Ευρετήριο 
Συνοπτικά πρακτικά
PDF 237kWORD 177k
Δευτέρα 10 Μαρτίου 2014 - Στρασβούργο
1.Επανάληψη της συνόδου
 2.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 3.Δήλωση της Προεδρίας
 4.Σύνθεση του Σώματος
 5.Υπογραφή πράξεων που έχουν εγκριθεί σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία (άρθρο 74 του Κανονισμού)
 6.Κατάθεση εγγράφων
 7.Ερωτήσεις με αίτημα προφορικής απάντησης (κατάθεση)
 8.Αναφορές
 9.Διαβίβαση από το Συμβούλιο κειμένων συμφωνιών
 10.Διάταξη των εργασιών
 11.Ετήσια έκθεση 2012 για την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (συζήτηση)
 12.Ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών το 2012 (συζήτηση)
 13.Παραγωγή και διαθεσιμότητα φυτικού αναπαραγωγικού υλικού στην αγορά (κανονισμός για το φυτικό αναπαραγωγικό υλικό) ***I (συζήτηση)
 14.Παρεμβάσεις ενός λεπτού επί σημαντικών πολιτικών θεμάτων
 15.Επανεξέταση του ευρωπαϊκού συστήματος χρηματοπιστωτικής εποπτείας (σύντομη παρουσίαση)
 16.Πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα κατά τα έτη 2011-2013 (σύντομη παρουσίαση)
 17.Δραστηριότητες της Επιτροπής Αναφορών για το 2013 (σύντομη παρουσίαση)
 18.Καλλιέργεια κηπευτικών (σύντομη παρουσίαση)
 19.Καλλιέργεια κηπευτικών (συνέχιση της παρουσίασης)
 20.Εξάλειψη των βασανιστηρίων στον κόσμο (σύντομη παρουσίαση)
 21.Σαουδική Αραβία (σύντομη παρουσίαση)
 22.Αξιολόγηση και καθορισμός προτεραιοτήτων για τις σχέσεις τις ΕΕ με τις χώρες της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης (σύντομη παρουσίαση)
 23.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 24.Λήξη της συνεδρίασης
 25.Λήξη της ετήσιας συνόδου
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Martin SCHULZ
Πρόεδρος

1. Επανάληψη της συνόδου

Η συνεδρίαση αρχίζει στις 17.00.


2. Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης

Τα Συνοπτικά Πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης εγκρίνονται.

°
° ° °

Ο George Lyon ανακοινώνει ότι ήθελε να ψηφίσει υπέρ της πρότασης ψηφίσματος σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της ισότητας των αμοιβών ανδρών και γυναικών για όμοια εργασία ή για εργασία ίσης αξίας (2013/2678(RSP)) (B7-0387/2013), στις 12 Σεπτεμβρίου 2013.


3. Δήλωση της Προεδρίας

Ο Πρόεδρος προβαίνει σε δήλωση σχετικά με την απαγωγή, πριν από δύο μήνες σε προάστιο της Δαμασκού, της τιμηθείσας με το βραβείο Ζαχάρωφ 2011, Razan Zeitouneh, του συζύγου της και τριών Σύρων αγωνιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ο Πρόεδρος καταδικάζει τα εγκλήματα πολέμου και τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας που έχουν διαπραχθεί στη Συρία από τότε που ξέσπασε ο εμφύλιος πόλεμος και απαιτεί την άμεση ελευθέρωση των εν λόγω ομήρων. Ο Πρόεδρος δηλώνει ότι στις 8 Μαρτίου 2014 εορτάσθηκε η Διεθνής Ημέρα της Γυναίκας και υπενθυμίζει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση στηρίζει τις γυναίκες που έχουν πέσει θύματα τέτοιων εγκλημάτων.


4. Σύνθεση του Σώματος

Η Francesca Barracciu διορίστηκε μέλος της ιταλικής κυβέρνησης με ισχύ από την 28η Φεβρουαρίου 2014.

Ο Klaus-Heiner Lehne διορίστηκε μέλος του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου με ισχύ από την 1η Μαρτίου 2014.

Σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφοι 1 και 4 του Κανονισμού, το Σώμα διαπιστώνει τη χηρεία της έδρας της Francesca Barracciu με ισχύ από την 28η Φεβρουαρίου 2014 και της έδρας του Klaus-Heiner Lehne με ισχύ από την 1η Μαρτίου 2014 και ενημερώνει σχετικά τις αρμόδιες εθνικές αρχές.


5. Υπογραφή πράξεων που έχουν εγκριθεί σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία (άρθρο 74 του Κανονισμού)

Ο Πρόεδρος ανακοινώνει ότι, από κοινού με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου, θα προβεί την Τρίτη 11 Μαρτίου 2014 στην υπογραφή των ακόλουθων πράξεων, οι οποίες έχουν εγκριθεί σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία:

- Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση τρίτου προγράμματος για τη δράση της Ένωσης στον τομέα της υγείας (2014-2020) και την κατάργηση της απόφασης αριθ. 1350/2007/EΚ (00105/2013/LEX - C7-0102/2014 - 2011/0339(COD))

- Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για ορισμένες διαδικασίες εφαρμογής της Συμφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Δημοκρατίας της Σερβίας, αφετέρου (00052/2014/LEX - C7-0099/2014 - 2011/0465(COD))

- Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 443/2009 με σκοπό τον καθορισμό των λεπτομερειών της επίτευξης του στόχου μείωσης των εκπομπών CO2 από καινούργια επιβατηγά αυτοκίνητα το 2020 (00120/2013/LEX - C7-0098/2014 - 2012/0190(COD))

- Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων, όσον αφορά ορισμένες προϋποθέσεις πρόσβασης στην αγορά (00140/2013/LEX - C7-0097/2014 - 2013/0150(COD))

- Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί προγράμματος ανταλλαγών, συνδρομής και κατάρτισης για την προστασία του ευρώ από την παραχάραξη και την κιβδηλεία (πρόγραμμα «Pericles 2020») και την κατάργηση των οδηγιών 2001/923/ΕΚ, 2001/924/ΕΚ, 2006/75/ΕΚ, 2006/76/ΕΚ, 2006/849/ΕΚ και 2006/850/EK του Συμβουλίου (00028/2013/LEX - C7-0096/2014 - 2011/0449(COD))

- Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1198/2006 του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας όσον αφορά ορισμένες διατάξεις σχετικά με τη χρηματοοικονομική διαχείριση για ορισμένα κράτη μέλη που αντιμετωπίζουν ή απειλούνται από σοβαρές δυσκολίες όσον αφορά τη χρηματοοικονομική τους σταθερότητα (00028/2014/LEX - C7-0095/2014 - 2013/0200(COD))

- Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (00132/2013/LEX - C7-0090/2014 - 2012/0295(COD))

- Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τα διευρωπαϊκά δίκτυα υποδομών των τηλεπικοινωνιών και την κατάργηση της απόφασης αριθ. 1336/97/ΕΚ (00116/2013/LEX - C7-0087/2014 - 2011/0299(COD))

- Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί μηχανισμού χρηματοδότησης της αναπτυξιακής συνεργασίας την περίοδο 2014-2020 (00127/2013/LEX - C7-0086/2014 - 2011/0406(COD))

- Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Γειτονίας (00126/2013/LEX - C7-0085/2014 - 2011/0405(COD))

- Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση Μηχανισμού Προενταξιακής Βοήθειας (ΜΠΒ ΙΙ) (00123/2013/LEX - C7-0084/2014 - 2011/0404(COD))

- Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την καθιέρωση χρηματοδοτικού μέσου για τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα παγκοσμίως (00129/2013/LEX - C7-0083/2014 - 2011/0412(COD))

- Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τον καθορισμό κοινών κανόνων και διαδικασιών για την εφαρμογή των μηχανισμών χρηματοδότησης της εξωτερικής δράσης της Ένωσης (00130/2013/LEX - C7-0082/2014 - 2011/0415(COD))

- Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση μηχανισμού συμβολής στη σταθερότητα και την ειρήνη (00110/2013/LEX - C7-0081/2014 - 2011/0413(COD))

- Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση Μέσου Εταιρικής Σχέσης για τη συνεργασία με τρίτες χώρες (00128/2013/LEX - C7-0080/2014 - 2011/0411(COD))


6. Κατάθεση εγγράφων

Κατατέθηκαν τα ακόλουθα έγγραφα:

1) από το Συμβούλιο και την Επιτροπή

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων DEC 04/2014 - Τμήμα III – Επιτροπή (N7-0054/2014 - C7-0076/2014 - 2014/2022(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων DEC 05/2014 - Τμήμα III – Επιτροπή (N7-0055/2014 - C7-0077/2014 - 2014/2023(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

- Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν σχετικά με την απλούστευση της έκδοσης θεωρήσεων (17846/2013 - C7-0078/2014 - 2013/0356(NLE))

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

γνωμοδότηση :

AFET

- Απόφαση του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν για την επανεισδοχή προσώπων που διαμένουν χωρίς άδεια (15596/2013 - C7-0079/2014 - 2013/0358(NLE))

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

γνωμοδότηση :

AFET

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων DEC 03/2014 - Τμήμα III – Επιτροπή (N7-0056/2014 - C7-0088/2014 - 2014/2024(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

- Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της ρύθμισης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Πριγκιπάτου του Λιχτενστάιν σχετικά με τις λεπτομέρειες συμμετοχής του στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο (18116/2013 - C7-0091/2014 - 2013/0423(NLE))

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

γνωμοδότηση :

DEVE, AFET, BUDG

2) από τις κοινοβουλευτικές επιτροπές

2.1) εκθέσεις:

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την εναρμόνιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τη διαθεσιμότητα του εξοπλισμού υπό πίεση στην αγορά (αναδιατύπωση) (COM(2013)0471 - C7-0203/2013 - 2013/0221(COD)) - επιτροπή IMCO - Εισηγήτρια: Zuzana Roithová (A7-0008/2014)

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προστασία του ευρώ και άλλων νομισμάτων από την παραχάραξη και την κιβδηλεία μέσω του ποινικού δικαίου, και την αντικατάσταση της απόφασης-πλαισίου 2000/383/ΔΕΥ του Συμβουλίου (COM(2013)0042 - C7-0033/2013 - 2013/0023(COD)) - επιτροπή LIBE - Εισηγήτρια: Anthea McIntyre (A7-0018/2014)

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τον καθορισμό γενικών διατάξεων όσον αφορά το Ταμείο Ασύλου και Μετανάστευσης και το μέσο για τη χρηματοδοτική στήριξη της αστυνομικής συνεργασίας, της πρόληψης και καταστολής της εγκληματικότητας και της διαχείρισης κρίσεων (COM(2011)0752 - C7-0444/2011 - 2011/0367(COD)) - επιτροπή LIBE - Εισηγητής: Lorenzo Fontana (A7-0021/2014)

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί δημιουργίας του Ταμείου Ασύλου και Μετανάστευσης (COM(2011)0751 - C7-0443/2011 - 2011/0366(COD)) - επιτροπή LIBE - Εισηγήτρια: Sylvie Guillaume (A7-0022/2014)

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση, στο πλαίσιο του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας, του μέσου για τη χρηματοδοτική στήριξη των εξωτερικών συνόρων και των θεωρήσεων (COM(2011)0750 - C7-0441/2011 - 2011/0365(COD)) - επιτροπή LIBE - Εισηγητής: Marian-Jean Marinescu (A7-0025/2014)

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση, στο πλαίσιο του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας, του μέσου για τη χρηματοδοτική στήριξη της αστυνομικής συνεργασίας, της πρόληψης και καταστολής της εγκληματικότητας και της διαχείρισης των κρίσεων (COM(2011)0753 - C7-0445/2011 - 2011/0368(COD)) - επιτροπή LIBE - Εισηγητής: Salvatore Iacolino (A7-0026/2014)

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του προγράμματος Copernicus και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 911/2010 (COM(2013)0312 - C7-0195/2013 - 2013/0164(COD)) - επιτροπή ITRE - Εισηγητής: Vittorio Prodi (A7-0027/2014)

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση προγράμματος στήριξης της επιτήρησης και παρακολούθησης του διαστήματος (COM(2013)0107 - C7-0061/2013 - 2013/0064(COD)) - επιτροπή ITRE - Εισηγήτρια: Amelia Andersdotter (A7-0030/2014)

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 471/2009 για τις κοινοτικές στατιστικές του εξωτερικού εμπορίου με τις τρίτες χώρες όσον αφορά την ανάθεση κατ’ εξουσιοδότηση και εκτελεστικών αρμοδιοτήτων στην Επιτροπή για την έγκριση ορισμένων μέτρων (COM(2013)0579 - C7-0243/2013 - 2013/0279(COD)) - επιτροπή INTA - Εισηγητής: Vital Moreira (A7-0042/2014)

- *** Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου που αφορά τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Πρωτοκόλλου της Ναγκόγια για την πρόσβαση στους γενετικούς πόρους και τον δίκαιο και ισότιμο καταμερισμό των οφελών που απορρέουν από τη χρησιμοποίησή τους, το οποίο επισυνάπτεται στη σύμβαση για τη βιολογική ποικιλομορφία (06852/2013 - C7-0005/2014 - 2012/0279(NLE)) - επιτροπή ENVI - Εισηγήτρια: Sandrine Bélier (A7-0061/2014)

- * Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 219/2007 του Συμβουλίου για τη σύσταση κοινής επιχείρησης για την ανάπτυξη του ευρωπαϊκού συστήματος διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας (SESAR) νέας γενιάς, όσον αφορά την παράταση της θητείας της κοινής επιχείρησης έως το 2014 (COM(2013)0503 - C7-0254/2013 - 2013/0237(NLE)) - επιτροπή ITRE - Εισηγήτρια: Britta Thomsen (A7-0062/2014)

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη συμμετοχή της Ένωσης σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα μετρολογίας για την καινοτομία και την έρευνα που έχουν αναλάβει από κοινού διάφορα κράτη μέλη (COM(2013)0497 - C7-0221/2013 - 2013/0242(COD)) - επιτροπή ITRE - Εισηγήτρια: Niki Tzavela (A7-0063/2014)

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη συμμετοχή της Ένωσης στο πρόγραμμα με τίτλο «Δεύτερη σύμπραξη ευρωπαϊκών και αναπτυσσόμενων χωρών για τις κλινικές δοκιμές» που αναλαμβάνουν από κοινού πλείονα κράτη μέλη (COM(2013)0498 - C7-0222/2013 - 2013/0243(COD)) - επιτροπή ITRE - Εισηγήτρια: Vicky Ford (A7-0064/2014)

- * Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου που αφορά την κοινή επιχείρηση ECSEL (COM(2013)0501 - C7-0258/2013 - 2013/0234(NLE)) - επιτροπή ITRE - Εισηγητής: Paul Rübig (A7-0074/2014)

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη συμμετοχή της Ένωσης στο πρόγραμμα έρευνας και ανάπτυξης σχετικά με την ενεργό και υποβοηθούμενη αυτόνομη διαβίωση που έχει αναληφθεί από κοινού από διάφορα κράτη μέλη (COM(2013)0500 - C7-0219/2013 - 2013/0233(COD)) - επιτροπή ITRE - Εισηγητής: Claude Turmes (A7-0076/2014)

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη συμμετοχή της Ένωσης σε πρόγραμμα έρευνας και ανάπτυξης το οποίο στοχεύει στη στήριξη ΜΜΕ που διεξάγουν έρευνα και το οποίο έχουν αναλάβει από κοινού διάφορα κράτη μέλη (COM(2013)0493 - C7-0220/2013 - 2013/0232(COD)) - επιτροπή ITRE - Εισηγητής: Miloslav Ransdorf (A7-0077/2014)

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την υλοποίηση του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού (αναδιατύπωση) (COM(2013)0410 - C7-0171/2013 - 2013/0186(COD)) - επιτροπή TRAN - Εισηγητής: Marian-Jean Marinescu (A7-0095/2014)

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 216/2008 όσον αφορά τα αεροδρόμια, τη διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας και τις υπηρεσίες αεροναυτιλίας (COM(2013)0409 - C7-0169/2013 - 2013/0187(COD)) - επιτροπή TRAN - Εισηγητής: David-Maria Sassoli (A7-0098/2014)

- Έκθεση σχετικά με την εξάλειψη των βασανιστηρίων στον κόσμο (2013/2169(INI)) - επιτροπή AFET - Εισηγήτρια: Véronique De Keyser (A7-0100/2014)

- Έκθεση σχετικά με τρόπους με τους οποίους μπορεί να συμβάλει η Ευρωπαϊκή Ένωση στη διαμόρφωση ευνοϊκού περιβάλλοντος για τη δημιουργία θέσεων εργασίας σε επιχειρήσεις και νεοσύστατες επιχειρήσεις (2013/2176(INI)) - επιτροπή EMPL - Εισηγήτρια: Anthea McIntyre (A7-0101/2014)

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά μέτρα για την εξασφάλιση κοινού υψηλού επιπέδου ασφάλειας δικτύων και πληροφοριών σε ολόκληρη την Ένωση (COM(2013)0048 - C7-0035/2013 - 2013/0027(COD)) - επιτροπή IMCO - Εισηγητής: Andreas Schwab (A7-0103/2014)

- Έκθεση σχετικά με την έκθεση 2013 για την ιθαγένεια της ΕΕ. Πολίτες της ΕΕ: τα δικαιώματά σας, το μέλλον σας (2013/2186(INI)) - επιτροπή PETI - Εισηγητής: Nikolaos Salavrakos (A7-0107/2014)

- Έκθεση σχετικά με την ανάπτυξη αντιπυραυλικής ασπίδας για την Ευρώπη και τις πολιτικές και στρατηγικές της επιπτώσεις (2013/2170(INI)) - επιτροπή AFET - Εισηγητής: Sampo Terho (A7-0109/2014)

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1166/2008 σχετικά με τις έρευνες για τη διάρθρωση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και την έρευνα για τις μεθόδους γεωργικής παραγωγής, όσον αφορά το χρηματοδοτικό πλαίσιο για την περίοδο 2014-2018 (COM(2013)0757 - C7-0390/2013 - 2013/0367(COD)) - επιτροπή AGRI - Εισηγητής: Paolo De Castro (A7-0111/2014)

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την παραγωγή και τη διαθεσιμότητα φυτικού αναπαραγωγικού υλικού στην αγορά (κανονισμός για το φυτικό αναπαραγωγικό υλικό) (COM(2013)0262 - C7-0121/2013 - 2013/0137(COD)) - επιτροπή AGRI - Εισηγητής: Sergio Paolo Francesco Silvestris (A7-0112/2014)

- Έκθεση σχετικά με τον περιφερειακό ρόλο του Πακιστάν και τις πολιτικές του σχέσεις με την ΕΕ (2013/2168(INI)) - επιτροπή AFET - Εισηγητής: Boris Zala (A7-0117/2014)

- Έκθεση σχετικά με τον ρόλο της ιδιοκτησίας, των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας και της παραγωγής πλούτου για την εξάλειψη της φτώχειας και την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης στις αναπτυσσόμενες χώρες (2013/2026(INI)) - επιτροπή DEVE - Εισηγητής: Nirj Deva (A7-0118/2014)

- Έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της Συνθήκης της Λισαβόνας όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (2013/2130(INI)) - επιτροπή AFCO - Εισηγητής: Paulo Rangel (A7-0120/2014)

- Έκθεση σχετικά με την αξιολόγηση του συστήματος δικαιοσύνης όσον αφορά την ποινική δικαιοσύνη και το κράτος δικαίου (2014/2006(INI)) - επιτροπή LIBE - Εισηγήτρια: Kinga Göncz (A7-0122/2014)

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τα οργανωμένα ταξίδια (ταξιδιωτικά πακέτα) και τους εξατομικευμένους ταξιδιωτικούς διακανονισμούς, η οποία τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 και την οδηγία 2011/83/ΕΕ και καταργεί την οδηγία 90/314/ΕΟΚ του Συμβουλίου (COM(2013)0512 - C7-0215/2013 - 2013/0246(COD)) - επιτροπή IMCO - Εισηγητής: Hans-Peter Mayer (A7-0124/2014)

- Έκθεση σχετικά με τη Σαουδική Αραβία, τις σχέσεις της με την ΕΕ και τον ρόλο της στη Μέση Ανατολή και τη Βόρειο Αφρική (2013/2147(INI)) - επιτροπή AFET - Εισηγήτρια: Ana Gomes (A7-0125/2014)

- *** Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου που αφορά την επέκταση της συμφωνίας επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής (15854/2013 - C7-0462/2013 - 2013/0351(NLE)) - επιτροπή ITRE - Εισηγήτρια: Amalia Sartori (A7-0126/2014)

- Έκθεση σχετικά με την ευρωπαϊκή γαστρονομική κληρονομιά: πολιτιστικές και εκπαιδευτικές πτυχές (2013/2181(INI)) - επιτροπή CULT - Εισηγητής: Santiago Fisas Ayxela (A7-0127/2014)

- Έκθεση σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση και τις μελλοντικές προοπτικές του ευρωπαϊκού αλιευτικού κλάδου στο πλαίσιο της συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών μεταξύ ΕΕ και Ταϊλάνδης (2013/2179(INI)) - επιτροπή PECH - Εισηγητής: Gabriel Mato Adrover (A7-0130/2014)

- Έκθεση σχετικά με τις δραστηριότητες της Επιτροπής Αναφορών κατά το έτος 2013 (2014/2008(INI)) - επιτροπή PETI - Εισηγητής: Jarosław Leszek Wałęsa (A7-0131/2014)

- Έκθεση με συστάσεις προς την Επιτροπή σχετικά με την επανεξέταση του ευρωπαϊκού συστήματος χρηματοπιστωτικής εποπτείας (ΕΣΧΕ) (2013/2166(INL)) - επιτροπή ECON - Εισηγητής: Sven Giegold (A7-0133/2014)

- Έκθεση σχετικά με τις πτυχές της απασχόλησης και τις κοινωνικές πτυχές του ρόλου και των εργασιών της Τρόικας (ΕΚΤ, Επιτροπή και ΔΝΤ) όσον αφορά τις χώρες της ζώνης του ευρώ που έχουν υπαχθεί σε πρόγραμμα δημοσιονομικής προσαρμογής (2014/2007(INI)) - επιτροπή EMPL - Εισηγητής: Alejandro Cercas (A7-0135/2014)

- Έκθεση σχετικά με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) – Ετήσια Έκθεση 2012 (2013/2131(INI)) - επιτροπή CONT - Εισηγητής: Marian-Jean Marinescu (A7-0137/2014)

- Σχέδιο έκθεσης σχετικά με το πρόγραμμα παρακολούθησης της υπηρεσίας εθνικής ασφάλειας (NSA) των ΗΠΑ, τα όργανα παρακολούθησης σε διάφορα κράτη μέλη και τον αντίκτυπό τους στα θεμελιώδη δικαιώματα των πολιτών της ΕΕ, και με τη διατλαντική συνεργασία στον τομέα της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων (2013/2188(INI)) - επιτροπή LIBE - Εισηγητής: Claude Moraes (A7-0139/2014)

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τις πληροφορίες που συνοδεύουν τις μεταφορές χρηματικών ποσών (COM(2013)0044 - C7-0034/2013 - 2013/0024(COD)) - επιτροπή ECON - επιτροπή LIBE - Εισηγήτρια: Mojca Kleva Kekuš - Εισηγητής: Timothy Kirkhope (A7-0140/2014)

- Προσωρινή έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (COM(2013)0534 - 2013/0255(APP)) - επιτροπή LIBE - Εισηγητής: Salvatore Iacolino (A7-0141/2014)

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την παροχή και την ποιότητα των στατιστικών σχετικά με τη διαδικασία μακροοικονομικών ανισορροπιών (COM(2013)0342 - C7-0162/2013 - 2013/0181(COD)) - επιτροπή ECON - Εισηγητής: Derk Jan Eppink (A7-0143/2014)

- Έκθεση σχετικά με την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα (άρθρο 104 παράγραφος 7 του Κανονισμού) για τα έτη 2011-2013 (2013/2155(INI)) - επιτροπή LIBE - Εισηγήτρια: Sophia in 't Veld (A7-0148/2014)

- Έκθεση σχετικά με τη διερευνητική έκθεση για τον ρόλο και τις εργασίες της Τρόικας (ΕΚΤ, Επιτροπή και ΔΝΤ) όσον αφορά τις χώρες της ζώνης του ευρώ που έχουν υπαχθεί σε πρόγραμμα προσαρμογής (2013/2277(INI)) - επιτροπή ECON - Εισηγήτριες: Othmar Karas, Liem Hoang Ngoc (A7-0149/2014)

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (COM(2013)0045 - C7-0032/2013 - 2013/0025(COD)) - επιτροπή ECON - επιτροπή LIBE - Εισηγητής: Krišjānis Kariņš - Εισηγήτρια: Judith Sargentini (A7-0150/2014)

- Σύσταση σχετικά με το σχέδιο κανονισμού του Συμβουλίου για την επέκταση της εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. …/2012 για τη θέσπιση προγράμματος ανταλλαγών, συνδρομής και κατάρτισης για την προστασία του ευρώ από την παραχάραξη και την κιβδηλεία (πρόγραμμα «Pericles 2020») στα μη συμμετέχοντα κράτη μέλη (16616/2013 - C7-0463/2013 - 2011/0446(APP)) - επιτροπή LIBE - Εισηγητής: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A7-0152/2014)

- *** Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν σχετικά με την επανεισδοχή ατόμων που διαμένουν χωρίς άδεια (15596/2013 - C7-0079/2014 - 2013/0358(NLE)) - επιτροπή LIBE - Εισηγήτρια: Mariya Gabriel (A7-0154/2014)

- *** Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν σχετικά με την απλούστευση της έκδοσης θεωρήσεων (17846/2013 - C7-0078/2014 - 2013/0356(NLE)) - επιτροπή LIBE - Εισηγήτρια: Mariya Gabriel (A7-0155/2014)

- Έκθεση σχετικά με την αξιολόγηση και τον καθορισμό προτεραιοτήτων όσον αφορά τις σχέσεις της ΕΕ με τις χώρες της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης (2013/2149(INI)) - επιτροπή AFET - Εισηγητής: Paweł Robert Kowal (A7-0157/2014)

- Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, σύμφωνα με το σημείο 13 της διοργανικής συμφωνίας της 2ας Δεκεμβρίου 2013 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (αίτηση EGF/2013/008, ES/Comunidad Valenciana - Κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα από την Ισπανία) (COM(2014)0045 - C7-0019/2014 - 2014/2013(BUD)) - επιτροπή BUDG - Εισηγητής: Frédéric Daerden (A7-0158/2014)

- Έκθεση σχετικά με τις γενικές κατευθυντήριες γραμμές για την κατάρτιση του προϋπολογισμού του 2015, τμήμα III – Επιτροπή (2014/2004(BUD)) - επιτροπή BUDG - Εισηγήτρια: Eider Gardiazábal Rubial (A7-0159/2014)

- Έκθεση σχετικά με πρόταση σύστασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς το Συμβούλιο αναφορικά με την ανθρωπιστική δέσμευση ενόπλων μη κρατικών δυνάμεων για την προστασία των παιδιών (B7-0585/2013 - 2014/2012(INI)) - επιτροπή DEVE - Εισηγήτρια: Judith Sargentini (A7-0160/2014)

- Έκθεση σχετικά με την έκθεση της ΕΕ του 2013 για τη συνοχή της αναπτυξιακής πολιτικής (2013/2058(INI)) - επιτροπή DEVE - Εισηγητής: Charles Goerens (A7-0161/2014)

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τη θέσπιση κανόνων για την επιτήρηση των εξωτερικών θαλάσσιων συνόρων στο πλαίσιο της επιχειρησιακής συνεργασίας που συντονίζεται από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για τη διαχείριση της επιχειρησιακής συνεργασίας στα εξωτερικά σύνορα των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (COM(2013)0197 - C7-0098/2013 - 2013/0106(COD)) - επιτροπή LIBE - Εισηγητής: Carlos Coelho (A7-0461/2013)

2.2) συστάσεις για τη δεύτερη ανάγνωση:

- ***II Σύσταση για τη δευτερη αναγνωση σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έγκρισης του κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με ορισμένες διαδικασίες εφαρμογής της Συμφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Δημοκρατίας της Σερβίας, αφετέρου (17930/1/2013 - C7-0028/2014 - 2011/0465(COD)) - επιτροπή INTA - Εισηγητής: Iuliu Winkler (A7-0116/2014)


7. Ερωτήσεις με αίτημα προφορικής απάντησης (κατάθεση)

Οι ακόλουθες ερωτήσεις με αίτημα προφορικής απάντησης κατατέθηκαν από τους βουλευτές (άρθρο 115 του Κανονισμού):

- (O-000005/2014) που κατέθεσαν οι Vital Moreira, Daniel Caspary, Niccolò Rinaldi, Jan Zahradil και Robert Sturdy, εξ ονόματος της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου, προς την Επιτροπή: Ευρωπαϊκά επιχειρηματικά κέντρα στην Ασία (2013/2915(RSP)) (B7-0109/2014)·

- (O-000147/2013) που κατέθεσαν οι Pat the Cope Gallagher και Gabriel Mato Adrover, εξ ονόματος της Επιτροπής Αλιείας, προς την Επιτροπή: Η κατάσταση σχετικά με την αλιεία σκουμπριού στον Βορειοανατολικό Ατλαντικό (2014/2529(RSP)) (B7-0111/2014)·

- (O-000023/2014) που κατέθεσαν οι Alain Cadec και Gabriel Mato Adrover, εξ ονόματος της Επιτροπής Αλιείας, προς την Επιτροπή: Διατήρηση των αποθεμάτων λαβρακιού σε ευρωπαϊκό επίπεδο (2014/2555(RSP)) (B7-0112/2014).


8. Αναφορές

Οι κάτωθι αναφορές, που έχουν καταχωρισθεί στο γενικό πρωτόκολλο στις κατωτέρω ημερομηνίες παραπέμφθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 201, παράγραφος 6, του Κανονισμού, στην αρμόδια επιτροπή:

Στις 6 Μαρτίου 2014

(απόρρητο όνομα) (αριθ. 0364/2014)· Renato Papagni (αριθ. 0365/2014)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0366/2014)· Horst Jürgen Leditzky (αριθ. 0367/2014)· Michael Hein (αριθ. 0368/2014)· Olaf Bergner (αριθ. 0369/2014)· Tommaso Di Palma (αριθ. 0370/2014)· Tiziana Mancino (αριθ. 0371/2014)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0372/2014)· Robert Hale (αριθ. 0373/2014)· Gemma Muñoz Álvarez (αριθ. 0374/2014)· Tino Mölsä (αριθ. 0375/2014)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0376/2014)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0377/2014)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0378/2014)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0379/2014)· Horst Winkler (αριθ. 0380/2014)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0381/2014)· Emir Alili (αριθ. 0382/2014)· Rumyan Lozanov (αριθ. 0383/2014)· Tanja Hrenar (αριθ. 0384/2014)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0385/2014)· Gerhard Srienz (αριθ. 0386/2014)· Elena Serrano García (αριθ. 0387/2014)· Henry Kolhoff (αριθ. 0388/2014)· Eva Sosa Robin (αριθ. 0389/2014)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0390/2014)· Nicodim Eugen Lupea (αριθ. 0391/2014)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0392/2014)· Ignazio Messina (αριθ. 0393/2014)· Dominique Regout (αριθ. 0394/2014)· Giuseppina Ranalli (αριθ. 0395/2014)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0396/2014)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0397/2014)· Lea Ruth Ziebold (αριθ. 0398/2014)· Franz Döller (αριθ. 0399/2014)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0400/2014)· Daniel Peña Jordana (αριθ. 0401/2014)· Josef Pieper (αριθ. 0402/2014)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0403/2014)· Gabriel Ayala (αριθ. 0404/2014)· Pura Peris García (αριθ. 0405/2014)· Jadwiga-Dorota Richter (αριθ. 0406/2014)· Marisol Ruiz-Meana (αριθ. 0407/2014)· Oresta Modla (αριθ. 0408/2014)· Héctor Villazala Alonso (αριθ. 0409/2014)· Roberta Metsola (αριθ. 0410/2014)· Stefano Fuschetto (αριθ. 0411/2014)· Stefano Fuschetto (αριθ. 0412/2014)· Stefano Fuschetto (αριθ. 0413/2014)· Stefano Fuschetto (αριθ. 0414/2014)· Bruno Terriou (αριθ. 0415/2014)· Karl-Heinz Gunzl (αριθ. 0416/2014)· Morag Keith (αριθ. 0417/2014)· Max Kittan (αριθ. 0418/2014)· Lars Emmermann (αριθ. 0419/2014)· Christos Νinas (αριθ. 0420/2014)· Josefa Vañó Revert (αριθ. 0421/2014)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0422/2014)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0423/2014)· Hugo Campos (αριθ. 0424/2014)· Joshua Tlapak (αριθ. 0425/2014)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0426/2014)· Marc Pingen (αριθ. 0427/2014)· Andrea Cavalcanti (αριθ. 0428/2014)· Stephane Quartiero (αριθ. 0429/2014)· Catherine Holz (αριθ. 0430/2014)· Martina Scharschmiedová (αριθ. 0431/2014)· Natasha Upsdale (αριθ. 0432/2014)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0433/2014)· Marcos Antonio Encinas Romero (αριθ. 0434/2014)· Wilfried Böckmann (αριθ. 0435/2014)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0436/2014)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0437/2014)· Eleutherios Georgiadis (αριθ. 0438/2014)· Christopher John Kennelly (αριθ. 0439/2014)· Arturo Guillermo Lastra Nedwetzki (αριθ. 0440/2014)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0441/2014)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0442/2014)· Sabine Voigt (αριθ. 0443/2014)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0444/2014)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0445/2014)· Juan Antonio Bacallado Betancort (αριθ. 0446/2014)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0447/2014)· Veselka Spasova (αριθ. 0448/2014)· Heide Keller (αριθ. 0449/2014)· Boris Kogatov (αριθ. 0450/2014)· Gisbert Brinkmann (αριθ. 0451/2014)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0452/2014)· Alberto Siega (αριθ. 0453/2014)· Laurent Orban (αριθ. 0454/2014)· Felipe Romero Cambrón (αριθ. 0455/2014)· Francisco Javier Parrilla Nieto (αριθ. 0456/2014)· Anne J. Smith (αριθ. 0457/2014)· María Jesús López Garrido (αριθ. 0458/2014)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0459/2014)· Gerhard Srienz (αριθ. 0460/2014)· Elina Rivlina (αριθ. 0461/2014)· Bruno Terriou (αριθ. 0462/2014)· Monique Sparla (αριθ. 0463/2014)· Michele Mezzacappa (αριθ. 0464/2014)· Aurelia Espina Díaz (αριθ. 0465/2014)· Willem Michiel Groenewegen (αριθ. 0466/2014)· Călin Ciprian Iluț (αριθ. 0467/2014)· María Remedios Alcina Morera (αριθ. 0468/2014)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0469/2014)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0470/2014)· Bartolomé Serra Bauza (αριθ. 0471/2014)· Rosita Welcker (αριθ. 0472/2014)· Tommaso Ziller (αριθ. 0473/2014)· Armando Tosato (αριθ. 0474/2014)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0475/2014)· Sandy Mehnert (αριθ. 0476/2014)· José Luis Cembrano Reder (αριθ. 0477/2014)· José Luis Cembrano Reder (αριθ. 0478/2014)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0479/2014)· Patrick Corsi (αριθ. 0480/2014)· Pentti Korhonen (αριθ. 0481/2014)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0482/2014)· Daniel Sinsaez Sevilla (αριθ. 0483/2014)· Ambra Declich (αριθ. 0484/2014)· Sergei Ivanov (αριθ. 0485/2014)· Christoph Klein (αριθ. 0486/2014)· José Hernández Asensio (αριθ. 0487/2014)· Vanesa Izquierdo García (αριθ. 0488/2014)· Daan Fonck (αριθ. 0489/2014)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0490/2014)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0491/2014)· Tomasz Kuszewski (αριθ. 0492/2014)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0493/2014)· Jonathan Strong (αριθ. 0494/2014)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0495/2014)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0496/2014).

Ο Πρόεδρος αναγγέλλει ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 201 παράγραφος 13 του Κανονισμού, διαβίβασε στις 6 Μαρτίου 2014 στην αρμόδια επιτροπή αναφορά η οποία ελήφθη από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και απεστάλη από φυσικά ή νομικά πρόσωπα που δεν είναι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν διαβιούν ή δεν έχουν την έδρα τους σε κράτος μέλος.


9. Διαβίβαση από το Συμβούλιο κειμένων συμφωνιών

Το Συμβούλιο διαβίβασε νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα των εξής εγγράφων:

- Συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Τουρκίας για την επανεισδοχή προσώπων που διαμένουν χωρίς άδεια·

- Συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Γαλλικής Δημοκρατίας για την εφαρμογή, όσον αφορά την Κοινότητα του Αγίου Βαρθολομαίου, της νομοθεσίας της Ένωσης σχετικά με τη φορολόγηση των αποταμιεύσεων.


10. Διάταξη των εργασιών

Η ημερήσια διάταξη προβλέπει τον καθορισμό της διάταξης των εργασιών.

Το τελικό σχέδιο ημερήσιας διάταξης της συνόδου ολομέλειας του Μαρτίου 2014 (PE 529.498/PDOJ) έχει διανεμηθεί. Καμία τροποποίηση δεν έχει προταθεί.

Η διάταξη των εργασιών καθορίζεται κατ' αυτόν τον τρόπο.


11. Ετήσια έκθεση 2012 για την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) - Ετήσια έκθεση 2012 [2013/2131(INI)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Marian-Jean Marinescu (A7-0137/2014)

Ο Marian-Jean Marinescu παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνουν οι Werner Hoyer (Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων) και Viviane Reding (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Άννυ ΠΟΔΗΜΑΤΑ
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Ingeborg Gräßle, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Jens Geier, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Gerben-Jan Gerbrandy, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Bart Staes, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Rina Ronja Kari, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Jaroslav Paška, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Jean-Pierre Audy, Inés Ayala Sender, Jan Mulder, Andrej Plenković, George Sabin Cutaş και Paul Rübig.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Ildikó Gáll-Pelcz, Silvia-Adriana Ţicău, Mairead McGuinness, Nikola Vuljanić, Andrew Henry William Brons, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Silvia-Adriana Ţicău, και Ivana Maletić.

Παρεμβαίνουν οι Viviane Reding, Werner Hoyer και Marian-Jean Marinescu.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 9.22 των Συνοπτικών Πρακτικών της 11.3.2014.


12. Ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών το 2012 (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση – 2012 [2013/2156(INI)] - Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων. Εισηγήτρια: Inês Cristina Zuber (A7-0073/2014)

Η Inês Cristina Zuber παρουσιάζει την έκθεσή της.

Παρεμβαίνει η Viviane Reding (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Anne Delvaux, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Silvia-Adriana Ţicău, Edite Estrela, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Paul Rübig, Izaskun Bilbao Barandica, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, ο οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Ildikó Gáll-Pelcz, Marije Cornelissen, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Ruža Tomašić, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, και Mikael Gustafsson, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Rainer WIELAND
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Jaroslav Paška, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Edit Bauer, Zita Gurmai, Angelika Werthmann, Csaba Sógor, Zdravka Bušić, Vasilica Viorica Dăncilă, Ildikó Gáll-Pelcz, Biljana Borzan, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Sergio Paolo Francesco Silvestris, και Regina Bastos.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Davor Ivo Stier, Marita Ulvskog, Andrew Henry William Brons και Dubravka Šuica.

Παρεμβαίνουν οι Viviane Reding και Inês Cristina Zuber.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 9.23 των Συνοπτικών Πρακτικών της 11.3.2014.


13. Παραγωγή και διαθεσιμότητα φυτικού αναπαραγωγικού υλικού στην αγορά (κανονισμός για το φυτικό αναπαραγωγικό υλικό) ***I (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την παραγωγή και τη διαθεσιμότητα φυτικού αναπαραγωγικού υλικού στην αγορά (κανονισμός για το φυτικό αναπαραγωγικό υλικό) [COM(2013)0262 - C7-0121/2013 - 2013/0137(COD)] - Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου. Εισηγητής: Sergio Paolo Francesco Silvestris (A7-0112/2014)

Ο Sergio Paolo Francesco Silvestris παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει ο Tonio Borg (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Pilar Ayuso (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής ENVI), Albert Deß, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Karin Kadenbach, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Britta Reimers, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Martin Häusling, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Julie Girling, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Martina Anderson, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, John Stuart Agnew, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Dimitar Stoyanov, μη εγγεγραμμένος, Elisabeth Jeggle, Pavel Poc, Bart Staes, Ruža Tomašić, Hans-Peter Martin, Tonino Picula, Claude Turmes, Franz Obermayr, Κρίτων Αρσένης, Paolo De Castro, James Nicholson και Vicky Ford.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Mairead McGuinness, Marusya Lyubcheva, Angelika Werthmann, Alda Sousa και Marc Tarabella.

Παρεμβαίνουν οι Tonio Borg και Sergio Paolo Francesco Silvestris.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 9.6 των Συνοπτικών Πρακτικών της 11.3.2014.


14. Παρεμβάσεις ενός λεπτού επί σημαντικών πολιτικών θεμάτων

Παρεμβαίνουν με ενός λεπτού αγόρευση, βάσει του άρθρου 150 του Κανονισμού, για να επιστήσουν την προσοχή του Κοινοβουλίου σε σημαντικά πολιτικά θέματα, οι ακόλουθοι βουλευτές:

Andrej Plenković, Luís Paulo Alves, Pat the Cope Gallagher, Νικος Χρυσόγελος, Marina Yannakoudakis, Γεώργιος Τούσσας, Corneliu Vadim Tudor, László Tőkés, Vasilica Viorica Dăncilă, Chris Davies, Margrete Auken, Κυριάκος Τριανταφυλλίδης, Dimitar Stoyanov, Iuliu Winkler, Luis Yáñez-Barnuevo García, Rina Ronja Kari, Diane Dodds, Ildikó Gáll-Pelcz και Claudette Abela Baldacchino.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Gianni PITTELLA
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Alexander Mirsky, Csaba Sógor, Oleg Valjalo, Χαράλαμπος Αγγουράκης, Nicole Sinclaire, Roberta Metsola και Marusya Lyubcheva.


15. Επανεξέταση του ευρωπαϊκού συστήματος χρηματοπιστωτικής εποπτείας (σύντομη παρουσίαση)

Έκθεση με συστάσεις προς την Επιτροπή σχετικά με την επανεξέταση του ευρωπαϊκού συστήματος χρηματοπιστωτικής εποπτείας (ΕΣΧΕ) [2013/2166(INL)] - Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Εισηγητής: Sven Giegold (A7-0133/2014)

Ο Sven Giegold προβαίνει στην παρουσίαση.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Astrid Lulling, Antolín Sánchez Presedo, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του William (The Earl of) Dartmouth, και Seán Kelly.

Παρεμβαίνει ο Tonio Borg (Μέλος της Επιτροπής).

Η εξέταση του σημείου αυτού περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 9.24 των Συνοπτικών Πρακτικών της 11.3.2014.


16. Πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα κατά τα έτη 2011-2013 (σύντομη παρουσίαση)

Έκθεση σχετικά με την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα (άρθρο 104 παράγραφος 7 του Κανονισμού) για τα έτη 2011-2013 [2013/2155(INI)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Sophia in 't Veld (A7-0148/2014)

Η Sophia in 't Veld προβαίνει στην παρουσίαση.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Anna Maria Corazza Bildt, Michael Cashman, Dubravka Šuica, Seán Kelly, Tonino Picula, Ruža Tomašić και Renate Sommer, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Sophia in 't Veld.

Παρεμβαίνει ο Tonio Borg (Μέλος της Επιτροπής).

Η εξέταση του σημείου αυτού περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 9.25 των Συνοπτικών Πρακτικών της 11.3.2014.


17. Δραστηριότητες της Επιτροπής Αναφορών για το 2013 (σύντομη παρουσίαση)

Έκθεση σχετικά με τις δραστηριότητες της Επιτροπής Αναφορών κατά το έτος 2013 [2014/2008(INI)] - Επιτροπή Αναφορών. Εισηγητής: Jarosław Leszek Wałęsa (A7-0131/2014)

Ο Jarosław Leszek Wałęsa προβαίνει στην παρουσίαση.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Mairead McGuinness, Marino Baldini, Andrej Plenković, Angelika Werthmann, Margrete Auken, Dubravka Šuica, Iñaki Irazabalbeitia Fernández, Csaba Sándor Tabajdi και Seán Kelly.

Παρεμβαίνει ο Tonio Borg (Μέλος της Επιτροπής).

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Jacek PROTASIEWICZ
Αντιπρόεδρος

Η εξέταση του σημείου αυτού περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 9.26 των Συνοπτικών Πρακτικών της 11.3.2014.


18. Καλλιέργεια κηπευτικών (σύντομη παρουσίαση)

Έκθεση σχετικά με το μέλλον του τομέα της καλλιέργειας κηπευτικών στην Ευρώπη – στρατηγικές ανάπτυξης [2013/2100(INI)] - Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου. Εισηγήτρια: Anthea McIntyre (A7-0048/2014)

Η Anthea McIntyre προβαίνει στην παρουσίαση.

Παρεμβαίνει σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" η Maria do Céu Patrão Neves.

Ο Πρόεδρος διακόπτει τη συνεδρίαση λόγω αδιαθεσίας της Maria do Céu Patrão Neves.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 21.40 και επαναλαμβάνεται στις 21.45.)


19. Καλλιέργεια κηπευτικών (συνέχιση της παρουσίασης)

Έκθεση σχετικά με το μέλλον του τομέα της καλλιέργειας κηπευτικών στην Ευρώπη – στρατηγικές ανάπτυξης [2013/2100(INI)] - Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου. Εισηγήτρια: Anthea McIntyre (A7-0048/2014)

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Mairead McGuinness, Hiltrud Breyer, Dubravka Šuica, Seán Kelly και Czesław Adam Siekierski.

Παρεμβαίνουν οι Miroslav Mikolášik, σχετικά με την αδιαθεσία της Maria do Céu Patrão Neves, και Tonio Borg (μέλος της Επιτροπής).

Η εξέταση του σημείου αυτού περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 9.27 των Συνοπτικών Πρακτικών της 11.3.2014.


20. Εξάλειψη των βασανιστηρίων στον κόσμο (σύντομη παρουσίαση)

Έκθεση σχετικά με την εξάλειψη των βασανιστηρίων στον κόσμο [2013/2169(INI)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Véronique De Keyser (A7-0100/2014)

Η Véronique De Keyser προβαίνει στην παρουσίαση.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Miroslav Mikolášik, Iñaki Irazabalbeitia Fernández, Ruža Tomašić, Davor Ivo Stier και Dubravka Šuica.

Παρεμβαίνει ο Tonio Borg (Μέλος της Επιτροπής).

Η εξέταση του σημείου αυτού περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 9.28 των Συνοπτικών Πρακτικών της 11.3.2014.


21. Σαουδική Αραβία (σύντομη παρουσίαση)

Έκθεση σχετικά με τη Σαουδική Αραβία, τις σχέσεις της με την ΕΕ και τον ρόλο της στη Μέση Ανατολή και τη Βόρειο Αφρική [2013/2147(INI)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Ana Gomes (A7-0125/2014)

Η Ana Gomes προβαίνει στην παρουσίαση.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Dubravka Šuica και Davor Ivo Stier.

Παρεμβαίνει ο Tonio Borg (Μέλος της Επιτροπής).

Η εξέταση του σημείου αυτού περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 9.29 των Συνοπτικών Πρακτικών της 11.3.2014.


22. Αξιολόγηση και καθορισμός προτεραιοτήτων για τις σχέσεις τις ΕΕ με τις χώρες της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης (σύντομη παρουσίαση)

Έκθεση σχετικά με την αξιολόγηση και τον καθορισμό προτεραιοτήτων όσον αφορά τις σχέσεις της ΕΕ με τις χώρες της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης [2013/2149(INI)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Paweł Robert Kowal (A7-0157/2014)

Ο Paweł Robert Kowal προβαίνει στην παρουσίαση.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Dubravka Šuica, Ruža Tomašić, Davor Ivo Stier και Marusya Lyubcheva.

Παρεμβαίνει ο Štefan Füle (Μέλος της Επιτροπής).

Η εξέταση του σημείου αυτού περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.22 των Συνοπτικών Πρακτικών της 12.3.2014.


23. Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης

Η ημερήσια διάταξη της αυριανής συνεδρίασης έχει καθοριστεί (έγγρ. "Ημερήσια Διάταξη" PE 529.495/OJMA).


24. Λήξη της συνεδρίασης

Ο Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης στις 23.00.


25. Λήξη της ετήσιας συνόδου

Λήγει η σύνοδος 2013-2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Δυνάμει των διατάξεων της Συνθήκης, το Σώμα θα συνέλθει αύριο Τρίτη 11 Μαρτίου 2014 στις 8.30.

Klaus Welle

Isabelle Durant

Γενικός Γραμματέας

Αντιπρόεδρος


ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ

Παρόντες:

Abela Baldacchino, Agnew, Albrecht, Alfonsi, Allam, Alves, Andersdotter, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Angelilli, Αγγουράκης, Antonescu, Arias Echeverría, Arlacchi, Αρσένης, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldini, Balz, Balzani, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berlato, Berlinguer, Bertot, Besset, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bodu, Böge, Bokros, Bonanini, Bonsignore, Borissov, Borys, Borzan, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Bratkowski, Breyer, Brok, Brons, Brzobohatá, Bullmann, Bušić, Bütikofer, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Χουντής, Christensen, Χρυσόγελος, Claeys, Clark, Cliveti, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colman, Corazza Bildt, Cornelissen, Correa Zamora, Correia de Campos, Costello, Cottigny, Cramer, Creutzmann, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Daerden, van Dalen, Dăncilă, (The Earl of) Dartmouth, Daul, David, Davies, De Castro, De Keyser, Delli, Delvaux, De Martini, Demesmaeker, De Mita, de Sarnez, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxela, Fjellner, Flasarová, Flašíková Beňová, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Γιαννάκου, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, Gräßle, Griesbeck, Griffin, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Χατζηγεωργίου, Hall, Händel, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Helmer, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Hughes, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iovine, Irazabalbeitia Fernández, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Jordan, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalniete, Kamall, van der Kammen, Kammerevert, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Kastler, Kazak, Kelam, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Korhola, Kósa, Köstinger, Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Κράτσα-Τσαγκαροπούλου, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Lange, Langen, La Via, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Le Pen Jean-Marie, Liberadzki, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Maletić, Malinov, Manders, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Martin David, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastella, Matera, Mathieu Houillon, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Merkies, Mészáros, Metsola, Michels, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mizzi, Moraes, Morganti, Morin-Chartier, Mulder, Muñiz De Urquiza, Muscardini, Mynář, Naranjo Escobar, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, Nitras, Obermayr, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Paleckis, Panayotov, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Perelló Rodríguez, Picula, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Πιτσιλλίδης, Pittella, Plenković, Poc, Ποδηματά, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Πουπάκης, Prodi, Protasiewicz, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Ransdorf, Rapkay, Ράπτη, Regner, Reimers, Repo, Reul, Riera Madurell, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodust, Roithová, Romeva i Rueda, Rosbach, Ross, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salatto, Σαλαβράκος, Sánchez Presedo, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schöpflin, Schroedter, Schulz Martin, Schulz Werner, Schwab, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Siekierski, Silaghi, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Smith, Sógor, Sommer, Sonik, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stauner, Σταυρακάκης, Steinruck, Stevenson, Stier, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Šuica, Surján, Svensson, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tavares, Taylor Keith, Taylor Rebecca, Teixeira, Terho, Thein, Θεοχάρους, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Τούσσας, Trautmann, Trematerra, Tremosa i Balcells, Τριανταφυλλίδης, Trüpel, Τσουκαλάς, Turmes, Turunen, Uggias, Ulvskog, Urutchev, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Valjalo, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vitkauskaite Bernard, Vlasák, Vlasto, Voss, Vuljanić, Wałęsa, Weber Manfred, Weber Renate, Weidenholzer, Weiler, Werthmann, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Włosowicz, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zalba Bidegain, Zaleski, Zamfirescu, Zanoni, Zasada, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver

Δικαιολογημένα απόντες:

Bufton, Dehaene, Ferreira Elisa, Gargani, Kleva Kekuš, Neyts-Uyttebroeck, Pakarinen, Παπαστάμκος, Petrović Jakovina

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου