Index 
Proces-verbal
PDF 223kWORD 175k
Luni, 10 martie 2014 - Strasbourg
1.Reluarea sesiunii
 2.Aprobarea procesului-verbal al şedinţei precedente
 3.Declaraţia Preşedintelui
 4.Componenţa Parlamentului
 5.Semnarea actelor adoptate în conformitate cu procedura legislativă ordinară (articolul 74 din Regulamentul de procedură)
 6.Depunere de documente
 7.Întrebări cu solicitare de răspuns oral (depunere)
 8.Petiţii
 9.Transmiterea de către Consiliu a textelor acordurilor
 10.Ordinea lucrărilor
 11.Raportul anual pentru 2012 al Băncii Europene de Investiții (dezbatere)
 12.Egalitatea dintre femei şi bărbaţi în 2012 (dezbatere)
 13.Producerea și punerea la dispoziție pe piață a materialului de reproducere a plantelor (legea privind materialul de reproducere a plantelor) (dezbatere)
 14.Intervenţii de un minut privind chestiuni politice importante
 15.Revizuirea Sistemului european de supraveghere financiară (prezentare succintă)
 16.Accesul public la documente în perioada 2011-2013 (prezentare succintă)
 17.Activitățile Comisiei pentru petiții în anul 2013 (prezentare succintă)
 18.Horticultura (prezentare succintă)
 19.Horticultura (continuarea prezentării)
 20.Eradicarea torturii în lume (prezentare succintă)
 21.Arabia Saudită (prezentare succintă)
 22.Priorităţile pentru relaţiile UE cu ţările din Parteneriatul estic (prezentare succintă)
 23.Ordinea de zi a următoarei şedinţe
 24.Ridicarea şedinţei
 25.Încheierea sesiunii anuale
 LISTĂ DE PREZENŢĂ


A PREZIDAT: Martin SCHULZ
Preşedinte

1. Reluarea sesiunii

Şedinţa a fost deschisă la ora 17.00.


2. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei precedente

Procesul-verbal al şedinţei precedente a fost aprobat.

°
° ° °

George Lyon a informat că a vrut să voteze pentru propunerea de rezoluție referitoare la aplicarea principiului egalității de remunerare între bărbați și femei (2013/2678(RSP)) (B7-0387/2013) în data de 12 septembrie 2013.


3. Declaraţia Preşedintelui

Preşedintele a făcut o declarație privind răpirea, acum două luni, într-o suburbie din Damas, a laureatei premiului Saharov 2011, Razan Zeitouneh, a soțului acesteia și a încă trei militanți sirieni pentru drepturile omului. Preşedintele a condamnat crimele de război și crimele împotriva umanității care au avut loc în Siria de la începutul războiului civil și solicită eliberarea imediată a acestor ostateci. Preşedintele a indicat că Ziua Internațională a Femeii a fost sărbătorită la 8 martie 2014 și a reamintit sprijinul Uniunii Europene pentru femeile care au fost victime ale crimelor menționate mai sus.


4. Componenţa Parlamentului

Francesca Barracciu a fost numită membru în guvernul italian, cu efect de la 28 februarie 2014.

Klaus-Heiner Lehne a fost numit membru al Curții de Conturi Europene, cu efect de la 1 martie 2014.

În conformitate cu articolul 4 alineatele (1) și (4) din Regulamentul de procedură, Parlamentul a constatat eliberarea postului Francescăi Barracciu, de la 28 februarie 2014, și a postului lui Klaus-Heiner Lehne de la 1 martie 2014 și a informat în acest sens autoritățile naționale interesate.


5. Semnarea actelor adoptate în conformitate cu procedura legislativă ordinară (articolul 74 din Regulamentul de procedură)

Președintele a anunțat că, împreună cu Președintele Consiliului, va proceda marți, 11 martie 2014, la semnarea următoarelor acte adoptate în conformitate cu procedura legislativă ordinară:

- Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului privind instituirea celui de al treilea program de acțiune a Uniunii în domeniul sănătății (2014-2020) și de abrogare a Deciziei nr. 1350/2007/CE (00105/2013/LEX - C7-0102/2014 - 2011/0339(COD))

- Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului privind anumite proceduri de aplicare a Acordului de stabilizare și de asociere între Comunitățile Europene și statele lor membre, pe de o parte, și Republica Serbia, pe de altă parte (00052/2014/LEX - C7-0099/2014 - 2011/0465(COD))

- Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 443/2009 pentru a defini modalitățile de realizare a obiectivului prevăzut pentru anul 2020 de reducere a emisiilor de CO2 generate de autoturismele noi (00120/2013/LEX - C7-0098/2014 - 2012/0190(COD))

- Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 528/2012 privind punerea la dispoziție pe piață și utilizarea produselor biocide în ceea ce privește anumite condiții de acces pe piață (00140/2013/LEX - C7-0097/2014 - 2013/0150(COD))

- Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului privind instituirea unui program de schimb, asistență și formare profesională pentru protecția monedei euro împotriva falsificării (programul „Pericles 2020”) și de abrogare a Deciziilor 2001/923/CE, 2001/924/CE, 2006/75/CE, 2006/76/CE, 2006/849/CE și 2006/850/CE ale Consiliului (00028/2013/LEX - C7-0096/2014 - 2011/0449(COD))

- Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1198/2006 al Consiliului privind Fondul European pentru Pescuit în ceea ce privește anumite dispoziții referitoare la gestiunea financiară pentru anumite state membre care se confruntă cu dificultăți grave sau sunt amenințate de astfel de dificultăți cu privire la stabilitatea lor financiară (00028/2014/LEX - C7-0095/2014 - 2013/0200(COD))

- Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului privind Fondul de ajutor european pentru cele mai defavorizate persoane (00132/2013/LEX - C7-0090/2014 - 2012/0295(COD))

- Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului privind o serie de orientări pentru rețelele transeuropene din domeniul infrastructurii de telecomunicații și de abrogare a Deciziei nr. 1336/97/CE (00116/2013/LEX - C7-0087/2014 - 2011/0299(COD))

- Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unui instrument de finanțare a cooperării pentru dezvoltare în perioada 2014-2020 (00127/2013/LEX - C7-0086/2014 - 2011/0406(COD))

- Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Instrumentului european de vecinătate (00126/2013/LEX - C7-0085/2014 - 2011/0405(COD))

- Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unui Instrument de asistență pentru preaderare (IPA II) (00123/2013/LEX - C7-0084/2014 - 2011/0404(COD))

- Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unui instrument de finanțare pentru democrație și drepturile omului la scară mondială (00129/2013/LEX - C7-0083/2014 - 2011/0412(COD))

- Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a normelor și procedurilor comune pentru punerea în aplicare a instrumentelor Uniunii pentru finanțarea acțiunii externe (00130/2013/LEX - C7-0082/2014 - 2011/0415(COD))

- Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unui instrument care contribuie la stabilitate și pace (00110/2013/LEX - C7-0081/2014 - 2011/0413(COD))

- Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Instrumentului de parteneriat pentru cooperarea cu țările terțe (00128/2013/LEX - C7-0080/2014 - 2011/0411(COD))


6. Depunere de documente

Au fost depuse următoarele documente:

1) de către Consiliu şi Comisie:

- Propunere de virament de credite DEC 04/2014 - Secțiunea III - Comisia (N7-0054/2014 - C7-0076/2014 - 2014/2022(GBD))

retrimis

fond :

BUDG

- Propunere de virament de credite DEC 05/2014 - Secțiunea III - Comisia (N7-0055/2014 - C7-0077/2014 - 2014/2023(GBD))

retrimis

fond :

BUDG

- Propunere de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului dintre Uniunea Europeană și Republica Azerbaidjan privind facilitarea eliberării vizelor (17846/2013 - C7-0078/2014 - 2013/0356(NLE))

retrimis

fond :

LIBE

aviz :

AFET

- Propunere de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului dintre Uniunea Europeană și Republica Azerbaidjan privind readmisia persoanelor aflate în situație de ședere ilegală (15596/2013 - C7-0079/2014 - 2013/0358(NLE))

retrimis

fond :

LIBE

aviz :

AFET

- Propunere de virament de credite DEC 03/2014 - Secțiunea III - Comisia (N7-0056/2014 - C7-0088/2014 - 2014/2024(GBD))

retrimis

fond :

BUDG

- Propunere de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului dintre Uniunea Europeană și Principatul Liechtenstein privind participarea acestuia la Biroul European de Sprijin pentru Azil (18116/2013 - C7-0091/2014 - 2013/0423(NLE))

retrimis

fond :

LIBE

aviz :

DEVE, AFET, BUDG

2) de comisiile parlamentare:

2.1) rapoarte

- ***I Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind armonizarea legislațiilor statelor membre referitoare la punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor sub presiune (reformare) (COM(2013)0471 - C7-0203/2013 - 2013/0221(COD)) - IMCO - Raportoare: Zuzana Roithová (A7-0008/2014)

- ***I Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind protecția prin măsuri de drept penal a monedei euro și a altor monede împotriva falsificării și de înlocuire a Deciziei-cadru 2000/383/JAI a Consiliului (COM(2013)0042 - C7-0033/2013 - 2013/0023(COD)) - LIBE - Raportoare: Anthea McIntyre (A7-0018/2014)

- ***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a dispozițiilor generale privind Fondul pentru azil și migrație și instrumentul de sprijin financiar pentru cooperarea polițienească, prevenirea și combaterea criminalității și gestionarea crizelor (COM(2011)0752 - C7-0444/2011 - 2011/0367(COD)) - LIBE - Raportor: Lorenzo Fontana (A7-0021/2014)

- ***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Fondului pentru azil și migrație (COM(2011)0751 - C7-0443/2011 - 2011/0366(COD)) - LIBE - Raportoare: Sylvie Guillaume (A7-0022/2014)

- ***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire, ca parte a Fondului pentru securitate internă, a instrumentului de sprijin financiar pentru frontiere externe și vize (COM(2011)0750 - C7-0441/2011 - 2011/0365(COD)) - LIBE - Raportor: Marian-Jean Marinescu (A7-0025/2014)

- ***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire, ca parte a Fondului pentru securitate internă, a instrumentului de sprijin financiar pentru cooperarea polițienească, prevenirea și combaterea criminalității și gestionarea crizelor (COM(2011)0753 - C7-0445/2011 - 2011/0368(COD)) - LIBE - Raportor: Salvatore Iacolino (A7-0026/2014)

- ***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a programului Copernicus și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 911/2010 (COM(2013)0312 - C7-0195/2013 - 2013/0164(COD)) - ITRE - Raportor: Vittorio Prodi (A7-0027/2014)

- ***I Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului de instituire a unui program de sprijin pentru supravegherea și urmărirea spațială (COM(2013)0107 - C7-0061/2013 - 2013/0064(COD)) - ITRE - Raportoare: Amelia Andersdotter (A7-0030/2014)

- ***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 471/2009 privind statisticile comunitare privind comerțul exterior cu țările terțe în ceea ce privește acordarea de competențe delegate și de executare Comisiei pentru adoptarea anumitor măsuri (COM(2013)0579 - C7-0243/2013 - 2013/0279(COD)) - INTA - Raportor: Vital Moreira (A7-0042/2014)

- *** Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Protocolului de la Nagoya referitor la accesul la resursele genetice și distribuirea corectă și echitabilă a beneficiilor care rezultă din utilizarea acestora la Convenția privind diversitatea biologică (06852/2013 - C7-0005/2014 - 2012/0279(NLE)) - ENVI - Raportoare: Sandrine Bélier (A7-0061/2014)

- * Raport referitor la propunerea de regulament al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 219/2007 privind înființarea unei întreprinderi comune pentru dezvoltarea sistemului european de nouă generație pentru gestionarea traficului aerian (SESAR), în ceea ce privește prelungirea duratei de existență a întreprinderii comune până în 2024 (COM(2013)0503 - C7-0254/2013 - 2013/0237(NLE)) - ITRE - Raportoare: Britta Thomsen (A7-0062/2014)

- ***I Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind participarea Uniunii în cadrul unui program european pentru inovare și cercetare în domeniul metrologiei, derulat în comun de mai multe state membre (COM(2013)0497 - C7-0221/2013 - 2013/0242(COD)) - ITRE - Raportoare: Niki Tzavela (A7-0063/2014)

- ***I Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind participarea Uniunii la un al doilea Program de Parteneriat între Uniunea Europeană și țări în curs de dezvoltare privind trialurile clinice, derulat în comun de mai multe state membre (COM(2013)0498 - C7-0222/2013 - 2013/0243(COD)) - ITRE - Raportoare: Vicky Ford (A7-0064/2014)

- * Raport referitor la propunerea de regulament al Consiliului privind întreprinderea comună ECSEL (COM(2013)0501 - C7-0258/2013 - 2013/0234(NLE)) - ITRE - Raportor: Paul Rübig (A7-0074/2014)

- ***I Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind participarea Uniunii la programul de cercetare și dezvoltare pentru autonomie activă asistată derulat în comun de mai multe state membre (COM(2013)0500 - C7-0219/2013 - 2013/0233(COD)) - ITRE - Raportor: Claude Turmes (A7-0076/2014)

- ***I Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind participarea Uniunii la un program de cercetare și dezvoltare derulat în comun de mai multe state membre pentru a sprijini întreprinderile mici și mijlocii care desfășoară activități de cercetare (COM(2013)0493 - C7-0220/2013 - 2013/0232(COD)) - ITRE - Raportor: Miloslav Ransdorf (A7-0077/2014)

- ***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind punerea în aplicare a cerului unic european (reformare) (COM(2013)0410 - C7-0171/2013 - 2013/0186(COD)) - TRAN - Raportor: Marian-Jean Marinescu (A7-0095/2014)

- ***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 216/2008 în domeniul aerodromurilor, gestionării traficului aerian și serviciilor de navigație aeriană (COM(2013)0409 - C7-0169/2013 - 2013/0187(COD)) - TRAN - Raportor: David-Maria Sassoli (A7-0098/2014)

- Raport referitor la eradicarea torturii în lume (2013/2169(INI)) - AFET - Raportoare: Véronique De Keyser (A7-0100/2014)

- Raport referitor la modul în care poate contribui Uniunea Europeană la crearea unui mediu favorabil pentru ca întreprinderile, societățile și întreprinderile nou-înființate să creeze locuri de muncă (2013/2176(INI)) - EMPL - Raportoare: Anthea McIntyre (A7-0101/2014)

- ***I Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind măsuri de asigurare a unui nivel comun ridicat de securitate a rețelelor și a informației în Uniune (COM(2013)0048 - C7-0035/2013 - 2013/0027(COD)) - IMCO - Raportor: Andreas Schwab (A7-0103/2014)

- Raport referitor la Raportul din 2013 privind cetățenia UE - Cetățeni ai UE: drepturile dumneavoastră, viitorul dumneavoastră (2013/2186(INI)) - PETI - Raportor: Nikolaos Salavrakos (A7-0107/2014)

- Raport referitor la un scut antirachetă pentru Europa și la implicațiile sale politice și strategice (2013/2170(INI)) - AFET - Raportor: Sampo Terho (A7-0109/2014)

- ***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1166/2008 privind anchetele structurale în agricultură și ancheta privind metodele de producție agricolă în ceea ce privește cadrul financiar pentru perioada 2014-2018 (COM(2013)0757 - C7-0390/2013 - 2013/0367(COD)) - AGRI - Raportor: Paolo De Castro (A7-0111/2014)

- ***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind producerea și punerea la dispoziție pe piață a materialului de reproducere a plantelor (legea privind materialul de reproducere a plantelor) (COM(2013)0262 - C7-0121/2013 - 2013/0137(COD)) - AGRI - Raportor: Sergio Paolo Francesco Silvestris (A7-0112/2014)

- Raport referitor la rolul regional al Pakistanului și relațiile sale politice cu UE (2013/2168(INI)) - AFET - Raportor: Boris Zala (A7-0117/2014)

- Raport referitor la rolul drepturilor de proprietate, al regimului proprietății și al creării de bogăție în eradicarea sărăciei și în promovarea dezvoltării durabile în țările în curs de dezvoltare (2013/2026(INI)) - DEVE - Raportor: Nirj Deva (A7-0118/2014)

- Raport referitor la implementarea Tratatului de la Lisabona în ce privește Parlamentul European (2013/2130(INI)) - AFCO - Raportor: Paulo Rangel (A7-0120/2014)

- Raport referitor la evaluarea justiției în ceea ce privește justiția penală și statul de drept (2014/2006(INI)) - LIBE - Raportoare: Kinga Göncz (A7-0122/2014)

- ***I Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind pachetele de servicii de călătorie și formulele de călătorie asistate, de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 și a Directivei 2011/83/UE și de abrogare a Directivei 90/314/CEE a Consiliului (COM(2013)0512 - C7-0215/2013 - 2013/0246(COD)) - IMCO - Raportor: Hans-Peter Mayer (A7-0124/2014)

- Raport referitor la Arabia Saudită, la relațiile sale cu UE și la rolul său în Orientul Mijlociu și în Africa de Nord (2013/2147(INI)) - AFET - Raportoare: Ana Gomes (A7-0125/2014)

- *** Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind prelungirea Acordului de cooperare științifică și tehnologică dintre Comunitatea Europeană și Guvernul Statelor Unite ale Americii (15854/2013 - C7-0462/2013 - 2013/0351(NLE)) - ITRE - Raportoare: Amalia Sartori (A7-0126/2014)

- Raport referitor la patrimoniul gastronomic european: aspecte culturale și educative (2013/2181(INI)) - CULT - Raportor: Santiago Fisas Ayxela (A7-0127/2014)

- Raport referitor la situația actuală și perspectivele de viitor ale sectorului european al pescuitului în contextul Acordului de liber schimb între UE și Thailanda (2013/2179(INI)) - PECH - Raportor: Gabriel Mato Adrover (A7-0130/2014)

- Raport referitor la activitățile Comisiei pentru petiții în anul 2013 (2014/2008(INI)) - PETI - Raportor: Jarosław Leszek Wałęsa (A7-0131/2014)

- Raport cu recomandări pentru Comisie referitoare la revizuirea Sistemului European de Supraveghere Financiară (ESFS) (2013/2166(INL)) - ECON - Raportor: Sven Giegold (A7-0133/2014)

- Raport referitor la aspectele legate de ocuparea forței de muncă și la aspectele sociale ale rolului și activității troicii (BCE, Comisia și FMI) în țările din zona euro care participă la program (2014/2007(INI)) - EMPL - Raportor: Alejandro Cercas (A7-0135/2014)

- Raport referitor la Raportul anual pentru 2012 al Băncii Europene de Investiții (BEI) (2013/2131(INI)) - CONT - Raportor: Marian-Jean Marinescu (A7-0137/2014)

- Raport referitor la programul de supraveghere al Agenției Naționale de Securitate (NSA) a SUA, la organismele de supraveghere din diferite state membre și la impactul acestora asupra drepturilor fundamentale ale cetățenilor UE și asupra cooperării transatlantice în materie de justiție și de afaceri interne (2013/2188(INI)) - LIBE - Raportor: Claude Moraes (A7-0139/2014)

- ***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind informațiile care însoțesc transferurile de fonduri (COM(2013)0044 - C7-0034/2013 - 2013/0024(COD)) - ECON - LIBE - Raportoare: Mojca Kleva Kekuš - Raportor: Timothy Kirkhope (A7-0140/2014)

- Raport interimar referitor la propunerea de Regulament al Consiliului de instituire a Parchetului European (COM(2013)0534 - 2013/0255(APP)) - LIBE - Raportor: Salvatore Iacolino (A7-0141/2014)

- ***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind furnizarea și calitatea statisticilor pentru procedura privind dezechilibrele macroeconomice (COM(2013)0342 - C7-0162/2013 - 2013/0181(COD)) - ECON - Raportor: Derk Jan Eppink (A7-0143/2014)

- Raport referitor la accesul public la documente [conform articolului 104 alineatul (7) din Regulamentul de procedură] pentru anii 2011-2013 (2013/2155(INI)) - LIBE - Raportoare: Sophia in 't Veld (A7-0148/2014)

- Raport referitor la ancheta privind rolul și activitățile troicii (BCE, Comisia și FMI) în țările din zona euro care participă la program (2013/2277(INI)) - ECON - Raportoare: Othmar Karas, Liem Hoang Ngoc (A7-0149/2014)

- ***I Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor și finanțării terorismului (COM(2013)0045 - C7-0032/2013 - 2013/0025(COD)) - ECON - LIBE - Raportor: Krišjānis Kariņš - Raportoare: Judith Sargentini (A7-0150/2014)

- Recomandare referitoare la proiectul de regulament al Consiliului de extindere la statele membre neparticipante a aplicării Regulamentului (UE) nr. …./2012 de instituire a unui program de schimb, asistență și formare profesională pentru protecția monedei euro împotriva contrafacerii (programul „Pericles 2020”) (16616/2013 - C7-0463/2013 - 2011/0446(APP)) - LIBE - Raportor: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A7-0152/2014)

- *** Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului dintre Uniunea Europeană și Republica Azerbaidjan privind readmisia persoanelor aflate în situație de ședere ilegală (15596/2013 - C7-0079/2014 - 2013/0358(NLE)) - LIBE - Raportoare: Mariya Gabriel (A7-0154/2014)

- *** Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului dintre Uniunea Europeană și Republica Azerbaidjan privind facilitarea eliberării vizelor (17846/2013 - C7-0078/2014 - 2013/0356(NLE)) - LIBE - Raportoare: Mariya Gabriel (A7-0155/2014)

- Raport referitor la evaluarea și stabilirea priorităților pentru relațiile UE cu țările din Parteneriatul estic (2013/2149(INI)) - AFET - Raportor: Paweł Robert Kowal (A7-0157/2014)

- Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare, în conformitate cu punctul 13 din Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară (cererea EGF/2013/008, ES/Comunidad Valenciana – textile, Spania) (COM(2014)0045 - C7-0019/2014 - 2014/2013(BUD)) - BUDG - Raportor: Frédéric Daerden (A7-0158/2014)

- Raport referitor la orientările generale pentru pregătirea bugetului 2015, secțiunea III – Comisia (2014/2004(BUD)) - BUDG - Raportoare: Eider Gardiazábal Rubial (A7-0159/2014)

- Raport conținând o propunere de recomandare a Parlamentului European adresată Consiliului privind angajamentul umanitar al actorilor armați nestatali în domeniul protecției copilului (B7-0585/2013 - 2014/2012(INI)) - DEVE - Raportoare: Judith Sargentini (A7-0160/2014)

- Raport referitor la raportul UE pentru 2013 privind coerența politicilor în favoarea dezvoltării (2013/2058(INI)) - DEVE - Raportor: Charles Goerens (A7-0161/2014)

- ***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme de supraveghere a frontierelor maritime externe în contextul cooperării operative coordonate de Agenția Europeană pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale statelor membre ale Uniunii Europene (COM(2013)0197 - C7-0098/2013 - 2013/0106(COD)) - LIBE - Raportor: Carlos Coelho (A7-0461/2013)

2.2) recomandări pentru a doua lectură

- ***II Recomandare pentru a doua lectură referitoare la poziția în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării unui regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind anumite proceduri de aplicare a Acordului de stabilizare și de asociere între Comunitățile Europene și statele lor membre, pe de o parte, și Republica Serbia, pe de altă parte (17930/1/2013 - C7-0028/2014 - 2011/0465(COD)) - INTA - Raportor: Iuliu Winkler (A7-0116/2014)


7. Întrebări cu solicitare de răspuns oral (depunere)

Deputaţii au depus următoarele întrebări cu solicitare de răspuns oral (articolul 115 din Regulamentul de procedură):

- (O-000005/2014) adresată de Vital Moreira, Daniel Caspary, Niccolò Rinaldi, Jan Zahradil şi Robert Sturdy, în numele Comisiei pentru comerț internațional, Comisiei: Centre europene de afaceri în Asia (2013/2915(RSP)) (B7-0109/2014);

- (O-000147/2013) adresată de Pat the Cope Gallagher şi Gabriel Mato Adrover, în numele Comisiei pentru pescuit, Comisiei: Situația pescuitului de macrou în Atlanticul de Nord-Est (2014/2529(RSP)) (B7-0111/2014);

- (O-000023/2014) adresată de Alain Cadec şi Gabriel Mato Adrover, în numele Comisiei pentru pescuit, Comisiei: Conservarea bibanului-de-mare la nivel european (2014/2555(RSP)) (B7-0112/2014).


8. Petiţii

Următoarele petiţii, înscrise în registrul general la datele indicate mai jos în conformitate cu articolul 201 alineatul (6) din Regulamentul de procedură, au fost trimise comisiei competente:

6 martie 2014

(nume confidențial) (nr. 0364/2014); Renato Papagni (nr. 0365/2014); (nume confidențial) (nr. 0366/2014); Horst Jürgen Leditzky (nr. 0367/2014); Michael Hein (nr. 0368/2014); Olaf Bergner (nr. 0369/2014); Tommaso Di Palma (nr. 0370/2014); Tiziana Mancino (nr. 0371/2014); (nume confidențial) (nr. 0372/2014); Robert Hale (nr. 0373/2014); Gemma Muñoz Álvarez (nr. 0374/2014); Tino Mölsä (nr. 0375/2014); (nume confidențial) (nr. 0376/2014); (nume confidențial) (nr. 0377/2014); (nume confidențial) (nr. 0378/2014); (nume confidențial) (nr. 0379/2014); Horst Winkler (nr. 0380/2014); (nume confidențial) (nr. 0381/2014); Emir Alili (nr. 0382/2014); Rumyan Lozanov (nr. 0383/2014); Tanja Hrenar (nr. 0384/2014); (nume confidențial) (nr. 0385/2014); Gerhard Srienz (nr. 0386/2014); Elena Serrano García (nr. 0387/2014); Henry Kolhoff (nr. 0388/2014); Eva Sosa Robin (nr. 0389/2014); (nume confidențial) (nr. 0390/2014); Nicodim Eugen Lupea (nr. 0391/2014); (nume confidențial) (nr. 0392/2014); Ignazio Messina (nr. 0393/2014); Dominique Regout (nr. 0394/2014); Giuseppina Ranalli (nr. 0395/2014); (nume confidențial) (nr. 0396/2014); (nume confidențial) (nr. 0397/2014); Lea Ruth Ziebold (nr. 0398/2014); Franz Döller (nr. 0399/2014); (nume confidențial) (nr. 0400/2014); Daniel Peña Jordana (nr. 0401/2014); Josef Pieper (nr. 0402/2014); (nume confidențial) (nr. 0403/2014); Gabriel Ayala (nr. 0404/2014); Pura Peris García (nr. 0405/2014); Jadwiga-Dorota Richter (nr. 0406/2014); Marisol Ruiz-Meana (nr. 0407/2014); Oresta Modla (nr. 0408/2014); Héctor Villazala Alonso (nr. 0409/2014); Roberta Metsola (nr. 0410/2014); Stefano Fuschetto (nr. 0411/2014); Stefano Fuschetto (nr. 0412/2014); Stefano Fuschetto (nr. 0413/2014); Stefano Fuschetto (nr. 0414/2014); Bruno Terriou (nr. 0415/2014); Karl-Heinz Gunzl (nr. 0416/2014); Morag Keith (nr. 0417/2014); Max Kittan (nr. 0418/2014); Lars Emmermann (nr. 0419/2014); Christos Νinas (nr. 0420/2014); Josefa Vañó Revert (nr. 0421/2014); (nume confidențial) (nr. 0422/2014); (nume confidențial) (nr. 0423/2014); Hugo Campos (nr. 0424/2014); Joshua Tlapak (nr. 0425/2014); (nume confidențial) (nr. 0426/2014); Marc Pingen (nr. 0427/2014); Andrea Cavalcanti (nr. 0428/2014); Stephane Quartiero (nr. 0429/2014); Catherine Holz (nr. 0430/2014); Martina Scharschmiedová (nr. 0431/2014); Natasha Upsdale (nr. 0432/2014); (nume confidențial) (nr. 0433/2014); Marcos Antonio Encinas Romero (nr. 0434/2014); Wilfried Böckmann (nr. 0435/2014); (nume confidențial) (nr. 0436/2014); (nume confidențial) (nr. 0437/2014); Eleutherios Georgiadis (nr. 0438/2014); Christopher John Kennelly (nr. 0439/2014); Arturo Guillermo Lastra Nedwetzki (nr. 0440/2014); (nume confidențial) (nr. 0441/2014); (nume confidențial) (nr. 0442/2014); Sabine Voigt (nr. 0443/2014); (nume confidențial) (nr. 0444/2014); (nume confidențial) (nr. 0445/2014); Juan Antonio Bacallado Betancort (nr. 0446/2014); (nume confidențial) (nr. 0447/2014); Veselka Spasova (nr. 0448/2014); Heide Keller (nr. 0449/2014); Boris Kogatov (nr. 0450/2014); Gisbert Brinkmann (nr. 0451/2014); (nume confidențial) (nr. 0452/2014); Alberto Siega (nr. 0453/2014); Laurent Orban (nr. 0454/2014); Felipe Romero Cambrón (nr. 0455/2014); Francisco Javier Parrilla Nieto (nr. 0456/2014); Anne J. Smith (nr. 0457/2014); María Jesús López Garrido (nr. 0458/2014); (nume confidențial) (nr. 0459/2014); Gerhard Srienz (nr. 0460/2014); Elina Rivlina (nr. 0461/2014); Bruno Terriou (nr. 0462/2014); Monique Sparla (nr. 0463/2014); Michele Mezzacappa (nr. 0464/2014); Aurelia Espina Díaz (nr. 0465/2014); Willem Michiel Groenewegen (nr. 0466/2014); Călin Ciprian Iluț (nr. 0467/2014); María Remedios Alcina Morera (nr. 0468/2014); (nume confidențial) (nr. 0469/2014); (nume confidențial) (nr. 0470/2014); Bartolomé Serra Bauza (nr. 0471/2014); Rosita Welcker (nr. 0472/2014); Tommaso Ziller (nr. 0473/2014); Armando Tosato (nr. 0474/2014); (nume confidențial) (nr. 0475/2014); Sandy Mehnert (nr. 0476/2014); José Luis Cembrano Reder (nr. 0477/2014); José Luis Cembrano Reder (nr. 0478/2014); (nume confidențial) (nr. 0479/2014); Patrick Corsi (nr. 0480/2014); Pentti Korhonen (nr. 0481/2014); (nume confidențial) (nr. 0482/2014); Daniel Sinsaez Sevilla (nr. 0483/2014); Ambra Declich (nr. 0484/2014); Sergei Ivanov (nr. 0485/2014); Christoph Klein (nr. 0486/2014); José Hernández Asensio (nr. 0487/2014); Vanesa Izquierdo García (nr. 0488/2014); Daan Fonck (nr. 0489/2014); (nume confidențial) (nr. 0490/2014); (nume confidențial) (nr. 0491/2014); Tomasz Kuszewski (nr. 0492/2014); (nume confidențial) (nr. 0493/2014); Jonathan Strong (nr. 0494/2014); (nume confidențial) (nr. 0495/2014); (nume confidențial) (nr. 0496/2014).

Preşedintele a anunțat că, la 6 martie 2014, a retrimis comisiei competente, în temeiul articolului 201 alineatul (13) din Regulamentul de procedură, o petiție primită de Parlamentul European, adresată de persoane fizice sau juridice care nu sunt cetățeni ai Uniunii Europene și care nu au reședința pe teritoriul acesteia sau sediul social într-unul din statele membre.


9. Transmiterea de către Consiliu a textelor acordurilor

Consiliul a transmis copii certificate conform ale următoarelor documente:

- Acord între Uniunea Europeană şi Republica Turcia privind readmisia persoanelor aflate în situaţie de şedere ilegală;

- Acord între Uniunea Europeană și Republica Franceză care vizează aplicarea, în ceea ce privește comunitatea din Saint-Barthélemy, a legislației Uniunii privind impozitarea veniturilor din economii și cooperarea administrativă în domeniul fiscal.


10. Ordinea lucrărilor

În conformitate cu ordinea de zi, s-a stabilit ordinea lucrărilor.

Proiectul definitiv de ordine de zi al şedinţei plenare din mars 2014 (PE 529.498/PDOJ) a fost distribuit. Nu s-a propus nicio modificare.

Ordinea lucrărilor a fost astfel stabilită.


11. Raportul anual pentru 2012 al Băncii Europene de Investiții (dezbatere)

Raport referitor la Raportul anual pentru 2012 al Băncii Europene de Investiții (BEI) [2013/2131(INI)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Marian-Jean Marinescu (A7-0137/2014)

Marian-Jean Marinescu şi-a prezentat raportul.

Au intervenit: Werner Hoyer (Preşedintele Băncii Europene de Investiţii) și Viviane Reding (vicepreşedintă a Comisiei).

A PREZIDAT: Anni PODIMATA
Vicepreşedintă

Au intervenit: Ingeborg Gräßle, în numele Grupului PPE, Jens Geier, în numele Grupului S&D, Gerben-Jan Gerbrandy, în numele Grupului ALDE, Bart Staes, în numele Grupului Verts/ALE, Rina Ronja Kari, în numele Grupului GUE/NGL, Jaroslav Paška, în numele Grupului EFD, Jean-Pierre Audy, Inés Ayala Sender, Jan Mulder, Andrej Plenković, George Sabin Cutaş şi Paul Rübig.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Ildikó Gáll-Pelcz, Silvia-Adriana Ţicău, Mairead McGuinness, Nikola Vuljanić, Andrew Henry William Brons, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Silvia-Adriana Ţicău și Ivana Maletić.

Au intervenit: Viviane Reding, Werner Hoyer şi Marian-Jean Marinescu.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 9.22 al PV din 11.3.2014.


12. Egalitatea dintre femei şi bărbaţi în 2012 (dezbatere)

Raport referitor la egalitatea dintre femei și bărbați în Uniunea Europeană - 2012 [2013/2156(INI)] - Comisia pentru drepturile femeii şi egalitatea de gen. Raportoare: Inês Cristina Zuber (A7-0073/2014)

Inês Cristina Zuber şi-a prezentat raportul.

A intervenit Viviane Reding (vicepreşedintă a Comisiei).

Au intervenit: Anne Delvaux, în numele Grupului PPE, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Silvia-Adriana Ţicău, Edite Estrela, în numele Grupului S&D, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Paul Rübig, Izaskun Bilbao Barandica, în numele Grupului ALDE, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Ildikó Gáll-Pelcz, Marije Cornelissen, în numele Grupului Verts/ALE, Ruža Tomašić, în numele Grupului ECR, şi Mikael Gustafsson, în numele Grupului GUE/NGL.

A PREZIDAT: Rainer WIELAND
Vicepreşedinte

Au intervenit: Jaroslav Paška, în numele Grupului EFD, Edit Bauer, Zita Gurmai, Angelika Werthmann, Csaba Sógor, Zdravka Bušić, Vasilica Viorica Dăncilă, Ildikó Gáll-Pelcz, Biljana Borzan, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Sergio Paolo Francesco Silvestris și Regina Bastos.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Davor Ivo Stier, Marita Ulvskog, Andrew Henry William Brons şi Dubravka Šuica.

Au intervenit: Viviane Reding şi Inês Cristina Zuber.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 9.23 al PV din 11.3.2014.


13. Producerea și punerea la dispoziție pe piață a materialului de reproducere a plantelor (legea privind materialul de reproducere a plantelor) (dezbatere)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind producerea și punerea la dispoziție pe piață a materialului de reproducere a plantelor (legea privind materialul de reproducere a plantelor) [COM(2013)0262 - C7-0121/2013 - 2013/0137(COD)] - Comisia pentru agricultură şi dezvoltare rurală. Raportor: Sergio Paolo Francesco Silvestris (A7-0112/2014)

Sergio Paolo Francesco Silvestris şi-a prezentat raportul.

A intervenit Tonio Borg (membru al Comisiei).

Au intervenit: Pilar Ayuso (raportoarea pentru aviz a Comisiei ENVI), Albert Deß, în numele Grupului PPE, Karin Kadenbach, în numele Grupului S&D, Britta Reimers, în numele Grupului ALDE, Martin Häusling, în numele Grupului Verts/ALE, Julie Girling, în numele Grupului ECR, Martina Anderson, în numele Grupului GUE/NGL, John Stuart Agnew, în numele Grupului EFD, Dimitar Stoyanov, neafiliat, Elisabeth Jeggle, Pavel Poc, Bart Staes, Ruža Tomašić, Hans-Peter Martin, Tonino Picula, Claude Turmes, Franz Obermayr, Kriton Arsenis, Paolo De Castro, James Nicholson şi Vicky Ford.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Mairead McGuinness, Marusya Lyubcheva, Angelika Werthmann, Alda Sousa şi Marc Tarabella.

Au intervenit: Tonio Borg şi Sergio Paolo Francesco Silvestris.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 9.6 al PV din 11.3.2014.


14. Intervenţii de un minut privind chestiuni politice importante

Au luat cuvântul, în conformitate cu articolul 150 din Regulamentul de procedură, pentru intervenţii de un minut, următorii deputaţi, care doresc să atragă atenţia Parlamentului în special asupra unor chestiuni politice importante:

Andrej Plenković, Luís Paulo Alves, Pat the Cope Gallagher, Nikos Chrysogelos, Marina Yannakoudakis, Georgios Toussas, Corneliu Vadim Tudor, László Tőkés, Vasilica Viorica Dăncilă, Chris Davies, Margrete Auken, Kyriacos Triantaphyllides, Dimitar Stoyanov, Iuliu Winkler, Luis Yáñez-Barnuevo García, Rina Ronja Kari, Diane Dodds, Ildikó Gáll-Pelcz şi Claudette Abela Baldacchino.

A PREZIDAT: Gianni PITTELLA
Vicepreşedinte

Au intervenit: Alexander Mirsky, Csaba Sógor, Oleg Valjalo, Charalampos Angourakis, Nicole Sinclaire, Roberta Metsola şi Marusya Lyubcheva.


15. Revizuirea Sistemului european de supraveghere financiară (prezentare succintă)

Raport cu recomandări pentru Comisie referitoare la revizuirea Sistemului european de supraveghere financiară (ESFS) [2013/2166(INL)] - Comisia pentru afaceri economice şi monetare. Raportor: Sven Giegold (A7-0133/2014)

Sven Giegold a făcut prezentarea.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Astrid Lulling, Antolín Sánchez Presedo, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către William (The Earl of) Dartmouth și Seán Kelly.

A intervenit Tonio Borg (membru al Comisiei).

Acest punct a fost închis.

Vot: punctul 9.24 al PV din 11.3.2014.


16. Accesul public la documente în perioada 2011-2013 (prezentare succintă)

Raport referitor la accesul public la documente (conform articolului 104 alineatul (7) din Regulamentului de procedură) pentru anii 2011-2013 [2013/2155(INI)] - Comisia pentru libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne. Raportoare: Sophia in 't Veld (A7-0148/2014)

Sophia in 't Veld a făcut prezentarea.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Anna Maria Corazza Bildt, Michael Cashman, Dubravka Šuica, Seán Kelly, Tonino Picula, Ruža Tomašić și Renate Sommer, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Sophia in 't Veld.

A intervenit Tonio Borg (membru al Comisiei).

Acest punct a fost închis.

Vot: punctul 9.25 al PV din 11.3.2014.


17. Activitățile Comisiei pentru petiții în anul 2013 (prezentare succintă)

Raport referitor la activitățile Comisiei pentru petiții în anul 2013 [2014/2008(INI)] - Comisia pentru petiţii. Raportor: Jarosław Leszek Wałęsa (A7-0131/2014)

Jarosław Leszek Wałęsa a făcut prezentarea.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Mairead McGuinness, Marino Baldini, Andrej Plenković, Angelika Werthmann, Margrete Auken, Dubravka Šuica, Iñaki Irazabalbeitia Fernández, Csaba Sándor Tabajdi şi Seán Kelly.

A intervenit Tonio Borg (membru al Comisiei).

A PREZIDAT: Jacek PROTASIEWICZ
Vicepreşedinte

Acest punct a fost închis.

Vot: punctul 9.26 al PV din 11.3.2014.


18. Horticultura (prezentare succintă)

Raport referitor la viitorul sectorului horticol european – strategii de creștere [2013/2100(INI)] - Comisia pentru agricultură şi dezvoltare rurală. Raportoare: Anthea McIntyre (A7-0048/2014)

Anthea McIntyre a făcut prezentarea.

A intervenit în conformitate cu procedura „catch the eye“: Maria do Céu Patrão Neves.

Preşedintele a suspendat ședința, ca urmare a leșinului Mariei do Céu Patrão Neves.

(Şedinţa, suspendată la 21.40, a fost reluată la 21.45.)


19. Horticultura (continuarea prezentării)

Raport referitor la viitorul sectorului horticol european – strategii de creștere [2013/2100(INI)] - Comisia pentru agricultură şi dezvoltare rurală. Raportoare: Anthea McIntyre (A7-0048/2014)

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Mairead McGuinness, Hiltrud Breyer, Dubravka Šuica, Seán Kelly şi Czesław Adam Siekierski.

Au intervenit: Miroslav Mikolášik, privind leșinul Mariei do Céu Patrão Neves, și Tonio Borg (membru al Comisiei).

Acest punct a fost închis.

Vot: punctul 9.27 al PV din 11.3.2014.


20. Eradicarea torturii în lume (prezentare succintă)

Raport referitor la eradicarea torturii în lume [2013/2169(INI)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportoare: Véronique De Keyser (A7-0100/2014)

Véronique De Keyser a făcut prezentarea.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Miroslav Mikolášik, Iñaki Irazabalbeitia Fernández, Ruža Tomašić, Davor Ivo Stier şi Dubravka Šuica.

A intervenit Tonio Borg (membru al Comisiei).

Acest punct a fost închis.

Vot: punctul 9.28 al PV din 11.3.2014.


21. Arabia Saudită (prezentare succintă)

Raport referitor la Arabia Saudită, la relațiile sale cu UE și la rolul său în Orientul Mijlociu și în Africa de Nord [2013/2147(INI)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportoare: Ana Gomes (A7-0125/2014)

Ana Gomes a făcut prezentarea.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Dubravka Šuica şi Davor Ivo Stier.

A intervenit Tonio Borg (membru al Comisiei).

Acest punct a fost închis.

Vot: punctul 9.29 al PV din 11.3.2014.


22. Priorităţile pentru relaţiile UE cu ţările din Parteneriatul estic (prezentare succintă)

Raport referitor la evaluarea și stabilirea priorităților pentru relațiile UE cu țările din Parteneriatul estic [2013/2149(INI)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportor: Paweł Robert Kowal (A7-0157/2014)

Paweł Robert Kowal a făcut prezentarea.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Dubravka Šuica, Ruža Tomašić, Davor Ivo Stier şi Marusya Lyubcheva.

A intervenit Štefan Füle (membru al Comisiei).

Acest punct a fost închis.

Vot: punctul 8.22 al PV din 12.3.2014.


23. Ordinea de zi a următoarei şedinţe

A fost stabilită ordinea de zi a şedinţei din ziua următoare (documentul „Ordinea de zi” PE 529.495/OJMA).


24. Ridicarea şedinţei

Şedinţa a fost ridicată la 23.00.


25. Încheierea sesiunii anuale

Sesiunea 2013-2014 a Parlamentului European s-a încheiat.

În conformitate cu dispoziţiile din tratat, Parlamentul se reuneşte mâine, marţi 11 martie 2014, la 8.30.

Klaus Welle

Isabelle Durant

Secretar General

Vicepreşedintă


LISTĂ DE PREZENŢĂ

Prezenți

Abela Baldacchino, Agnew, Albrecht, Alfonsi, Allam, Alves, Andersdotter, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Angelilli, Angourakis, Antonescu, Arias Echeverría, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldini, Balz, Balzani, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berlato, Berlinguer, Bertot, Besset, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bodu, Böge, Bokros, Bonanini, Bonsignore, Borissov, Borys, Borzan, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Bratkowski, Breyer, Brok, Brons, Brzobohatá, Bullmann, Bušić, Bütikofer, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colman, Corazza Bildt, Cornelissen, Correa Zamora, Correia de Campos, Costello, Cottigny, Cramer, Creutzmann, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Daerden, van Dalen, Dăncilă, (The Earl of) Dartmouth, Daul, David, Davies, De Castro, De Keyser, Delli, Delvaux, De Martini, Demesmaeker, De Mita, de Sarnez, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxela, Fjellner, Flasarová, Flašíková Beňová, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, Gräßle, Griesbeck, Griffin, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Hadjigeorgiou, Hall, Händel, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Helmer, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Hughes, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iovine, Irazabalbeitia Fernández, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Jordan, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalniete, Kamall, van der Kammen, Kammerevert, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Kastler, Kazak, Kelam, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Korhola, Kósa, Köstinger, Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Lange, Langen, La Via, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Le Pen Jean-Marie, Liberadzki, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Maletić, Malinov, Manders, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Martin David, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastella, Matera, Mathieu Houillon, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Merkies, Mészáros, Metsola, Michels, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mizzi, Moraes, Morganti, Morin-Chartier, Mulder, Muñiz De Urquiza, Muscardini, Mynář, Naranjo Escobar, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, Nitras, Obermayr, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Paleckis, Panayotov, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Perelló Rodríguez, Picula, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pitsillides, Pittella, Plenković, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Prodi, Protasiewicz, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Repo, Reul, Riera Madurell, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodust, Roithová, Romeva i Rueda, Rosbach, Ross, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salatto, Salavrakos, Sánchez Presedo, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schöpflin, Schroedter, Schulz Martin, Schulz Werner, Schwab, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Siekierski, Silaghi, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Smith, Sógor, Sommer, Sonik, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stauner, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stier, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Šuica, Surján, Svensson, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tavares, Taylor Keith, Taylor Rebecca, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Trematerra, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Uggias, Ulvskog, Urutchev, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Valjalo, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vitkauskaite Bernard, Vlasák, Vlasto, Voss, Vuljanić, Wałęsa, Weber Manfred, Weber Renate, Weidenholzer, Weiler, Werthmann, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Włosowicz, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zalba Bidegain, Zaleski, Zamfirescu, Zanoni, Zasada, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver

Absenți motivat

Bufton, Dehaene, Ferreira Elisa, Gargani, Kleva Kekuš, Neyts-Uyttebroeck, Pakarinen, Papastamkos, Petrović Jakovina

Aviz juridic - Politica de confidențialitate