Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Wtorek, 11 marca 2014 r. - Strasburg

4. Debata nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (ogłoszenie o złożonych projektach rezolucji)

Zgodnie z art. 122 Regulaminu następujący posłowie lub grupy polityczne złożyli wniosek o przeprowadzenie takiej debaty nad następującymi projektami rezolucji:

I.   Rosja: skazanie demonstrantów biorących udział w wydarzeniach na placu Bołotnaja (2014/2628(RSP))

- Véronique De Keyser, Ana Gomes, Libor Rouček, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Joanna Senyszyn, Mitro Repo i Marc Tarabella w imieniu grupy S&D w sprawie Rosji: skazanie demonstrantów biorących udział w wydarzeniach na placu Bołotnaja (B7-0245/2014);

- Kristiina Ojuland, Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Louis Michel, Leonidas Donskis, Sarah Ludford, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Robert Rochefort, Izaskun Bilbao Barandica, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen i Phil Bennion w imieniu grupy ALDE w sprawie Rosji: skazanie demonstrantów biorących udział w wydarzeniach na placu Bołotnaja (B7-0246/2014);

- Werner Schulz, Barbara Lochbihler, Raül Romeva i Rueda, Ulrike Lunacek i Iñaki Irazabalbeitia Fernández w sprawie Rosji: skazanie demonstrantów biorących udział w wydarzeniach na placu Bołotnaja (B7-0247/2014);

- Charles Tannock, Marek Henryk Migalski, Geoffrey Van Orden, Adam Bielan, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba i Ryszard Czarnecki w imieniu grupy ECR w sprawie Rosji: skazanie demonstrantów biorących udział w wydarzeniach na placu Bołotnaja (B7-0248/2014);

- Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Elena Băsescu, Monica Luisa Macovei, Eduard Kukan, Inese Vaidere, Philippe Boulland, Jean Roatta, Roberta Angelilli, Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Sari Essayah, Krzysztof Lisek, Davor Ivo Stier, Jarosław Leszek Wałęsa i Dubravka Šuica w imieniu grupy PPE w sprawie Rosji: skazanie demonstrantów biorących udział w wydarzeniach na placu Bołotnaja (B7-0249/2014);

- Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Alda Sousa i Marisa Matias w imieniu grupy GUE/NGL w sprawie Rosji: skazanie demonstrantów biorących udział w wydarzeniach na placu Bołotnaja (B7-0250/2014).

II.   Rozpoczęcie konsultacji na temat zawieszenia umowy z Kotonu wobec Ugandy i Nigerii w związku z niedawnym ustawodawstwem wprowadzającym surowsze sankcje karne za homoseksualizm (2014/2634(RSP))

- Charles Tannock w imieniu grupy ECR w sprawie rozpoczęcia konsultacji na temat zawieszenia umowy z Kotonu wobec Ugandy i Nigerii w związku z niedawnym ustawodawstwem wprowadzającym surowsze sankcje karne za homoseksualizm (B7-0251/2014);

- Ulrike Lunacek, Barbara Lochbihler, Judith Sargentini i Jean Lambert w imieniu grupy Verts/ALE w sprawie rozpoczęcia konsultacji na temat zawieszenia umowy z Kotonu wobec Ugandy i Nigerii w związku z niedawnym ustawodawstwem wprowadzającym surowsze sankcje karne za homoseksualizm (B7-0252/2014);

- Véronique De Keyser, Joanna Senyszyn, Tonino Picula, Tanja Fajon, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mitro Repo, María Muñiz De Urquiza, Richard Howitt, Ana Gomes, Michael Cashman, Liisa Jaakonsaari, Pino Arlacchi, Marc Tarabella i Gianni Pittella w imieniu grupy S&D w sprawie rozpoczęcia konsultacji na temat zawieszenia umowy z Kotonu wobec Ugandy i Nigerii w związku z niedawnym ustawodawstwem wprowadzającym surowsze sankcje karne za homoseksualizm (B7-0253/2014);

- Marietje Schaake, Sarah Ludford, Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells, Angelika Werthmann, Leonidas Donskis, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Kristiina Ojuland, Izaskun Bilbao Barandica i Phil Bennion w imieniu grupy ALDE w sprawie rozpoczęcia konsultacji na temat zawieszenia umowy z Kotonu wobec Ugandy i Nigerii w związku z niedawnym ustawodawstwem wprowadzającym surowsze sankcje karne za homoseksualizm (B7-0255/2014);

- Mariya Gabriel, Gay Mitchell, Tunne Kelam, Cristian Dan Preda, Elena Băsescu, Monica Luisa Macovei, Philippe Boulland, Jean Roatta, Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah i Dubravka Šuica w imieniu grupy PPE w sprawie rozpoczęcia konsultacji na temat zawieszenia umowy z Kotonu wobec Ugandy i Nigerii w związku z niedawnym ustawodawstwem wprowadzającym surowsze sankcje karne za homoseksualizm (B7-0257/2014);

- Mikael Gustafsson, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Paul Murphy, Alda Sousa, Marisa Matias, Younous Omarjee i Cornelia Ernst w imieniu grupy GUE/NGLw sprawie rozpoczęcia konsultacji na temat zawieszenia umowy z Kotonu wobec Ugandy i Nigerii w związku z niedawnym ustawodawstwem wprowadzającym surowsze sankcje karne za homoseksualizm (B7-0258/2014).

III.   Bezpieczeństwo i handel ludźmi na półwyspie Synaj (2014/2630(RSP))

- Charles Tannock, Geoffrey Van Orden i Adam Bielan w imieniu grupy ECR w sprawie bezpieczeństwa i handlu ludźmi na półwyspie Synaj (B7-0254/2014);

- Véronique De Keyser, Saïd El Khadraoui, Ana Gomes, Richard Howitt, María Muñiz De Urquiza, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Joanna Senyszyn, Liisa Jaakonsaari, Mitro Repo i Marc Tarabella w imieniu grupy S&D w sprawie bezpieczeństwa i handlu ludźmi na półwyspie Synaj (B7-0256/2014);

- Olle Schmidt, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells, Angelika Werthmann, Robert Rochefort, Ivo Vajgl, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Kristiina Ojuland, Hannu Takkula i Phil Bennion w imieniu grupy ALDE w sprawie bezpieczeństwa i handlu ludźmi na półwyspie Synaj (B7-0259/2014);

- Judith Sargentini, Raül Romeva i Rueda, Iñaki Irazabalbeitia Fernández, Jean Lambert, Barbara Lochbihler i Nicole Kiil-Nielsen w imieniu grupy Verts/ALE w sprawie bezpieczeństwa i handlu ludźmi na półwyspie Synaj (B7-0260/2014);

- Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Elena Băsescu, Monica Luisa Macovei, Eduard Kukan, Mariya Gabriel, Philippe Boulland, Jean Roatta, Roberta Angelilli, Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Sari Essayah, Krzysztof Lisek, Davor Ivo Stier i Jarosław Leszek Wałęsa w imieniu grupy PPE w sprawie bezpieczeństwa i handlu ludźmi na półwyspie Synaj (B7-0261/2014);

- Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin, Inês Cristina Zuber, Willy Meyer, Nikolaos Chountis, Alda Sousa i Marisa Matias w imieniu grupy GUE/NGL w sprawie bezpieczeństwa i handlu ludźmi na półwyspie Synaj (B7-0262/2014).

Czas wystąpień przyznany zostanie zgodnie z art. 149 Regulaminu.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności