Index 
Notulen
PDF 236kWORD 137k
Donderdag 27 februari 2014 - Straatsburg
1.Opening van de vergadering
 2.Ingekomen stukken
 3.Kredietoverschrijvingen
 4.Situatie in Venezuela (debat)
 5.Gevolgen van de slechte weersomstandigheden in diverse lidstaten (debat)
 6.Visumplicht voor onderdanen van derde landen ***I - Toekomst van het visumbeleid van de EU (debat)
 7.SOLVIT (korte presentatie)
 8.Specifieke maatregelen in het gemeenschappelijk visserijbeleid ter versterking van de rol van vrouwen (korte presentatie)
 9.Heffingen voor kopiëren voor privégebruik (korte presentatie)
 10.Stemmingen
  
10.1.SOLVIT (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  
10.2.Europees onderzoeksbevel in strafzaken ***I (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  
10.3.Visumplicht voor onderdanen van derde landen ***I (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  
10.4.Vrijwillige partnerschapsovereenkomst EU-Indonesië inzake wetshandhaving, governance en handel in houtproducten met de EU *** (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  
10.5.Controle van personen aan de buitengrenzen ***I (stemming)
  
10.6.Derde landen waarvan de onderdanen bij overschrijding van de buitengrenzen in het bezit moeten zijn van een visum en derde landen waarvan de onderdanen van deze plicht zijn vrijgesteld ***I (stemming)
  
10.7.Situatie in Oekraïne (stemming)
  
10.8.Situatie in Irak (stemming)
  
10.9.Inzet van gewapende drones (stemming)
  
10.10.Grondrechtensituatie in de Europese Unie - 2012 (stemming)
  
10.11.Europees aanhoudingsbevel (stemming)
  
10.12.Vrijwillige partnerschapsovereenkomst EU-Indonesië inzake wetshandhaving, governance en handel in houtproducten met de EU (stemming)
  
10.13.Situatie in Venezuela (stemming)
  
10.14.Toekomst van het visumbeleid van de EU (stemming)
  
10.15.Specifieke maatregelen in het gemeenschappelijk visserijbeleid ter versterking van de rol van vrouwen (stemming)
  
10.16.Heffingen voor kopiëren voor privégebruik (stemming)
 11.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 12.Standpunten van de Raad in eerste lezing
 13.Stemverklaringen
 14.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 15.Besluiten inzake bepaalde documenten
 16.Verzending van de tijdens deze vergadering aangenomen teksten
 17.Rooster van de volgende vergaderingen
 18.Onderbreking van de zitting
 PRESENTIELIJST


VOORZITTER: Oldřich VLASÁK
Ondervoorzitter

1. Opening van de vergadering

De vergadering wordt om 08.30 uur geopend.


2. Ingekomen stukken

De volgende stukken zijn ontvangen:

1) van Raad en Commissie

- Aan de Commissie te verlenen kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2012 - Ontwerpaanbeveling van de Raad (05848/2014 - C7-0048/2014 - 2013/2195(DEC))

verwezen naar

ten principale :

CONT

advies :

alle

- Aan de uitvoerende agentschappen te verlenen kwijting voor de uitvoering van de begroting voor het begrotingsjaar 2012 - Ontwerpaanbevelingen van de Raad (05850/2014 - C7-0049/2014 - 2013/2195(DEC))

verwezen naar

ten principale :

CONT

advies :

alle

- Aanbeveling van de Raad inzake de aan de Commissie te verlenen kwijting voor de uitvoering van de verrichtingen van het Europees Ontwikkelingsfonds (achtste EOF) voor het begrotingsjaar 2012 (05748/2014 - C7-0050/2014 - 2013/2206(DEC))

verwezen naar

ten principale :

CONT

advies :

DEVE, BUDG

- Aanbeveling van de Raad inzake de aan de Commissie te verlenen kwijting voor de uitvoering van de verrichtingen van het Europees Ontwikkelingsfonds (negende EOF) voor het begrotingsjaar 2012 (05750/2014 - C7-0051/2014 - 2013/2206(DEC))

verwezen naar

ten principale :

CONT

advies :

DEVE, BUDG

- Aanbeveling van de Raad inzake de aan de Commissie te verlenen kwijting voor de uitvoering van de verrichtingen van het Europees Ontwikkelingsfonds (tiende EOF) voor het begrotingsjaar 2012 (05753/2014 - C7-0052/2014 - 2013/2206(DEC))

verwezen naar

ten principale :

CONT

advies :

DEVE, BUDG

- Aan de gemeenschappelijke ondernemingen te verlenen kwijting voor de uitvoering van de begroting voor het begrotingsjaar 2012 - Ontwerpaanbevelingen van de Raad (05851/2014 - C7-0053/2014 - 2013/2247(DEC))

verwezen naar

ten principale :

CONT

advies :

BUDG, ITRE, TRAN, ENVI

- Aan de bij het VWEU en het Euratom-Verdrag opgerichte organen te verlenen kwijting voor de uitvoering van de begroting voor het begrotingsjaar 2012 - Ontwerpaanbevelingen van de Raad (05849/2014 - C7-0054/2014 - 2013/2208(DEC))

verwezen naar

ten principale :

CONT

advies :

alle

- Voorstel tot besluit van de Raad betreffende de sluiting namens de Europese Unie en haar lidstaten van het protocol bij de stabilisatie- en associatieovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Albanië, anderzijds, om rekening te houden met de toetreding van de Republiek Kroatië tot de Europese Unie (14783/2013 - C7-0075/2014 - 2013/0311(NLE))

verwezen naar

ten principale :

AFET

advies :

AGRI, INTA

2) van de leden, ontwerpresoluties (artikel 120 van het Reglement)

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Ontwerpresolutie over gelijke toegang tot gezondheidszorg voor kinderen (B7-0170/2014)
verwezen naar ten principale: FEMM
advies: ENVI, EMPL

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Ontwerpresolutie over corruptie in Europa en elders in de wereld (B7-0174/2014)
verwezen naar ten principale: AFET
advies: DEVE, LIBE

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Ontwerpresolutie over de situatie in Jemen (B7-0175/2014)
verwezen naar ten principale: AFET

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Ontwerpresolutie over het voorkomen van rijden onder invloed van alcohol (B7-0176/2014)
verwezen naar ten principale: TRAN

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Ontwerpresolutie over kankerpreventie (B7-0177/2014)
verwezen naar ten principale: ENVI

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Ontwerpresolutie over het voorkomen van voedselverspilling (B7-0178/2014)
verwezen naar ten principale: AGRI
advies: ENVI, IMCO

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Ontwerpresolutie over de kringloopeconomie en de actieve rol van de Europese burgers daarin (B7-0179/2014)
verwezen naar ten principale: ENVI

- Roberta Angelilli, Cristiana Muscardini en Niccolo Rinaldi. Ontwerpresolutie over de erkenning van de transparante etikettering van levensmiddelen (B7-0180/2014)
verwezen naar ten principale: ENVI
advies: IMCO

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Ontwerpresolutie over de gewelddadigheden in Bosnië (B7-0181/2014)
verwezen naar ten principale: AFET

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Ontwerpresolutie over de situatie in Gagaoezië (B7-0182/2014)
verwezen naar ten principale: AFET

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Ontwerpresolutie over de hervormingen in de sociale sector in China (B7-0183/2014)
verwezen naar ten principale: AFET

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Ontwerpresolutie over gendergelijkheid bij de toegang tot de arbeidsmarkt (B7-0184/2014)
verwezen naar ten principale: EMPL
advies: FEMM

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Ontwerpresolutie over financiële obstakels voor de mobiliteit van studenten (B7-0195/2014)
verwezen naar ten principale: CULT

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Ontwerpresolutie over onderhandelingen tussen de EU en Cuba (B7-0196/2014)
verwezen naar ten principale: AFET

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Ontwerpresolutie over verdenking van onregelmatigheden bij het blokkeren van partijen Italiaanse wijn in Duitsland (B7-0197/2014)
verwezen naar ten principale: IMCO

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Ontwerpresolutie over de ontspanning van de betrekkingen tussen de Volksrepubliek China en de Republiek China (B7-0198/2014)
verwezen naar ten principale: AFET

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Ontwerpresolutie over culturele en sportieve activiteiten als instrument voor de participatie van personen met een handicap (B7-0199/2014)
verwezen naar ten principale: EMPL
advies: CULT

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Ontwerpresolutie over de persvrijheid in Turkije (B7-0200/2014)
verwezen naar ten principale: AFET
advies: LIBE

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Ontwerpresolutie over de bestrijding van online pesten (B7-0208/2014)
verwezen naar ten principale: LIBE
advies: IMCO

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Ontwerpresolutie over de bescherming van de gezondheid van kinderen en de verlaging van de uitgaven voor gezondheidszorg (B7-0209/2014)
verwezen naar ten principale: ENVI
advies: FEMM

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Ontwerpresolutie over de toepassing van robottechnologie in de gezondheidszorg (B7-0210/2014)
verwezen naar ten principale: ITRE
advies: ENVI

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Ontwerpresolutie over intelligente containers voor de verwijdering van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) (B7-0211/2014)
verwezen naar ten principale: ENVI

- Adam Bielan. Ontwerpresolutie over de bescherming van minderheden in Birma/Myanmar (B7-0213/2014)
verwezen naar ten principale: AFET

- Adam Bielan. Ontwerpresolutie over astma (B7-0214/2014)
verwezen naar ten principale: ENVI


3. Kredietoverschrijvingen

Overeenkomstig artikel 50, lid 1, van het Financieel Reglement heeft de Begrotingscommissie besloten geen bezwaar te maken tegen het voorstel van het Comité van de Regio's tot wijziging van zijn organigram.

Overeenkomstig artikel 13, leden 1 en 2, van het Financieel Reglement heeft de Europese Commissie de begrotingsautoriteit in kennis gesteld van de overschrijving van gesplitste en niet-gesplitste kredieten van 2013 naar 2014.


4. Situatie in Venezuela (debat)

Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid: Situatie in Venezuela (2014/2600(RSP))

Algirdas Šemeta (lid van de Commissie) legt de verklaring af namens Catherine Ashton (vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid).

Het woord wordt gevoerd door José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, namens de PPE-Fractie, Luis Yáñez-Barnuevo García, namens de S&D-Fractie, Renate Weber, namens de ALDE-Fractie, Rui Tavares, namens de Verts/ALE-Fractie, Charles Tannock, namens de ECR-Fractie, Inês Cristina Zuber, namens de GUE/NGL-Fractie, Jean-Pierre Audy, Ana Gomes, Nikolaos Chountis, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Antonio Masip Hidalgo, en Gabriel Mato Adrover.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Tunne Kelam, Carlos José Iturgaiz Angulo, Izaskun Bilbao Barandica, Anna Záborská, Davor Ivo Stier, Paul Murphy die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Rui Tavares, Eduard Kukan, Vicente Miguel Garcés Ramón, Adam Bielan en Seán Kelly.

Het woord wordt gevoerd door Algirdas Šemeta.

Ontwerpresoluties, ingediend overeenkomstig artikel 110, lid 2, van het Reglement, tot besluit van het debat:

- Jean-Pierre Audy, Nuno Teixeira, Davor Ivo Stier, Cristian Dan Preda, Elena Băsescu, Filip Kaczmarek, Salvador Sedó i Alabart, Roberta Angelilli, Eduard Kukan en José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, namens de PPE-Fractie, over de situatie in Venezuela (2014/2600(RSP)) (B7-0207/2014);

- Charles Tannock, namens de ECR-Fractie, over de situatie in Venezuela (2014/2600(RSP)) (B7-0212/2014);

- Willy Meyer, Inês Cristina Zuber, João Ferreira, Sabine Lösing, Jacky Hénin, Jean-Luc Mélenchon, Nikolaos Chountis, Marisa Matias, Alda Sousa, namens de GUE/NGL-Fractie, over de situatie in Venezuela (2014/2600(RSP)) (B7-0215/2014);

- Véronique De Keyser, Luis Yáñez-Barnuevo García en María Muñiz De Urquiza, namens de S&D-Fractie, over de situatie in Venezuela (2014/2600(RSP)) (B7-0217/2014);

- Renate Weber, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Liam Aylward, Johannes Cornelis van Baalen, namens de ALDE-Fractie, over de situatie in Venezuela (2014/2600(RSP)) (B7-0218/2014).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 10.13 van de notulen van 27.2.2014.


5. Gevolgen van de slechte weersomstandigheden in diverse lidstaten (debat)

Verklaring van de Commissie: Gevolgen van de slechte weersomstandigheden in diverse lidstaten (2014/2599(RSP))

Algirdas Šemeta (lid van de Commissie) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, namens de PPE-Fractie, Derek Vaughan, namens de S&D-Fractie, Catherine Bearder, namens de ALDE-Fractie, Satu Hassi, namens de Verts/ALE-Fractie, Younous Omarjee, namens de GUE/NGL-Fractie, Nicole Sinclaire, niet-fractiegebonden lid, Rosa Estaràs Ferragut, Francesca Barracciu, Karima Delli, Seán Kelly, Luís Paulo Alves, Marco Scurria, Antonio Masip Hidalgo, Isabelle Thomas, María Irigoyen Pérez, Edite Estrela en Tanja Fajon.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Salvador Garriga Polledo, Ricardo Cortés Lastra, Pat the Cope Gallagher, Milan Zver, Ruža Tomašić, Mairead McGuinness, Nikos Chrysogelos en Francisco José Millán Mon.

Het woord wordt gevoerd door Davor Ivo Stier.

Het woord wordt gevoerd door Algirdas Šemeta.

Het debat wordt gesloten.


6. Visumplicht voor onderdanen van derde landen ***I - Toekomst van het visumbeleid van de EU (debat)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 539/2001 tot vaststelling van de lijst van derde landen waarvan de onderdanen bij overschrijding van de buitengrenzen in het bezit moeten zijn van een visum en de lijst van derde landen waarvan de onderdanen van die plicht zijn vrijgesteld [COM(2013)0853 - C7-0430/2013- 2013/0415(COD)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Tanja Fajon (A7-0104/2014)

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000028/2014) van Juan Fernando López Aguilar, namens de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken, aan de Commissie: Toekomst van het visumbeleid van de EU (2014/2586(RSP)) (B7-0108/2014)

Tanja Fajon leidt het verslag in.

Juan Fernando López Aguilar licht de vraag toe.

Het woord wordt gevoerd door Algirdas Šemeta (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Marian-Jean Marinescu, namens de PPE-Fractie, Ioan Enciu, namens de S&D-Fractie, Renate Weber, namens de ALDE-Fractie, Tatjana Ždanoka, namens de Verts/ALE-Fractie, Nikola Vuljanić, namens de GUE/NGL-Fractie, Adam Bielan, namens de ECR-Fractie, Andrew Henry William Brons, niet-fractiegebonden lid, Mariya Gabriel, Tonino Picula, Louis Michel, Jan Zahradil, Jaroslav Paška, Andreas Mölzer, Agustín Díaz de Mera García Consuegra en Monica Luisa Macovei.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Dubravka Šuica, Iosif Matula en Andrej Plenković.

Het woord wordt gevoerd door Algirdas Šemeta en Tanja Fajon.

Ontwerpresolutie, ingediend overeenkomstig artikel 115, lid 5, van het Reglement, tot besluit van het debat:

- Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Juan Fernando López Aguilar, Louis Michel, Janusz Wojciechowski en Tatjana Ždanoka, namens de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken, over de toekomst van het visumbeleid (2014/2586(RSP)) (B7-0194/2014).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 10.3 van de notulen van 27.2.2014 en punt 10.4 van de notulen van 27.2.2014.


7. SOLVIT (korte presentatie)

Verslag over SOLVIT [2013/2154(INI)] - Commissie interne markt en consumentenbescherming. Rapporteur: Morten Løkkegaard (A7-0059/2014)

Morten Løkkegaard presenteert het verslag.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Ruža Tomašić, Andrej Plenković, Claudette Abela Baldacchino, Anna Maria Corazza Bildt en Marino Baldini.

Het woord wordt gevoerd door Algirdas Šemeta (lid van de Commissie).

VOORZITTER: Alejo VIDAL-QUADRAS
Ondervoorzitter

Het punt wordt gesloten.

Stemming: punt 10.1 van de notulen van 27.2.2014.


8. Specifieke maatregelen in het gemeenschappelijk visserijbeleid ter versterking van de rol van vrouwen (korte presentatie)

Verslag over specifieke maatregelen in het gemeenschappelijk visserijbeleid ter versterking van de rol van vrouwen [2013/2150(INI)] - Commissie visserij - Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid. Rapporteurs: Dolores García-Hierro Caraballo en Raül Romeva i Rueda (A7-0070/2014)

Dolores García-Hierro Caraballo en Raül Romeva i Rueda lichten het verslag toe.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Dubravka Šuica, Francesca Barracciu, Gabriel Mato Adrover, Marino Baldini, Izaskun Bilbao Barandica, Seán Kelly, Tonino Picula en Maria do Céu Patrão Neves.

Het woord wordt gevoerd door Algirdas Šemeta (lid van de Commissie).

Het punt wordt gesloten.

Stemming: punt 10.15 van de notulen van 27.2.2014.


9. Heffingen voor kopiëren voor privégebruik (korte presentatie)

Verslag over heffingen voor kopiëren voor privégebruik [2013/2114(INI)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Françoise Castex (A7-0114/2014)

Françoise Castex presenteert het verslag.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Antonio Masip Hidalgo, Christian Engström en Zbigniew Zaleski.

Het woord wordt gevoerd door Algirdas Šemeta (lid van de Commissie).

Het punt wordt gesloten.

Stemming: punt 10_16 van de notulen van 27_2.2014.


(In afwachting van de stemmingen wordt de vergadering om 11.35 uur onderbroken en om 12.00 uur hervat.)

VOORZITTER: Rainer WIELAND
Ondervoorzitter

10. Stemmingen

Nadere bijzonderheden betreffende de uitslagen van de stemmingen (amendementen, aparte stemmingen, stemmingen in onderdelen, ...) zijn opgenomen in de bijlage “Stemmingsuitslagen” bij de notulen.

De uitslagen van de hoofdelijke stemmingen, een bijlage bij de notulen, zijn uitsluitend in elektronische vorm beschikbaar en kunnen worden geraadpleegd op Europarl.


10.1. SOLVIT (artikel 138 van het Reglement) (stemming)

Verslag over SOLVIT [2013/2154(INI)] - Commissie interne markt en consumentenbescherming. Rapporteur: Morten Løkkegaard (A7-0059/2014)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 1)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P7_TA(2014)0164)


10.2. Europees onderzoeksbevel in strafzaken ***I (artikel 138 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende het Europees onderzoeksbevel in strafzaken [09288/2010 - C7-0185/2010- 2010/0817(COD)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Nuno Melo (A7-0477/2013)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 2)

INITIATIEF VAN DE LIDSTATEN, AMENDEMENTEN en ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P7_TA(2014)0165)


10.3. Visumplicht voor onderdanen van derde landen ***I (artikel 138 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 539/2001 tot vaststelling van de lijst van derde landen waarvan de onderdanen bij overschrijding van de buitengrenzen in het bezit moeten zijn van een visum en de lijst van derde landen waarvan de onderdanen van die plicht zijn vrijgesteld [COM(2013)0853 - C7-0430/2013- 2013/0415(COD)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Tanja Fajon (A7-0104/2014)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 3)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P7_TA(2014)0166)


10.4. Vrijwillige partnerschapsovereenkomst EU-Indonesië inzake wetshandhaving, governance en handel in houtproducten met de EU *** (artikel 138 van het Reglement) (stemming)

Aanbeveling betreffende het ontwerp van besluit van de Raad inzake de sluiting van de vrijwillige partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek Indonesië inzake wetshandhaving, governance en handel in de bosbouw met betrekking tot de invoer van houtproducten in de Europese Unie [11767/1/2013 - C7-0344/2013- 2013/0205(NLE)] - Commissie internationale handel. Rapporteur: Yannick Jadot (A7-0043/2014)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 4)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P7_TA(2014)0167)

Het Parlement hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van de overeenkomst.


10.5. Controle van personen aan de buitengrenzen ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot instelling van een vereenvoudigde regeling voor de controle van personen aan de buitengrenzen, gebaseerd op de eenzijdige erkenning door Kroatië en Cyprus van bepaalde documenten als gelijkwaardig met hun nationale visa voor de doorreis over hun grondgebied of een voorgenomen verblijf op hun grondgebied van ten hoogste 90 dagen binnen een periode van 180 dagen en tot intrekking van Beschikkingen nrs. 895/2006/EG en 582/2008/EG van het Europees Parlement en de Raad [COM(2013)0441 - C7-0186/2013- 2013/0210(COD)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Tanja Fajon (A7-0082/2014)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 5)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

Als geamendeerd goedgekeurd (P7_TA(2014)0168)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2014)0168)


10.6. Derde landen waarvan de onderdanen bij overschrijding van de buitengrenzen in het bezit moeten zijn van een visum en derde landen waarvan de onderdanen van deze plicht zijn vrijgesteld ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 539/2001 tot vaststelling van de lijst van derde landen waarvan de onderdanen bij overschrijding van de buitengrenzen in het bezit moeten zijn van een visum en de lijst van derde landen waarvan de onderdanen van deze plicht zijn vrijgesteld [COM(2012)0650 - C7-0371/2012- 2012/0309(COD)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Mariya Gabriel (A7-0373/2013)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 6)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

Als geamendeerd goedgekeurd (P7_TA(2014)0169)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2014)0169)

Het woord werd gevoerd door:

Mariya Gabriel (rapporteur), vóór de stemming.


10.7. Situatie in Oekraïne (stemming)

Ontwerpresoluties B7-0219/2014, B7-0220/2014, B7-0221/2014, B7-0222/2014, B7-0223/2014 en B7-0224/2014

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 7)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B7-0219/2014

(ter vervanging van B7-0219/2014, B7-0220/2014, B7-0221/2014, B7-0222/2014, B7-0223/2014 en B7-0224/2014):

ingediend door de volgende leden:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Mairead McGuinness, Jacek Saryusz-Wolski, Laima Liucija Andrikienė, Roberta Angelilli, Sophie Auconie, Elena Băsescu, Ivo Belet, Jerzy Buzek, Mário David, Anne Delvaux, Mariya Gabriel, Michael Gahler, Andrzej Grzyb, Gunnar Hökmark, Anna Ibrisagic, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Jan Kozłowski, Eduard Kukan, Krzysztof Lisek, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Monica Luisa Macovei, Francisco José Millán Mon, Nadezhda Neynsky, Ria Oomen-Ruijten, Alojz Peterle, Bernd Posselt, Zuzana Roithová, Cristian Dan Preda, Jacek Protasiewicz, György Schöpflin, Salvador Sedó i Alabart, Davor Ivo Stier, Dubravka Šuica, Inese Vaidere en Andrej Plenković, namens de PPE-Fractie;

Hannes Swoboda, Libor Rouček, Ana Gomes, Marek Siwiec, Tonino Picula, Knut Fleckenstein, Evgeni Kirilov, Maria Eleni Koppa, Liisa Jaakonsaari, Boris Zala en Wolfgang Kreissl-Dörfler, namens de S&D-Fractie;

Guy Verhofstadt, Johannes Cornelis van Baalen, Marielle de Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Louis Michel, Marietje Schaake, Phil Bennion, Jelko Kacin, Sarah Ludford, Izaskun Bilbao Barandica, Norica Nicolai, Catherine Bearder, Hannu Takkula, Ivo Vajgl, Eduard-Raul Hellvig, Jan Mulder, Cecilia Wikström, Gerben-Jan Gerbrandy, Graham Watson, Nathalie Griesbeck, Philippe De Backer, Frédérique Ries, Alexander Graf Lambsdorff, Nils Torvalds, Sonia Alfano, Liam Aylward, Robert Rochefort, Pat the Cope Gallagher, Rebecca Taylor, Justina Vitkauskaite Bernard, Anneli Jäätteenmäki, Stanimir Ilchev, Alexandra Thein en Marian Harkin, namens de ALDE-Fractie;

Rebecca Harms, Mark Demesmaeker, Tarja Cronberg, Bart Staes en Malika Benarab-Attou, namens de Verts/ALE-Fractie;

Charles Tannock, Paweł Robert Kowal, Ryszard Antoni Legutko, Adam Bielan, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Marek Henryk Migalski en Valdemar Tomaševski, namens de ECR-Fractie;

Adrian Severin, niet-fractiegebonden lid.

Aangenomen (P7_TA(2014)0170)

(Ontwerpresolutie B7-0221/2014 komt te vervallen.)

Het woord werd gevoerd door:

Zbigniew Zaleski, vóór de stemming.

Elmar Brok, om een mondeling amendement op paragraaf 5 voor te stellen, dat in aanmerking werd genomen.

Helmut Scholz, om een mondeling amendement op amendement 10 voor te stellen, dat in aanmerking werd genomen.

Elmar Brok, om een mondeling amendement op paragraaf 14 voor te stellen, dat in aanmerking werd genomen.

Jacek Saryusz-Wolski, om een mondeling amendement op amendement 1 voor te stellen, dat in aanmerking werd genomen.

Krzysztof Lisek, om een mondeling amendement in te dienen strekkende tot inlassing van nieuwe tekst na paragraaf 22, dat in aanmerking werd genomen.


10.8. Situatie in Irak (stemming)

Ontwerpresoluties B7-0188/2014, B7-0189/2014, B7-0190/2014, B7-0191/2014, B7-0192/2014 en B7-0193/2014

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 8)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B7-0188/2014

(ter vervanging van B7-0188/2014, B7-0189/2014, B7-0190/2014, B7-0191/2014 en B7-0192/2014):

ingediend door de volgende leden:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Mairead McGuinness, Cristian Dan Preda, Ria Oomen-Ruijten, Tunne Kelam, Francisco José Millán Mon, György Schöpflin, Bernd Posselt, Krzysztof Lisek, Alf Svensson, Esther de Lange, Roberta Angelilli, Sari Essayah, Alejo Vidal-Quadras, Dubravka Šuica, Elena Băsescu, Davor Ivo Stier, Arnaud Danjean, Tokia Saïfi, Filip Kaczmarek en Salvador Sedó i Alabart, namens de PPE-Fractie;

Pino Arlacchi, Véronique De Keyser, Ana Gomes, Silvia Costa en Libor Rouček, namens de S&D-Fractie;

Jelko Kacin, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Louis Michel, Izaskun Bilbao Barandica en Hannu Takkula, namens de ALDE-Fractie;

Tarja Cronberg, namens de Verts/ALE-Fractie;

Charles Tannock en Struan Stevenson, namens de ECR-Fractie.

Aangenomen (P7_TA(2014)0171)

(Ontwerpresolutie B7-0193/2014 komt te vervallen.)


10.9. Inzet van gewapende drones (stemming)

Ontwerpresoluties B7-0201/2014, B7-0202/2014, B7-0203/2014, B7-0204/2014, B7-0205/2014 en B7-0206/2014

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 9)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B7-0201/2014

(ter vervanging van B7-0201/2014, B7-0202/2014, B7-0203/2014, B7-0204/2014 en B7-0206/2014):

ingediend door de volgende leden:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Arnaud Danjean, Michael Gahler, Tunne Kelam, Krzysztof Lisek, Elena Băsescu, Roberta Angelilli en Anne Delvaux, namens de PPE-Fractie;

Libor Rouček, Maria Eleni Koppa, Ana Gomes, Richard Howitt, Tonino Picula, Pino Arlacchi en Liisa Jaakonsaari, namens de S&D-Fractie;

Annemie Neyts-Uyttebroeck, Sarah Ludford, Phil Bennion, Marietje Schaake, Norica Nicolai, Ramon Tremosa i Balcells, Louis Michel, Jelko Kacin, Nathalie Griesbeck, Izaskun Bilbao Barandica en Sonia Alfano, namens de ALDE-Fractie;

Barbara Lochbihler, Tarja Cronberg, Jean Lambert, Rui Tavares, Reinhard Bütikofer, Judith Sargentini, Ulrike Lunacek, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda en Iñaki Irazabalbeitia Fernández, namens de Verts/ALE-Fractie;

Sabine Lösing, namens de GUE/NGL-Fractie.

Aangenomen (P7_TA(2014)0172)

(Ontwerpresolutie B7-0205/2014 komt te vervallen.)

Het woord werd gevoerd door:

Michael Gahler (PPE-Fractie), om de stemlijst van zijn fractie nader toe te lichten.

Maria Eleni Koppa, om een mondeling amendement voor te stellen op amendement 2, dat niet in aanmerking werd genomen aangezien meer dan 40 leden hiertegen bezwaar maakten.


10.10. Grondrechtensituatie in de Europese Unie - 2012 (stemming)

Verslag over de grondrechtensituatie in de Europese Unie - 2012 [2013/2078(INI)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Louis Michel (A7-0051/2014)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 10)

ALTERNATIEVE ONTWERPRESOLUTIE (ingediend door de PPE-Fractie)

Verworpen

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2014)0173)


10.11. Europees aanhoudingsbevel (stemming)

Verslag met aanbevelingen aan de Commissie betreffende de herziening van het Europees aanhoudingsbevel [2013/2109(INL)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Sarah Ludford (A7-0039/2014)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 11)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2014)0174)


10.12. Vrijwillige partnerschapsovereenkomst EU-Indonesië inzake wetshandhaving, governance en handel in houtproducten met de EU (stemming)

Ontwerpresolutie B7-0187/2014

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 12)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2014)0175)


10.13. Situatie in Venezuela (stemming)

Ontwerpresoluties B7-0207/2014, B7-0212/2014, B7-0215/2014, B7-0217/2014 en B7-0218/2014

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 13)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B7-0207/2014

(ter vervanging van B7-0207/2014, B7-0212/2014, B7-0217/2014 en B7-0218/2014):

ingediend door de volgende leden:

Jaime Mayor Oreja, Jean-Pierre Audy, Roberta Angelilli, Elena Băsescu, Filip Kaczmarek, Eduard Kukan, Cristian Dan Preda, Nuno Teixeira, Salvador Sedó i Alabart en Davor Ivo Stier, namens de PPE-Fractie;

Véronique De Keyser, Luis Yáñez-Barnuevo García en Ana Gomes, namens de S&D-Fractie;

Renate Weber, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Liam Aylward, Johannes Cornelis van Baalen, Hannu Takkula en Alexander Graf Lambsdorff, namens de ALDE-Fractie;

Charles Tannock, Edvard Kožušník, Jan Zahradil, Adam Bielan en Ruža Tomašić, namens de ECR-Fractie.

Aangenomen (P7_TA(2014)0176)

(Ontwerpresolutie B7-0215/2014 komt te vervallen.)


10.14. Toekomst van het visumbeleid van de EU (stemming)

Ontwerpresolutie B7-0194/2014

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 14)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2014)0177)


10.15. Specifieke maatregelen in het gemeenschappelijk visserijbeleid ter versterking van de rol van vrouwen (stemming)

Verslag over specifieke maatregelen in het gemeenschappelijk visserijbeleid ter versterking van de rol van vrouwen [2013/2150(INI)] - Commissie visserij - Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid. Rapporteurs: Dolores García-Hierro Caraballo en Raül Romeva i Rueda (A7-0070/2014)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 15)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2014)0178)


10.16. Heffingen voor kopiëren voor privégebruik (stemming)

Verslag over heffingen voor kopiëren voor privégebruik [2013/2114(INI)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Françoise Castex (A7-0114/2014)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 16)

ALTERNATIEVE ONTWERPRESOLUTIE (ingediend door de ALDE-Fractie)

Verworpen

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2014)0179)

Het woord werd gevoerd door:

Jacek Protasiewicz, om zijn afkeuring uit te spreken over de wijze waarop hij op de luchthaven van Frankfurt was behandeld, alsook over het artikel dat hierover in een Duits dagblad was verschenen. (de Voorzitter deelde mede de kwestie aan de bevoegde instanties te zullen voorleggen).


11. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.


12. Standpunten van de Raad in eerste lezing

De Voorzitter deelt op grond van artikel 61, lid 1, van het Reglement mede de volgende standpunten van de Raad te hebben ontvangen en de redenen die de Raad hebben geleid tot het vaststellen van deze standpunten, alsmede het standpunt van de Commissie inzake:

- Standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de vaststelling van de richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende minimumvereisten voor de vergroting van de mobiliteit van werknemers tussen de lidstaten door het verbeteren van de verwerving en het behoud van aanvullende pensioenrechten (17612/1/2013 - C7-0059/2014 - 2005/0214(COD))
verwezen naar ten principale: EMPL

- Standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de vaststelling van de verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende het geluidsniveau van motorvoertuigen en vervangende geluidsdempingssystemen, tot wijziging van Richtlijn 2007/46/EG en tot intrekking van Richtlijn 70/157/EEG (17695/1/2013 - C7-0060/2014 - 2011/0409(COD))
verwezen naar ten principale: ENVI

De termijn van drie maanden waarover het Parlement beschikt om zich uit te spreken, gaat bijgevolg morgen, 28 februari 2014, in.


13. Stemverklaringen

Schriftelijke stemverklaringen:

De schriftelijke stemverklaringen in de zin van artikel 170 van het Reglement zijn opgenomen in het volledig verslag van deze vergadering.

Mondelinge stemverklaringen:

(Stemmingen van woensdag 26 februari 2014)

Verslag Klaus-Heiner Lehne en Luigi Berlinguer - A7-0301/2013
Adam Bielan

Verslag Linda McAvan - A7-0276/2013
Dubravka Šuica, Monika Smolková en Charles Tannock

Verslag Mary Honeyball - A7-0071/2014
Krisztina Morvai.

(Stemmingen van donderdag 27 februari 2014)

Verslag Morten Løkkegaard - A7-0059/2014
Mitro Repo, Monika Smolková en Seán Kelly

Verslag Nuno Melo - A7-0477/2013
Seán Kelly

Verslag Tanja Fajon - A7-0104/2014
Zdravka Bušić, Seán Kelly en Elena Băsescu

Aanbeveling Yannick Jadot - A7-0043/2014
Sirpa Pietikäinen

Situatie in Oekraïne - (2014/2595(RSP)) - RC-B7-0219/2014
Csaba Sógor, Zdravka Bušić, Tatjana Ždanoka, Krisztina Morvai, Sirpa Pietikäinen, Monika Smolková, Mitro Repo, Adam Bielan, Seán Kelly en Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Situatie in Irak - (2014/2565(RSP)) - RC-B7-0188/2014
Adam Bielan en Seán Kelly

Inzet van gewapende drones - (2014/2567(RSP)) - RC-B7-0201/2014
Charles Tannock en Adam Bielan

Verslag Louis Michel - A7-0051/2014
Zdravka Bušić, Krisztina Morvai, Sirpa Pietikäinen, Charles Tannock, Adam Bielan en Philip Claeys

Verslag Sarah Ludford - A7-0039/2014
Charles Tannock

Situatie in Venezuela - (2014/2600(RSP)) - RC-B7-0207/2014
Adam Bielan en Seán Kelly

De toekomst van het visumbeleid van de EU - (2014/2586(RSP)) - B7-0194/2014
Charles Tannock en Adam Bielan

Verslag Dolores García-Hierro Caraballo en Raül Romeva i Rueda - A7-0070/2014
Seán Kelly

Verslag Françoise Castex - A7-0114/2014
Monika Smolková en Adam Bielan.


14. Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag

De rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag staan op de website “Séance en direct”, "Résultats des votes (appels nominaux)/Result of votes (Roll-call votes)" en in de gedrukte versie van de bijlage “Uitslag van de hoofdelijke stemmingen”.

De elektronische versie op Europarl zal regelmatig tot uiterlijk twee weken na de dag van stemming worden bijgewerkt.

Na het verstrijken van deze termijn zal de lijst van rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag worden gesloten met het oog op vertaling en publicatie in het Publicatieblad.


15. Besluiten inzake bepaalde documenten

Aanbevelingen aan de Raad (artikel 121, lid 3, van het Reglement)

Commissie AFET

- Aanbeveling aan de Raad over de 69e zitting van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (2014/2017(INI))
(advies: DEVE)

- Aanbeveling aan de Raad over de instelling van gemeenschappelijke visumbeperkingen voor Russische functionarissen die betrokken zijn bij de zaak-Magnitski (2014/2016(INI)).


16. Verzending van de tijdens deze vergadering aangenomen teksten

Overeenkomstig artikel 179, lid 2, van het Reglement zullen de notulen van de huidige vergadering aan het begin van de volgende vergadering aan het Parlement ter goedkeuring worden voorgelegd.

Met instemming van het Parlement zullen de aangenomen teksten nu al worden toegezonden aan degenen voor wie zij bestemd zijn.


17. Rooster van de volgende vergaderingen

De volgende vergaderingen vinden plaats van 10 maart 2014 t/m 13 maart 2014.


18. Onderbreking van de zitting

De zitting van het Europees Parlement wordt onderbroken.

De vergadering wordt om 13.35 uur gesloten.

Klaus Welle

Martin Schulz

Secretaris-generaal

Voorzitter


PRESENTIELIJST

Ondertekend door:

Abela Baldacchino, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antonescu, Arias Echeverría, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Baldini, Balz, Balzani, Bánki, Barracciu, Băsescu, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Berra, Bertot, Besset, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonanini, Borghezio, Borissov, Borsellino, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bratkowski, Breyer, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bullmann, Bušić, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Casini, Castex, Cavada, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Cliveti, Cochet, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correa Zamora, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Cronberg, Cuschieri, Cutaş, Cymański, van Dalen, Danellis, Dati, Daul, David, De Angelis, De Backer, De Keyser, Delli, Delvaux, Demesmaeker, de Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Ferreira Elisa, Fidanza, Fisas Ayxela, Flasarová, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Frigo, Gabriel, Gahler, Gallagher, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, de Grandes Pascual, Gräßle, Grèze, Griesbeck, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Hadjigeorgiou, Häfner, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Harbour, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Hellvig, Helmer, Herranz García, Hibner, Higgins, Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irazabalbeitia Fernández, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Johansson, Joly, de Jong, Jordan, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, van der Kammen, Karas, Kari, Kariņš, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Larsen-Jensen, Le Brun, Le Grip, Leichtfried, Leinen, Lepage, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, McAvan, McGuinness, McIntyre, Macovei, Malinov, Manders, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Martin David, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Matera, Mathieu Houillon, Matias, Mato Adrover, Matula, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Metsola, Michel, Michels, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mitchell, Mizzi, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Mynář, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Nicholson, Nicolai, Niebler, Nilsson, Nitras, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Pack, Padar, Paleckis, Paliadeli, Panayotov, Panayotova, Papadopoulou, Papanikolaou, Pargneaux, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Perelló Rodríguez, Peterle, Petrović Jakovina, Picula, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirker, Pitsillides, Plenković, Poc, Ponga, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Protasiewicz, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Ransdorf, Rapti, Reimers, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Rosbach, Ross, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaldemose, Schlyter, Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Schulz Martin, Schulz Werner, Schwab, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Severin, Siekierski, Silaghi, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Sonik, Sophocleous, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stauner, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stier, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Striffler, Šuica, Surján, Svensson, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tavares, Taylor Keith, Teixeira, Terho, Thein, Theurer, Thomas, Thomsen, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Torvalds, Tošenovský, Trautmann, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Tsoukalas, Turmes, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Vaidere, Vajgl, Valjalo, Vanhecke, Vattimo, Vaughan, Vergnaud, Vidal-Quadras, Vlasák, Vuljanić, Wałęsa, Weber Henri, Weber Manfred, Weber Renate, Weidenholzer, Weiler, Werthmann, Westlund, Westphal, Wikström, Willmott, Wils, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zaleski, Zalewski, Zamfirescu, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka

Juridische mededeling - Privacybeleid