Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 10 Μαρτίου 2014 - Στρασβούργο

19. Καλλιέργεια κηπευτικών (συνέχιση της παρουσίασης)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με το μέλλον του τομέα της καλλιέργειας κηπευτικών στην Ευρώπη – στρατηγικές ανάπτυξης [2013/2100(INI)] - Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου. Εισηγήτρια: Anthea McIntyre (A7-0048/2014)

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Mairead McGuinness, Hiltrud Breyer, Dubravka Šuica, Seán Kelly και Czesław Adam Siekierski.

Παρεμβαίνουν οι Miroslav Mikolášik, σχετικά με την αδιαθεσία της Maria do Céu Patrão Neves, και Tonio Borg (μέλος της Επιτροπής).

Η εξέταση του σημείου αυτού περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 9.27 των Συνοπτικών Πρακτικών της 11.3.2014.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου