Назад 
 Напред 
RCVVOTESPVTACRE
Протокол
Вторник, 11 март 2014 г. - Страсбург
 1.Откриване на годишната сесия
 2.Откриване на заседанието
 3.Внесени документи
 4.Разисквания по случаи на нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (обявяване на внесените предложения за резолюции)
 5.Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване и на Европейски орган за ценни книжа и пазари ***I (разискване)
 6.Информация, придружаваща паричните преводи ***I - Предотвратяване на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма ***I (разискване)
 7.Предоставяне на гаранция от ЕС на Европейската инвестиционна банка за загуби по операции по финансиране на инвестиционни проекти извън Съюза ***I (разискване)
 8.Изявление на председателството
 9.Време за гласуване
  
9.1.Статистика за превоза на товари по вътрешни водни пътища (предоставяне на Комисията на делегирани и изпълнителни правомощия) ***I (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
9.2.Статистиката за процедурата при макроикономически дисбаланси ***I (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
9.3.Подновяване на Споразумението за научно и техническо сътрудничество между ЕО и САЩ *** (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
9.4.Протокол от Нагоя относно достъпа до генетични ресурси *** (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
9.5.Мобилизиране на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията — заявление EGF/2013/008 ES/Comunidad Valenciana Textiles, подадено от Испания ***I (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
9.6.Производство и предлагане на пазара на растителен репродуктивен материал (законодателство в областта на растителния репродуктивен материал) ***I (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
9.7.Адаптиране, считано от 1 юли 2011 г. на възнагражданията и пенсиите на длъжностните лица и другите служители на Европейския съюз ***I (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
9.8.Адаптиране, считано от 1 юли 2012 г. на възнагражданията и пенсиите на длъжностните лица и другите служители на Европейския съюз ***I (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
9.9.Споразумение за стабилизиране и асоцииране между Европейските общности и Република Сърбия ***II (гласуване)
  
9.10.Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване и на Европейски орган за ценни книжа и пазари ***I (гласуване)
  
9.11.Информация, придружаваща паричните преводи ***I (гласуване)
  
9.12.Предотвратяване на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма ***I (гласуване)
  
9.13.Предоставяне на гаранция от ЕС на Европейската инвестиционна банка за загуби по операции по финансиране на инвестиционни проекти извън Съюза ***I (гласуване)
  
9.14.Генетични ресурси ***I (окончателно гласуване)
  
9.15.Прегледи за проверка на техническата изправност на моторните превозни средства и техните ремаркета ***I (окончателно гласуване)
  
9.16.Документите за регистрация на превозни средства ***I (окончателно гласуване)
  
9.17.Проверки на търговски превозни средства ***I (окончателно гласуване)
  
9.18.Статистиката за железопътния транспорт ***I (гласуване)
  
9.19.Електронното фактуриране при обществените поръчки ***I (гласуване)
  
9.20.Структура на земеделските стопанства и изследване на земеделските производствени методи ***I (гласуване)
  
9.21.Стоки, получени от преработката на селскостопански продукти ***I (гласуване)
  
9.22.Европейска инвестиционна банка (ЕИБ) - Годишен доклад за 2012 г. (гласуване)
  
9.23.Равенството между жените и мъжете в Европейския съюз - 2012 г. (гласуване)
  
9.24.Преразглеждане на Eвропейската система за финансов надзор (гласуване)
  
9.25.Публичен достъп до документите за периода 2011 - 2013 г. (гласуване)
  
9.26.Дейността на комисията по петиции през 2013 г. (гласуване)
  
9.27.Градинарството (гласуване)
  
9.28.Премахване на изтезанията в световен мащаб (гласуване)
  
9.29.Саудитска Арабия (гласуване)
 10.Обяснениe на вот
 11.Поправки на вот и намерения за гласуване
 12.Одобряване на протокола от предишното заседание
 13.Защита на физическите лица във връзка с обработването на лични данни ***I - Обработване на лични данни за целите на предотвратяването, разследването, разкриването или наказателното преследване на престъпления ***I (разискване)
 14.Програмата за наблюдение на Агенцията за национална сигурност на САЩ, органите за наблюдение в някои държави членки и въздействието върху основните права на гражданите на ЕС (разискване)
 15.Европейска прокуратура (разискване)
 16.Доклад за 2013 г. относно напредъка на Турция (разискване)
 17.Прилагането на Единното европейско небе (преработен текст) ***I - Летища, управление на въздушното движение и аеронавигационно обслужване ***I (разискване)
 18.Пакетните туристически пътувания и комбинираните пътнически услуги с помощта на посредник ***I (разискване)
 19.Флуорсъдържащи парникови газове ***I (разискване)
 20.Свободно движение на работници ***I (разискване)
 21.Дневен ред на следващото заседание
 22.Закриване на заседанието
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК
Протокол (273 kb) Присъствен списък (63 kb)    Резултати от поименно гласуване (3598 kb) 
 
Протокол (217 kb) Присъствен списък (37 kb) Резултати от гласувания (453 kb) Резултати от поименно гласуване (1468 kb) 
 
Протокол (309 kb) Присъствен списък (72 kb) Резултати от гласувания (204 kb) Резултати от поименно гласуване (815 kb) 
Правна информация - Политика за поверителност