Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 11 Μαρτίου 2014 - Στρασβούργο

10. Αιτιολογήσεις ψήφου
CRE

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου:

Οι γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου, σύμφωνα με το άρθρο 170 του Κανονισμού, καταχωρίζονται στα Πλήρη Πρακτικά της παρούσας συνεδρίασης.

Προφορικές αιτιολογήσεις ψήφου:

Παρεμβαίνει Jean-Pierre Audy.

Έκθεση Sergio Paolo Francesco Silvestris - A7-0112/2014
Guido Milana, Ewald Stadler, Dubravka Šuica, Christa Klaß, Zofija Mazej Kukovič, Peter Jahr, Angelika Werthmann, Rareş-Lucian Niculescu, Biljana Borzan, Anna Záborská, Albert Deß και Marino Baldini

Έκθεση Burkhard Balz - A7-0077/2012
Dubravka Šuica, Anna Záborská, Daniel Hannan και Syed Kamall

Έκθεση Mojca Kleva Kekuš και Timothy Kirkhope - A7-0140/2014
Dubravka Šuica και Guido Milana

Έκθεση Krišjānis Kariņš και Judith Sargentini - A7-0150/2014
Nikola Vuljanić, Charles Tannock, Anna Záborská, Oleg Valjalo, Andrej Plenković, Daniel Hannan και Tarja Cronberg

Έκθεση Ivailo Kalfin - A7-0392/2013
Dubravka Šuica και Daniel Hannan

Έκθεση Sandrine Bélier - A7-0263/2013
Dubravka Šuica, Cristina Gutiérrez-Cortines και Andrej Plenković

Έκθεση Werner Kuhn - A7-0210/2013
Ismail Ertug, Biljana Borzan, Petri Sarvamaa, Jim Higgins και Giommaria Uggias

Έκθεση Vilja Savisaar-Toomast - A7-0199/2013
Marino Baldini, Jim Higgins, Andrej Plenković και Joseph Cuschieri

Έκθεση Olga Sehnalová - A7-0207/2013
Ismail Ertug και Jim Higgins

Έκθεση Marian-Jean Marinescu - A7-0137/2014
Ingeborg Gräßle, Dubravka Šuica και Davor Ivo Stier

Έκθεση Inês Cristina Zuber - A7-0073/2014
Guido Milana, Mario Pirillo, Ewald Stadler, Angelika Werthmann, Anna Záborská, Andrej Plenković, Krisztina Morvai και Licia Ronzulli

Έκθεση Sven Giegold - A7-0133/2014
Francesco De Angelis

Έκθεση Jarosław Leszek Wałęsa - A7-0131/2014
Davor Ivo Stier, Seán Kelly, Anna Záborská και Krisztina Morvai

Έκθεση Anthea McIntyre - A7-0048/2014
Guido Milana, Mario Pirillo, Rareş-Lucian Niculescu και Seán Kelly

Έκθεση Véronique De Keyser - A7-0100/2014
Guido Milana, Sandra Petrović Jakovina, Angelika Werthmann και Anna Záborská

Έκθεση Ana Gomes - A7-0125/2014
Ewald Stadler.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου