Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Вторник, 11 март 2014 г. - Страсбург

4. Разисквания по случаи на нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (обявяване на внесените предложения за резолюции)

Долупосочените членове на Парламента или политически групи са внесли искания за провеждането на такива разисквания на основание член 122 от Правилника за дейността по следните предложения за резолюции:

I.   Русия: присъди над демонстрантите, участвали в събитията на площад "Болотная" (2014/2628(RSP))

- Véronique De Keyser, Ana Gomes, Libor Rouček, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Joanna Senyszyn, Mitro Repo и Marc Tarabella, от името на групата S&D, относно Русия: присъди над демонстрантите, участвали в събитията на площад "Болотная" (B7-0245/2014);

- Kristiina Ojuland, Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Louis Michel, Leonidas Donskis, Sarah Ludford, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Robert Rochefort, Izaskun Bilbao Barandica, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen и Phil Bennion, от името на групата ALDE, относно Русия: присъди над демонстрантите, участвали в събитията на площад "Болотная" (B7-0246/2014);

- Werner Schulz, Barbara Lochbihler, Raül Romeva i Rueda, Ulrike Lunacek и Iñaki Irazabalbeitia Fernández, относно Русия: присъди над демонстрантите, участвали в събитията на площад "Болотная" (B7-0247/2014);

- Charles Tannock, Marek Henryk Migalski, Geoffrey Van Orden, Adam Bielan, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba и Ryszard Czarnecki, от името на групата ECR, относно Русия: присъди над демонстрантите, участвали в събитията на площад "Болотная" (B7-0248/2014);

- Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Elena Băsescu, Monica Luisa Macovei, Eduard Kukan, Inese Vaidere, Philippe Boulland, Jean Roatta, Roberta Angelilli, Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Sari Essayah, Krzysztof Lisek, Davor Ivo Stier, Jarosław Leszek Wałęsa и Dubravka Šuica, от името на групата PPE, относно Русия: присъди над демонстрантите, участвали в събитията на площад "Болотная" (B7-0249/2014);

- Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Alda Sousa и Marisa Matias, от името на групата GUE/NGL, относно Русия: присъди над демонстрантите, участвали в събитията на площад "Болотная" (B7-0250/2014).

II.   Започване на консултации за изключване на Уганда и Нигерия от споразумението в Котону с оглед на приетото неотдавна законодателство, в което хомосексуалността се счита за престъпление (2014/2634(RSP))

- Charles Tannock, от името на групата ECR, относно Започване на консултации за изключване на Уганда и Нигерия от споразумението в Котону с оглед на приетото неотдавна законодателство, в което хомосексуалността се счита за престъпление (B7-0251/2014);

- Ulrike Lunacek, Barbara Lochbihler, Judith Sargentini и Jean Lambert, от името на групата Verts/ALE, относно Започване на консултации за изключване на Уганда и Нигерия от споразумението в Котону с оглед на приетото неотдавна законодателство, в което хомосексуалността се счита за престъпление (B7-0252/2014);

- Véronique De Keyser, Joanna Senyszyn, Tonino Picula, Tanja Fajon, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mitro Repo, María Muñiz De Urquiza, Richard Howitt, Ana Gomes, Michael Cashman, Liisa Jaakonsaari, Pino Arlacchi, Marc Tarabella и Gianni Pittella, от името на групата S&D, относно Започване на консултации за изключване на Уганда и Нигерия от споразумението в Котону с оглед на приетото неотдавна законодателство, в което хомосексуалността се счита за престъпление (B7-0253/2014);

- Marietje Schaake, Sarah Ludford, Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells, Angelika Werthmann, Leonidas Donskis, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Kristiina Ojuland, Izaskun Bilbao Barandica и Phil Bennion, от името на групата ALDE, относно Започване на консултации за изключване на Уганда и Нигерия от споразумението в Котону с оглед на приетото неотдавна законодателство, в което хомосексуалността се счита за престъпление (B7-0255/2014);

- Мария Габриел, Gay Mitchell, Tunne Kelam, Cristian Dan Preda, Elena Băsescu, Monica Luisa Macovei, Philippe Boulland, Jean Roatta, Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah и Dubravka Šuica, от името на групата PPE, относно Започване на консултации за изключване на Уганда и Нигерия от споразумението в Котону с оглед на приетото неотдавна законодателство, в което хомосексуалността се счита за престъпление (B7-0257/2014);

- Mikael Gustafsson, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Paul Murphy, Alda Sousa, Marisa Matias, Younous Omarjee и Cornelia Ernst, от името на групата GUE/NGL, относно Започване на консултации за изключване на Уганда и Нигерия от споразумението в Котону с оглед на приетото неотдавна законодателство, в което хомосексуалността се счита за престъпление (B7-0258/2014).

III.   Сигурност и трафик на хора в Синай (2014/2630(RSP))

- Charles Tannock, Geoffrey Van Orden и Adam Bielan, от името на групата ECR, относно Сигурност и трафик на хора в Синай (B7-0254/2014);

- Véronique De Keyser, Saïd El Khadraoui, Ana Gomes, Richard Howitt, María Muñiz De Urquiza, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Joanna Senyszyn, Liisa Jaakonsaari, Mitro Repo и Marc Tarabella, от името на групата S&D, относно Сигурност и трафик на хора в Синай (B7-0256/2014);

- Olle Schmidt, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells, Angelika Werthmann, Robert Rochefort, Ivo Vajgl, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Kristiina Ojuland, Hannu Takkula и Phil Bennion, от името на групата ALDE, относно Сигурност и трафик на хора в Синай (B7-0259/2014);

- Judith Sargentini, Raül Romeva i Rueda, Iñaki Irazabalbeitia Fernández, Jean Lambert, Barbara Lochbihler и Nicole Kiil-Nielsen, от името на групата Verts/ALE, относно Сигурност и трафик на хора в Синай (B7-0260/2014);

- Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Elena Băsescu, Monica Luisa Macovei, Eduard Kukan, Мария Габриел, Philippe Boulland, Jean Roatta, Roberta Angelilli, Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Sari Essayah, Krzysztof Lisek, Davor Ivo Stier и Jarosław Leszek Wałęsa, от името на групата PPE, относно Сигурност и трафик на хора в Синай (B7-0261/2014);

- Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin, Inês Cristina Zuber, Willy Meyer, Nikolaos Chountis, Alda Sousa и Marisa Matias, от името на групата GUE/NGL, относно Сигурност и трафик на хора в Синай (B7-0262/2014).

Времето за изказвания се разпределя в съответствие с член 149 от Правилника за дейността.

Правна информация - Политика за поверителност