Märksõnaregister 
Protokoll
PDF 227kWORD 136k
Neljapäev, 27. veebruar 2014 - Strasbourg
1.Istungi algus
 2.Esitatud dokumendid
 3.Assigneeringute ümberpaigutamine
 4.Olukord Venezuelas (arutelu)
 5.Ebasoodsate ilmastikutingimuste tagajärjed mitmes liikmesriigis (arutelu)
 6.Viisanõuded kolmandate riikide kodanikele ***I - ELi viisapoliitika tulevik (arutelu)
 7.SOLVIT (lühiettekanne)
 8.Ühise kalanduspoliitika erimeetmed naiste rolli edendamiseks (lühiettekanne)
 9.Isiklikuks tarbeks kopeerimise maks (lühiettekanne)
 10.Hääletused
  10.1.SOLVIT (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  10.2.Euroopa uurimismäärus ***I (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  10.3.Viisanõuded kolmandate riikide kodanikele ***I (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  10.4.ELi ja Indoneesia Vabariigi vaheline metsaõigusnormide täitmise järelevalvet, metsahaldust ja ELi toodavate puittoodetega kauplemist käsitlev vabatahtlik partnerlusleping *** (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  10.5.Välispiiridel isikute kontrollimine ***I (hääletus)
  10.6.Kolmandad riigid, kelle kodanikel peab välispiiride ületamisel olema viisa, ja need kolmandad riigid, kelle kodanikud on sellest nõudest vabastatud ***I (hääletus)
  10.7.Olukord Ukrainas (hääletus)
  10.8.Olukord Iraagis (hääletus)
  10.9.Relvastatud droonide kasutamine (hääletus)
  10.10.Põhiõigused Euroopa Liidus (2012) (hääletus)
  10.11.Euroopa vahistamismäärus (hääletus)
  10.12.ELi ja Indoneesia vaheline vabatahtlik partnerlusleping, mis käsitleb metsaõigusnormide täitmise järelevalvet, metsahaldust ja ELi toodavate puittoodetega kauplemist (hääletus)
  10.13.Olukord Venezuelas (hääletus)
  10.14.ELi viisapoliitika tulevik (hääletus)
  10.15.Ühise kalanduspoliitika erimeetmed naiste rolli edendamiseks (hääletus)
  10.16.Isiklikuks tarbeks kopeerimise maks (hääletus)
 11.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 12.Nõukogu esimese lugemise seisukohad
 13.Selgitused hääletuse kohta
 14.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 15.Teatavaid dokumente puudutavad otsused
 16.Istungil vastu võetud tekstide edastamine
 17.Järgmiste istungite ajakava
 18.Istungjärgu vaheaeg
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI


ISTUNGI JUHATAJA: Oldřich VLASÁK
asepresident

1. Istungi algus

Istung algas kell 08.30.


2. Esitatud dokumendid

Järgmised dokumendid on Euroopa Parlamendile esitanud

1) nõukogu ja komisjon

- Komisjoni tegevusele heakskiidu andmine Euroopa Liidu 2012. aasta üldeelarve täitmisel - Nõukogu soovituse eelnõu (05848/2014 - C7-0048/2014 - 2013/2195(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

kõik

- Rakendusametite tegevusele heakskiidu andmine 2012. aasta eelarve täitmisel – Nõukogu soovituste eelnõu (05850/2014 - C7-0049/2014 - 2013/2195(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

kõik

- Nõukogu soovitus, mis käsitleb komisjoni tegevuse heakskiitmist seoses Euroopa Arengufondi (kaheksas EAF) meetmete rakendamisega 2012. eelarveaastal (05748/2014 - C7-0050/2014 - 2013/2206(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

DEVE, BUDG

- Nõukogu soovitus, mis käsitleb komisjoni tegevuse heakskiitmist seoses Euroopa Arengufondi (üheksas EAF) meetmete rakendamisega 2012. eelarveaastal (05750/2014 - C7-0051/2014 - 2013/2206(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

DEVE, BUDG

- Nõukogu soovitus, mis käsitleb komisjoni tegevuse heakskiitmist seoses Euroopa Arengufondi (kümnes EAF) meetmete rakendamisega 2012. eelarveaastal (05753/2014 - C7-0052/2014 - 2013/2206(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

DEVE, BUDG

- Ühisettevõtete tegevusele heakskiidu andmine 2012. aasta eelarve täitmisel – Nõukogu soovituste eelnõu (05851/2014 - C7-0053/2014 - 2013/2247(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

BUDG, ITRE, TRAN, ENVI

- ELi toimimise lepingu ja Euratomi asutamislepingu alusel loodud asutuste tegevusele heakskiidu andmine 2012. aasta eelarve täitmisel - Nõukogu soovituste eelnõu (05849/2014 - C7-0054/2014 - 2013/2208(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

kõik

- Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Albaania Vabariigi vahelise stabiliseerimis- ja assotsieerimislepingu protokolli, et võtta arvesse Horvaatia Vabariigi ühinemist Euroopa Liiduga, Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide nimel sõlmimise kohta (14783/2013 - C7-0075/2014 - 2013/0311(NLE))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AFET

nõuandvad komisjonid :

AGRI, INTA

2) parlamendiliikmed: resolutsiooni ettepanekud (kodukorra artikkel 120)

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Resolutsiooni ettepanek tervishoiuteenuste võrdse kättesaadavuse kohta lastele (B7-0170/2014)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: FEMM
nõuandvad komisjonid: ENVI, EMPL

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Resolutsiooni ettepanek korruptsiooni kohta Euroopas ja maailmas (B7-0174/2014)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: AFET
nõuandvad komisjonid: DEVE, LIBE

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Resolutsiooni ettepanek olukorra kohta Jeemenis (B7-0175/2014)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: AFET

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Resolutsiooni ettepanek joobes sõidukijuhtimise ennetamise kohta (B7-0176/2014)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: TRAN

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Resolutsiooni ettepanek vähktõve ennetamise kohta (B7-0177/2014)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Resolutsiooni ettepanek toidujäätmete tekke vähendamise kohta (B7-0178/2014)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: AGRI
nõuandvad komisjonid: ENVI, IMCO

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Resolutsiooni ettepanek ringlussevõtva majanduse ja Euroopa kodanike aktiivse rolli kohta (B7-0179/2014)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Roberta Angelilli, Cristiana Muscardini ja Niccolo Rinaldi. Resolutsiooni ettepanek toiduainete läbipaistva märgistamise tunnustamise kohta (B7-0180/2014)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI
nõuandvad komisjonid: IMCO

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Resolutsiooni ettepanek vägivalla kohta Bosnias (B7-0181/2014)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: AFET

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Resolutsiooni ettepanek olukorra kohta Gagauusias (B7-0182/2014)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: AFET

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Resolutsiooni ettepanek Hiina sotsiaalvaldkonna reformi kohta (B7-0183/2014)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: AFET

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Resolutsiooni ettepanek naiste ja meeste võrdse juurdepääsu kohta tööturule (B7-0184/2014)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: EMPL
nõuandvad komisjonid: FEMM

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Resolutsiooni ettepanek: Majanduslikud takistused üliõpilaste liikuvusele (B7-0195/2014)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: CULT

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Resolutsiooni ettepanek: ELi ja Kuuba läbirääkimised (B7-0196/2014)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: AFET

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Resolutsiooni ettepanek: Oletatavad rikkumised seoses teatavate veinipartiide blokeerimisega Saksamaal (B7-0197/2014)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: IMCO

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Resolutsiooni ettepanek: Hiina Rahvavabariigi ja Hiina Vabariigi vaheliste pingete lõdvendamine (B7-0198/2014)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: AFET

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Resolutsiooni ettepanek: Kultuuriline ja sportlik tegevus kui puuetega inimeste kaasamise vahend (B7-0199/2014)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: EMPL
nõuandvad komisjonid: CULT

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Resolutsiooni ettepanek: Ajakirjandusvabadus Türgis (B7-0200/2014)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: AFET
nõuandvad komisjonid: LIBE

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Resolutsiooni ettepanek: Küberkiusamise vastane võitlus (B7-0208/2014)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: LIBE
nõuandvad komisjonid: IMCO

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Resolutsiooni ettepanek: Laste tervise kaitse ja tervishoiukulude vähendamine (B7-0209/2014)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI
nõuandvad komisjonid: FEMM

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Resolutsiooni ettepanek: Robotitehnika kasutamise propageerimine tervishoius (B7-0210/2014)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ITRE
nõuandvad komisjonid: ENVI

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Resolutsiooni ettepanek: Nutikad konteinerid elektri- ja elektroonikaseadmete romude kõrvaldamiseks (B7-0211/2014)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Adam Bielan. Resolutsiooni ettepanek: Vähemuste kaitse Birmas/ Myanmari Liidu Vabariigis (B7-0213/2014)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: AFET

- Adam Bielan. Resolutsiooni ettepanek: Astma (B7-0214/2014)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI


3. Assigneeringute ümberpaigutamine

Eelarvekomisjon otsustas kooskõlas finantsmääruse artikli 50 lõikega 1 Regioonide Komitee esitatud ametikohtade loetelu muutmise projektile vastuväiteid mitte esitada.

Euroopa Komisjon teavitas kooskõlas finantsmääruse artikli 13 lõigetega 1 ja 2 eelarvepädevaid asutusi 2013. ja 2014. aasta liigendatud ja liigendamata assigneeringute ümberpaigutamisest.


4. Olukord Venezuelas (arutelu)

Komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus: Olukord Venezuelas (2014/2600(RSP))

Algirdas Šemeta (komisjoni liige) esines Catherine Ashtoni (komisjoni asepresident ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja) nimel avaldusega.

Sõna võtsid José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra fraktsiooni PPE nimel, Luis Yáñez-Barnuevo García fraktsiooni S&D nimel, Renate Weber fraktsiooni ALDE nimel, Rui Tavares fraktsiooni Verts/ALE nimel, Charles Tannock fraktsiooni ECR nimel, Inês Cristina Zuber fraktsiooni GUE/NGL nimel, Jean-Pierre Audy, Ana Gomes, Nikolaos Chountis, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Antonio Masip Hidalgo, ja Gabriel Mato Adrover.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Tunne Kelam, Carlos José Iturgaiz Angulo, Izaskun Bilbao Barandica, Anna Záborská, Davor Ivo Stier, Paul Murphy kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Rui Tavares, Eduard Kukan, Vicente Miguel Garcés Ramón, Adam Bielan ja Seán Kelly.

Sõna võttis Algirdas Šemeta.

Kodukorra artikli 110 lõike 2 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanekud:

- Jean-Pierre Audy, Nuno Teixeira, Davor Ivo Stier, Cristian Dan Preda, Elena Băsescu, Filip Kaczmarek, Salvador Sedó i Alabart, Roberta Angelilli, Eduard Kukan ja José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra fraktsiooni PPE nimel: Olukord Venezuelas (2014/2600(RSP)) (B7-0207/2014);

- Charles Tannock fraktsiooni ECR nimel: Olukord Venezuelas (2014/2600(RSP)) (B7-0212/2014);

- Willy Meyer, Inês Cristina Zuber, João Ferreira, Sabine Lösing, Jacky Hénin, Jean-Luc Mélenchon, Nikolaos Chountis, Marisa Matias, Alda Sousa fraktsiooni GUE/NGL nimel: Olukord Venezuelas (2014/2600(RSP)) (B7-0215/2014);

- Véronique De Keyser, Luis Yáñez-Barnuevo García ja María Muñiz De Urquiza fraktsiooni S&D nimel: Olukord Venezuelas (2014/2600(RSP)) (B7-0217/2014);

- Renate Weber, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Liam Aylward, Johannes Cornelis van Baalen fraktsiooni ALDE nimel: Olukord Venezuelas (2014/2600(RSP)) (B7-0218/2014).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 27.2.2014protokoll punkt 10.13.


5. Ebasoodsate ilmastikutingimuste tagajärjed mitmes liikmesriigis (arutelu)

Komisjoni avaldus: Ebasoodsate ilmastikutingimuste tagajärjed mitmes liikmesriigis (2014/2599(RSP))

Algirdas Šemeta (komisjoni liige) esines avaldusega.

Sõna võtsid Marie-Thérèse Sanchez-Schmid fraktsiooni PPE nimel, Derek Vaughan fraktsiooni S&D nimel, Catherine Bearder fraktsiooni ALDE nimel, Satu Hassi fraktsiooni Verts/ALE nimel, Younous Omarjee fraktsiooni GUE/NGL nimel, Nicole Sinclaire (fraktsioonilise kuuluvuseta), Rosa Estaràs Ferragut, Francesca Barracciu, Karima Delli, Seán Kelly, Luís Paulo Alves, Marco Scurria, Antonio Masip Hidalgo, Isabelle Thomas, María Irigoyen Pérez, Edite Estrela ja Tanja Fajon.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Salvador Garriga Polledo, Ricardo Cortés Lastra, Pat the Cope Gallagher, Milan Zver, Ruža Tomašić, Mairead McGuinness, Nikos Chrysogelos ja Francisco José Millán Mon.

Sõna võttis Davor Ivo Stier.

Sõna võttis Algirdas Šemeta.

Arutelu lõpetati.


6. Viisanõuded kolmandate riikide kodanikele ***I - ELi viisapoliitika tulevik (arutelu)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 539/2001, milles loetletakse kolmandad riigid, kelle kodanikel peab välispiiride ületamisel olema viisa, ja kolmandad riigid, kelle kodanikud on sellest nõudest vabastatud [COM(2013)0853 - C7-0430/2013- 2013/0415(COD)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Tanja Fajon (A7-0104/2014)

Suuliselt vastatav küsimus (O-000028/2014), mille esitas(id) Juan Fernando López Aguilar kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni nimel komisjonile: ELi viisapoliitika tulevik (2014/2586(RSP)) (B7-0108/2014)

Tanja Fajon tutvustas raportit.

Juan Fernando López Aguilar esitas küsimuse.

Sõna võttis Algirdas Šemeta (komisjoni liige).

Sõna võtsid Marian-Jean Marinescu fraktsiooni PPE nimel, Ioan Enciu fraktsiooni S&D nimel, Renate Weber fraktsiooni ALDE nimel, Tatjana Ždanoka fraktsiooni Verts/ALE nimel, Nikola Vuljanić fraktsiooni GUE/NGL nimel, Adam Bielan fraktsiooni ECR nimel, Andrew Henry William Brons (fraktsioonilise kuuluvuseta), Mariya Gabriel, Tonino Picula, Louis Michel, Jan Zahradil, Jaroslav Paška, Andreas Mölzer, Agustín Díaz de Mera García Consuegra ja Monica Luisa Macovei.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Dubravka Šuica, Iosif Matula ja Andrej Plenković.

Sõna võtsid Algirdas Šemeta ja Tanja Fajon.

Kodukorra artikli 115 lõike 5 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanekud:

- Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Juan Fernando López Aguilar, Louis Michel, Janusz Wojciechowski ja Tatjana Ždanoka kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni nimel: ELi viisapoliitika tulevik (2014/2586(RSP)) (B7-0194/2014).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 27.2.2014protokoll punkt 10.3 ja 27.2.2014protokoll punkt 10.4.


7. SOLVIT (lühiettekanne)

Raport SOLVITi kohta [2013/2154(INI)] - Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon. Raportöör: Morten Løkkegaard (A7-0059/2014)

Morten Løkkegaard tegi ettekande.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Ruža Tomašić, Andrej Plenković, Claudette Abela Baldacchino, Anna Maria Corazza Bildt ja Marino Baldini.

Sõna võttis Algirdas Šemeta (komisjoni liige).

ISTUNGI JUHATAJA: Alejo VIDAL-QUADRAS
asepresident

Küsimuse arutelu lõpetati.

Hääletus: 27.2.2014protokoll punkt 10.1.


8. Ühise kalanduspoliitika erimeetmed naiste rolli edendamiseks (lühiettekanne)

Raport ühise kalanduspoliitika erimeetmete kohta naiste rolli edendamiseks [2013/2150(INI)] - Kalanduskomisjon - Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon. Kaasraportöörid: Dolores García-Hierro Caraballo ja Raül Romeva i Rueda (A7-0070/2014)

Dolores García-Hierro Caraballo ja Raül Romeva i Rueda tegid ettekande.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Dubravka Šuica, Francesca Barracciu, Gabriel Mato Adrover, Marino Baldini, Izaskun Bilbao Barandica, Seán Kelly, Tonino Picula ja Maria do Céu Patrão Neves.

Sõna võttis Algirdas Šemeta (komisjoni liige).

Küsimuse arutelu lõpetati.

Hääletus: 27.2.2014protokoll punkt 10.15.


9. Isiklikuks tarbeks kopeerimise maks (lühiettekanne)

Raport isiklikuks tarbeks kopeerimise maksu kohta [2013/2114(INI)] - Õiguskomisjon. Raportöör: Françoise Castex (A7-0114/2014)

Françoise Castex tegi ettekande.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Antonio Masip Hidalgo, Christian Engström ja Zbigniew Zaleski.

Sõna võttis Algirdas Šemeta (komisjoni liige).

Küsimuse arutelu lõpetati.

Hääletus: 27.2.2014protokoll punkt 10.16.


(Istung katkestati enne hääletust kell 11.35 ja jätkus kell 12.00.)

ISTUNGI JUHATAJA: Rainer WIELAND
asepresident

10. Hääletused

Hääletuste üksikasjalikud tulemused (muudatusettepanekud, eraldi ja osade kaupa hääletused jne) on esitatud protokolli lisas „Hääletuste tulemused”.

Nimeliste hääletuste tulemused protokolli lisana on kättesaadavad ainult elektrooniliselt ja nendega saab tutvuda Europarli veebisaidil.


10.1. SOLVIT (kodukorra artikkel 138) (hääletus)

Raport SOLVITi kohta [2013/2154(INI)] - Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon. Raportöör: Morten Løkkegaard (A7-0059/2014)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 1)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P7_TA(2014)0164)


10.2. Euroopa uurimismäärus ***I (kodukorra artikkel 138) (hääletus)

Raport Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi eelnõu kohta, mis käsitleb Euroopa uurimismäärust kriminaalasjades [09288/2010 - C7-0185/2010- 2010/0817(COD)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Nuno Melo (A7-0477/2013)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 2)

LIIKMESRIIKIDE ALGATUS, MUUDATUSETTEPANEKUD ja SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud tervikhääletusel (P7_TA(2014)0165)


10.3. Viisanõuded kolmandate riikide kodanikele ***I (kodukorra artikkel 138) (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 539/2001, milles loetletakse kolmandad riigid, kelle kodanikel peab välispiiride ületamisel olema viisa, ja kolmandad riigid, kelle kodanikud on sellest nõudest vabastatud [COM(2013)0853 - C7-0430/2013- 2013/0415(COD)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Tanja Fajon (A7-0104/2014)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 3)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud tervikhääletusel (P7_TA(2014)0166)


10.4. ELi ja Indoneesia Vabariigi vaheline metsaõigusnormide täitmise järelevalvet, metsahaldust ja ELi toodavate puittoodetega kauplemist käsitlev vabatahtlik partnerlusleping *** (kodukorra artikkel 138) (hääletus)

Soovitus nõukogu otsuse eelnõu kohta, mis käsitleb metsaõigusnormide täitmise järelevalvet, metsahaldust ja Euroopa Liitu toodavate puittoodetega kauplemist käsitleva vabatahtliku partnerluslepingu sõlmimist Euroopa Liidu ja Indoneesia Vabariigi vahel [11767/1/2013 - C7-0344/2013- 2013/0205(NLE)] - Rahvusvahelise kaubanduse komisjon. Raportöör: Yannick Jadot (A7-0043/2014)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 4)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud tervikhääletusel (P7_TA(2014)0167)

Parlament kiitis lepingu sõlmimise heaks.


10.5. Välispiiridel isikute kontrollimine ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega kehtestatakse välispiiridel isikute kontrollimise lihtsustatud kord, mille alusel Horvaatia ja Küpros tunnustavad ühepoolselt teatavaid dokumente võrdväärsena oma riigi viisadega, mille nad on välja andnud oma territooriumilt läbisõiduks või kuni 90-päevaseks kavatsetavaks viibimiseks oma territooriumil mis tahes 180-päevase perioodi jooksul, ning millega tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus nr 895/2006/EÜ ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus nr 582/2008/EÜ [COM(2013)0441 - C7-0186/2013- 2013/0210(COD)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Tanja Fajon (A7-0082/2014)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 5)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

Vastu võetud koos muudatustega (P7_TA(2014)0168)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud (P7_TA(2014)0168)


10.6. Kolmandad riigid, kelle kodanikel peab välispiiride ületamisel olema viisa, ja need kolmandad riigid, kelle kodanikud on sellest nõudest vabastatud ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 539/2001, milles loetletakse kolmandad riigid, kelle kodanikel peab välispiiride ületamisel olema viisa, ja need kolmandad riigid, kelle kodanikud on sellest nõudest vabastatud [COM(2012)0650 - C7-0371/2012- 2012/0309(COD)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Mariya Gabriel (A7-0373/2013)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 6)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

Vastu võetud koos muudatustega (P7_TA(2014)0169)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud (P7_TA(2014)0169)

Sõnavõtud

Mariya Gabriel (raportöör) enne hääletust.


10.7. Olukord Ukrainas (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B7-0219/2014, B7-0220/2014, B7-0221/2014, B7-0222/2014, B7-0223/2014 ja B7-0224/2014

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 7)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B7-0219/2014

(asendades B7-0219/2014, B7-0220/2014, B7-0221/2014, B7-0222/2014, B7-0223/2014 ja B7-0224/2014),

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Mairead McGuinness, Jacek Saryusz-Wolski, Laima Liucija Andrikienė, Roberta Angelilli, Sophie Auconie, Elena Băsescu, Ivo Belet, Jerzy Buzek, Mário David, Anne Delvaux, Mariya Gabriel, Michael Gahler, Andrzej Grzyb, Gunnar Hökmark, Anna Ibrisagic, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Jan Kozłowski, Eduard Kukan, Krzysztof Lisek, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Monica Luisa Macovei, Francisco José Millán Mon, Nadezhda Neynsky, Ria Oomen-Ruijten, Alojz Peterle, Bernd Posselt, Zuzana Roithová, Cristian Dan Preda, Jacek Protasiewicz, György Schöpflin, Salvador Sedó i Alabart, Davor Ivo Stier, Dubravka Šuica, Inese Vaidere ja Andrej Plenković fraktsiooni PPE nimel;

Hannes Swoboda, Libor Rouček, Ana Gomes, Marek Siwiec, Tonino Picula, Knut Fleckenstein, Evgeni Kirilov, Maria Eleni Koppa, Liisa Jaakonsaari, Boris Zala ja Wolfgang Kreissl-Dörfler fraktsiooni S&D nimel;

Guy Verhofstadt, Johannes Cornelis van Baalen, Marielle de Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Louis Michel, Marietje Schaake, Phil Bennion, Jelko Kacin, Sarah Ludford, Izaskun Bilbao Barandica, Norica Nicolai, Catherine Bearder, Hannu Takkula, Ivo Vajgl, Eduard-Raul Hellvig, Jan Mulder, Cecilia Wikström, Gerben-Jan Gerbrandy, Graham Watson, Nathalie Griesbeck, Philippe De Backer, Frédérique Ries, Alexander Graf Lambsdorff, Nils Torvalds, Sonia Alfano, Liam Aylward, Robert Rochefort, Pat the Cope Gallagher, Rebecca Taylor, Justina Vitkauskaite Bernard, Anneli Jäätteenmäki, Stanimir Ilchev, Alexandra Thein ja Marian Harkin fraktsiooni ALDE nimel;

Rebecca Harms, Mark Demesmaeker, Tarja Cronberg, Bart Staes ja Malika Benarab-Attou fraktsiooni Verts/ALE nimel;

Charles Tannock, Paweł Robert Kowal, Ryszard Antoni Legutko, Adam Bielan, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Marek Henryk Migalski ja Valdemar Tomaševski fraktsiooni ECR nimel;

Adrian Severin (fraktsioonilise kuuluvuseta).

Vastu võetud (P7_TA(2014)0170)

(Resolutsiooni ettepanek B7-0221/2014 muutus kehtetuks.)

Sõnavõtud

Zbigniew Zaleski enne hääletust.

Elmar Brok, et esitada punkti 5 kohta suuline muudatusettepanek, mis võeti vastu.

Helmut Scholz, et esitada punkti 10 kohta suuline muudatusettepanek, mis võeti vastu.

Elmar Brok, et esitada punkti 14 kohta suuline muudatusettepanek, mis võeti vastu.

Jacek Saryusz-Wolski, et esitada muudatusettepaneku 1 kohta suuline muudatusettepanek, mis võeti vastu.

Krzysztof Lisek, et esitada uue teksti lisamiseks pärast punkti 22 suuline muudatusettepanek, mis võeti vastu.


10.8. Olukord Iraagis (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B7-0188/2014, B7-0189/2014, B7-0190/2014, B7-0191/2014, B7-0192/2014 ja B7-0193/2014

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 8)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B7-0188/2014

(asendades B7-0188/2014, B7-0189/2014, B7-0190/2014, B7-0191/2014 ja B7-0192/2014),

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Mairead McGuinness, Cristian Dan Preda, Ria Oomen-Ruijten, Tunne Kelam, Francisco José Millán Mon, György Schöpflin, Bernd Posselt, Krzysztof Lisek, Alf Svensson, Esther de Lange, Roberta Angelilli, Sari Essayah, Alejo Vidal-Quadras, Dubravka Šuica, Elena Băsescu, Davor Ivo Stier, Arnaud Danjean, Tokia Saïfi, Filip Kaczmarek ja Salvador Sedó i Alabart fraktsiooni PPE nimel;

Pino Arlacchi, Véronique De Keyser, Ana Gomes, Silvia Costa ja Libor Rouček fraktsiooni S&D nimel;

Jelko Kacin, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Louis Michel, Izaskun Bilbao Barandica ja Hannu Takkula fraktsiooni ALDE nimel;

Tarja Cronberg fraktsiooni Verts/ALE nimel;

Charles Tannock ja Struan Stevenson fraktsiooni ECR nimel.

Vastu võetud (P7_TA(2014)0171)

(Resolutsiooni ettepanek B7-0193/2014 muutus kehtetuks.)


10.9. Relvastatud droonide kasutamine (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B7-0201/2014, B7-0202/2014, B7-0203/2014, B7-0204/2014, B7-0205/2014 ja B7-0206/2014

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 9)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B7-0201/2014

(asendades B7-0201/2014, B7-0202/2014, B7-0203/2014, B7-0204/2014 ja B7-0206/2014),

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Arnaud Danjean, Michael Gahler, Tunne Kelam, Krzysztof Lisek, Elena Băsescu, Roberta Angelilli ja Anne Delvaux fraktsiooni PPE nimel;

Libor Rouček, Maria Eleni Koppa, Ana Gomes, Richard Howitt, Tonino Picula, Pino Arlacchi ja Liisa Jaakonsaari fraktsiooni S&D nimel;

Annemie Neyts-Uyttebroeck, Sarah Ludford, Phil Bennion, Marietje Schaake, Norica Nicolai, Ramon Tremosa i Balcells, Louis Michel, Jelko Kacin, Nathalie Griesbeck, Izaskun Bilbao Barandica ja Sonia Alfano fraktsiooni ALDE nimel;

Barbara Lochbihler, Tarja Cronberg, Jean Lambert, Rui Tavares, Reinhard Bütikofer, Judith Sargentini, Ulrike Lunacek, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda ja Iñaki Irazabalbeitia Fernández fraktsiooni Verts/ALE nimel;

Sabine Lösing fraktsiooni GUE/NGL nimel.

Vastu võetud (P7_TA(2014)0172)

(Resolutsiooni ettepanek B7-0205/2014 muutus kehtetuks.)

Sõnavõtud

Michael Gahler (fraktsioon PPE), et esitada täpsustus oma fraktsiooni hääletusnimekirja kohta.

Maria Eleni Koppa, et esitada muudatusettepaneku 2 kohta suuline muudatusettepanek, mida ei võetud vastu, sest üle 40 parlamendiliikme oli selle arvessevõtmise vastu.


10.10. Põhiõigused Euroopa Liidus (2012) (hääletus)

Raport põhiõiguste olukorra kohta Euroopa Liidus (2012) [2013/2078(INI)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Louis Michel (A7-0051/2014)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 10)

ALTERNATIIVNE RESOLUTSIOONI ETTEPANEK (esitas fraktsioon PPE)

Tagasi lükatud

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P7_TA(2014)0173)


10.11. Euroopa vahistamismäärus (hääletus)

Raport soovitustega komisjonile Euroopa vahistamismääruse läbivaatamise kohta [2013/2109(INL)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Sarah Ludford (A7-0039/2014)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 11)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P7_TA(2014)0174)


10.12. ELi ja Indoneesia vaheline vabatahtlik partnerlusleping, mis käsitleb metsaõigusnormide täitmise järelevalvet, metsahaldust ja ELi toodavate puittoodetega kauplemist (hääletus)

Resolutsiooni ettepanek B7-0187/2014

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 12)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P7_TA(2014)0175)


10.13. Olukord Venezuelas (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B7-0207/2014, B7-0212/2014, B7-0215/2014, B7-0217/2014 ja B7-0218/2014

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 13)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B7-0207/2014

(asendades B7-0207/2014, B7-0212/2014, B7-0217/2014 ja B7-0218/2014),

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

Jaime Mayor Oreja, Jean-Pierre Audy, Roberta Angelilli, Elena Băsescu, Filip Kaczmarek, Eduard Kukan, Cristian Dan Preda, Nuno Teixeira, Salvador Sedó i Alabart ja Davor Ivo Stier fraktsiooni PPE nimel;

Véronique De Keyser, Luis Yáñez-Barnuevo García ja Ana Gomes fraktsiooni S&D nimel;

Renate Weber, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Liam Aylward, Johannes Cornelis van Baalen, Hannu Takkula ja Alexander Graf Lambsdorff fraktsiooni ALDE nimel;

Charles Tannock, Edvard Kožušník, Jan Zahradil, Adam Bielan ja Ruža Tomašić fraktsiooni ECR nimel.

Vastu võetud (P7_TA(2014)0176)

(Resolutsiooni ettepanek B7-0215/2014 muutus kehtetuks.)


10.14. ELi viisapoliitika tulevik (hääletus)

Resolutsiooni ettepanek B7-0194/2014

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 14)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P7_TA(2014)0177)


10.15. Ühise kalanduspoliitika erimeetmed naiste rolli edendamiseks (hääletus)

Raport ühise kalanduspoliitika erimeetmete kohta naiste rolli edendamiseks [2013/2150(INI)] - Kalanduskomisjon - Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon. Kaasraportöörid: Dolores García-Hierro Caraballo ja Raül Romeva i Rueda (A7-0070/2014)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 15)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P7_TA(2014)0178)


10.16. Isiklikuks tarbeks kopeerimise maks (hääletus)

Raport isiklikuks tarbeks kopeerimise maksu kohta [2013/2114(INI)] - Õiguskomisjon. Raportöör: Françoise Castex (A7-0114/2014)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 16)

ALTERNATIIVNE RESOLUTSIOONI ETTEPANEK (esitas faktsioon ALDE)

Tagasi lükatud

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P7_TA(2014)0179)

Sõnavõtud

Jacek Protasiewicz, kes taunis talle osaks saanud kohtlemist Frakfurti lennujaamas ja seda intsidenti kajastanud artiklit Saksa ajalehes. (Juhataja andis teada, et küsimusega hakkavad tegelema need, kes on selles osas pädevad).


11. Eelmise istungi protokolli kinnitamine

Kinnitati eelmise istungi protokoll.


12. Nõukogu esimese lugemise seisukohad

Vastavalt kodukorra artikli 61 lõikele 1 teatas president, et on nõukogult saanud järgmised ühised seisukohad koos nende vastuvõtmise põhjenduste ja komisjoni seisukohaga:

- Nõukogu esimese lugemise seisukoht eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, mis käsitleb miinimumnõudeid liikmesriikidevahelise töötajate liikuvuse suurendamiseks täiendavate pensioniõiguste omandamise ja säilitamise parandamise teel (17612/1/2013 - C7-0059/2014 - 2005/0214(COD))
edasi saadetud vastutavale komisjonile: EMPL

- Nõukogu esimese lugemise seisukoht eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus mootorsõidukite mürataseme kohta, millega muudetakse direktiivi 2007/46/EÜ ja tunnistatakse kehtetuks direktiiv 70/157/EMÜ (17695/1/2013 - C7-0060/2014 - 2011/0409(COD))
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

Seisukoha vastuvõtmiseks parlamendile antud kolmekuulist tähtaega arvestatakse alates järgmisest päevast, 28. veebruarist 2014.


13. Selgitused hääletuse kohta

Kirjalikud selgitused hääletuse kohta:

Kodukorra artikli 170 alusel esitatud kirjalikud selgitused hääletuse kohta lisatakse käesoleva istungi stenogrammile.

Suulised selgitused hääletuse kohta:

(hääletus kolmapäeval, 26. veebruaril 2014)

Raport: Klaus-Heiner Lehne ja Luigi Berlinguer - A7-0301/2013
Adam Bielan

Raport: Linda McAvan - A7-0276/2013
Dubravka Šuica, Monika Smolková ja Charles Tannock

Raport: Mary Honeyball - A7-0071/2014
Krisztina Morvai.

(hääletus neljapäeval, 27. veebruaril 2014)

Raport: Morten Løkkegaard - A7-0059/2014
Mitro Repo, Monika Smolková ja Seán Kelly

Raport: Nuno Melo - A7-0477/2013
Seán Kelly

Raport: Tanja Fajon - A7-0104/2014
Zdravka Bušić, Seán Kelly ja Elena Băsescu

Soovitus: Yannick Jadot - A7-0043/2014
Sirpa Pietikäinen

Olukord Ukrainas - (2014/2595(RSP)) - RC-B7-0219/2014
Csaba Sógor, Zdravka Bušić, Tatjana Ždanoka, Krisztina Morvai, Sirpa Pietikäinen, Monika Smolková, Mitro Repo, Adam Bielan, Seán Kelly ja Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Olukord Iraagis - (2014/2565(RSP)) - RC-B7-0188/2014
Adam Bielan ja Seán Kelly

Relvastatud droonide kasutamine - (2014/2567(RSP)) - RC-B7-0201/2014
Charles Tannock ja Adam Bielan

Raport: Louis Michel - A7-0051/2014
Zdravka Bušić, Krisztina Morvai, Sirpa Pietikäinen, Charles Tannock, Adam Bielan ja Philip Claeys

Raport: Sarah Ludford - A7-0039/2014
Charles Tannock

Olukord Venezuelas - (2014/2600(RSP)) - RC-B7-0207/2014
Adam Bielan ja Seán Kelly

ELi viisapoliitika tulevik - (2014/2586(RSP)) - B7-0194/2014
Charles Tannock ja Adam Bielan

Raport: Dolores García-Hierro Caraballo ja Raül Romeva i Rueda - A7-0070/2014
Seán Kelly

Raport: Françoise Castex - A7-0114/2014
Monika Smolková ja Adam Bielan.


14. Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused

Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused on toodud veebilehel „Séance en direct”, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (Roll-call votes)” ja lisa „Nimelise hääletuse tulemused” trükiversioonis.

Elektroonilist versiooni Europarli veebisaidil ajakohastatakse korrapäraselt kuni kahe nädala jooksul pärast hääletuse toimumise kuupäeva.

Seejärel suletakse hääletuse paranduste nimekiri tõlkimiseks ja Euroopa Liidu Teatajas avaldamiseks.


15. Teatavaid dokumente puudutavad otsused

Soovitused nõukogule (kodukorra artikli 121 lõige 3)

AFET komisjon

- Soovitus nõukogule Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni Peaassamblee 69. istungjärgu kohta (2014/2017(INI))
(nõuandvad komisjonid: DEVE)

- Soovitus nõukogule ühiste viisapiirangute kehtestamise kohta Sergei Magnitski juhtumiga seotud Venemaa ametnikele (2014/2016(INI)).


16. Istungil vastu võetud tekstide edastamine

Vastavalt kodukorra artikli 179 lõikele 2 esitatakse istungi protokoll parlamendile kinnitamiseks järgmise istungi alguses.

Parlamendi nõusolekul edastatakse vastu võetud tekstid asjaomastele asutustele ja isikutele.


17. Järgmiste istungite ajakava

Järgmised istungid toimuvad 10. märts 2014 kuni 13. märts 2014.


18. Istungjärgu vaheaeg

Euroopa Parlamendi istungjärk katkestati.

Istung lõppes kell 13.35.

Klaus Welle

Martin Schulz

peasekretär

president


KOHALOLIJATE NIMEKIRI

Allakirjutanud:

Abela Baldacchino, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antonescu, Arias Echeverría, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Baldini, Balz, Balzani, Bánki, Barracciu, Băsescu, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Berra, Bertot, Besset, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonanini, Borghezio, Borissov, Borsellino, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bratkowski, Breyer, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bullmann, Bušić, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Casini, Castex, Cavada, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Cliveti, Cochet, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correa Zamora, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Cronberg, Cuschieri, Cutaş, Cymański, van Dalen, Danellis, Dati, Daul, David, De Angelis, De Backer, De Keyser, Delli, Delvaux, Demesmaeker, de Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Ferreira Elisa, Fidanza, Fisas Ayxela, Flasarová, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Frigo, Gabriel, Gahler, Gallagher, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, de Grandes Pascual, Gräßle, Grèze, Griesbeck, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Hadjigeorgiou, Häfner, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Harbour, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Hellvig, Helmer, Herranz García, Hibner, Higgins, Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irazabalbeitia Fernández, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Johansson, Joly, de Jong, Jordan, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, van der Kammen, Karas, Kari, Kariņš, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Larsen-Jensen, Le Brun, Le Grip, Leichtfried, Leinen, Lepage, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, McAvan, McGuinness, McIntyre, Macovei, Malinov, Manders, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Martin David, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Matera, Mathieu Houillon, Matias, Mato Adrover, Matula, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Metsola, Michel, Michels, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mitchell, Mizzi, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Mynář, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Nicholson, Nicolai, Niebler, Nilsson, Nitras, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Pack, Padar, Paleckis, Paliadeli, Panayotov, Panayotova, Papadopoulou, Papanikolaou, Pargneaux, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Perelló Rodríguez, Peterle, Petrović Jakovina, Picula, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirker, Pitsillides, Plenković, Poc, Ponga, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Protasiewicz, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Ransdorf, Rapti, Reimers, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Rosbach, Ross, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaldemose, Schlyter, Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Schulz Martin, Schulz Werner, Schwab, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Severin, Siekierski, Silaghi, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Sonik, Sophocleous, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stauner, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stier, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Striffler, Šuica, Surján, Svensson, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tavares, Taylor Keith, Teixeira, Terho, Thein, Theurer, Thomas, Thomsen, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Torvalds, Tošenovský, Trautmann, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Tsoukalas, Turmes, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Vaidere, Vajgl, Valjalo, Vanhecke, Vattimo, Vaughan, Vergnaud, Vidal-Quadras, Vlasák, Vuljanić, Wałęsa, Weber Henri, Weber Manfred, Weber Renate, Weidenholzer, Weiler, Werthmann, Westlund, Westphal, Wikström, Willmott, Wils, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zaleski, Zalewski, Zamfirescu, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka

Õigusteave - Privaatsuspoliitika