Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2011/0006(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0077/2012

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0077/2012

Συζήτηση :

PV 11/03/2014 - 5
CRE 11/03/2014 - 5

Ψηφοφορία :

PV 11/03/2014 - 9.10
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2014)0189

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 11 Μαρτίου 2014 - Στρασβούργο

5. Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων και Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών ***I (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση των οδηγιών 2003/71/ΕΚ και 2009/138/ΕΚ, όσον αφορά τις εξουσίες της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων και της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών [COM(2011)0008 - C7-0027/2011 - 2011/0006(COD)] - Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Εισηγητής: Burkhard Balz (A7-0077/2012)

Ο Burkhard Balz παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει ο Tonio Borg (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Peter Skinner, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Sylvie Goulard, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Sven Giegold, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Nikola Vuljanić, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Francisco Sosa Wagner, μη εγγεγραμμένος, Sirpa Pietikäinen και Ildikó Gáll-Pelcz.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Sergio Gaetano Cofferati και Ivana Maletić.

Παρεμβαίνουν οι Tonio Borg και Burkhard Balz.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 9.10 των Συνοπτικών Πρακτικών της 11.3.2014.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου