Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2013/0297(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0002/2014

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0002/2014

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 11/03/2014 - 9.18
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2014)0197

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 11 Μαρτίου 2014 - Στρασβούργο

9.18. Στατιστικές σχετικά με τις σιδηροδρομικές μεταφορές ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 91/2003, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2002, για τις στατιστικές σχετικά με τις σιδηροδρομικές μεταφορές, όσον αφορά τη συλλογή στοιχείων για εμπορεύματα, επιβάτες και ατυχήματα [COM(2013)0611 - C7-0249/2013 - 2013/0297(COD)] - Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού. Εισηγητής: Michael Cramer (A7-0002/2014)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 18)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P7_TA(2014)0197)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2014)0197)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου