Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 11 Μαρτίου 2014 - Στρασβούργο

3. Κατάθεση εγγράφων

Οι κοινοβουλευτικές επιτροπές κατέθεσαν τις ακόλουθες εκθέσεις:

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την αναπροσαρμογή, από 1ης Ιουλίου 2012, των αποδοχών και των συντάξεων των υπαλλήλων και του λοιπού προσωπικού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και των διορθωτικών συντελεστών που εφαρμόζονται στις εν λόγω αποδοχές και συντάξεις (COM(2013)0896 - C7-0460/2013 - 2013/0439(COD)) - επιτροπή JURI - Εισηγήτρια: Dagmar Roth-Behrendt (A7-0164/2014)

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την αναπροσαρμογή, από 1ης Ιουλίου 2011, των αποδοχών και των συντάξεων των υπαλλήλων και του λοιπού προσωπικού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και των διορθωτικών συντελεστών που εφαρμόζονται στις εν λόγω αποδοχές και συντάξεις (COM(2013)0895 - C7-0459/2013 - 2013/0438(COD)) - επιτροπή JURI - Εισηγήτρια: Dagmar Roth-Behrendt (A7-0165/2014)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου