Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 11 Μαρτίου 2014 - Στρασβούργο

4. Συζητήσεις σχετικά με περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (ανακοίνωση των προτάσεων ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί)

Οι εξής βουλευτές ή πολιτικές ομάδες υποβάλλουν αιτήματα όσον αφορά τη διοργάνωση σχετικής συζήτησης, σύμφωνα με το άρθρο 122 του Κανονισμού, για τις ακόλουθες προτάσεις ψηφίσματος:

I.   Ρωσία: καταδίκη των διαδηλωτών που συμμετείχαν στα συμβάντα στην πλατεία Μπολότναγια (2014/2628(RSP))

- Véronique De Keyser, Ana Gomes, Libor Rouček, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Joanna Senyszyn, Mitro Repo και Marc Tarabella, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με τη Ρωσία: καταδίκη των διαδηλωτών που συμμετείχαν στα συμβάντα στην πλατεία Μπολότναγια (B7-0245/2014);

- Kristiina Ojuland, Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Louis Michel, Leonidas Donskis, Sarah Ludford, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Robert Rochefort, Izaskun Bilbao Barandica, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen και Phil Bennion, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με τη Ρωσία: καταδίκη των διαδηλωτών που συμμετείχαν στα συμβάντα στην πλατεία Μπολότναγια (B7-0246/2014);

- Werner Schulz, Barbara Lochbihler, Raül Romeva i Rueda, Ulrike Lunacek και Iñaki Irazabalbeitia Fernández, σχετικά με τη Ρωσία: καταδίκη των διαδηλωτών που συμμετείχαν στα συμβάντα στην πλατεία Μπολότναγια (B7-0247/2014);

- Charles Tannock, Marek Henryk Migalski, Geoffrey Van Orden, Adam Bielan, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba και Ryszard Czarnecki, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με τη Ρωσία: καταδίκη των διαδηλωτών που συμμετείχαν στα συμβάντα στην πλατεία Μπολότναγια (B7-0248/2014);

- Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Elena Băsescu, Monica Luisa Macovei, Eduard Kukan, Inese Vaidere, Philippe Boulland, Jean Roatta, Roberta Angelilli, Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Sari Essayah, Krzysztof Lisek, Davor Ivo Stier, Jarosław Leszek Wałęsa και Dubravka Šuica, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με τη Ρωσία: καταδίκη των διαδηλωτών που συμμετείχαν στα συμβάντα στην πλατεία Μπολότναγια (B7-0249/2014);

- Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Alda Sousa και Marisa Matias, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με τη Ρωσία: καταδίκη των διαδηλωτών που συμμετείχαν στα συμβάντα στην πλατεία Μπολότναγια (B7-0250/2014).

II.   Έναρξη διαβουλεύσεων για αναστολή της συμμετοχής της Ουγκάντα και της Νιγηρίας στη Συμφωνία του Κοτονού λόγω της πρόσφατης νομοθεσίας για την περαιτέρω ποινικοποίηση της ομοφυλοφιλίας (2014/2634(RSP))

- Charles Tannock, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με την έναρξη διαβουλεύσεων για αναστολή της συμμετοχής της Ουγκάντα και της Νιγηρίας στη Συμφωνία του Κοτονού λόγω της πρόσφατης νομοθεσίας για την περαιτέρω ποινικοποίηση της ομοφυλοφιλίας (B7-0251/2014);

- Ulrike Lunacek, Barbara Lochbihler, Judith Sargentini και Jean Lambert, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με την έναρξη διαβουλεύσεων για αναστολή της συμμετοχής της Ουγκάντα και της Νιγηρίας στη Συμφωνία του Κοτονού λόγω της πρόσφατης νομοθεσίας για την περαιτέρω ποινικοποίηση της ομοφυλοφιλίας (B7-0252/2014);

- Véronique De Keyser, Joanna Senyszyn, Tonino Picula, Tanja Fajon, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mitro Repo, María Muñiz De Urquiza, Richard Howitt, Ana Gomes, Michael Cashman, Liisa Jaakonsaari, Pino Arlacchi, Marc Tarabella και Gianni Pittella, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με την έναρξη διαβουλεύσεων για αναστολή της συμμετοχής της Ουγκάντα και της Νιγηρίας στη Συμφωνία του Κοτονού λόγω της πρόσφατης νομοθεσίας για την περαιτέρω ποινικοποίηση της ομοφυλοφιλίας (B7-0253/2014);

- Marietje Schaake, Sarah Ludford, Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells, Angelika Werthmann, Leonidas Donskis, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Kristiina Ojuland, Izaskun Bilbao Barandica και Phil Bennion, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με την έναρξη διαβουλεύσεων για αναστολή της συμμετοχής της Ουγκάντα και της Νιγηρίας στη Συμφωνία του Κοτονού λόγω της πρόσφατης νομοθεσίας για την περαιτέρω ποινικοποίηση της ομοφυλοφιλίας (B7-0255/2014);

- Mariya Gabriel, Gay Mitchell, Tunne Kelam, Cristian Dan Preda, Elena Băsescu, Monica Luisa Macovei, Philippe Boulland, Jean Roatta, Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah και Dubravka Šuica, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με την έναρξη διαβουλεύσεων για αναστολή της συμμετοχής της Ουγκάντα και της Νιγηρίας στη Συμφωνία του Κοτονού λόγω της πρόσφατης νομοθεσίας για την περαιτέρω ποινικοποίηση της ομοφυλοφιλίας (B7-0257/2014);

- Mikael Gustafsson, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Paul Murphy, Alda Sousa, Marisa Matias, Younous Omarjee και Cornelia Ernst, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με την έναρξη διαβουλεύσεων για αναστολή της συμμετοχής της Ουγκάντα και της Νιγηρίας στη Συμφωνία του Κοτονού λόγω της πρόσφατης νομοθεσίας για την περαιτέρω ποινικοποίηση της ομοφυλοφιλίας (B7-0258/2014).

III.   Ασφάλεια και εμπορία ανθρώπων στο Σινά (2014/2630(RSP))

- Charles Tannock, Geoffrey Van Orden και Adam Bielan, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με την ασφάλεια και εμπορία ανθρώπων στο Σινά (B7-0254/2014);

- Véronique De Keyser, Saïd El Khadraoui, Ana Gomes, Richard Howitt, María Muñiz De Urquiza, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Joanna Senyszyn, Liisa Jaakonsaari, Mitro Repo και Marc Tarabella, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με την ασφάλεια και εμπορία ανθρώπων στο Σινά (B7-0256/2014);

- Olle Schmidt, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells, Angelika Werthmann, Robert Rochefort, Ivo Vajgl, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Kristiina Ojuland, Hannu Takkula και Phil Bennion, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με την ασφάλεια και εμπορία ανθρώπων στο Σινά (B7-0259/2014);

- Judith Sargentini, Raül Romeva i Rueda, Iñaki Irazabalbeitia Fernández, Jean Lambert, Barbara Lochbihler και Nicole Kiil-Nielsen, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με την ασφάλεια και εμπορία ανθρώπων στο Σινά (B7-0260/2014);

- Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Elena Băsescu, Monica Luisa Macovei, Eduard Kukan, Mariya Gabriel, Philippe Boulland, Jean Roatta, Roberta Angelilli, Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Sari Essayah, Krzysztof Lisek, Davor Ivo Stier και Jarosław Leszek Wałęsa, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με την ασφάλεια και εμπορία ανθρώπων στο Σινά (B7-0261/2014);

- Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin, Inês Cristina Zuber, Willy Meyer, Νικόλαος Χουντής, Alda Sousa και Marisa Matias, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με την ασφάλεια και εμπορία ανθρώπων στο Σινά (B7-0262/2014).

Ο χρόνος αγόρευσης κατανέμεται σύμφωνα με το άρθρο 149 του Κανονισμού.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου