Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Tisdagen den 11 mars 2014 - Strasbourg

4. Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (tillkännagivande av framlagda resolutionsförslag)

Nedanstående ledamöter eller politiska grupper hade, i enlighet med artikel 122 i arbetsordningen, begärt en debatt om följande resolutionsförslag:

I.   Ryssland: domarna mot demonstranter som deltog i händelserna på Bolotnajatorget (2014/2628(RSP))

- Véronique De Keyser, Ana Gomes, Libor Rouček, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Joanna Senyszyn, Mitro Repo och Marc Tarabella för S&D-gruppen, om Ryssland: domarna mot demonstranter som deltog i händelserna på Bolotnajatorget (B7-0245/2014),

- Kristiina Ojuland, Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Louis Michel, Leonidas Donskis, Sarah Ludford, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Robert Rochefort, Izaskun Bilbao Barandica, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen och Phil Bennion för ALDE-gruppen, om Ryssland: domarna mot demonstranter som deltog i händelserna på Bolotnajatorget (B7-0246/2014),

- Werner Schulz, Barbara Lochbihler, Raül Romeva i Rueda, Ulrike Lunacek och Iñaki Irazabalbeitia Fernández, om Ryssland: domarna mot demonstranter som deltog i händelserna på Bolotnajatorget (B7-0247/2014),

- Charles Tannock, Marek Henryk Migalski, Geoffrey Van Orden, Adam Bielan, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba och Ryszard Czarnecki för ECR-gruppen, om Ryssland: domarna mot demonstranter som deltog i händelserna på Bolotnajatorget (B7-0248/2014),

- Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Elena Băsescu, Monica Luisa Macovei, Eduard Kukan, Inese Vaidere, Philippe Boulland, Jean Roatta, Roberta Angelilli, Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Sari Essayah, Krzysztof Lisek, Davor Ivo Stier, Jarosław Leszek Wałęsa och Dubravka Šuica för PPE-gruppen, om Ryssland: domarna mot demonstranter som deltog i händelserna på Bolotnajatorget (B7-0249/2014),

- Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Alda Sousa och Marisa Matias för GUE/NGL-gruppen, om Ryssland: domarna mot demonstranter som deltog i händelserna på Bolotnajatorget (B7-0250/2014).

II.   Inledande av överläggningar om att utesluta Uganda och Nigeria från Cotonouavtalet mot bakgrund av den nyligen antagna lagstiftningen om ytterligare kriminalisering av homosexualitet (2014/2634(RSP))

- Charles Tannock för ECR-gruppen, om inledande av överläggningar om att utesluta Uganda och Nigeria från Cotonouavtalet mot bakgrund av den nyligen antagna lagstiftningen om ytterligare kriminalisering av homosexualitet (B7-0251/2014),

- Ulrike Lunacek, Barbara Lochbihler, Judith Sargentini och Jean Lambert för Verts/ALE-gruppen, om inledande av överläggningar om att utesluta Uganda och Nigeria från Cotonouavtalet mot bakgrund av den nyligen antagna lagstiftningen om ytterligare kriminalisering av homosexualitet (B7-0252/2014),

- Véronique De Keyser, Joanna Senyszyn, Tonino Picula, Tanja Fajon, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mitro Repo, María Muñiz De Urquiza, Richard Howitt, Ana Gomes, Michael Cashman, Liisa Jaakonsaari, Pino Arlacchi, Marc Tarabella och Gianni Pittella för S&D-gruppen, om inledande av överläggningar om att utesluta Uganda och Nigeria från Cotonouavtalet mot bakgrund av den nyligen antagna lagstiftningen om ytterligare kriminalisering av homosexualitet (B7-0253/2014),

- Marietje Schaake, Sarah Ludford, Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells, Angelika Werthmann, Leonidas Donskis, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Kristiina Ojuland, Izaskun Bilbao Barandica och Phil Bennion för ALDE-gruppen, om inledande av överläggningar om att utesluta Uganda och Nigeria från Cotonouavtalet mot bakgrund av den nyligen antagna lagstiftningen om ytterligare kriminalisering av homosexualitet (B7-0255/2014),

- Mariya Gabriel, Gay Mitchell, Tunne Kelam, Cristian Dan Preda, Elena Băsescu, Monica Luisa Macovei, Philippe Boulland, Jean Roatta, Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah och Dubravka Šuica för PPE-gruppen, om inledande av överläggningar om att utesluta Uganda och Nigeria från Cotonouavtalet mot bakgrund av den nyligen antagna lagstiftningen om ytterligare kriminalisering av homosexualitet (B7-0257/2014),

- Mikael Gustafsson, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Paul Murphy, Alda Sousa, Marisa Matias, Younous Omarjee och Cornelia Ernst för GUE/NGL-gruppen, om inledande av överläggningar om att utesluta Uganda och Nigeria från Cotonouavtalet mot bakgrund av den nyligen antagna lagstiftningen om ytterligare kriminalisering av homosexualitet (B7-0258/2014).

III.   Säkerhet och människohandel i Sinai (2014/2630(RSP))

- Charles Tannock, Geoffrey Van Orden och Adam Bielan för ECR-gruppen, om säkerhet och människohandel i Sinai (B7-0254/2014),

- Véronique De Keyser, Saïd El Khadraoui, Ana Gomes, Richard Howitt, María Muñiz De Urquiza, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Joanna Senyszyn, Liisa Jaakonsaari, Mitro Repo och Marc Tarabella för S&D-gruppen, om säkerhet och människohandel i Sinai (B7-0256/2014),

- Olle Schmidt, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells, Angelika Werthmann, Robert Rochefort, Ivo Vajgl, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Kristiina Ojuland, Hannu Takkula och Phil Bennion för ALDE-gruppen, om säkerhet och människohandel i Sinai (B7-0259/2014),

- Judith Sargentini, Raül Romeva i Rueda, Iñaki Irazabalbeitia Fernández, Jean Lambert, Barbara Lochbihler och Nicole Kiil-Nielsen för Verts/ALE-gruppen, om säkerhet och människohandel i Sinai (B7-0260/2014),

- Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Elena Băsescu, Monica Luisa Macovei, Eduard Kukan, Mariya Gabriel, Philippe Boulland, Jean Roatta, Roberta Angelilli, Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Sari Essayah, Krzysztof Lisek, Davor Ivo Stier och Jarosław Leszek Wałęsa för PPE-gruppen, om säkerhet och människohandel i Sinai (B7-0261/2014),

- Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin, Inês Cristina Zuber, Willy Meyer, Nikolaos Chountis, Alda Sousa och Marisa Matias för GUE/NGL-gruppen, om säkerhet och människohandel i Sinai (B7-0262/2014).

Talartiden fördelas i enlighet med artikel 149 i arbetsordningen.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy