Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2013/0137(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0112/2014

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0112/2014

Συζήτηση :

PV 10/03/2014 - 13
CRE 10/03/2014 - 13

Ψηφοφορία :

PV 11/03/2014 - 9.6
CRE 11/03/2014 - 9.6
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2014)0185

Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 10 Μαρτίου 2014 - Στρασβούργο

13. Παραγωγή και διαθεσιμότητα φυτικού αναπαραγωγικού υλικού στην αγορά (κανονισμός για το φυτικό αναπαραγωγικό υλικό) ***I (συζήτηση)
CRE

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την παραγωγή και τη διαθεσιμότητα φυτικού αναπαραγωγικού υλικού στην αγορά (κανονισμός για το φυτικό αναπαραγωγικό υλικό) [COM(2013)0262 - C7-0121/2013 - 2013/0137(COD)] - Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου. Εισηγητής: Sergio Paolo Francesco Silvestris (A7-0112/2014)

Ο Sergio Paolo Francesco Silvestris παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει ο Tonio Borg (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Pilar Ayuso (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής ENVI), Albert Deß, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Karin Kadenbach, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Britta Reimers, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Martin Häusling, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Julie Girling, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Martina Anderson, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, John Stuart Agnew, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Dimitar Stoyanov, μη εγγεγραμμένος, Elisabeth Jeggle, Pavel Poc, Bart Staes, Ruža Tomašić, Hans-Peter Martin, Tonino Picula, Claude Turmes, Franz Obermayr, Κρίτων Αρσένης, Paolo De Castro, James Nicholson και Vicky Ford.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Mairead McGuinness, Marusya Lyubcheva, Angelika Werthmann, Alda Sousa και Marc Tarabella.

Παρεμβαίνουν οι Tonio Borg και Sergio Paolo Francesco Silvestris.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 9.6 των Συνοπτικών Πρακτικών της 11.3.2014.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου