Märksõnaregister 
Protokoll
PDF 215kWORD 134k
Esmaspäev, 10. märts 2014 - Strasbourg
1.Istungjärgu jätkamine
 2.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 3.Presidentuuri avaldus
 4.Parlamendi koosseis
 5.Seadusandliku tavamenetluse kohaselt vastu võetud õigusaktide allakirjutamine (kodukorra artikkel 74)
 6.Esitatud dokumendid
 7.Suuliselt vastatavad küsimused (esitamine)
 8.Petitsioonid
 9.Nõukogu edastatud kokkulepete tekstid
 10.Tööplaan
 11.Euroopa Investeerimispank (EIP) — 2012. aasta aruanne (arutelu)
 12.Naiste ja meeste võrdsus 2012. aastal (arutelu)
 13.Taimse paljundusmaterjali tootmine ja turul kättesaadavaks tegemine (taimset paljundusmaterjali käsitlev õigus) ***I (arutelu)
 14.Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadel
 15.Euroopa Finantsjärelevalve Süsteemi läbivaatamine (lühiettekanne)
 16.Üldsuse juurdepääs dokumentidele aastatel 2011–2013 (lühiettekanne)
 17.Petitsioonikomisjoni 2013. aasta tegevus (lühiettekanne)
 18.Aiandussektor Euroopas (lühiettekanne)
 19.Aiandussektor Euroopas (ettekande jätkumine)
 20.Piinamise kaotamine maailmas (lühiettekanne)
 21.Saudi Araabia (lühiettekanne)
 22.ELi ja idapartnerluse riikide vaheliste suhete prioriteedid (lühiettekanne)
 23.Järgmise istungi päevakord
 24.Istungi lõpp
 25.Istungjärgu lõpp
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI


ISTUNGI JUHATAJA: Martin SCHULZ
president

1. Istungjärgu jätkamine

Istung algas kell 17.00.


2. Eelmise istungi protokolli kinnitamine

Kinnitati eelmise istungi protokoll.

°
° ° °

George Lyon andis teada, et soovis anda 12. septembril 2013. aastal oma poolthääle resolutsioonile meestele ja naistele võrdse või võrdväärse töö eest võrdse tasu maksmise põhimõtte rakendamise kohta (2013/2678(RSP)) (B7-0387/2013).


3. Presidentuuri avaldus

President andis teada, et enam kui kaks kuud tagasi rööviti Damaskuse eeslinnas 2011. aasta Sahharovi auhinna laureaat Razan Zeitouneh, tema abikaasa ja veel kolm Süüria inimõiguslast. President mõistis hukka sõjakuriteod ning inimsusvastased kuriteod, mis on Süürias kodusõja algusest saadik toime pandud, ning nõudis nimetatud pantvangide viivitamatut vabastamist. President märkis, et 8. märtsil 2014 tähistati rahvusvahelist naistepäeva, ning tuletas meelde, et Euroopa Liit toetab nimetatud kuritegude ohvriks langenud naisi.


4. Parlamendi koosseis

Francesca Barracciu nimetati alates 28. veebruarist 2014 Itaalia valitsuse liikmeks.

Klaus-Heiner Lehne nimetati alates 1. märtsist 2014 Euroopa Kontrollikoja liikmeks.

Euroopa Parlament võtab kooskõlas kodukorra artikli 4 lõigetega 1 ja 4 teadmiseks Francesca Barracciu ametikoha vabanemise alates 28. veebruarist 2014 ja Klaus-Heiner Lehne ametikoha vabanemise alates 1. märtsist 2014 ning teavitab sellest asjaomaseid riiklikke asutusi.


5. Seadusandliku tavamenetluse kohaselt vastu võetud õigusaktide allakirjutamine (kodukorra artikkel 74)

President andis teada, et allkirjastab teisipäeval, 11. märtsil 2014 koos nõukogu eesistujaga järgmised seadusandliku tavamenetluse kohaselt vastu võetud õigusaktid:

- Euroopa parlamendi ja nõukogu määrus millega luuakse liidu kolmas tervisevaldkonna tegevusprogramm aastateks 2014–2020 ja tunnistatakse kehtetuks otsus nr 1350/2007/EÜ (00105/2013/LEX - C7-0102/2014 - 2011/0339(COD))

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Serbia Vabariigi vahelise stabiliseerimis- ja assotsieerimislepingu kohaldamise teatava korra kohta (00052/2014/LEX - C7-0099/2014 - 2011/0465(COD))

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 443/2009, et määrata kindlaks meetodid uute sõiduautode CO2-heite vähendamise 2020. aasta sihttaseme saavutamiseks (00120/2013/LEX - C7-0098/2014 - 2012/0190(COD))

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse teatavate turulepääsu tingimuste osas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 528/2012, milles käsitletakse biotsiidide turul kättesaadavaks tegemist ja kasutamist (00140/2013/LEX - C7-0097/2014 - 2013/0150(COD))

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse vahetus-, abi- ja koolitusprogramm euro kaitsmiseks võltsimise eest (programm „Perikles 2020”) ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu otsused 2001/923/EÜ, 2001/924/EÜ, 2006/75/EÜ, 2006/76/EÜ, 2006/849/EÜ ja 2006/850/EÜ (00028/2013/LEX - C7-0096/2014 - 2011/0449(COD))

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 1198/2006 (Euroopa Kalandusfondi kohta) seoses teatavate sätetega, mis käsitlevad finantsstabiilsuse säilitamisega tõsistes raskustes või sellises ohus olevate teatavate liikmesriikide finantsjuhtimist (00028/2014/LEX - C7-0095/2014 - 2013/0200(COD))

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb Euroopa abifondi enim puudustkannatavate isikute jaoks (00132/2013/LEX - C7-0090/2014 - 2012/0295(COD))

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse üleeuroopalisi telekommunikatsioonitaristu valdkonna võrke hõlmavaid suuniseid ja millega tunnistatakse kehtetuks otsus nr 1336/97/EÜ (00116/2013/LEX - C7-0087/2014 - 2011/0299(COD))

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse arengukoostöö rahastamisvahend aastateks 2012–2020 (00127/2013/LEX - C7-0086/2014 - 2011/0406(COD))

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse Euroopa naabruspoliitika rahastamisvahend (00126/2013/LEX - C7-0085/2014 - 2011/0405(COD))

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse ühinemiseelse abi rahastamisvahend (IPA II) (00123/2013/LEX - C7-0084/2014 - 2011/0404(COD))

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse rahastamisvahend demokraatia ja inimõiguste jaoks kogu maailmas (00129/2013/LEX - C7-0083/2014 - 2011/0412(COD))

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles sätestatakse liidu välistegevuse rahastamisvahendite rakendamise ühised eeskirjad ja menetlused (00130/2013/LEX - C7-0082/2014 - 2011/0415(COD))

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse stabiilsuse ja rahu edendamise rahastamisvahend (00110/2013/LEX - C7-0081/2014 - 2011/0413(COD))

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse partnerluse rahastamisvahend koostööks kolmandate riikidega (00128/2013/LEX - C7-0080/2014 - 2011/0411(COD))


6. Esitatud dokumendid

Järgmised dokumendid on Euroopa Parlamendile esitanud

1) nõukogu ja komisjon:

- Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek DEC 04/2014 – III eelarveosa – Komisjon (N7-0054/2014 - C7-0076/2014 - 2014/2022(GBD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

- Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek DEC 05/2014 – III eelarveosa – Komisjon (N7-0055/2014 - C7-0077/2014 - 2014/2023(GBD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

- Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus Euroopa Liidu ja Aserbaidžaani Vabariigi vahelise viisade väljastamise lihtsustamise lepingu sõlmimise kohta (17846/2013 - C7-0078/2014 - 2013/0356(NLE))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

nõuandvad komisjonid :

AFET

- Nõukogu otsus Euroopa Liidu ja Aserbaidžaani Vabariigi vahelise riigis ebaseaduslikult elavate isikute tagasivõtmise lepingu sõlmimise kohta (15596/2013 - C7-0079/2014 - 2013/0358(NLE))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

nõuandvad komisjonid :

AFET

- Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek DEC 03/2014 – III eelarveosa – Komisjon (N7-0056/2014 - C7-0088/2014 - 2014/2024(GBD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

- Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus Euroopa Liidu ja Liechtensteini Vürstiriigi vahelise lepingu, mis käsitleb Liechtensteini Vürstiriigi Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiametis osalemise üksikasju, sõlmimise kohta (18116/2013 - C7-0091/2014 - 2013/0423(NLE))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

nõuandvad komisjonid :

DEVE, AFET, BUDG

2) parlamendikomisjonid:

2.1) raportid

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv surveseadmete turul kättesaadavaks tegemist käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (uuesti sõnastatud) (COM(2013)0471 - C7-0203/2013 - 2013/0221(COD)) - IMCO komisjon - Raportöör: Zuzana Roithová (A7-0008/2014)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, milles käsitletakse euro ja muude vääringute kriminaalõiguslikku kaitset võltsimise vastu ja millega asendatakse nõukogu raamotsus 2000/383/JSK (COM(2013)0042 - C7-0033/2013 - 2013/0023(COD)) - LIBE komisjon - Raportöör: Anthea McIntyre (A7-0018/2014)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse Varjupaiga- ja Rändefondi ning politseikoostöö, kuritegevuse tõkestamise ja piiriülese, raske ja organiseeritud kuritegevuse vastu võitlemise rahastamisvahendi suhtes kohaldatavad üldsätted (COM(2011)0752 - C7-0444/2011 - 2011/0367(COD)) - LIBE komisjon - Raportöör: Lorenzo Fontana (A7-0021/2014)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse Varjupaiga- ja Rändefond (COM(2011)0751 - C7-0443/2011 - 2011/0366(COD)) - LIBE komisjon - Raportöör: Sylvie Guillaume (A7-0022/2014)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse Sisejulgeolekufondi osana välispiiride ja viisade rahastamisvahend (COM(2011)0750 - C7-0441/2011 - 2011/0365(COD)) - LIBE komisjon - Raportöör: Marian-Jean Marinescu (A7-0025/2014)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse Sisejulgeolekufondi osana politseikoostöö, kuritegevuse tõkestamise ja selle vastu võitlemise ning kriisiohje rahastamisvahend (COM(2011)0753 - C7-0445/2011 - 2011/0368(COD)) - LIBE komisjon - Raportöör: Salvatore Iacolino (A7-0026/2014)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse Copernicuse programm ja tunnistatakse kehtetuks määrus (EL) nr 911/2010 (COM(2013)0312 - C7-0195/2013 - 2013/0164(COD)) - ITRE komisjon - Raportöör: Vittorio Prodi (A7-0027/2014)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega luuakse kosmose jälgimise ja seire toetusprogramm (COM(2013)0107 - C7-0061/2013 - 2013/0064(COD)) - ITRE komisjon - Raportöör: Amelia Andersdotter (A7-0030/2014)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 471/2009, mis käsitleb ühenduse statistikat väliskaubanduse kohta kolmandate riikidega, seoses delegeeritud ja rakendusvolituste andmisega komisjonile teatavate meetmete vastuvõtmiseks (COM(2013)0579 - C7-0243/2013 - 2013/0279(COD)) - INTA komisjon - Raportöör: Vital Moreira (A7-0042/2014)

- *** Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu bioloogilise mitmekesisuse konventsiooni geneetilistele ressurssidele juurdepääsu ja nende kasutamisest saadava tulu õiglase ja erapooletu jaotamise Nagoya protokolli Euroopa Liidu nimel sõlmimise kohta (06852/2013 - C7-0005/2014 - 2012/0279(NLE)) - ENVI komisjon - Raportöör: Sandrine Bélier (A7-0061/2014)

- * Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 219/2007 ühisettevõtte loomise kohta Euroopa lennuliikluse uue põlvkonna juhtimissüsteemi (SESAR) väljaarendamiseks seoses ühisettevõtte tegevusaja pikendamisega aastani 2024 (COM(2013)0503 - C7-0254/2013 - 2013/0237(NLE)) - ITRE komisjon - Raportöör: Britta Thomsen (A7-0062/2014)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus liidu osalemise kohta mitme liikmesriigi ühiselt algatatud Euroopa metroloogia teadus- ja innovatsiooniprogrammis (COM(2013)0497 - C7-0221/2013 - 2013/0242(COD)) - ITRE komisjon - Raportöör: Niki Tzavela (A7-0063/2014)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus ELi osalemise kohta mitmete liikmesriikide poolt ühiselt elluviidavas Euroopa ja arengumaade kliiniliste uuringute partnerluse programmi 2. etapis (COM(2013)0498 - C7-0222/2013 - 2013/0243(COD)) - ITRE komisjon - Raportöör: Vicky Ford (A7-0064/2014)

- * Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus ühisettevõtte ECSEL kohta (COM(2013)0501 - C7-0258/2013 - 2013/0234(NLE)) - ITRE komisjon - Raportöör: Paul Rübig (A7-0074/2014)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus liidu osalemise kohta mitme liikmesriigi ühiselt algatatud aktiivse ja intelligentse elukeskkonna teadus- ja arengukavas (COM(2013)0500 - C7-0219/2013 - 2013/0233(COD)) - ITRE komisjon - Raportöör: Claude Turmes (A7-0076/2014)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus liidu osalemise kohta mitme liikmesriigi ühises teadus- ja arendustegevuse programmis, mille eesmärk on toetada teadusuuringuid ellu viivaid väikeseid ja keskmise suurusega ettevõtjaid (COM(2013)0493 - C7-0220/2013 - 2013/0232(COD)) - ITRE komisjon - Raportöör: Miloslav Ransdorf (A7-0077/2014)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus ühtse Euroopa taeva algatuse rakendamise kohta (uuesti sõnastatud) (COM(2013)0410 - C7-0171/2013 - 2013/0186(COD)) - TRAN komisjon - Raportöör: Marian-Jean Marinescu (A7-0095/2014)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 216/2008 lennuväljade, lennuliikluse korraldamise ja aeronavigatsiooniteenuste valdkonnas (COM(2013)0409 - C7-0169/2013 - 2013/0187(COD)) - TRAN komisjon - Raportöör: David-Maria Sassoli (A7-0098/2014)

- Raport piinamise kaotamise kohta maailmas (2013/2169(INI)) - AFET komisjon - Raportöör: Véronique De Keyser (A7-0100/2014)

- Raport Euroopa Liidu võimaluste kohta aidata kaasa ettevõtjatele, ettevõtetele ja idufirmadele uute töökohtade loomiseks soodsa keskkonna kujundamisele (2013/2176(INI)) - EMPL komisjon - Raportöör: Anthea McIntyre (A7-0101/2014)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv meetmete kohta, millega tagada võrgu- ja infoturbe ühtlaselt kõrge tase kogu Euroopa Liidus (COM(2013)0048 - C7-0035/2013 - 2013/0027(COD)) - IMCO komisjon - Raportöör: Andreas Schwab (A7-0103/2014)

- Raport ELi kodakondsust käsitleva 2013. aasta aruande kohta „ELi kodanikud – teie õigused, teie tulevik” (2013/2186(INI)) - PETI komisjon - Raportöör: Nikolaos Salavrakos (A7-0107/2014)

- Raport Euroopa raketitõrjekilbi ning selle poliitilise ja strateegilise mõju kohta (2013/2170(INI)) - AFET komisjon - Raportöör: Sampo Terho (A7-0109/2014)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1166/2008, mis käsitleb põllumajanduslike majapidamiste struktuuriuuringuid ja põllumajanduslike tootmismeetodite uuringut, seoses finantsraamistikuga aastateks 2014–2018 (COM(2013)0757 - C7-0390/2013 - 2013/0367(COD)) - AGRI komisjon - Raportöör: Paolo De Castro (A7-0111/2014)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse taimse paljundusmaterjali tootmist ja turul kättesaadavaks tegemist (taimset paljundusmaterjali käsitlev õigus) (COM(2013)0262 - C7-0121/2013 - 2013/0137(COD)) - AGRI komisjon - Raportöör: Sergio Paolo Francesco Silvestris (A7-0112/2014)

- Raport Pakistani piirkondliku rolli ja poliitiliste suhete kohta ELiga (2013/2168(INI)) - AFET komisjon - Raportöör: Boris Zala (A7-0117/2014)

- Raport omandiõiguste, omandi ja jõukuse loomise tähtsuse kohta vaesuse kaotamises ning säästva arengu soodustamises arengumaades (2013/2026(INI)) - DEVE komisjon - Raportöör: Nirj Deva (A7-0118/2014)

- Raport Lissaboni lepingu rakendamise kohta Euroopa Parlamendi suhtes (2013/2130(INI)) - AFCO komisjon - Raportöör: Paulo Rangel (A7-0120/2014)

- Raport õigusemõistmise hindamise kohta seoses kriminaalõiguse ja õigusriigi põhimõtetega (2014/2006(INI)) - LIBE komisjon - Raportöör: Kinga Göncz (A7-0122/2014)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv pakettreiside ja toetatud reisikorraldusteenuste kohta, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2006/2004 ja direktiivi 2011/83/EL ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 90/314/EMÜ (COM(2013)0512 - C7-0215/2013 - 2013/0246(COD)) - IMCO komisjon - Raportöör: Hans-Peter Mayer (A7-0124/2014)

- Raport Saudi Araabia ja selle suhete kohta ELiga ning rolli kohta Lähis-Idas ja Põhja-Aafrikas (2013/2147(INI)) - AFET komisjon - Raportöör: Ana Gomes (A7-0125/2014)

- *** Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Ühenduse ja Ameerika Ühendriikide valitsuse vahelise teadus- ja tehnoloogiakoostöö lepingu pikendamise kohta (15854/2013 - C7-0462/2013 - 2013/0351(NLE)) - ITRE komisjon - Raportöör: Amalia Sartori (A7-0126/2014)

- Raport Euroopa gastronoomilise pärandi ning selle kultuuriliste ja hariduslike aspektide kohta (2013/2181(INI)) - CULT komisjon - Raportöör: Santiago Fisas Ayxela (A7-0127/2014)

- Raport Euroopa kalandussektori hetkeolukorra ja tulevikuväljavaadete kohta seoses ELi ja Tai vahelise vabakaubanduslepinguga (2013/2179(INI)) - PECH komisjon - Raportöör: Gabriel Mato Adrover (A7-0130/2014)

- Raport petitsioonikomisjoni 2013. aasta tegevuse kohta (2014/2008(INI)) - PETI komisjon - Raportöör: Jarosław Leszek Wałęsa (A7-0131/2014)

- Raport soovitustega komisjonile Euroopa Finantsjärelevalve Süsteemi läbivaatamise kohta (2013/2166(INL)) - ECON komisjon - Raportöör: Sven Giegold (A7-0133/2014)

- Raport troika (Euroopa Keskpank, Euroopa Komisjon ja Rahvusvaheline Valuutafond) rolli ja tegevuse tööhõivealaste ja sotsiaalsete aspektide kohta seoses euroala programme kohaldavate riikidega (2014/2007(INI)) - EMPL komisjon - Raportöör: Alejandro Cercas (A7-0135/2014)

- Raport Euroopa Investeerimispanga (EIP) 2012. aasta aruande kohta (2013/2131(INI)) - CONT komisjon - Raportöör: Marian-Jean Marinescu (A7-0137/2014)

- Raport USA Riikliku Julgeolekuagentuuri jälgimisprogrammi ja ELi liikmesriikide jälgimisasutuste ning nende mõju kohta ELi kodanike põhiõigustele ja Atlandi-ülesele koostööle justiits- ja siseküsimustes (2013/2188(INI)) - LIBE komisjon - Raportöör: Claude Moraes (A7-0139/2014)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus raha ülekandmisel edastatava teabe kohta (COM(2013)0044 - C7-0034/2013 - 2013/0024(COD)) - ECON komisjon - LIBE komisjon - Raportöör: Mojca Kleva Kekuš - Raportöör: Timothy Kirkhope (A7-0140/2014)

- Vaheraport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus Euroopa Prokuratuuri asutamise kohta (COM(2013)0534 - 2013/0255(APP)) - LIBE komisjon - Raportöör: Salvatore Iacolino (A7-0141/2014)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus makromajandusliku tasakaalustamatuse menetluse jaoks vajaliku statistika esitamise ja kvaliteedi kohta (COM(2013)0342 - C7-0162/2013 - 2013/0181(COD)) - ECON komisjon - Raportöör: Derk Jan Eppink (A7-0143/2014)

- Raport üldsuse juurdepääsu kohta dokumentidele (kodukorra artikli 104 lõige 7) aastatel 2011–2013 (2013/2155(INI)) - LIBE komisjon - Raportöör: Sophia in 't Veld (A7-0148/2014)

- Raport uuringu kohta, milles käsitletakse troika (Euroopa Keskpanga, Euroopa Komisjoni ja Rahvusvahelise Valuutafondi) rolli ja tegevust seoses euroala programme kohaldavate riikidega (2013/2277(INI)) - ECON komisjon - Raportöörid: Othmar Karas, Liem Hoang Ngoc (A7-0149/2014)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv finantssüsteemi rahapesu ja terrorismi rahastamise eesmärgil kasutamise vältimise kohta (COM(2013)0045 - C7-0032/2013 - 2013/0025(COD)) - ECON komisjon - LIBE komisjon - Raportöör: Krišjānis Kariņš - Raportöör: Judith Sargentini (A7-0150/2014)

- Soovitus, mis käsitleb nõukogu määruse eelnõu, millega laiendatakse määruse (EL) nr …/2012 (millega luuakse vahetus-, abi- ja koolitusprogramm euro kaitsmiseks võltsimise eest (programm „Perikles 2020”)) kohaldamisala euroalasse mittekuuluvatele liikmesriikidele (16616/2013 - C7-0463/2013 - 2011/0446(APP)) - LIBE komisjon - Raportöör: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A7-0152/2014)

- *** Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ja Aserbaidžaani Vabariigi vahelise riigis ebaseaduslikult elavate isikute tagasivõtmise lepingu sõlmimise kohta (15596/2013 - C7-0079/2014 - 2013/0358(NLE)) - LIBE komisjon - Raportöör: Mariya Gabriel (A7-0154/2014)

- *** Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ja Aserbaidžaani Vabariigi vahelise viisade väljastamise lihtsustamise lepingu sõlmimise kohta (17846/2013 - C7-0078/2014 - 2013/0356(NLE)) - LIBE komisjon - Raportöör: Mariya Gabriel (A7-0155/2014)

- Raport ELi ja idapartnerluse riikide vaheliste suhete hindamise ja prioriteetide määramise kohta (2013/2149(INI)) - AFET komisjon - Raportöör: Paweł Robert Kowal (A7-0157/2014)

- Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta kooskõlas Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe (eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ja usaldusväärse finantsjuhtimise kohta) punktiga 13 (taotlus EGF/2013/008, ES/Comunidad Valenciana Textiles, Hispaania) (COM(2014)0045 - C7-0019/2014 - 2014/2013(BUD)) - BUDG komisjon - Raportöör: Frédéric Daerden (A7-0158/2014)

- Raport 2015. aasta eelarve koostamise üldsuuniste kohta, III jagu – Komisjon (2014/2004(BUD)) - BUDG komisjon - Raportöör: Eider Gardiazábal Rubial (A7-0159/2014)

- Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi soovitus nõukogule relvastatud valitsusväliste osalejate humanitaarkohustuste võtmise kohta laste kaitseks (B7-0585/2013 - 2014/2012(INI)) - DEVE komisjon - Raportöör: Judith Sargentini (A7-0160/2014)

- Raport poliitikavaldkondade arengusidusust käsitleva Euroopa Liidu 2013. aasta aruande kohta (2013/2058(INI)) - DEVE komisjon - Raportöör: Charles Goerens (A7-0161/2014)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse eeskirjad Euroopa Liidu liikmesriikide välispiiril tehtava operatiivkoostöö juhtimise Euroopa agentuuri kooskõlastatava operatiivkoostöö raames toimuva patrull- ja vaatlustegevuse jaoks välistel merepiiridel (COM(2013)0197 - C7-0098/2013 - 2013/0106(COD)) - LIBE komisjon - Raportöör: Carlos Coelho (A7-0461/2013)

2.2) soovitused teisele lugemisele:

- ***II Soovitus teisele lugemisele seoses nõukogu esimese lugemise seisukohaga eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Serbia Vabariigi vahelise stabiliseerimis- ja assotsieerimislepingu teatava rakenduskorra kohta (17930/1/2013 - C7-0028/2014 - 2011/0465(COD)) - INTA komisjon - Raportöör: Iuliu Winkler (A7-0116/2014)


7. Suuliselt vastatavad küsimused (esitamine)

Parlamendiliikmed on esitanud järgmised suuliselt vastatavad küsimused (kodukorra artikkel 115):

- (O-000005/2014), mille esitas(id) Vital Moreira, Daniel Caspary, Niccolò Rinaldi, Jan Zahradil ja Robert Sturdy rahvusvahelise kaubanduse komisjoni nimel komisjonile: Euroopa ärikeskused Aasias (2013/2915(RSP)) (B7-0109/2014);

- (O-000147/2013), mille esitas(id) Pat the Cope Gallagher ja Gabriel Mato Adrover kalanduskomisjoni nimel komisjonile: Kirde-Atlandi makrelli kalavaru seisund (2014/2529(RSP)) (B7-0111/2014);

- (O-000023/2014), mille esitas(id) Alain Cadec ja Gabriel Mato Adrover kalanduskomisjoni nimel komisjonile: Huntahvena kaitse Euroopa tasandil (2014/2555(RSP)) (B7-0112/2014).


8. Petitsioonid

Alltoodud kuupäevadel kanti registrisse järgmised petitsioonid, mis saadeti vastavalt kodukorra artikli 201 lõikele 6 edasi vastutavale parlamendikomisjonile:

6. märts 2014

(nimi salastatud) (nr 0364/2014); Renato Papagni (nr 0365/2014); (nimi salastatud) (nr 0366/2014); Horst Jürgen Leditzky (nr 0367/2014); Michael Hein (nr 0368/2014); Olaf Bergner (nr 0369/2014); Tommaso Di Palma (nr 0370/2014); Tiziana Mancino (nr 0371/2014); (nimi salastatud) (nr 0372/2014); Robert Hale (nr 0373/2014); Gemma Muñoz Álvarez (nr 0374/2014); Tino Mölsä (nr 0375/2014); (nimi salastatud) (nr 0376/2014); (nimi salastatud) (nr 0377/2014); (nimi salastatud) (nr 0378/2014); (nimi salastatud) (nr 0379/2014); Horst Winkler (nr 0380/2014); (nimi salastatud) (nr 0381/2014); Emir Alili (nr 0382/2014); Rumyan Lozanov (nr 0383/2014); Tanja Hrenar (nr 0384/2014); (nimi salastatud) (nr 0385/2014); Gerhard Srienz (nr 0386/2014); Elena Serrano García (nr 0387/2014); Henry Kolhoff (nr 0388/2014); Eva Sosa Robin (nr 0389/2014); (nimi salastatud) (nr 0390/2014); Nicodim Eugen Lupea (nr 0391/2014); (nimi salastatud) (nr 0392/2014); Ignazio Messina (nr 0393/2014); Dominique Regout (nr 0394/2014); Giuseppina Ranalli (nr 0395/2014); (nimi salastatud) (nr 0396/2014); (nimi salastatud) (nr 0397/2014); Lea Ruth Ziebold (nr 0398/2014); Franz Döller (nr 0399/2014); (nimi salastatud) (nr 0400/2014); Daniel Peña Jordana (nr 0401/2014); Josef Pieper (nr 0402/2014); (nimi salastatud) (nr 0403/2014); Gabriel Ayala (nr 0404/2014); Pura Peris García (nr 0405/2014); Jadwiga-Dorota Richter (nr 0406/2014); Marisol Ruiz-Meana (nr 0407/2014); Oresta Modla (nr 0408/2014); Héctor Villazala Alonso (nr 0409/2014); Roberta Metsola (nr 0410/2014); Stefano Fuschetto (nr 0411/2014); Stefano Fuschetto (nr 0412/2014); Stefano Fuschetto (nr 0413/2014); Stefano Fuschetto (nr 0414/2014); Bruno Terriou (nr 0415/2014); Karl-Heinz Gunzl (nr 0416/2014); Morag Keith (nr 0417/2014); Max Kittan (nr 0418/2014); Lars Emmermann (nr 0419/2014); Christos Νinas (nr 0420/2014); Josefa Vañó Revert (nr 0421/2014); (nimi salastatud) (nr 0422/2014); (nimi salastatud) (nr 0423/2014); Hugo Campos (nr 0424/2014); Joshua Tlapak (nr 0425/2014); (nimi salastatud) (nr 0426/2014); Marc Pingen (nr 0427/2014); Andrea Cavalcanti (nr 0428/2014); Stephane Quartiero (nr 0429/2014); Catherine Holz (nr 0430/2014); Martina Scharschmiedová (nr 0431/2014); Natasha Upsdale (nr 0432/2014); (nimi salastatud) (nr 0433/2014); Marcos Antonio Encinas Romero (nr 0434/2014); Wilfried Böckmann (nr 0435/2014); (nimi salastatud) (nr 0436/2014); (nimi salastatud) (nr 0437/2014); Eleutherios Georgiadis (nr 0438/2014); Christopher John Kennelly (nr 0439/2014); Arturo Guillermo Lastra Nedwetzki (nr 0440/2014); (nimi salastatud) (nr 0441/2014); (nimi salastatud) (nr 0442/2014); Sabine Voigt (nr 0443/2014); (nimi salastatud) (nr 0444/2014); (nimi salastatud) (nr 0445/2014); Juan Antonio Bacallado Betancort (nr 0446/2014); (nimi salastatud) (nr 0447/2014); Veselka Spasova (nr 0448/2014); Heide Keller (nr 0449/2014); Boris Kogatov (nr 0450/2014); Gisbert Brinkmann (nr 0451/2014); (nimi salastatud) (nr 0452/2014); Alberto Siega (nr 0453/2014); Laurent Orban (nr 0454/2014); Felipe Romero Cambrón (nr 0455/2014); Francisco Javier Parrilla Nieto (nr 0456/2014); Anne J. Smith (nr 0457/2014); María Jesús López Garrido (nr 0458/2014); (nimi salastatud) (nr 0459/2014); Gerhard Srienz (nr 0460/2014); Elina Rivlina (nr 0461/2014); Bruno Terriou (nr 0462/2014); Monique Sparla (nr 0463/2014); Michele Mezzacappa (nr 0464/2014); Aurelia Espina Díaz (nr 0465/2014); Willem Michiel Groenewegen (nr 0466/2014); Călin Ciprian Iluț (nr 0467/2014); María Remedios Alcina Morera (nr 0468/2014); (nimi salastatud) (nr 0469/2014); (nimi salastatud) (nr 0470/2014); Bartolomé Serra Bauza (nr 0471/2014); Rosita Welcker (nr 0472/2014); Tommaso Ziller (nr 0473/2014); Armando Tosato (nr 0474/2014); (nimi salastatud) (nr 0475/2014); Sandy Mehnert (nr 0476/2014); José Luis Cembrano Reder (nr 0477/2014); José Luis Cembrano Reder (nr 0478/2014); (nimi salastatud) (nr 0479/2014); Patrick Corsi (nr 0480/2014); Pentti Korhonen (nr 0481/2014); (nimi salastatud) (nr 0482/2014); Daniel Sinsaez Sevilla (nr 0483/2014); Ambra Declich (nr 0484/2014); Sergei Ivanov (nr 0485/2014); Christoph Klein (nr 0486/2014); José Hernández Asensio (nr 0487/2014); Vanesa Izquierdo García (nr 0488/2014); Daan Fonck (nr 0489/2014); (nimi salastatud) (nr 0490/2014); (nimi salastatud) (nr 0491/2014); Tomasz Kuszewski (nr 0492/2014); (nimi salastatud) (nr 0493/2014); Jonathan Strong (nr 0494/2014); (nimi salastatud) (nr 0495/2014); (nimi salastatud) (nr 0496/2014).

President andis teada, et edastas 6. märtsil 2014 kodukorra artikli 201 lõike 13 sätete kohaselt vastutavale komisjonile Euroopa Parlamendile saadetud petitsiooni, mille esitajaks on füüsilised või juriidilised isikud, kes ei ole Euroopa Liidu kodanikud ning kes ei ela ega oma registrijärgset asukohta mõnes liikmesriigis.


9. Nõukogu edastatud kokkulepete tekstid

Nõukogu on edastanud järgmiste dokumentide tõestatud koopiad:

- Euroopa Liidu ja Türgi Vabariigi vaheline riigis ebaseaduslikult elavate isikute tagasivõtuleping;

- Euroopa Liidu ja Prantsuse Vabariigi vaheline leping, millega nähakse ette hoiuste intresside maksustamist ja maksustamisalast halduskoostööd käsitlevate liidu õigusaktide kohaldamine Saint-Barthélemy territoriaalühenduse suhtes.


10. Tööplaan

Päevakorra järgmine punkt oli tööplaani arutamine.

Jagati laiali 2014. aasta märtsi täiskogu istungite lõplik päevakorra projekt (PE 529.498/PDOJ). Ühtegi muudatusettepanekut ei esitatud.

Tööplaan kinnitati.


11. Euroopa Investeerimispank (EIP) — 2012. aasta aruanne (arutelu)

Raport Euroopa Investeerimispanga (EIP) 2012. aasta aruande kohta [2013/2131(INI)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Marian-Jean Marinescu (A7-0137/2014).

Marian-Jean Marinescu tutvustas raportit.

Sõna võtsid Werner Hoyer (Euroopa Investeerimispanga president) ja Viviane Reding (komisjoni asepresident).

ISTUNGI JUHATAJA: Anni PODIMATA
asepresident

Sõna võtsid Ingeborg Gräßle fraktsiooni PPE nimel, Jens Geier fraktsiooni S&D nimel, Gerben-Jan Gerbrandy fraktsiooni ALDE nimel, Bart Staes fraktsiooni Verts/ALE nimel, Rina Ronja Kari fraktsiooni GUE/NGL nimel, Jaroslav Paška fraktsiooni EFD nimel, Jean-Pierre Audy, Inés Ayala Sender, Jan Mulder, Andrej Plenković, George Sabin Cutaş ja Paul Rübig.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Ildikó Gáll-Pelcz, Silvia-Adriana Ţicău, Mairead McGuinness, Nikola Vuljanić, Andrew Henry William Brons, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Silvia-Adriana Ţicău, ja Ivana Maletić.

Sõna võtsid Viviane Reding, Werner Hoyer ja Marian-Jean Marinescu.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 11.3.2014protokoll punkt 9.22.


12. Naiste ja meeste võrdsus 2012. aastal (arutelu)

Raport naiste ja meeste võrdsuse kohta Euroopa Liidus 2012. aastal [2013/2156(INI)] - Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon. Raportöör: Inês Cristina Zuber (A7-0073/2014).

Inês Cristina Zuber tutvustas raportit.

Sõna võttis Viviane Reding (komisjoni asepresident).

Sõna võtsid Anne Delvaux fraktsiooni PPE nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Silvia-Adriana Ţicău, Edite Estrela fraktsiooni S&D nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Paul Rübig, Izaskun Bilbao Barandica fraktsiooni ALDE nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Ildikó Gáll-Pelcz, Marije Cornelissen fraktsiooni Verts/ALE nimel, Ruža Tomašić fraktsiooni ECR nimel, ja Mikael Gustafsson fraktsiooni GUE/NGL nimel.

ISTUNGI JUHATAJA: Rainer WIELAND
asepresident

Sõna võtsid Jaroslav Paška fraktsiooni EFD nimel, Edit Bauer, Zita Gurmai, Angelika Werthmann, Csaba Sógor, Zdravka Bušić, Vasilica Viorica Dăncilă, Ildikó Gáll-Pelcz, Biljana Borzan, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Sergio Paolo Francesco Silvestris, ja Regina Bastos.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Davor Ivo Stier, Marita Ulvskog, Andrew Henry William Brons ja Dubravka Šuica.

Sõna võtsid Viviane Reding ja Inês Cristina Zuber.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 11.3.2014protokoll punkt 9.23.


13. Taimse paljundusmaterjali tootmine ja turul kättesaadavaks tegemine (taimset paljundusmaterjali käsitlev õigus) ***I (arutelu)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse taimse paljundusmaterjali tootmist ja turul kättesaadavaks tegemist (taimset paljundusmaterjali käsitlev õigus) [COM(2013)0262 - C7-0121/2013 - 2013/0137(COD)] - Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon. Raportöör: Sergio Paolo Francesco Silvestris (A7-0112/2014).

Sergio Paolo Francesco Silvestris tutvustas raportit.

Sõna võttis Tonio Borg (komisjoni liige).

Sõna võtsid Pilar Ayuso (ENVI komisjoni arvamuse koostaja), Albert Deß fraktsiooni PPE nimel, Karin Kadenbach fraktsiooni S&D nimel, Britta Reimers fraktsiooni ALDE nimel, Martin Häusling fraktsiooni Verts/ALE nimel, Julie Girling fraktsiooni ECR nimel, Martina Anderson fraktsiooni GUE/NGL nimel, John Stuart Agnew fraktsiooni EFD nimel, Dimitar Stoyanov (fraktsioonilise kuuluvuseta), Elisabeth Jeggle, Pavel Poc, Bart Staes, Ruža Tomašić, Hans-Peter Martin, Tonino Picula, Claude Turmes, Franz Obermayr, Kriton Arsenis, Paolo De Castro, James Nicholson ja Vicky Ford.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Mairead McGuinness, Marusya Lyubcheva, Angelika Werthmann, Alda Sousa ja Marc Tarabella.

Sõna võtsid Tonio Borg ja Sergio Paolo Francesco Silvestris.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 11.3.2014protokoll punkt 9.6.


14. Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadel

Vastavalt kodukorra artiklile 150 esinesid üheminutilise sõnavõtuga järgmised parlamendiliikmed, kes soovisid juhtida parlamendi tähelepanu poliitiliselt olulistele küsimustele:

Andrej Plenković, Luís Paulo Alves, Pat the Cope Gallagher, Nikos Chrysogelos, Marina Yannakoudakis, Georgios Toussas, Corneliu Vadim Tudor, László Tőkés, Vasilica Viorica Dăncilă, Chris Davies, Margrete Auken, Kyriacos Triantaphyllides, Dimitar Stoyanov, Iuliu Winkler, Luis Yáñez-Barnuevo García, Rina Ronja Kari, Diane Dodds, Ildikó Gáll-Pelcz ja Claudette Abela Baldacchino.

ISTUNGI JUHATAJA: Gianni PITTELLA
asepresident

Sõna võtsid Alexander Mirsky, Csaba Sógor, Oleg Valjalo, Charalampos Angourakis, Nicole Sinclaire, Roberta Metsola ja Marusya Lyubcheva.


15. Euroopa Finantsjärelevalve Süsteemi läbivaatamine (lühiettekanne)

Raport soovitustega komisjonile Euroopa Finantsjärelevalve Süsteemi läbivaatamise kohta [2013/2166(INL)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Sven Giegold (A7-0133/2014).

Sven Giegold tegi ettekande.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Astrid Lulling, Antolín Sánchez Presedo, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas William (The Earl of) Dartmouth, ja Seán Kelly.

Sõna võttis Tonio Borg (komisjoni liige).

Küsimuse arutelu lõpetati.

Hääletus: 11.3.2014protokoll punkt 9.24.


16. Üldsuse juurdepääs dokumentidele aastatel 2011–2013 (lühiettekanne)

Raport üldsuse juurdepääsu kohta dokumentidele (kodukorra artikli 104 lõige 7) aastatel 2011–2013 [2013/2155(INI)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Sophia in 't Veld (A7-0148/2014).

Sophia in 't Veld tegi ettekande.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Anna Maria Corazza Bildt, Michael Cashman, Dubravka Šuica, Seán Kelly, Tonino Picula, Ruža Tomašić ja Renate Sommer, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Sophia in 't Veld.

Sõna võttis Tonio Borg (komisjoni liige).

Küsimuse arutelu lõpetati.

Hääletus: 11.3.2014protokoll punkt 9.25.


17. Petitsioonikomisjoni 2013. aasta tegevus (lühiettekanne)

Raport petitsioonikomisjoni 2013. aasta tegevuse kohta [2014/2008(INI)] - Petitsioonikomisjon. Raportöör: Jarosław Leszek Wałęsa (A7-0131/2014).

Jarosław Leszek Wałęsa tegi ettekande.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Mairead McGuinness, Marino Baldini, Andrej Plenković, Angelika Werthmann, Margrete Auken, Dubravka Šuica, Iñaki Irazabalbeitia Fernández, Csaba Sándor Tabajdi ja Seán Kelly.

Sõna võttis Tonio Borg (komisjoni liige).

ISTUNGI JUHATAJA: Jacek PROTASIEWICZ
asepresident

Küsimuse arutelu lõpetati.

Hääletus: 11.3.2014protokoll punkt 9.26.


18. Aiandussektor Euroopas (lühiettekanne)

Raport Euroopa aiandussektori tuleviku ja kasvustrateegia kohta [2013/2100(INI)] - Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon. Raportöör: Anthea McIntyre (A7-0048/2014).

Anthea McIntyre tegi ettekande.

Eelneva registreerimiseta võttis sõna Maria do Céu Patrão Neves.

Juhataja katkestas istungi, kuna Maria do Céu Patrão Neves tundis end halvasti.

(Istung katkestati kell 21.40 ja jätkus kell 21.45.)


19. Aiandussektor Euroopas (ettekande jätkumine)

Raport Euroopa aiandussektori tuleviku ja kasvustrateegia kohta [2013/2100(INI)] - Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon. Raportöör: Anthea McIntyre (A7-0048/2014)

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Mairead McGuinness, Hiltrud Breyer, Dubravka Šuica, Seán Kelly ja Czesław Adam Siekierski.

Sõna võtsid Miroslav Mikolášik (Maria do Céu Patrão Neves haigushoo teemal) ja Tonio Borg (komisjoni liige).

Küsimuse arutelu lõpetati.

Hääletus: 11.3.2014protokoll punkt 9.27.


20. Piinamise kaotamine maailmas (lühiettekanne)

Raport piinamise kaotamise kohta maailmas [2013/2169(INI)] - Väliskomisjon. Raportöör: Véronique De Keyser (A7-0100/2014).

Véronique De Keyser tegi ettekande.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Miroslav Mikolášik, Iñaki Irazabalbeitia Fernández, Ruža Tomašić, Davor Ivo Stier ja Dubravka Šuica.

Sõna võttis Tonio Borg (komisjoni liige).

Küsimuse arutelu lõpetati.

Hääletus: 11.3.2014protokoll punkt 9.28.


21. Saudi Araabia (lühiettekanne)

Raport Saudi Araabia ja selle suhete kohta ELiga ning rolli kohta Lähis-Idas ja Põhja-Aafrikas [2013/2147(INI)] - Väliskomisjon. Raportöör: Ana Gomes (A7-0125/2014).

Ana Gomes tegi ettekande.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Dubravka Šuica ja Davor Ivo Stier.

Sõna võttis Tonio Borg (komisjoni liige).

Küsimuse arutelu lõpetati.

Hääletus: 11.3.2014protokoll punkt 9.29.


22. ELi ja idapartnerluse riikide vaheliste suhete prioriteedid (lühiettekanne)

Raport ELi ja idapartnerluse riikide vaheliste suhete hindamise ja prioriteetide määramise kohta [2013/2149(INI)] - Väliskomisjon. Raportöör: Paweł Robert Kowal (A7-0157/2014).

Paweł Robert Kowal tegi ettekande.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Dubravka Šuica, Ruža Tomašić, Davor Ivo Stier ja Marusya Lyubcheva.

Sõna võttis Štefan Füle (komisjoni liige).

Küsimuse arutelu lõpetati.

Hääletus: 12.3.2014protokoll punkt 8.22.


23. Järgmise istungi päevakord

Kinnitati järgmise päeva istungi päevakord (dokument „Päevakord” PE 529.495/OJMA).


24. Istungi lõpp

Istung lõppes kell 23.00.


25. Istungjärgu lõpp

Euroopa Parlamendi istungjärk 2013-2014 on lõppenud.

Vastavalt asutamislepingu sätetele koguneb parlament uuesti homme, teisipäeval 11. märtsil 2014 kell 8.30.

Klaus Welle

Isabelle Durant

peasekretär

asepresident


KOHALOLIJATE NIMEKIRI

Kohalolijad:

Abela Baldacchino, Agnew, Albrecht, Alfonsi, Allam, Alves, Andersdotter, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Angelilli, Angourakis, Antonescu, Arias Echeverría, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldini, Balz, Balzani, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berlato, Berlinguer, Bertot, Besset, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bodu, Böge, Bokros, Bonanini, Bonsignore, Borissov, Borys, Borzan, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Bratkowski, Breyer, Brok, Brons, Brzobohatá, Bullmann, Bušić, Bütikofer, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colman, Corazza Bildt, Cornelissen, Correa Zamora, Correia de Campos, Costello, Cottigny, Cramer, Creutzmann, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Daerden, van Dalen, Dăncilă, (The Earl of) Dartmouth, Daul, David, Davies, De Castro, De Keyser, Delli, Delvaux, De Martini, Demesmaeker, De Mita, de Sarnez, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxela, Fjellner, Flasarová, Flašíková Beňová, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, Gräßle, Griesbeck, Griffin, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Hadjigeorgiou, Hall, Händel, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Helmer, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Hughes, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iovine, Irazabalbeitia Fernández, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Jordan, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalniete, Kamall, van der Kammen, Kammerevert, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Kastler, Kazak, Kelam, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Korhola, Kósa, Köstinger, Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Lange, Langen, La Via, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Le Pen Jean-Marie, Liberadzki, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Maletić, Malinov, Manders, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Martin David, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastella, Matera, Mathieu Houillon, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Merkies, Mészáros, Metsola, Michels, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mizzi, Moraes, Morganti, Morin-Chartier, Mulder, Muñiz De Urquiza, Muscardini, Mynář, Naranjo Escobar, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, Nitras, Obermayr, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Paleckis, Panayotov, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Perelló Rodríguez, Picula, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pitsillides, Pittella, Plenković, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Prodi, Protasiewicz, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Repo, Reul, Riera Madurell, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodust, Roithová, Romeva i Rueda, Rosbach, Ross, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salatto, Salavrakos, Sánchez Presedo, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schöpflin, Schroedter, Schulz Martin, Schulz Werner, Schwab, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Siekierski, Silaghi, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Smith, Sógor, Sommer, Sonik, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stauner, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stier, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Šuica, Surján, Svensson, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tavares, Taylor Keith, Taylor Rebecca, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Trematerra, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Uggias, Ulvskog, Urutchev, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Valjalo, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vitkauskaite Bernard, Vlasák, Vlasto, Voss, Vuljanić, Wałęsa, Weber Manfred, Weber Renate, Weidenholzer, Weiler, Werthmann, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Włosowicz, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zalba Bidegain, Zaleski, Zamfirescu, Zanoni, Zasada, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver

Vabandataval põhjusel puudujad:

Bufton, Dehaene, Gargani, Kleva Kekuš, Neyts-Uyttebroeck, Pakarinen, Papastamkos, Petrović Jakovina

Õigusteave - Privaatsuspoliitika