Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Pondelok, 10. marca 2014 - Štrasburg

6. Predloženie dokumentov

Boli predložené tieto dokumenty:

1) Rady a Komisie

- Návrh na presun finančných prostriedkov DEC 04/2014 - Oddiel III - Komisia (N7-0054/2014 - C7-0076/2014 - 2014/2022(GBD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

- Návrh na presun finančných prostriedkov DEC 05/2014 - Oddiel III - Komisia (N7-0055/2014 - C7-0077/2014 - 2014/2023(GBD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

- Návrh na rozhodnutie Rady o uzavretí Dohody medzi Európskou úniou a Azerbajdžanskou republikou o zjednodušení udeľovania víz (17846/2013 - C7-0078/2014 - 2013/0356(NLE))

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

stanovisko :

AFET

- Rozhodnutie Rady o uzavretí Dohody medzi Európskou úniou a Azerbajdžanskou republikou o readmisii osôb s neoprávneným pobytom (15596/2013 - C7-0079/2014 - 2013/0358(NLE))

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

stanovisko :

AFET

- Návrh na presun finančných prostriedkov DEC 03/2014 - Oddiel III - Komisia (N7-0056/2014 - C7-0088/2014 - 2014/2024(GBD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

- Návrh na rozhodnutie Rady o uzavretí Dohody medzi Európskou úniou a Lichtenštajnským kniežatstvom o dojednaní foriem jeho účasti na činnosti Európskeho podporného úradu pre azyl (18116/2013 - C7-0091/2014 - 2013/0423(NLE))

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

stanovisko :

DEVE, AFET, BUDG

2) parlamentných výborov

2.1) správy:

- ***I Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o harmonizácii zákonov členských štátov týkajúcich sa sprístupňovania tlakových zariadení na trhu (prepracované znenie) (COM(2013)0471 - C7-0203/2013 - 2013/0221(COD)) - výbor IMCO - Spravodajkyňa: Zuzana Roithová (A7-0008/2014)

- ***I Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o trestnoprávnej ochrane eura a ostatných mien proti falšovaniu, ktorou sa nahrádza rámcové rozhodnutie Rady 2000/383/SVV (COM(2013)0042 - C7-0033/2013 - 2013/0023(COD)) - výbor LIBE - Spravodajkyňa: Anthea McIntyre (A7-0018/2014)

- ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Fonde pre azyl a migráciu a o nástroji pre finančnú podporu v oblasti policajnej spolupráce, predchádzania trestnej činnosti, boja proti trestnej činnosti a krízového riadenia (COM(2011)0752 - C7-0444/2011 - 2011/0367(COD)) - výbor LIBE - Spravodajca: Lorenzo Fontana (A7-0021/2014)

- ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Fond pre azyl a migráciu (COM(2011)0751 - C7-0443/2011 - 2011/0366(COD)) - výbor LIBE - Spravodajkyňa: Sylvie Guillaume (A7-0022/2014)

- ***I Správa k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ako súčasť Fondu pre vnútornú bezpečnosť zriaďuje nástroj pre finančnú podporu v oblasti vonkajších hraníc a víz (COM(2011)0750 - C7-0441/2011 - 2011/0365(COD)) - výbor LIBE - Spravodajca: Marian-Jean Marinescu (A7-0025/2014)

- ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ako súčasť Fondu pre vnútornú bezpečnosť zriaďuje nástroj pre finančnú podporu v oblasti policajnej spolupráce, predchádzania trestnej činnosti, boja proti trestnej činnosti a krízového riadenia (COM(2011)0753 - C7-0445/2011 - 2011/0368(COD)) - výbor LIBE - Spravodajca: Salvatore Iacolino (A7-0026/2014)

- ***I Správa k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje program Copernicus a ktorým sa zrušuje nariadenie (EÚ) č. 911/2010 (COM(2013)0312 - C7-0195/2013 - 2013/0164(COD)) - výbor ITRE - Spravodajca: Vittorio Prodi (A7-0027/2014)

- ***I Správa k návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje program na podporu dohľadu nad kozmickým priestorom a sledovania tohto priestoru (COM(2013)0107 - C7-0061/2013 - 2013/0064(COD)) - výbor ITRE - Spravodajkyňa: Amelia Andersdotter (A7-0030/2014)

- ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 471/2009 o štatistike Spoločenstva o zahraničnom obchode s nečlenskými krajinami, pokiaľ ide o prenesenie delegovaných a vykonávacích právomocí na Komisiu s cieľom prijať určité opatrenia (COM(2013)0579 - C7-0243/2013 - 2013/0279(COD)) - výbor INTA - Spravodajca: Vital Moreira (A7-0042/2014)

- *** Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí v mene Európskej únie Protokolu z Nagoje o prístupe ku genetickým zdrojom a spravodlivom a rovnocennom spoločnom využívaní prínosov vyplývajúcich z ich používania k Dohovoru o biologickej diverzite (06852/2013 - C7-0005/2014 - 2012/0279(NLE)) - výbor ENVI - Spravodajkyňa: Sandrine Bélier (A7-0061/2014)

- * Správa o návrhu nariadenia Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 219/2007 o založení spoločného podniku na vývoj novej generácie európskeho systému riadenia letovej prevádzky (SESAR), pokiaľ ide o predĺženie trvania spoločného podniku do roku 2024 (COM(2013)0503 - C7-0254/2013 - 2013/0237(NLE)) - výbor ITRE - Spravodajkyňa: Britta Thomsen (A7-0062/2014)

- ***I Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o účasti Únie na Európskom metrologickom programe pre inováciu a výskum, ktorý spoločne uskutočňujú niektoré členské štáty (COM(2013)0497 - C7-0221/2013 - 2013/0242(COD)) - výbor ITRE - Spravodajkyňa: Niki Tzavela (A7-0063/2014)

- ***I Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o účasti Únie v druhom programe Partnerstva európskych a rozvojových krajín v oblasti klinického skúšania, ktorý spoločne uskutočňujú niektoré členské štáty (COM(2013)0498 - C7-0222/2013 - 2013/0243(COD)) - výbor ITRE - Spravodajkyňa: Vicky Ford (A7-0064/2014)

- * Správa k návrhu nariadenia Rady o spoločnom podniku ECSEL (COM(2013)0501 - C7-0258/2013 - 2013/0234(NLE)) - výbor ITRE - Spravodajca: Paul Rübig (A7-0074/2014)

- ***I Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o účasti Únie na programe výskumu a vývoja Aktívny a asistovaný život uskutočňovanom spoločne s niekoľkými členskými štátmi (COM(2013)0500 - C7-0219/2013 - 2013/0233(COD)) - výbor ITRE - Spravodajca: Claude Turmes (A7-0076/2014)

- ***I Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o účasti Únie na programe výskumu a vývoja spoločne uskutočňovanom niekoľkými členskými štátmi, ktorý je zameraný na podporu malých a stredných podnikov vykonávajúcich výskum (COM(2013)0493 - C7-0220/2013 - 2013/0232(COD)) - výbor ITRE - Spravodajca: Miloslav Ransdorf (A7-0077/2014)

- ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o implementácii Jednotného európskeho neba (prepracované znenie) (COM(2013)0410 - C7-0171/2013 - 2013/0186(COD)) - výbor TRAN - Spravodajca: Marian-Jean Marinescu (A7-0095/2014)

- ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 216/2008 v oblasti letísk, manažmentu letovej prevádzky a leteckých navigačných služieb (COM(2013)0409 - C7-0169/2013 - 2013/0187(COD)) - výbor TRAN - Spravodajca: David-Maria Sassoli (A7-0098/2014)

- Správa o odstránení mučenia vo svete (2013/2169(INI)) - výbor AFET - Spravodajkyňa: Véronique De Keyser (A7-0100/2014)

- Správa o tom, ako môže Európska únia prispievať k vytváraniu priaznivého prostredia pre podniky, podnikateľské subjekty a začínajúce podniky na tvorbu nových pracovných miest (2013/2176(INI)) - výbor EMPL - Spravodajkyňa: Anthea McIntyre (A7-0101/2014)

- ***I Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o opatreniach na zabezpečenie vysokej úrovne bezpečnosti sietí a informácií v Únii (COM(2013)0048 - C7-0035/2013 - 2013/0027(COD)) - výbor IMCO - Spravodajca: Andreas Schwab (A7-0103/2014)

- Správa o Správe o občianstve EÚ za rok 2013 – Občania EÚ: vaše práva, vaša budúcnosť (2013/2186(INI)) - výbor PETI - Spravodajca: Nikolaos Salavrakos (A7-0107/2014)

- Správa o protiraketovom štíte pre Európu a jeho politických a strategických dôsledkoch (2013/2170(INI)) - výbor AFET - Spravodajca: Sampo Terho (A7-0109/2014)

- ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1166/2008 o štrukturálnych zisťovaniach fariem a zisťovaní metód poľnohospodárskej výroby, pokiaľ ide o finančný rámec na obdobie rokov 2014 – 2018 (COM(2013)0757 - C7-0390/2013 - 2013/0367(COD)) - výbor AGRI - Spravodajca: Paolo De Castro (A7-0111/2014)

- ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o produkcii rastlinného rozmnožovacieho materiálu a jeho sprístupňovaní na trhu (právna úprava v oblasti rastlinného rozmnožovacieho materiálu) (COM(2013)0262 - C7-0121/2013 - 2013/0137(COD)) - výbor AGRI - Spravodajca: Sergio Paolo Francesco Silvestris (A7-0112/2014)

- Správa o regionálnej úlohe Pakistanu a jeho politických vzťahoch s EÚ (2013/2168(INI)) - výbor AFET - Spravodajca: Boris Zala (A7-0117/2014)

- Správa o úlohe vlastníckych práv, vlastníctva majetku a vytvárania bohatstva pri odstraňovaní chudoby a podpore trvalo udržateľného rozvoja v rozvojových krajinách (2013/2026(INI)) - výbor DEVE - Spravodajca: Nirj Deva (A7-0118/2014)

- Správa o vykonávaní Lisabonskej zmluvy so zreteľom na Európsky parlament (2013/2130(INI)) - výbor AFCO - Spravodajca: Paulo Rangel (A7-0120/2014)

- Správa o hodnotení spravodlivosti v súvislosti s trestným súdnictvom a právnym štátom (2014/2006(INI)) - výbor LIBE - Spravodajkyňa: Kinga Göncz (A7-0122/2014)

- ***I Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o balíku cestovných služieb a asistenčných cestovných službách, ktorou sa mení nariadenie (ES) č. 2006/2004 a smernica 2011/83/EÚ a ktorou sa zrušuje smernica Rady 90/314/EHS (COM(2013)0512 - C7-0215/2013 - 2013/0246(COD)) - výbor IMCO - Spravodajca: Hans-Peter Mayer (A7-0124/2014)

- Správa o Saudskej Arábii, jej vzťahoch s EÚ a jej úlohe na Blízkom východe a v severnej Afrike (2013/2147(INI)) - výbor AFET - Spravodajkyňa: Ana Gomes (A7-0125/2014)

- *** Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o predĺžení platnosti Dohody o vedeckej a technickej spolupráci medzi Európskym spoločenstvom a vládou Spojených štátov amerických (15854/2013 - C7-0462/2013 - 2013/0351(NLE)) - výbor ITRE - Spravodajkyňa: Amalia Sartori (A7-0126/2014)

- Správa o európskom gastronomickom dedičstve: kultúrne a vzdelávacie aspekty (2013/2181(INI)) - výbor CULT - Spravodajca: Santiago Fisas Ayxela (A7-0127/2014)

- Správa o súčasnej situácii a budúcich perspektívach európskeho odvetvia rybolovu v súvislosti s dohodou o voľnom obchode medzi EÚ a Thajskom (2013/2179(INI)) - výbor PECH - Spravodajca: Gabriel Mato Adrover (A7-0130/2014)

- Správa o činnosti Výboru pre petície za rok 2013 (2014/2008(INI)) - výbor PETI - Spravodajca: Jarosław Leszek Wałęsa (A7-0131/2014)

- Správa s odporúčaniami pre Komisiu o revízii Európskeho systému orgánov finančného dohľadu (ESFS) (2013/2166(INL)) - výbor ECON - Spravodajca: Sven Giegold (A7-0133/2014)

- Správa o zamestnanosti a sociálnych aspektoch úlohy a činností trojky (ECB, Komisia a MMF) so zreteľom na krajiny eurozóny zapojené do programu (2014/2007(INI)) - výbor EMPL - Spravodajca: Alejandro Cercas (A7-0135/2014)

- Správa o Európskej investičnej banke (EIB) – výročná správa za rok 2012 (2013/2131(INI)) - výbor CONT - Spravodajca: Marian-Jean Marinescu (A7-0137/2014)

- Správa o programe sledovania Národnej bezpečnostnej agentúry Spojených štátov amerických, orgánoch sledovania v jednotlivých členských štátoch a ich vplyve na základné práva občanov EÚ a na transatlantickú spoluprácu v oblasti spravodlivosti a vnútorných vecí (2013/2188(INI)) - výbor LIBE - Spravodajca: Claude Moraes (A7-0139/2014)

- ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o údajoch, ktoré sprevádzajú prevody finančných prostriedkov (COM(2013)0044 - C7-0034/2013 - 2013/0024(COD)) - výbor ECON - výbor LIBE - Spravodajkyňa: Mojca Kleva Kekuš - Spravodajca: Timothy Kirkhope (A7-0140/2014)

- Návrh predbežnej správy o návrhu nariadenia Rady o zriadení Európskej prokuratúry (COM(2013)0534 - 2013/0255(APP)) - výbor LIBE - Spravodajca: Salvatore Iacolino (A7-0141/2014)

- ***I Správa k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o poskytovaní a kvalite štatistík pre postup pri makroekonomickej nerovnováhe (COM(2013)0342 - C7-0162/2013 - 2013/0181(COD)) - výbor ECON - Spravodajca: Derk Jan Eppink (A7-0143/2014)

- Správa o prístupe verejnosti k dokumentom (článok 104 ods. 7 rokovacieho poriadku) za obdobie 2011 – 2013 (2013/2155(INI)) - výbor LIBE - Spravodajkyňa: Sophia in 't Veld (A7-0148/2014)

- Správa o preskúmaní úloh a činností trojky (ECB, Komisia a MMF) s ohľadom na krajiny eurozóny zapojené do programu (2013/2277(INI)) - výbor ECON - Spravodajkyne: Othmar Karas, Liem Hoang Ngoc (A7-0149/2014)

- ***I Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o predchádzaní využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí a financovania terorizmu (COM(2013)0045 - C7-0032/2013 - 2013/0025(COD)) - výbor ECON - výbor LIBE - Spravodajca: Krišjānis Kariņš - Spravodajkyňa: Judith Sargentini (A7-0150/2014)

- Odporúčanie k návrhu nariadenia Rady o rozšírení uplatňovania nariadenia (EÚ) č. .../2012 o vytvorení výmenného, pomocného a školiaceho programu na ochranu eura proti falšovaniu (program „Pericles 2020“) na nezúčastnené členské štáty (16616/2013 - C7-0463/2013 - 2011/0446(APP)) - výbor LIBE - Spravodajca: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A7-0152/2014)

- *** Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzatvorení dohody medzi Európskou úniou a Azerbajdžanskou republikou o readmisii osôb s neopráwwvneným pobytom (15596/2013 - C7-0079/2014 - 2013/0358(NLE)) - výbor LIBE - Spravodajkyňa: Mariya Gabriel (A7-0154/2014)

- *** Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody medzi Európskou úniou a Azerbajdžanskou republikou o zjednodušení vydávania víz (17846/2013 - C7-0078/2014 - 2013/0356(NLE)) - výbor LIBE - Spravodajkyňa: Mariya Gabriel (A7-0155/2014)

- Správa o posudzovaní a stanovovaní priorít pre vzťahy EÚ s krajinami Východného partnerstva (2013/2149(INI)) - výbor AFET - Spravodajca: Paweł Robert Kowal (A7-0157/2014)

- Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii podľa bodu 13 Medziinštitucionálnej dohody z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení (žiadosť EGF/2013/008 ES/Comunidad Valenciana – textil, Španielsko) (COM(2014)0045 - C7-0019/2014 - 2014/2013(BUD)) - výbor BUDG - Spravodajca: Frédéric Daerden (A7-0158/2014)

- Správa o všeobecných usmerneniach pre prípravu rozpočtu na rok 2015, oddiel III – Komisia (2014/2004(BUD)) - výbor BUDG - Spravodajkyňa: Eider Gardiazábal Rubial (A7-0159/2014)

- Správa s návrhom odporúčania Európskeho parlamentu Rade o humanitárnom zapojení ozbrojených neštátnych subjektov v oblasti ochrany detí (B7-0585/2013 - 2014/2012(INI)) - výbor DEVE - Spravodajkyňa: Judith Sargentini (A7-0160/2014)

- Správa o správe EÚ o súdržnosti politík v záujme rozvoja za rok 2013 (2013/2058(INI)) - výbor DEVE - Spravodajca: Charles Goerens (A7-0161/2014)

- ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú pravidlá dozoru nad vonkajšími morskými hranicami v kontexte operačnej spolupráce koordinovanej Európskou agentúrou pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie (COM(2013)0197 - C7-0098/2013 - 2013/0106(COD)) - výbor LIBE - Spravodajca: Carlos Coelho (A7-0461/2013)

2.2) odporúčania do druhého čítania

- ***II Odporúčanie do druhého čítania k pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o niektorých postupoch na uplatňovanie Dohody o stabilizácii a pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Srbskou republikou na strane druhej (17930/1/2013 - C7-0028/2014 - 2011/0465(COD)) - výbor INTA - Spravodajca: Iuliu Winkler (A7-0116/2014)

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia