Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Utorok, 11. marca 2014 - Štrasburg

4. Rozprava o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a zásad právneho štátu (oznámenie o predložených návrhoch uznesení)

Podľa čl. 122 rokovacieho poriadku nasledujúci poslanci / politické skupiny požiadali, aby sa konala rozprava o týchto návrhoch uznesení:

I.   Rusko: súdenie demonštrantov zapojených do podujatí na námestí Bolotnaja (2014/2628(RSP))

– Véronique De Keyser, Ana Gomes, Libor Rouček, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Joanna Senyszyn, Mitro Repo a Marc Tarabella v mene skupiny S&D, na tému Rusko: súdenie demonštrantov zapojených do podujatí na námestí Bolotnaja (B7-0245/2014);

– Kristiina Ojuland, Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Louis Michel, Leonidas Donskis, Sarah Ludford, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Robert Rochefort, Izaskun Bilbao Barandica, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen a Phil Bennion v mene skupiny ALDE, na tému Rusko: súdenie demonštrantov zapojených do podujatí na námestí Bolotnaja (B7-0246/2014);

– Werner Schulz, Barbara Lochbihler, Raül Romeva i Rueda, Ulrike Lunacek a Iñaki Irazabalbeitia Fernández, na tému Rusko: súdenie demonštrantov zapojených do podujatí na námestí Bolotnaja (B7-0247/2014);

– Charles Tannock, Marek Henryk Migalski, Geoffrey Van Orden, Adam Bielan, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba a Ryszard Czarnecki v mene skupiny ECR, na tému Rusko: súdenie demonštrantov zapojených do podujatí na námestí Bolotnaja (B7-0248/2014);

– Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Elena Băsescu, Monica Luisa Macovei, Eduard Kukan, Inese Vaidere, Philippe Boulland, Jean Roatta, Roberta Angelilli, Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Sari Essayah, Krzysztof Lisek, Davor Ivo Stier, Jarosław Leszek Wałęsa a Dubravka Šuica v mene skupiny PPE, na tému Rusko: súdenie demonštrantov zapojených do podujatí na námestí Bolotnaja (B7-0249/2014);

– Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Alda Sousa a Marisa Matias v mene skupiny GUE/NGL, na tému Rusko: súdenie demonštrantov zapojených do podujatí na námestí Bolotnaja (B7-0250/2014).

II.   Začatie konzultácií s cieľom vylúčiť Ugandu a Nigériu z Dohody z Cotonou vzhľadom na nedávno prijaté právne predpisy ďalej kriminalizujúce homosexualitu (2014/2634(RSP))

– Charles Tannock v mene skupiny ECR, na tému Začatie konzultácií s cieľom vylúčiť Ugandu a Nigériu z Dohody z Cotonou vzhľadom na nedávno prijaté právne predpisy ďalej kriminalizujúce homosexualitu (B7-0251/2014);

– Ulrike Lunacek, Barbara Lochbihler, Judith Sargentini a Jean Lambert v mene skupiny Verts/ALE, na tému Začatie konzultácií s cieľom vylúčiť Ugandu a Nigériu z Dohody z Cotonou vzhľadom na nedávno prijaté právne predpisy ďalej kriminalizujúce homosexualitu (B7-0252/2014);

– Véronique De Keyser, Joanna Senyszyn, Tonino Picula, Tanja Fajon, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mitro Repo, María Muñiz De Urquiza, Richard Howitt, Ana Gomes, Michael Cashman, Liisa Jaakonsaari, Pino Arlacchi, Marc Tarabella a Gianni Pittella v mene skupiny S&D, na tému Začatie konzultácií s cieľom vylúčiť Ugandu a Nigériu z Dohody z Cotonou vzhľadom na nedávno prijaté právne predpisy ďalej kriminalizujúce homosexualitu (B7-0253/2014);

– Marietje Schaake, Sarah Ludford, Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells, Angelika Werthmann, Leonidas Donskis, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Kristiina Ojuland, Izaskun Bilbao Barandica a Phil Bennion v mene skupiny ALDE, na tému Začatie konzultácií s cieľom vylúčiť Ugandu a Nigériu z Dohody z Cotonou vzhľadom na nedávno prijaté právne predpisy ďalej kriminalizujúce homosexualitu (B7-0255/2014);

– Mariya Gabriel, Gay Mitchell, Tunne Kelam, Cristian Dan Preda, Elena Băsescu, Monica Luisa Macovei, Philippe Boulland, Jean Roatta, Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah a Dubravka Šuica v mene skupiny PPE, na tému Začatie konzultácií s cieľom vylúčiť Ugandu a Nigériu z Dohody z Cotonou vzhľadom na nedávno prijaté právne predpisy ďalej kriminalizujúce homosexualitu (B7-0257/2014);

– Mikael Gustafsson, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Paul Murphy, Alda Sousa, Marisa Matias, Younous Omarjee a Cornelia Ernst v mene skupiny GUE/NGL, na tému Začatie konzultácií s cieľom vylúčiť Ugandu a Nigériu z Dohody z Cotonou vzhľadom na nedávno prijaté právne predpisy ďalej kriminalizujúce homosexualitu (B7-0258/2014).

III.   Bezpečnosť a obchodovanie s ľuďmi na Sinaji (2014/2630(RSP))

– Charles Tannock, Geoffrey Van Orden a Adam Bielan v mene skupiny ECR, na tému Bezpečnosť a obchodovanie s ľuďmi na Sinaji (B7-0254/2014);

– Véronique De Keyser, Saïd El Khadraoui, Ana Gomes, Richard Howitt, María Muñiz De Urquiza, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Joanna Senyszyn, Liisa Jaakonsaari, Mitro Repo a Marc Tarabella v mene skupiny S&D, na tému Bezpečnosť a obchodovanie s ľuďmi na Sinaji (B7-0256/2014);

– Olle Schmidt, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells, Angelika Werthmann, Robert Rochefort, Ivo Vajgl, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Kristiina Ojuland, Hannu Takkula a Phil Bennion v mene skupiny ALDE, na tému Bezpečnosť a obchodovanie s ľuďmi na Sinaji (B7-0259/2014);

– Judith Sargentini, Raül Romeva i Rueda, Iñaki Irazabalbeitia Fernández, Jean Lambert, Barbara Lochbihler a Nicole Kiil-Nielsen v mene skupiny Verts/ALE, na tému Bezpečnosť a obchodovanie s ľuďmi na Sinaji (B7-0260/2014);

– Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Elena Băsescu, Monica Luisa Macovei, Eduard Kukan, Mariya Gabriel, Philippe Boulland, Jean Roatta, Roberta Angelilli, Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Sari Essayah, Krzysztof Lisek, Davor Ivo Stier a Jarosław Leszek Wałęsa v mene skupiny PPE, na tému Bezpečnosť a obchodovanie s ľuďmi na Sinaji (B7-0261/2014);

Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin, Inês Cristina Zuber, Willy Meyer, Nikolaos Chountis, Alda Sousa a Marisa Matias v mene skupiny GUE/NGL, na tému Bezpečnosť a obchodovanie s ľuďmi na Sinaji (B7-0262/2014).

Rečnícky čas sa rozdelí v súlade s čl. 149 rokovacieho poriadku.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia