommissionen).

Talere: Marian-Jean Marinescu for PPE-Gruppen, Ioan Enciu for S&D-Gruppen, Renate Weber for ALDE-Gruppen, Tatjana Ždanoka for Verts/ALE-Gruppen, Nikola Vuljanić for GUE/NGL-Gruppen, Adam Bielan for ECR-Gruppen, Andrew Henry William Brons løsgænger, Mariya Gabriel, Tonino Picula, Louis Michel, Jan Zahradil, Jaroslav Paška, Andreas Mölzer, Agustín Díaz de Mera García Consuegra og Monica Luisa Macovei.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Dubravka Šuica, Iosif Matula og Andrej Plenković.

Talere: Algirdas Šemeta og Tanja Fajon.

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 115, stk. 5):

- Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Juan Fernando López Aguilar, Louis Michel, Janusz Wojciechowski og Tatjana Ždanoka, for Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender, om EU's fremtidige visumpolitik (2014/2586(RSP)) (B7-0194/2014).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 10.3 i protokollen af 27.2.2014 og punkt 10.4 i protokollen af 27.2.2014.


7. SOLVIT (kortfattet forelæggelse)

Betænkning om SOLVIT [2013/2154(INI)] - Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse. Ordfører: Morten Løkkegaard (A7-0059/2014)

Morten Løkkegaard foretog forelæggelsen.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Ruža Tomašić, Andrej Plenković, Claudette Abela Baldacchino, Anna Maria Corazza Bildt og Marino Baldini.

Indlæg af Algirdas Šemeta (medlem af Kommissionen).

FORSÆDE: Alejo VIDAL-QUADRAS
næstformand

Formanden erklærede dette punkt for afsluttet.

Afstemning: punkt 10.1 i protokollen af 27.2.2014.


8. Specifikke foranstaltninger inden for den fælles fiskeripolitik til udvikling af kvinders rolle (kortfattet forelæggelse)

Betænkning om specifikke foranstaltninger inden for den fælles fiskeripolitik til udvikling af kvinders rolle [2013/2150(INI)] - Fiskeriudvalget - Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling. Ordførere: Dolores García-Hierro Caraballo og Raül Romeva i Rueda (A7-0070/2014)

Dolores García-Hierro Caraballo og Raül Romeva i Rueda foretog forelæggelsen.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Dubravka Šuica, Francesca Barracciu, Gabriel Mato Adrover, Marino Baldini, Izaskun Bilbao Barandica, Seán Kelly, Tonino Picula og Maria do Céu Patrão Neves.

Indlæg af Algirdas Šemeta (medlem af Kommissionen).

Formanden erklærede dette punkt for afsluttet.

Afstemning: punkt 10.15 i protokollen af 27.2.2014.


9. Privatkopieringsafgifter (kortfattet forelæggelse)

Betænkning om privatkopieringsafgifter [2013/2114(INI)] - Retsudvalget. Ordfører: Françoise Castex (A7-0114/2014)

Françoise Castex foretog forelæggelsen.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Antonio Masip Hidalgo, Christian Engström og Zbigniew Zaleski.

Indlæg af Algirdas Šemeta (medlem af Kommissionen).

Formanden erklærede dette punkt for afsluttet.

Afstemning: punkt 10.16 i protokollen af 27.2.2014.


(Mødet udsat kl. 11.35 i afventning af afstemningstiden og genoptaget kl. 12.00)

FORSÆDE: Rainer WIELAND
næstformand

10. Afstemningstid

Resultaterne af afstemningerne som helhed (ændringsforslag, særskilte afstemninger, opdelte afstemninger osv.) fremgår af bilaget ”Afstemningsresultater”, som er vedlagt protokollen.

Resultaterne af afstemningerne ved navneopråb, som er vedføjet protokollen, foreligger kun elektronisk og kan konsulteres på Europarl.


10.1. SOLVIT (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)

Betænkning om SOLVIT [2013/2154(INI)] - Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse. Ordfører: Morten Løkkegaard (A7-0059/2014)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 1)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P7_TA(2014)0164)


10.2. Europæisk efterforskningskendelse ***I (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om den europæiske efterforskningskendelse i straffesager [09288/2010 - C7-0185/2010- 2010/0817(COD)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Nuno Melo (A7-0477/2013)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 2)

INITIATIVER FRA MEDLEMSSTATERNE, ÆNDRINGSFORSLAG og FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P7_TA(2014)0165)


10.3. Tredjelande, hvis statsborgere skal være i besiddelse af visum ved passage af de ydre grænser, og tredjelande, hvis statsborgere er fritaget for dette krav ***I (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 539/2001 om fastlæggelse af listen over de tredjelande, hvis statsborgere skal være i besiddelse af visum ved passage af de ydre grænser, og listen over de tredjelande, hvis statsborgere er fritaget for dette krav [COM(2013)0853 - C7-0430/2013- 2013/0415(COD)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Tanja Fajon (A7-0104/2014)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 3)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P7_TA(2014)0166)


10.4. Frivillig partnerskabsaftale mellem EU og Republikken Indonesien om retshåndhævelse, god forvaltningspraksis og handel på skovbrugsområdet samt import af træ og træprodukter til EU *** (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)

Henstilling om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af en frivillig partnerskabsaftale mellem Den Europæiske Union og Republikken Indonesien om retshåndhævelse, god forvaltningspraksis og handel på skovbrugsområdet samt import af træ og træproduktertil Den Europæiske Union [11767/1/2013 - C7-0344/2013- 2013/0205(NLE)] - Udvalget om International Handel. Ordfører: Yannick Jadot (A7-0043/2014)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 4)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P7_TA(2014)0167)

Parlamentet godkendte indgåelsen af aftalen.


10.5. Personkontrol ved de ydre grænser ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om indførelse af en forenklet ordning for personkontrol ved de ydre grænser, som bygger på, at Kroatien og Cypern ensidigt anerkender visse dokumenter som ligestillede med deres nationale visa til transit gennem eller forventet ophold på deres område af en varighed på højst 90 dage inden for en given periode på 180 dage og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 895/2006/EF og nr. 582/2008/EF [COM(2013)0441 - C7-0186/2013- 2013/0210(COD)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Tanja Fajon (A7-0082/2014)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 5)

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

Godkendt som ændret (P7_TA(2014)0168)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget (P7_TA(2014)0168)


10.6. Listen over de tredjelande, hvis statsborgere skal være i besiddelse af visum ved passage af de ydre grænser, og listen over de tredjelande, hvis statsborgere er fritaget for dette krav ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 539/2001 om fastlæggelse af listen over de tredjelande, hvis statsborgere skal være i besiddelse af visum ved passage af de ydre grænser, og listen over de tredjelande, hvis statsborgere er fritaget for dette krav [COM(2012)0650 - C7-0371/2012- 2012/0309(COD)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Mariya Gabriel (A7-0373/2013)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 6)

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

Godkendt som ændret (P7_TA(2014)0169)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget (P7_TA(2014)0169)

Indlæg

Mariya Gabriel (ordfører) inden afstemningen.


10.7. Situationen i Ukraine (afstemning)

Forslag til beslutning B7-0219/2014, B7-0220/2014, B7-0221/2014, B7-0222/2014, B7-0223/2014 og B7-0224/2014

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 7)

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG RC-B7-0219/2014

(erstatter B7-0219/2014, B7-0220/2014, B7-0221/2014, B7-0222/2014, B7-0223/2014 og B7-0224/2014):

stillet af:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Mairead McGuinness, Jacek Saryusz-Wolski, Laima Liucija Andrikienė, Roberta Angelilli, Sophie Auconie, Elena Băsescu, Ivo Belet, Jerzy Buzek, Mário David, Anne Delvaux, Mariya Gabriel, Michael Gahler, Andrzej Grzyb, Gunnar Hökmark, Anna Ibrisagic, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Jan Kozłowski, Eduard Kukan, Krzysztof Lisek, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Monica Luisa Macovei, Francisco José Millán Mon, Nadezhda Neynsky, Ria Oomen-Ruijten, Alojz Peterle, Bernd Posselt, Zuzana Roithová, Cristian Dan Preda, Jacek Protasiewicz, György Schöpflin, Salvador Sedó i Alabart, Davor Ivo Stier, Dubravka Šuica, Inese Vaidere og Andrej Plenković for PPE-Gruppen;

Hannes Swoboda, Libor Rouček, Ana Gomes, Marek Siwiec, Tonino Picula, Knut Fleckenstein, Evgeni Kirilov, Maria Eleni Koppa, Liisa Jaakonsaari, Boris Zala og Wolfgang Kreissl-Dörfler for S&D-Gruppen;

Guy Verhofstadt, Johannes Cornelis van Baalen, Marielle de Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Louis Michel, Marietje Schaake, Phil Bennion, Jelko Kacin, Sarah Ludford, Izaskun Bilbao Barandica, Norica Nicolai, Catherine Bearder, Hannu Takkula, Ivo Vajgl, Eduard-Raul Hellvig, Jan Mulder, Cecilia Wikström, Gerben-Jan Gerbrandy, Graham Watson, Nathalie Griesbeck, Philippe De Backer, Frédérique Ries, Alexander Graf Lambsdorff, Nils Torvalds, Sonia Alfano, Liam Aylward, Robert Rochefort, Pat the Cope Gallagher, Rebecca Taylor, Justina Vitkauskaite Bernard, Anneli Jäätteenmäki, Stanimir Ilchev, Alexandra Thein og Marian Harkin for ALDE-Gruppen;

Rebecca Harms, Mark Demesmaeker, Tarja Cronberg, Bart Staes og Malika Benarab-Attou for Verts/ALE-Gruppen;

Charles Tannock, Paweł Robert Kowal, Ryszard Antoni Legutko, Adam Bielan, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Marek Henryk Migalski og Valdemar Tomaševski for ECR-Gruppen;

Adrian Severin løsgænger.

Vedtaget (P7_TA(2014)0170)

(Forslag til beslutning B7-0221/2014 bortfaldt).

Indlæg

Zbigniew Zaleski inden afstemningen.

Elmar Brok, der stillede et mundtligt ændringsforslag til punkt 5, hvilket var blevet godtaget.

Helmut Scholz, der stillede et et mundtligt ændringsforslag til ændringsforslag 10, hvilket var blevet godtaget.

Elmar Brok, der stillede et mundtligt ændringsforslag til punkt 14, hvilket var blevet godtaget.

Jacek Saryusz-Wolski, der stillede et mundtligt ændringsforslag til ændringsforslag 1, hvilket var blevet godtaget.

Krzysztof Lisek, der stillede et mundtligt ændringsforslag om indføjelse af en ny tekst efter punkt 22, hvilket var blevet godtaget.


10.8. Situationen i Irak (afstemning)

Forslag til beslutning B7-0188/2014, B7-0189/2014, B7-0190/2014, B7-0191/2014, B7-0192/2014 og B7-0193/2014

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 8)

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG RC-B7-0188/2014

(erstatter B7-0188/2014, B7-0189/2014, B7-0190/2014, B7-0191/2014 og B7-0192/2014):

stillet af:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Mairead McGuinness, Cristian Dan Preda, Ria Oomen-Ruijten, Tunne Kelam, Francisco José Millán Mon, György Schöpflin, Bernd Posselt, Krzysztof Lisek, Alf Svensson, Esther de Lange, Roberta Angelilli, Sari Essayah, Alejo Vidal-Quadras, Dubravka Šuica, Elena Băsescu, Davor Ivo Stier, Arnaud Danjean, Tokia Saïfi, Filip Kaczmarek og Salvador Sedó i Alabart for PPE-Gruppen;

Pino Arlacchi, Véronique De Keyser, Ana Gomes, Silvia Costa og Libor Rouček for S&D-Gruppen;

Jelko Kacin, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Louis Michel, Izaskun Bilbao Barandica og Hannu Takkula for ALDE-Gruppen;

Tarja Cronberg for Verts/ALE-Gruppen;

Charles Tannock og Struan Stevenson for ECR-Gruppen.

Vedtaget (P7_TA(2014)0171)

(Forslag til beslutning B7-0193/2014 bortfaldt).


10.9. Anvendelse af bevæbnede droner (afstemning)

Forslag til beslutning B7-0201/2014, B7-0202/2014, B7-0203/2014, B7-0204/2014, B7-0205/2014 og B7-0206/2014

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 9)

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG RC-B7-0201/2014

(erstatter B7-0201/2014, B7-0202/2014, B7-0203/2014, B7-0204/2014 og B7-0206/2014):

stillet af:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Arnaud Danjean, Michael Gahler, Tunne Kelam, Krzysztof Lisek, Elena Băsescu, Roberta Angelilli og Anne Delvaux for PPE-Gruppen;

Libor Rouček, Maria Eleni Koppa, Ana Gomes, Richard Howitt, Tonino Picula, Pino Arlacchi og Liisa Jaakonsaari for S&D-Gruppen;

Annemie Neyts-Uyttebroeck, Sarah Ludford, Phil Bennion, Marietje Schaake, Norica Nicolai, Ramon Tremosa i Balcells, Louis Michel, Jelko Kacin, Nathalie Griesbeck, Izaskun Bilbao Barandica og Sonia Alfano for ALDE-Gruppen;

Barbara Lochbihler, Tarja Cronberg, Jean Lambert, Rui Tavares, Reinhard Bütikofer, Judith Sargentini, Ulrike Lunacek, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda og Iñaki Irazabalbeitia Fernández for Verts/ALE-Gruppen;

Sabine Lösing for GUE/NGL-Gruppen.

Vedtaget (P7_TA(2014)0172)

(Forslag til beslutning B7-0205/2014 bortfaldt).

Indlæg

Michael Gahler (PPE-Gruppen), der kom med en nærmere oplysning vedrørende sin gruppes stemmeliste.

Maria Eleni Koppa, der stillede et mundtligt ændringsforslag til ændringsforslag 2, hvilket ikke blev godtaget, idet flere end 40 medlemmer gjorde indsigelse mod at tage det i betragtning.


10.10. De grundlæggende rettigheder i Den Europæiske Union (2012) (afstemning)

Betænkning om situationen for de grundlæggende rettigheder i Den Europæiske Union (2012) [2013/2078(INI)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Louis Michel (A7-0051/2014)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 10)

ALTERNATIVT BESLUTNINGSFORSLAG (stillet af PPE-Gruppen)

Forkastet

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P7_TA(2014)0173)


10.11. Den europæiske arrestordre (afstemning)

Betænkning med henstilling til Kommissionen om revision af den europæiske arrestordre [2013/2109(INL)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Sarah Ludford (A7-0039/2014)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 11)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P7_TA(2014)0174)


10.12. Frivillig partnerskabsaftale mellem Den Europæiske Union og Republikken Indonesien om retshåndhævelse, god forvaltningspraksis og handel på skovbrugsområdet med træ og træprodukter til Den Europæiske Union (afstemning)

Forslag til beslutning B7-0187/2014

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 12)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P7_TA(2014)0175)


10.13. Situationen i Venezuela (afstemning)

Forslag til beslutning B7-0207/2014, B7-0212/2014, B7-0215/2014, B7-0217/2014 og B7-0218/2014

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 13)

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG RC-B7-0207/2014

(erstatter B7-0207/2014, B7-0212/2014, B7-0217/2014 og B7-0218/2014):

stillet af:

Jaime Mayor Oreja, Jean-Pierre Audy, Roberta Angelilli, Elena Băsescu, Filip Kaczmarek, Eduard Kukan, Cristian Dan Preda, Nuno Teixeira, Salvador Sedó i Alabart og Davor Ivo Stier for PPE-Gruppen;

Véronique De Keyser, Luis Yáñez-Barnuevo García og Ana Gomes for S&D-Gruppen;

Renate Weber, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Liam Aylward, Johannes Cornelis van Baalen, Hannu Takkula og Alexander Graf Lambsdorff for ALDE-Gruppen;

Charles Tannock, Edvard Kožušník, Jan Zahradil, Adam Bielan og Ruža Tomašić for ECR-Gruppen.

Vedtaget (P7_TA(2014)0176)

(Forslag til beslutning B7-0215/2014 bortfaldt).


10.14. EU's fremtidige visumpolitik (afstemning)

Forslag til beslutning B7-0194/2014

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 14)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P7_TA(2014)0177)


10.15. Specifikke foranstaltninger inden for den fælles fiskeripolitik til udvikling af kvinders rolle (afstemning)

Betænkning om specifikke foranstaltninger inden for den fælles fiskeripolitik til udvikling af kvinders rolle [2013/2150(INI)] - Fiskeriudvalget - Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling. Ordførere: Dolores García-Hierro Caraballo og Raül Romeva i Rueda (A7-0070/2014)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 15)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P7_TA(2014)0178)


10.16. Privatkopieringsafgifter (afstemning)

Betænkning om privatkopieringsafgifter [2013/2114(INI)] - Retsudvalget. Ordfører: Françoise Castex (A7-0114/2014)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 16)

ALTERNATIVT BESLUTNINGSFORSLAG (stillet af ALDE-Gruppen)

Forkastet

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P7_TA(2014)0179)

Indlæg

Jacek Protasiewicz, der klagede over den behandling, han var blevet udsat for i Frankfurt lufthavn, og den artikel, der var blevet bragt om hændelsen i en tysk avis (formanden meddelte, at sagen ville blive forelagt de kompetente myndigheder).


11. Godkendelse af protokollen fra foregående møde

Protokollen fra det foregående møde godkendtes.


12. Meddelelse af Rådets førstebehandlingsholdning

Formanden gav i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 61, stk. 1, meddelelse om fra Rådet at have modtaget følgende holdninger, grundene til Rådets holdninger samt Kommissionens holdning til:

- Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om mindstekrav til fremme af arbejdskraftens mobilitet mellem medlemsstaterne gennem bedre muligheder for at optjene og bevare supplerende pensionsrettigheder (17612/1/2013 - C7-0059/2014 - 2005/0214(COD))
henvist til: kor.udv.: EMPL

- Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om motorkøretøjers og udskiftningslyddæmpningssystemers støjniveau og om ændring af direktiv 2007/46/EF og om ophævelse af direktiv 70/157/EØF (17695/1/2013 - C7-0060/2014 - 2011/0409(COD))
henvist til: kor.udv.: ENVI

Fristen på tre måneder, som Parlamentet råder over til at udtale sig, var således at regne fra den 28. februar 2014.


13. Stemmeforklaringer

Skriftlige stemmeforklaringer:

De skriftlige stemmeforklaringer, jf. forretningsordenens artikel 170, var indeholdt i det fuldstændige forhandlingsreferat fra mødet.

Mundtlige stemmeforklaringer:

(Afstemningstid: onsdag 26. februar 2014)

Betænkning: Klaus-Heiner Lehne og Luigi Berlinguer - A7-0301/2013
Adam Bielan

Betænkning: Linda McAvan - A7-0276/2013
Dubravka Šuica, Monika Smolková og Charles Tannock

Betænkning: Mary Honeyball - A7-0071/2014
Krisztina Morvai.

(Afstemningstid: torsdag 27. februar 2014)

Betænkning: Morten Løkkegaard - A7-0059/2014
Mitro Repo, Monika Smolková og Seán Kelly

Betænkning: Nuno Melo - A7-0477/2013
Seán Kelly

Betænkning: Tanja Fajon - A7-0104/2014
Zdravka Bušić, Seán Kelly og Elena Băsescu

Betænkning: Yannick Jadot - A7-0043/2014
Sirpa Pietikäinen

Situationen i Ukraine - (2014/2595(RSP)) - RC-B7-0219/2014
Csaba Sógor, Zdravka Bušić, Tatjana Ždanoka, Krisztina Morvai, Sirpa Pietikäinen, Monika Smolková, Mitro Repo, Adam Bielan, Seán Kelly og Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Situationen i Irak - (2014/2565(RSP)) - RC-B7-0188/2014
Adam Bielan og Seán Kelly

Anvendelse af bevæbnede droner - (2014/2567(RSP)) - RC-B7-0201/2014
Charles Tannock og Adam Bielan

Betænkning: Louis Michel - A7-0051/2014
Zdravka Bušić, Krisztina Morvai, Sirpa Pietikäinen, Charles Tannock, Adam Bielan og Philip Claeys

Betænkning: Sarah Ludford - A7-0039/2014
Charles Tannock

Situationen i Venezuela - (2014/2600(RSP)) - RC-B7-0207/2014
Adam Bielan og Seán Kelly

EU's fremtidige visumpolitik - (2014/2586(RSP)) - B7-0194/2014
Charles Tannock og Adam Bielan

Betænkning: Dolores García-Hierro Caraballo og Raül Romeva i Rueda - A7-0070/2014
Seán Kelly

Betænkning: Françoise Castex - A7-0114/2014
Monika Smolková og Adam Bielan.


14. Stemmerettelser og -intentioner

”Stemmerettelser og -intentioner” findes på websiden ”Séance en direct”, ”Résultats des votes (appels nominaux)/Results of votes (Roll-call votes)” og i den trykte udgave af bilaget ”Resultat af afstemningerne ved navneopråb”.

Den elektroniske udgave på Europarl vil blive ajourført regelmæssigt i en periode på højst to uger efter afstemningsdagen.

Efter udløbet af denne frist vil listen over stemmerettelser og -intentioner blive afsluttet med henblik på oversættelse og offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende.


15. Afgørelser vedrørende forskellige dokumenter

Henstillinger til Rådet (forretningsordenens artikel 121, stk. 3)

AFET

- Henstilling til Rådet om FN's Generalforsamlings 69. samling (2014/2017(INI))
(rådg.udv.: DEVE)

- Henstilling til Rådet om fastsættelse af fælles visumrestriktioner for russiske embedsmænd, der er indblandet i Sergej Magnitskij-sagen (2014/2016(INI))


16. Fremsendelse af tekster vedtaget under dette møde

I overensstemmelse med forretningsordenens artikel 179, stk. 2, ville protokollen fra dette møde blive forelagt Parlamentet til godkendelse ved begyndelsen af næste møde.

Med Parlamentets godkendelse ville de vedtagne tekster allerede nu blive fremsendt til de heri nævnte instanser.


17. Tidspunkt for næste mødeperiode

Formanden meddelte, at næste mødeperiode ville finde sted den 10. marts 2014 - 13. marts 2014.


18. Afbrydelse af sessionen

Formanden erklærede Europa-Parlamentets session for afbrudt.

Formanden hævede mødet kl. 13.35.

Klaus Welle

Martin Schulz

generalsekretær

formand


TILSTEDEVÆRELSESLISTE

Følgende skrev under:

Abela Baldacchino, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antonescu, Arias Echeverría, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Baldini, Balz, Balzani, Bánki, Barracciu, Băsescu, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Berra, Bertot, Besset, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonanini, Borghezio, Borissov, Borsellino, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bratkowski, Breyer, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bullmann, Bušić, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Casini, Castex, Cavada, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Cliveti, Cochet, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correa Zamora, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Cronberg, Cuschieri, Cutaş, Cymański, van Dalen, Danellis, Dati, Daul, David, De Angelis, De Backer, De Keyser, Delli, Delvaux, Demesmaeker, de Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Ferreira Elisa, Fidanza, Fisas Ayxela, Flasarová, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Frigo, Gabriel, Gahler, Gallagher, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, de Grandes Pascual, Gräßle, Grèze, Griesbeck, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Hadjigeorgiou, Häfner, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Harbour, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Hellvig, Helmer, Herranz García, Hibner, Higgins, Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irazabalbeitia Fernández, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Johansson, Joly, de Jong, Jordan, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, van der Kammen, Karas, Kari, Kariņš, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Larsen-Jensen, Le Brun, Le Grip, Leichtfried, Leinen, Lepage, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, McAvan, McGuinness, McIntyre, Macovei, Malinov, Manders, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Martin David, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Matera, Mathieu Houillon, Matias, Mato Adrover, Matula, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Metsola, Michel, Michels, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mitchell, Mizzi, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Mynář, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Nicholson, Nicolai, Niebler, Nilsson, Nitras, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Pack, Padar, Paleckis, Paliadeli, Panayotov, Panayotova, Papadopoulou, Papanikolaou, Pargneaux, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Perelló Rodríguez, Peterle, Petrović Jakovina, Picula, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirker, Pitsillides, Plenković, Poc, Ponga, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Protasiewicz, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Ransdorf, Rapti, Reimers, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Rosbach, Ross, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaldemose, Schlyter, Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Schulz Martin, Schulz Werner, Schwab, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Severin, Siekierski, Silaghi, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Sonik, Sophocleous, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stauner, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stier, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Striffler, Šuica, Surján, Svensson, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tavares, Taylor Keith, Teixeira, Terho, Thein, Theurer, Thomas, Thomsen, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Torvalds, Tošenovský, Trautmann, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Tsoukalas, Turmes, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Vaidere, Vajgl, Valjalo, Vanhecke, Vattimo, Vaughan, Vergnaud, Vidal-Quadras, Vlasák, Vuljanić, Wałęsa, Weber Henri, Weber Manfred, Weber Renate, Weidenholzer, Weiler, Werthmann, Westlund, Westphal, Wikström, Willmott, Wils, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zaleski, Zalewski, Zamfirescu, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik