Indeks 
Protokół
PDF 239kWORD 169k
Czwartek, 27 lutego 2014 r. - Strasburg
1.Otwarcie posiedzenia
 2.Składanie dokumentów
 3.Przesunięcie środków
 4.Sytuacja w Wenezueli (debata)
 5.Skutki niekorzystnych warunków pogodowych w wielu państwach członkowskich (debata)
 6.Wymagania wizowe dotyczące obywateli państw trzecich ***I - Przyszłość unijnej polityki wizowej (debata)
 7.SOLVIT (krótka prezentacja)
 8.Szczególne środki w zakresie wspólnej polityki rybołówstwa mające na celu zwiększenie roli kobiet (krótka prezentacja)
 9.Opłaty licencyjne za kopie na użytek prywatny (krótka prezentacja)
 10.Głosowanie
  
10.1.SOLVIT (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  
10.2.Europejski nakaz dochodzeniowy ***I (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  
10.3.Wymagania wizowe dotyczące obywateli państw trzecich ***I (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  
10.4.Dobrowolna umowa o partnerstwie pomiędzy UE i Indonezją dotycząca egzekwowania prawa, zarządzania i handlu w dziedzinie leśnictwa oraz handlu produktami z drewna wprowadzanymi na terytorium UE *** (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  
10.5.Kontrola osób na granicach zewnętrznych ***I (głosowanie)
  
10.6.Państwa trzecie, których obywatele muszą posiadać wizy podczas przekraczania granic zewnętrznych państw członkowskich, oraz te, których obywatele są zwolnieni z tego wymogu ***I (głosowanie)
  
10.7.Sytuacja na Ukrainie (głosowanie)
  
10.8.Sytuacja w Iraku (głosowanie)
  
10.9.Stosowanie uzbrojonych dronów (głosowanie)
  
10.10.Sytuacja w zakresie praw podstawowych w Unii Europejskiej (2012) (głosowanie)
  
10.11.Europejski nakaz aresztowania (głosowanie)
  
10.12.Dobrowolna umowa o partnerstwie pomiędzy Unią Europejską a Republiką Indonezji dotycząca egzekwowania prawa, zarządzania i handlu w dziedzinie leśnictwa oraz handlu produktami z drewna wprowadzanymi na terytorium UE (głosowanie)
  
10.13.Sytuacja w Wenezueli (głosowanie)
  
10.14.Przyszłość unijnej polityki wizowej (głosowanie)
  
10.15.Szczególne środki w zakresie wspólnej polityki rybołówstwa mające na celu zwiększenie roli kobiet (głosowanie)
  
10.16.Opłaty licencyjne za kopie na użytek prywatny (głosowanie)
 11.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 12.Stanowiska Rady w pierwszym czytaniu
 13.Wyjaśnienia dotyczące głosowania
 14.Korekty do głosowania i zamiar głosowania
 15.Decyzje w sprawie niektórych dokumentów
 16.Przekazanie tekstów przyjętych w trakcie obecnego posiedzenia
 17.Kalendarz następnych posiedzeń
 18.Przerwa w obradach
 LISTA OBECNOŚCI


PRZEWODNICTWO: Oldřich VLASÁK
Wiceprzewodniczący

1. Otwarcie posiedzenia

Posiedzenie zostało otwarte o godzinie 8.30.


2. Składanie dokumentów

Następujące dokumenty zostały złożone:

1) przez Radę i Komisję

- Udzielenie Komisji absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2012 – Projekt zalecenia Rady (05848/2014 - C7-0048/2014 - 2013/2195(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

wszsytkie

- Udzielenie agencjom wykonawczym absolutorium z wykonania budżetu za rok budżetowy 2012 - Projekt zaleceń Rady (05850/2014 - C7-0049/2014 - 2013/2195(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

wszystkie

- Zalecenie Rady dotyczące udzielenia Komisji absolutorium z realizacji operacji Europejskiego Funduszu Rozwoju (ósmy EFR) za rok budżetowy 2012 (05748/2014 - C7-0050/2014 - 2013/2206(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

DEVE, BUDG

- Zalecenie Rady dotyczące udzielenia Komisji absolutorium z realizacji operacji Europejskiego Funduszu Rozwoju (dziewiąty EFR) za rok budżetowy 2012 (05750/2014 - C7-0051/2014 - 2013/2206(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

DEVE, BUDG

- Zalecenie Rady dotyczące udzielenia Komisji absolutorium z realizacji operacji Europejskiego Funduszu Rozwoju (dziesiąty EFR) za rok budżetowy 2012 (05753/2014 - C7-0052/2014 - 2013/2206(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

DEVE, BUDG

- Udzielenie wspólnym przedsiębiorstwom i przedsięwzięciom absolutorium z wykonania budżetu za rok budżetowy 2012 - Projekt zaleceń Rady (05851/2014 - C7-0053/2014 - 2013/2247(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

BUDG, ITRE, TRAN, ENVI

- Udzielenie organom ustanowionym na mocy TFUE i Traktatu Euratom absolutorium z wykonania budżetu za rok budżetowy 2012 – Projekt zaleceń Rady (05849/2014 - C7-0054/2014 - 2013/2208(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

wszystkie

- Wniosek dotyczący decyzja Rady w sprawie zawarcia w imieniu Unii i jej państw członkowskich Protokołu do Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu pomiędzy Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Albanii, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej (14783/2013 - C7-0075/2014 - 2013/0311(NLE))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

AFET

opinia :

AGRI, INTA

2) przez posłów, projekty rezolucji (art. 120 Regulaminu)

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Projekt rezolucji w sprawie równego dostępu dzieci do opieki zdrowotnej (B7-0170/2014)
odesłano komisja przedm. właśc.: FEMM
opinia: ENVI, EMPL

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Projekt rezolucji w sprawie korupcji w Europie i na świecie (B7-0174/2014)
odesłano komisja przedm. właśc.: AFET
opinia: DEVE, LIBE

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Projekt rezolucji w sprawie sytuacji w Jemenie (B7-0175/2014)
odesłano komisja przedm. właśc.: AFET

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Projekt rezolucji w sprawie zapobiegania prowadzeniu pojazdów w stanie nietrzeźwości (B7-0176/2014)
odesłano komisja przedm. właśc.: TRAN

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Projekt rezolucji w sprawie profilaktyki raka (B7-0177/2014)
odesłano komisja przedm. właśc.: ENVI

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Projekt rezolucji w sprawie zapobiegania marnotrawieniu żywności (B7-0178/2014)
odesłano komisja przedm. właśc.: AGRI
opinia: ENVI, IMCO

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Projekt rezolucji w sprawie gospodarki opartej na recyklingu i aktywnej roli obywateli europejskich (B7-0179/2014)
odesłano komisja przedm. właśc.: ENVI

- Roberta Angelilli, Cristiana Muscardini i Niccolo Rinaldi. Projekt rezolucji w sprawie uznania przejrzystego etykietowania produktów spożywczych (B7-0180/2014)
odesłano komisja przedm. właśc.: ENVI
opinia: IMCO

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Projekt rezolucji w sprawie aktów przemocy w Bośni (B7-0181/2014)
odesłano komisja przedm. właśc.: AFET

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Projekt rezolucji w sprawie sytuacji w Gagauzji (B7-0182/2014)
odesłano komisja przedm. właśc.: AFET

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Projekt rezolucji w sprawie reformy sektora socjalnego w Chinach (B7-0183/2014)
odesłano komisja przedm. właśc.: AFET

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Projekt rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie równości płci w dostępie do rynku pracy (B7-0184/2014)
odesłano komisja przedm. właśc.: EMPL
opinia: FEMM

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Projekt rezolucji w sprawie finansowych przeszkód w mobilności studentów (B7-0195/2014)
odesłano komisja przedm. właśc.: CULT

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Projekt rezolucji w sprawie negocjacji UE – Kuba (B7-0196/2014)
odesłano komisja przedm. właśc.: AFET

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Projekt rezolucji w sprawie domniemanych nieprawidłowości związanych z zamknięciem przez Niemcy rynku dla niektórych partii włoskiego wina (B7-0197/2014)
odesłano komisja przedm. właśc.: IMCO

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Projekt rezolucji w sprawie odprężenia między Chińską Republiką Ludową a Republiką Chińską (B7-0198/2014)
odesłano komisja przedm. właśc.: AFET

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Projekt rezolucji w sprawie aktywności sportowej i kulturalnej będącej instrumentem integracji osób niepełnosprawnych (B7-0199/2014)
odesłano komisja przedm. właśc.: EMPL
opinia: CULT

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Projekt rezolucji w sprawie wolności prasy w Turcji (B7-0200/2014)
odesłano komisja przedm. właśc.: AFET
opinia: LIBE

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Projekt rezolucji w sprawie zwalczania cyberprzemocy (B7-0208/2014)
odesłano komisja przedm. właśc.: LIBE
opinia: IMCO

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Projekt rezolucji w sprawie ochrony zdrowia dzieci i ograniczenia wydatków zdrowotnych (B7-0209/2014)
odesłano komisja przedm. właśc.: ENVI
opinia: FEMM

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Projekt rezolucji w sprawie upowszechniania robotyki w dziedzinie ochrony zdrowia (B7-0210/2014)
odesłano komisja przedm. właśc.: ITRE
opinia: ENVI

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Projekt rezolucji w sprawie inteligentnych pojemników do utylizacji zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) (B7-0211/2014)
odesłano komisja przedm. właśc.: ENVI

- Adam Bielan. Projekt rezolucji w sprawie ochrony mniejszości w Birmie/Republice Związku Mjanmy (B7-0213/2014)
odesłano komisja przedm. właśc.: AFET

- Adam Bielan. Projekt rezolucji w sprawie astmy (B7-0214/2014)
odesłano komisja przedm. właśc.: ENVI


3. Przesunięcie środków

Zgodnie z art. 50 ust. 1 rozporządzenia finansowego Komisja Budżetowa postanowiła nie zgłaszać sprzeciwu wobec projektu przedstawionego przez Komitet Regionów w sprawie zmiany jego schematu organizacyjnego.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia finansowego Komisja Europejska poinformowała organ władzy budżetowej o przesunięciu środków zróżnicowanych i niezróżnicowanych z 2013 na 2014 r.


4. Sytuacja w Wenezueli (debata)

Oświadczenie Wiceprzewodniczącej Komisji / Wysokiej Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa: Sytuacja w Wenezueli (2014/2600(RSP)).

Algirdas Šemeta (członek Komisji) wygłosił oświadczenie w imieniu Catherine Ashton (wiceprzewodnicząca Komisji/ wysoka przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa).

Głos zabrali: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra w imieniu grupy PPE, Luis Yáñez-Barnuevo García w imieniu grupy S&D, Renate Weber w imieniu grupy ALDE, Rui Tavares w imieniu grupy Verts/ALE, Charles Tannock w imieniu grupy ECR, Inês Cristina Zuber w imieniu grupy GUE/NGL, Jean-Pierre Audy, Ana Gomes, Nikolaos Chountis, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Antonio Masipa Hidalgo, a także Gabriel Mato Androver.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Tunne Kelam, Carlos José Iturgaiz Angulo, Izaskun Bilbao Barandica, Anna Záborská, Davor Ivo Stier, Paul Murphy który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Rui Tavaresa, Eduard Kukan, Vicente Miguel Garcés Ramón, Adam Bielan i Seán Kelly.

Głos zabrał Algirdas Šemeta.

Projekty rezolucji złożone na podstawie art. 110 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

- Jean-Pierre Audy, Nuno Teixeira, Davor Ivo Stier, Cristian Dan Preda, Elena Băsescu, Filip Kaczmarek, Salvador Sedó i Alabart, Roberta Angelilli, Eduard Kukan i José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra w imieniu grupy PPE, w sprawie sytuacji w Wenezueli (2014/2600(RSP)) (B7-0207/2014);

- Charles Tannock w imieniu grupy ECR, w sprawie sytuacji w Wenezueli (2014/2600 (RSP)) (B7-0212/2014);

- Willy Meyer, Inês Cristina Zuber, João Ferreira, Sabine Lösing, Jacky Hénin, Jean-Luc Mélenchon, Nikolaos Chountis, Marisa Matias, Alda Sousa w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie sytuacji w Wenezueli (2014/2600 (RSP)) (B7-0215/2014);

- Véronique De Keyser, Luis Yáñez-Barnuevo García i María Muñiz De Urquiza w imieniu grupy S&D, w sprawie sytuacji w Wenezueli (2014/2600(RSP)) (B7-0217/2014);

- Renate Weber, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Liam Aylward, Johannes Cornelis van Baalen w imieniu grupy ALDE, w sprawie sytuacji w Wenezueli (2014/2600(RSP)) (B7-0218/2014).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 10.13 protokołu z dnia 27.2.2014.


5. Skutki niekorzystnych warunków pogodowych w wielu państwach członkowskich (debata)

Oświadczenie Komisji: Skutki niekorzystnych warunków pogodowych w wielu państwach członkowskich (2014/2599(RSP))

Algirdas Šemeta (członek Komisji) wygłosił oświadczenie.

Głos zabrali: Marie-Thérèse Sanchez-Schmid w imieniu grupy PPE, Derek Vaughan w imieniu grupy S&D, Catherine Bearder w imieniu grupy ALDE, Satu Hassi w imieniu grupy Verts/ALE, Younous Omarjee w imieniu grupy GUE/NGL, Nicole Sinclaire, niezrzeszona, Rosa Estaràs Ferragut, Francesca Barracciu, Karima Delli, Seán Kelly, Luís Paulo Alves, Marco Scurria, Antonio Masip Hidalgo, Isabelle Thomas, María Irigoyen Pérez, Edite Estrela i Tanja Fajon.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Salvador Garriga Polledo, Ricardo Cortés Lastra, Pat the Cope Gallagher, Milan Zver, Ruža Tomašić, Mairead McGuinness, Nikos Chrysogelos i Francisco José Millán Mon.

Głos zabrał Davor Ivo Stier.

Głos zabrał Algirdas Šemeta.

Debata została zamknięta.


6. Wymagania wizowe dotyczące obywateli państw trzecich ***I - Przyszłość unijnej polityki wizowej (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 539/2001 wymieniające państwa trzecie, których obywatele muszą posiadać wizy podczas przekraczania granic zewnętrznych, oraz te, których obywatele są zwolnieni z tego wymogu [COM(2013)0853 - C7-0430/2013- 2013/0415(COD)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawczyni: Tanja Fajon (A7-0104/2014)

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000028/2014), które skierował Juan Fernando López Aguilar, w imieniu Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych, do Komisji: Przyszłość unijnej polityki wizowej (2014/2586(RSP)) (B7-0108/2014)

Tanja Fajon przedstawiła sprawozdanie.

Juan Fernando López Aguilar rozwinął pytanie.

Głos zabrał Algirdas Šemeta (członek Komisji).

Głos zabrali: Marian-Jean Marinescu w imieniu grupy PPE, Ioan Enciu w imieniu grupy S&D, Renate Weber w imieniu grupy ALDE, Tatjana Ždanoka w imieniu grupy Verts/ALE, Nikola Vuljanić w imieniu grupy GUE/NGL, Adam Bielan w imieniu grupy ECR, Andrew Henry William Brons, niezrzeszony, Mariya Gabriel, Tonino Picula, Louis Michel, Jan Zahradil, Jaroslav Paška, Andreas Mölzer, Agustín Díaz de Mera García Consuegra i Monica Luisa Macovei.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Dubravka Šuica, Iosif Matula i Andrej Plenković.

Głos zabrali: Algirdas Šemeta i Tanja Fajon.

Projekt rezolucji złożony na podstawie art. 115 ust. 5 Regulaminu na zakończenie debaty:

- Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Juan Fernando López Aguilar, Louis Michel, Janusz Wojciechowski i Tatjana Ždanoka, w imieniu Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych, w sprawie przyszłości unijnej polityki wizowej (2014/2586(RSP)) (B7-0194/2014).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 10.3 protokołu z dnia 27.2.2014 i pkt 10.4 protokołu z dnia 27.2.2014.


7. SOLVIT (krótka prezentacja)

Sprawozdanie w sprawie SOLVIT [2013/2154(INI)] - Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów. Sprawozdawca: Morten Løkkegaard (A7-0059/2014)

Morten Løkkegaard dokonał prezentacji.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Ruža Tomašić, Andrej Plenković, Claudette Abela Baldacchino, Anna Maria Corazza Bildt i Marino Baldini.

Głos zabrał Algirdas Šemeta (członek Komisji).

PRZEWODNICTWO: Alejo VIDAL-QUADRAS
Wiceprzewodniczący

Punkt został zamknięty.

Głosowanie: pkt 10.1 protokołu z dnia 27.2.2014.


8. Szczególne środki w zakresie wspólnej polityki rybołówstwa mające na celu zwiększenie roli kobiet (krótka prezentacja)

Sprawozdanie w sprawie przyjęcia szczególnych środków w zakresie wspólnej polityki rybołówstwa mających na celu zwiększenie roli kobiet [2013/2150(INI)] - Komisja Rybołówstwa - Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia. Współsprawozdawcy: Dolores García-Hierro Caraballo i Raül Romeva i Rueda (A7-0070/2014)

Dolores García-Hierro Caraballo i Raül Romeva i Rueda dokonali prezentacji.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Dubravka Šuica, Francesca Barracciu, Gabriel Mato Adrover, Marino Baldini, Izaskun Bilbao Barandica, Seán Kelly, Tonino Picula i Maria do Céu Patrão Neves.

Głos zabrał Algirdas Šemeta (członek Komisji).

Punkt został zamknięty.

Głosowanie: pkt 10.15 protokołu z dnia 27.2.2014.


9. Opłaty licencyjne za kopie na użytek prywatny (krótka prezentacja)

Sprawozdanie w sprawie opłat licencyjnych za kopie na użytek prywatny [2013/2114(INI)] - Komisja Prawna. Sprawozdawczyni: Françoise Castex (A7-0114/2014)

Françoise Castex dokonała prezentacji.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Antonio Masip Hidalgo, Christian Engström i Zbigniew Zaleski.

Głos zabrał Algirdas Šemeta (członek Komisji).

Punkt został zamknięty.

Głosowanie: pkt 10.16 protokołu z dnia 27.2.2014.


(Posiedzenie, zawieszone o godz. 11.35 w oczekiwaniu na głosowanie, zostało wznowione o godz.12.00.)

PRZEWODNICTWO: Rainer WIELAND
Wiceprzewodniczący

10. Głosowanie

Szczegóły głosowania (poprawki, głosowania odrębne, podzielone itp.) zawarte są w załączniku Wyniki głosowania”, załączonym do protokołu.

Wyniki głosowań imiennych załączone do protokołu są dostępne wyłącznie w wersji elektronicznej na stronach Europarl.


10.1. SOLVIT (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie SOLVIT [2013/2154(INI)] - Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów. Sprawozdawca: Morten Løkkegaard (A7-0059/2014)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 1)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P7_TA(2014)0164)


10.2. Europejski nakaz dochodzeniowy ***I (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie europejskiego nakazu dochodzeniowego w sprawach karnych [09288/2010 - C7-0185/2010- 2010/0817(COD)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawca: Nuno Melo (A7-0477/2013)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 2)

INICJATYWY PAŃSTW CZŁONKOWSKICH, POPRAWKI i PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P7_TA(2014)0165)


10.3. Wymagania wizowe dotyczące obywateli państw trzecich ***I (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 539/2001 wymieniające państwa trzecie, których obywatele muszą posiadać wizy podczas przekraczania granic zewnętrznych, oraz te, których obywatele są zwolnieni z tego wymogu [COM(2013)0853 - C7-0430/2013- 2013/0415(COD)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawczyni: Tanja Fajon (A7-0104/2014)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 3)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P7_TA(2014)0166)


10.4. Dobrowolna umowa o partnerstwie pomiędzy UE i Indonezją dotycząca egzekwowania prawa, zarządzania i handlu w dziedzinie leśnictwa oraz handlu produktami z drewna wprowadzanymi na terytorium UE *** (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)

Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia dobrowolnej umowy o partnerstwie pomiędzy Unią Europejską i Republiką Indonezji dotyczącej egzekwowania prawa, zarządzania i handlu w dziedzinie leśnictwa oraz handlu produktami z drewna wprowadzanymi na terytorium Unii Europejskiej [11767/1/2013 - C7-0344/2013- 2013/0205(NLE)] - Komisja Handlu Międzynarodowego. Sprawozdawca: Yannick Jadot (A7-0043/2014)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 4)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P7_TA(2014)0167)

Parlament wyraził zgodę na zawarcie umowy.


10.5. Kontrola osób na granicach zewnętrznych ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady wprowadzającej uproszczony system kontroli osób na granicach zewnętrznych oparty na jednostronnym uznawaniu przez Chorwację i Cypr niektórych dokumentów za równorzędne z ich wizami krajowymi na przejazd tranzytem przez ich terytorium lub planowany pobyt na tym terytorium nieprzekraczający 90 dni w dowolnym okresie 180 dni oraz uchylającej decyzję nr 895/2006/WE i decyzję nr 582/2008/WE Parlamentu Europejskiego i Rady [COM(2013)0441 - C7-0186/2013- 2013/0210(COD)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawczyni: Tanja Fajon (A7-0082/2014)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 5)

WNIOSEK KOMISJI oraz POPRAWKI

Zatwierdzony w formie poprawionej (P7_TA(2014)0168)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto (P7_TA(2014)0168)


10.6. Państwa trzecie, których obywatele muszą posiadać wizy podczas przekraczania granic zewnętrznych państw członkowskich, oraz te, których obywatele są zwolnieni z tego wymogu ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 539/2001 wymieniające państwa trzecie, których obywatele muszą posiadać wizy podczas przekraczania granic zewnętrznych, oraz te, których obywatele są zwolnieni z tego wymogu [COM(2012)0650 - C7-0371/2012- 2012/0309(COD)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawczyni: Mariya Gabriel (A7-0373/2013)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 6)

WNIOSEK KOMISJI oraz POPRAWKI

Zatwierdzony w formie poprawionej (P7_TA(2014)0169)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto (P7_TA(2014)0169)

Wystąpienia

Mariya Gabriel (sprawozdawczyni) przed głosowaniem.


10.7. Sytuacja na Ukrainie (głosowanie)

Projekty rezolucji B7-0219/2014, B7-0220/2014, B7-0221/2014, B7-0222/2014, B7-0223/2014 i B7-0224/2014

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 7)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B7-0219/2014

(zastępujący B7-0219/2014, B7-0220/2014, B7-0221/2014, B7-0222/2014, B7-0223/2014 i B7-0224/2014):

złożony przez następujących posłów:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Mairead McGuinness, Jacek Saryusz-Wolski, Laima Liucija Andrikienė, Roberta Angelilli, Sophie Auconie, Elena Băsescu, Ivo Belet, Jerzy Buzek, Mário David, Anne Delvaux, Mariya Gabriel, Michael Gahler, Andrzej Grzyb, Gunnar Hökmark, Anna Ibrisagic, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Jan Kozłowski, Eduard Kukan, Krzysztof Lisek, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Monica Luisa Macovei, Francisco José Millán Mon, Nadezhda Neynsky, Ria Oomen-Ruijten, Alojz Peterle, Bernd Posselt, Zuzana Roithová, Cristian Dan Preda, Jacek Protasiewicz, György Schöpflin, Salvador Sedó i Alabart, Davor Ivo Stier, Dubravka Šuica, Inese Vaidere i Andrej Plenković w imieniu grupy PPE;

Hannes Swoboda, Libor Rouček, Ana Gomes, Marek Siwiec, Tonino Picula, Knut Fleckenstein, Evgeni Kirilov, Maria Eleni Koppa, Liisa Jaakonsaari, Boris Zala i Wolfgang Kreissl-Dörfler w imieniu grupy S&D;

Guy Verhofstadt, Johannes Cornelis van Baalen, Marielle de Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Louis Michel, Marietje Schaake, Phil Bennion, Jelko Kacin, Sarah Ludford, Izaskun Bilbao Barandica, Norica Nicolai, Catherine Bearder, Hannu Takkula, Ivo Vajgl, Eduard-Raul Hellvig, Jan Mulder, Cecilia Wikström, Gerben-Jan Gerbrandy, Graham Watson, Nathalie Griesbeck, Philippe De Backer, Frédérique Ries, Alexander Graf Lambsdorff, Nils Torvalds, Sonia Alfano, Liam Aylward, Robert Rochefort, Pat the Cope Gallagher, Rebecca Taylor, Justina Vitkauskaite Bernard, Anneli Jäätteenmäki, Stanimir Ilchev, Alexandra Thein i Marian Harkin w imieniu grupy ALDE;

Rebecca Harms, Mark Demesmaeker, Tarja Cronberg, Bart Staes i Malika Benarab-Attou w imieniu grupy Verts/ALE;

Charles Tannock, Paweł Robert Kowal, Ryszard Antoni Legutko, Adam Bielan, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Marek Henryk Migalski i Valdemar Tomaševski w imieniu grupy ECR;

Adrian Severin niezrzeszony.

Przyjęto (P7_TA(2014)0170)

(Projekt rezolucji B7-0221/2014 stał się bezprzedmiotowy.)

Wystąpienia

Zbigniew Zaleski, przed głosowaniem.

Elmar Brok, aby zaproponować poprawkę ustną do ust. 5, która została przyjęta.

Helmut Scholz, aby zaproponować poprawkę ustną do poprawki 10, która została przyjęta.

Elmar Brok, aby zaproponować poprawkę ustną do ust. 14, która została przyjęta.

Jacek Saryusz-Wolski, aby zaproponować poprawkę ustną do poprawki 1, która została przyjęta.

Krzysztof Lisek, aby zaproponować poprawkę ustną mającą na celu dodanie nowego tekstu po ust. 22, która została przyjęta.


10.8. Sytuacja w Iraku (głosowanie)

Projekty rezolucji B7-0188/2014, B7-0189/2014, B7-0190/2014, B7-0191/2014, B7-0192/2014 i B7-0193/2014

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 8)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B7-0188/2014

(zastępujący B7-0188/2014, B7-0189/2014, B7-0190/2014, B7-0191/2014 i B7-0192/2014):

złożony przez następujących posłów:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Mairead McGuinness, Cristian Dan Preda, Ria Oomen-Ruijten, Tunne Kelam, Francisco José Millán Mon, György Schöpflin, Bernd Posselt, Krzysztof Lisek, Alf Svensson, Esther de Lange, Roberta Angelilli, Sari Essayah, Alejo Vidal-Quadras, Dubravka Šuica, Elena Băsescu, Davor Ivo Stier, Arnaud Danjean, Tokia Saïfi, Filip Kaczmarek i Salvador Sedó i Alabart w imieniu grupy PPE;

Pino Arlacchi, Véronique De Keyser, Ana Gomes, Silvia Costa i Libor Rouček w imieniu grupy S&D;

Jelko Kacin, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Louis Michel, Izaskun Bilbao Barandica i Hannu Takkula w imieniu grupy ALDE;

Tarja Cronberg w imieniu grupy Verts/ALE;

Charles Tannock i Struan Stevenson w imieniu grupy ECR.

Przyjęto (P7_TA(2014)0171)

(Projekt rezolucji B7-0193/2014 stał się bezprzedmiotowy.)


10.9. Stosowanie uzbrojonych dronów (głosowanie)

Projekty rezolucji B7-0201/2014, B7-0202/2014, B7-0203/2014, B7-0204/2014, B7-0205/2014 i B7-0206/2014

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 9)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B7-0201/2014

(zastępujący B7-0201/2014, B7-0202/2014, B7-0203/2014, B7-0204/2014 i B7-0206/2014):

złożony przez następujących posłów:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Arnaud Danjean, Michael Gahler, Tunne Kelam, Krzysztof Lisek, Elena Băsescu, Roberta Angelilli i Anne Delvaux w imieniu grupy PPE;

Libor Rouček, Maria Eleni Koppa, Ana Gomes, Richard Howitt, Tonino Picula, Pino Arlacchi i Liisa Jaakonsaari w imieniu grupy S&D;

Annemie Neyts-Uyttebroeck, Sarah Ludford, Phil Bennion, Marietje Schaake, Norica Nicolai, Ramon Tremosa i Balcells, Louis Michel, Jelko Kacin, Nathalie Griesbeck, Izaskun Bilbao Barandica i Sonia Alfano w imieniu grupy ALDE;

Barbara Lochbihler, Tarja Cronberg, Jean Lambert, Rui Tavares, Reinhard Bütikofer, Judith Sargentini, Ulrike Lunacek, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda i Iñaki Irazabalbeitia Fernández w imieniu grupy Verts/ALE;

Sabine Lösing w imieniu grupy GUE/NGL.

Przyjęto (P7_TA(2014)0172)

(Projekt rezolucji B7-0205/2014 stał się bezprzedmiotowy.)

Wystąpienia

Michael Gahler (grupa PPE), aby wyjaśnić listę do głosowania swojej grupy.

Maria Eleni Koppa, aby zaproponować poprawkę ustną do poprawki 2, która nie została przyjęta, ponieważ jej uwzględnieniu sprzeciwiło się ponad 40 posłów.


10.10. Sytuacja w zakresie praw podstawowych w Unii Europejskiej (2012) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie sytuacji praw podstawowych w Unii Europejskiej (2012) [2013/2078(INI)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawca: Louis Michel (A7-0051/2014)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 10)

ZASTĘPCZY PROJEKT REZOLUCJI (poprawka 1, złożona przez grupę PPE)

Odrzucony

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P7_TA(2014)0173)


10.11. Europejski nakaz aresztowania (głosowanie)

Sprawozdanie zawierające zalecenia dla Komisji w sprawie przeglądu europejskiego nakazu aresztowania [2013/2109(INL)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawca: Sarah Ludford (A7-0039/2014)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 11)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P7_TA(2014)0174)


10.12. Dobrowolna umowa o partnerstwie pomiędzy Unią Europejską a Republiką Indonezji dotycząca egzekwowania prawa, zarządzania i handlu w dziedzinie leśnictwa oraz handlu produktami z drewna wprowadzanymi na terytorium UE (głosowanie)

Projekt rezolucji B7-0187/2014

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 12)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P7_TA(2014)0175)


10.13. Sytuacja w Wenezueli (głosowanie)

Projekty rezolucji B7-0207/2014, B7-0212/2014, B7-0215/2014, B7-0217/2014 i B7-0218/2014

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 13)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B7-0207/2014

(zastępujący B7-0207/2014, B7-0212/2014, B7-0217/2014 i B7-0218/2014):

złożony przez następujących posłów:

Jaime Mayor Oreja, Jean-Pierre Audy, Roberta Angelilli, Elena Băsescu, Filip Kaczmarek, Eduard Kukan, Cristian Dan Preda, Nuno Teixeira, Salvador Sedó i Alabart i Davor Ivo Stier w imieniu grupy PPE;

Véronique De Keyser, Luis Yáñez-Barnuevo García i Ana Gomes w imieniu grupy S&D;

Renate Weber, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Liam Aylward, Johannes Cornelis van Baalen, Hannu Takkula i Alexander Graf Lambsdorff w imieniu grupy ALDE;

Charles Tannock, Edvard Kožušník, Jan Zahradil, Adam Bielan i Ruža Tomašić w imieniu grupy ECR.

Przyjęto (P7_TA(2014)0176)

(Projekt rezolucji B7-0215/2014 stał się bezprzedmiotowy.)


10.14. Przyszłość unijnej polityki wizowej (głosowanie)

Projekt rezolucji B7-0194/2014

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 14)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P7_TA(2014)0177)


10.15. Szczególne środki w zakresie wspólnej polityki rybołówstwa mające na celu zwiększenie roli kobiet (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie przyjęcia szczególnych środków w zakresie wspólnej polityki rybołówstwa mających na celu zwiększenie roli kobiet [2013/2150(INI)] - Komisja Rybołówstwa - Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia. Współsprawozdawcy: Dolores García-Hierro Caraballo i Raül Romeva i Rueda (A7-0070/2014)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 15)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P7_TA(2014)0178)


10.16. Opłaty licencyjne za kopie na użytek prywatny (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie opłat licencyjnych za kopie na użytek prywatny [2013/2114(INI)] - Komisja Prawna. Sprawozdawca: Françoise Castex (A7-0114/2014)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 16)

ZASTĘPCZY PROJEKT REZOLUCJI (złożony przez grupę ALDE)

Odrzucony

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P7_TA(2014)0179)

Wystąpienia

Jacek Protasiewicz, aby zaprotestować przeciwko temu, jak został potraktowany na lotnisku we Frankfurcie oraz artykule, który pojawił się w tej sprawie w niemieckim dzienniku. (Przewodniczący poinformował, że sprawą zajmą się właściwe służby).


11. Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

Protokół poprzedniego posiedzenia został zatwierdzony.


12. Stanowiska Rady w pierwszym czytaniu

Przewodniczący poinformował, zgodnie z art. 61 ust.1 Regulaminu, o otrzymaniu od Rady następujących wspólnych stanowisk, wraz z wyjaśnieniami dotyczącymi powodów ich przyjęcia, jak również stanowiska Komisji na temat:

- Stanowisko Rady w pierwszym czytaniu w sprawie przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie minimalnych wymogów służących zwiększeniu mobilności pracowników między państwami członkowskimi dzięki łatwiejszemu nabywaniu i zachowywaniu uprawnień do dodatkowych emerytur (17612/1/2013 - C7-0059/2014 - 2005/0214(COD))
odesłano do komisji przedm. właśc.: EMPL

- Stanowisko Rady w pierwszym czytaniu w sprawie przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie poziomu dźwięku pojazdów silnikowych i zamiennych układów tłumiących oraz zmieniającego dyrektywę 2007/46/WE i uchylającego dyrektywę 70/157/EWG (17695/1/2013 - C7-0060/2014 - 2011/0409(COD))
odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI

Trzymiesięczny termin, jakim Parlament dysponuje na określenie swojego stanowiska zacznie biec począwszy od dnia jutrzejszego, 28 lutego 2014 r.


13. Wyjaśnienia dotyczące głosowania

Pisemne wyjaśnienia dotyczące głosowania:

Pisemne wyjaśnienia, złożone zgodnie z art. 170 Regulaminu, zamieszczone zostaną w pełnym sprawozdaniu z niniejszego posiedzenia.

Ustne wyjaśnienia dotyczące głosowania:

(Głosowanie ze środy 26 lutego 2014 r.)

Sprawozdanie Klaus-Heiner Lehne i Luigi Berlinguer - A7-0301/2013
Adam Bielan

Sprawozdanie Linda McAvan - A7-0276/2013
Dubravka Šuica, Monika Smolková i Charles Tannock

Sprawozdanie Mary Honeyball - A7-0071/2014
Krisztina Morvai.

(Głosowanie z czwartku 27 lutego 2014 r.)

Sprawozdanie Morten Løkkegaard - A7-0059/2014
Mitro Repo, Monika Smolková i Seán Kelly

Sprawozdanie Nuno Melo - A7-0477/2013
Seán Kelly

Sprawozdanie Tanja Fajon - A7-0104/2014
Zdravka Bušić, Seán Kelly i Elena Băsescu

Sprawozdanie Yannick Jadot - A7-0043/2014
Sirpa Pietikäinen

Sytuacja na Ukrainie - (2014/2595(RSP)) - RC-B7-0219/2014
Csaba Sógor, Zdravka Bušić, Tatjana Ždanoka, Krisztina Morvai, Sirpa Pietikäinen, Monika Smolková, Mitro Repo, Adam Bielan, Seán Kelly i Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Sytuacja w Iraku - (2014/2565(RSP)) - RC-B7-0188/2014
Adam Bielan i Seán Kelly

Stosowanie uzbrojonych dronów - (2014/2567(RSP)) - RC-B7-0201/2014
Charles Tannock i Adam Bielan

Sprawozdanie Louis Michel - A7-0051/2014
Zdravka Bušić, Krisztina Morvai, Sirpa Pietikäinen, Charles Tannock, Adam Bielan i Philip Claeys

Sprawozdanie Sarah Ludford - A7-0039/2014
Charles Tannock

Sytuacja w Wenezueli - (2014/2600(RSP)) - RC-B7-0207/2014
Adam Bielan i Seán Kelly

Przyszłość unijnej polityki wizowej - (2014/2586(RSP)) - B7-0194/2014
Charles Tannock i Adam Bielan

Sprawozdanie Dolores García-Hierro Caraballo i Raül Romeva i Rueda - A7-0070/2014
Seán Kelly

Sprawozdanie Françoise Castex - A7-0114/2014
Monika Smolková i Adam Bielan.


14. Korekty do głosowania i zamiar głosowania

Korekty do głosowania i zamiary głosowania zamieszczone zostaną na stronie „Séance en direct”, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)” oraz w wersji drukowanej załącznika „Wyniki głosowania imiennego”.

Wersja elektroniczna na stronie Europarl będzie regularnie aktualizowana przez okres maksymalnie dwóch tygodni od daty głosowania.

Po upływie tego terminu lista korekt do głosowania i zamiarów głosowania zostanie zamknięta w celu jej przetłumaczenia i opublikowania w Dzienniku Urzędowym.


15. Decyzje w sprawie niektórych dokumentów

Zalecenia dla Rady (art. 121 ust. 3 Regulaminu)

komisja AFET

- Zalecenie dla Rady w sprawie 69. sesji Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych (2014/2017(INI))
(opinia: DEVE)

- Zalecenie dla Rady w sprawie ustanowienia wspólnych ograniczeń wizowych dla rosyjskich urzędników zamieszanych w sprawę Siergieja Magnickiego (2014/2016(INI))


16. Przekazanie tekstów przyjętych w trakcie obecnego posiedzenia

Zgodnie z art. 179 ust. 2 Regulaminu protokół niniejszego posiedzenia zostanie poddany pod głosowanie Parlamentu na początku następnego posiedzenia.

Za zgodą Parlamentu przyjęte teksty zostaną bezzwłocznie przekazane instytucjom, do których są skierowane.


17. Kalendarz następnych posiedzeń

Następne posiedzenia odbędą się w dniach od 10 marca 2014 r. do 13 marca 2014 r.


18. Przerwa w obradach

Nastąpiła przerwa w obradach Parlamentu Europejskiego.

Posiedzenie zostało zamknięte o godzinie 13.35.

Klaus Welle

Martin Schulz

Sekretarz Generalny

Przewodniczący


LISTA OBECNOŚCI

Podpisali:

Abela Baldacchino, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antonescu, Arias Echeverría, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Baldini, Balz, Balzani, Bánki, Barracciu, Băsescu, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Berra, Bertot, Besset, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonanini, Borghezio, Borissov, Borsellino, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bratkowski, Breyer, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bullmann, Bušić, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Casini, Castex, Cavada, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Cliveti, Cochet, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correa Zamora, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Cronberg, Cuschieri, Cutaş, Cymański, van Dalen, Danellis, Dati, Daul, David, De Angelis, De Backer, De Keyser, Delli, Delvaux, Demesmaeker, de Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Ferreira Elisa, Fidanza, Fisas Ayxela, Flasarová, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Frigo, Gabriel, Gahler, Gallagher, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, de Grandes Pascual, Gräßle, Grèze, Griesbeck, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Hadjigeorgiou, Häfner, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Harbour, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Hellvig, Helmer, Herranz García, Hibner, Higgins, Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irazabalbeitia Fernández, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Johansson, Joly, de Jong, Jordan, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, van der Kammen, Karas, Kari, Kariņš, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Larsen-Jensen, Le Brun, Le Grip, Leichtfried, Leinen, Lepage, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, McAvan, McGuinness, McIntyre, Macovei, Malinov, Manders, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Martin David, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Matera, Mathieu Houillon, Matias, Mato Adrover, Matula, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Metsola, Michel, Michels, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mitchell, Mizzi, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Mynář, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Nicholson, Nicolai, Niebler, Nilsson, Nitras, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Pack, Padar, Paleckis, Paliadeli, Panayotov, Panayotova, Papadopoulou, Papanikolaou, Pargneaux, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Perelló Rodríguez, Peterle, Petrović Jakovina, Picula, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirker, Pitsillides, Plenković, Poc, Ponga, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Protasiewicz, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Ransdorf, Rapti, Reimers, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Rosbach, Ross, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaldemose, Schlyter, Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Schulz Martin, Schulz Werner, Schwab, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Severin, Siekierski, Silaghi, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Sonik, Sophocleous, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stauner, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stier, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Striffler, Šuica, Surján, Svensson, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tavares, Taylor Keith, Teixeira, Terho, Thein, Theurer, Thomas, Thomsen, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Torvalds, Tošenovský, Trautmann, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Tsoukalas, Turmes, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Vaidere, Vajgl, Valjalo, Vanhecke, Vattimo, Vaughan, Vergnaud, Vidal-Quadras, Vlasák, Vuljanić, Wałęsa, Weber Henri, Weber Manfred, Weber Renate, Weidenholzer, Weiler, Werthmann, Westlund, Westphal, Wikström, Willmott, Wils, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zaleski, Zalewski, Zamfirescu, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności