Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2013/0181(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0143/2014

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0143/2014

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 11/03/2014 - 9.2
CRE 11/03/2014 - 9.2
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2014)0181

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 11 Μαρτίου 2014 - Στρασβούργο

9.2. Στατιστικές σχετικά με τη διαδικασία μακροοικονομικών ανισορροπιών ***I (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την παροχή και την ποιότητα των στατιστικών σχετικά με τη διαδικασία μακροοικονομικών ανισορροπιών [COM(2013)0342 - C7-0162/2013 - 2013/0181(COD)] - Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Εισηγητής: Derk Jan Eppink (A7-0143/2014)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 2)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P7_TA(2014)0181)

Παρεμβάσεις

Ο Derk Jan Eppink (εισηγητής) προτείνει, σύμφωνα με το άρθρο 57 παράγραφος 2 του Κανονισμού, την αναπομπή της έκθεσης στην αρμόδια επιτροπή.

Το Σώμα εγκρίνει την αίτηση.

Το ζήτημα επομένως θεωρείται ότι αναπέμφθηκε για επανεξέταση στην αρμόδια επιτροπή.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου