Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2012/0011(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0402/2013

Συζήτηση :

PV 11/03/2014 - 13
CRE 11/03/2014 - 13
PV 13/04/2016 - 15
CRE 13/04/2016 - 15

Ψηφοφορία :

PV 12/03/2014 - 8.5
CRE 12/03/2014 - 8.5
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2014)0212

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 11 Μαρτίου 2014 - Στρασβούργο

13. Προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ***I - Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για το σκοπό της πρόληψης του εγκλήματος ***I (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (γενικός κανονισμός για την προστασία δεδομένων) [COM(2012)0011 - C7-0025/2012 - 2012/0011(COD)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Jan Philipp Albrecht (A7-0402/2013)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από αρμόδιες αρχές για τους σκοπούς της πρόληψης, διερεύνησης, ανίχνευσης ή δίωξης ποινικών αδικημάτων ή της εκτέλεσης ποινικών κυρώσεων, και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών [COM(2012)0010 - C7-0024/2012 - 2012/0010(COD)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Δημήτριος Δρούτσας (A7-0403/2013)

Οι Jan Philipp Albrecht και Δημήτριος Δρούτσας παρουσιάζουν τις εκθέσεις τους.

Παρεμβαίνουν οι Δημήτριος Κούρκουλας (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) και Viviane Reding (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Nadja Hirsch (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής EMPL), Seán Kelly (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής ITRE), Lara Comi (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής IMCO), Marielle Gallo (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής JURI), Axel Voss (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής JURI), Kinga Gál, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Sylvie Guillaume, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Sarah Ludford, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Judith Sargentini, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Silvia-Adriana Ţicău, Timothy Kirkhope, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Cornelia Ernst, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Auke Zijlstra, μη εγγεγραμμένος, Wim van de Camp, Claude Moraes, Sophia in 't Veld, Carl Schlyter, Vicky Ford, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Sarah Ludford, Carlos Coelho, Juan Fernando López Aguilar, Csaba Sógor, Silvia-Adriana Ţicău, Anna Maria Corazza Bildt, Evelyn Regner και Salvatore Iacolino.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Zbigniew Zaleski, Marc Tarabella, Ruža Tomašić, Franz Obermayr, Silvia Costa και Tonino Picula.

Παρεμβαίνουν οι Viviane Reding, Δημήτριος Κούρκουλας, Δημήτριος Δρούτσας, Jan Philipp Albrecht και Axel Voss, ο τελευταίος για να θέσει ερώτηση με γαλάζια κάρτα στον Δημήτριο Δρούτσα, ο οποίος απαντά.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.5 των Συνοπτικών Πρακτικών της 12.3.2014 και σημείο 8.12 των Συνοπτικών Πρακτικών της 12.3.2014.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου