Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2013/2188(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0139/2014

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0139/2014

Συζήτηση :

PV 11/03/2014 - 14
CRE 11/03/2014 - 14

Ψηφοφορία :

PV 12/03/2014 - 8.23
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2014)0230

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 11 Μαρτίου 2014 - Στρασβούργο

14. Πρόγραμμα παρακολούθησης της Υπηρεσίας Εθνικής Ασφάλειας των Ηνωμένων Πολιτειών, οργανισμοί παρακολούθησης διάφορων κρατών μελών και ο αντίκτυπός τους στα θεμελιώδη δικαιώματα των πολιτών της ΕΕ (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με το πρόγραμμα παρακολούθησης της υπηρεσίας εθνικής ασφάλειας (NSA) των ΗΠΑ, τα όργανα παρακολούθησης σε διάφορα κράτη μέλη και τον αντίκτυπό τους στα θεμελιώδη δικαιώματα των πολιτών της ΕΕ, και με τη διατλαντική συνεργασία στον τομέα της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων [2013/2188(INI)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Claude Moraes (A7-0139/2014)

Ο Claude Moraes παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει ο Δημήτριος Κούρκουλας (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου).

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Edward McMILLAN-SCOTT
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνει η Viviane Reding (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Axel Voss, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Jan Philipp Albrecht, Juan Fernando López Aguilar, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Sophia in 't Veld, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Jan Philipp Albrecht, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Timothy Kirkhope, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Sophia in 't Veld, Cornelia Ernst, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Krisztina Morvai, μη εγγεγραμμένη, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra,ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Jan Philipp Albrecht, Δημήτριος Δρούτσας, Sarah Ludford, Jean Lambert, Christian Engström, για να θέσει ερώτηση με γαλάζια κάρτα στη Sarah Ludford, η οποία απαντά, Mario Borghezio, Monika Hohlmeier, Birgit Sippel, Krisztina Morvai, επί της διεξαγωγής της συζήτησης, Nadja Hirsch, Rui Tavares, Hubert Pirker, Ana Gomes, Ulrike Lunacek, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Hubert Pirker, Hubert Pirker, ο οποίος απαντά επίσης σε δύο ερωτήσεις με γαλάζια κάρτα των Sophia in 't Veld και Krisztina Morvai, Wim van de Camp, Josef Weidenholzer, Yannick Jadot, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Carlos Coelho, Ivo Belet, Eduard Kukan και Andrej Plenković.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Eija-Riitta Korhola, Marc Tarabella, Christian Engström, Nikola Vuljanić, Dimitar Stoyanov και Zbigniew Ziobro.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Άννυ ΠΟΔΗΜΑΤΑ
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Viviane Reding, Δημήτριος Κούρκουλας και Claude Moraes.

Παρεμβαίνει ο Seán Kelly επί της διεξαγωγής των διαδικασιών "catch-the-eye" και υποβολής ερώτησης με γαλάζια κάρτα (Η Πρόεδρος εξηγεί τους λόγους που υπαγόρευσαν τις επιλογές της).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.23 των Συνοπτικών Πρακτικών της 12.3.2014.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου