Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2013/2131(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0137/2014

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0137/2014

Συζήτηση :

PV 10/03/2014 - 11
CRE 10/03/2014 - 11

Ψηφοφορία :

PV 11/03/2014 - 9.22
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2014)0201

Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 10 Μαρτίου 2014 - Στρασβούργο

11. Ετήσια έκθεση 2012 για την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (συζήτηση)
CRE

Έκθεση σχετικά με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) - Ετήσια έκθεση 2012 [2013/2131(INI)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Marian-Jean Marinescu (A7-0137/2014)

Ο Marian-Jean Marinescu παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνουν οι Werner Hoyer (Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων) και Viviane Reding (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Άννυ ΠΟΔΗΜΑΤΑ
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Ingeborg Gräßle, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Jens Geier, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Gerben-Jan Gerbrandy, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Bart Staes, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Rina Ronja Kari, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Jaroslav Paška, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Jean-Pierre Audy, Inés Ayala Sender, Jan Mulder, Andrej Plenković, George Sabin Cutaş και Paul Rübig.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Ildikó Gáll-Pelcz, Silvia-Adriana Ţicău, Mairead McGuinness, Nikola Vuljanić, Andrew Henry William Brons, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Silvia-Adriana Ţicău, και Ivana Maletić.

Παρεμβαίνουν οι Viviane Reding, Werner Hoyer και Marian-Jean Marinescu.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 9.22 των Συνοπτικών Πρακτικών της 11.3.2014.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου