Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 11 Μαρτίου 2014 - Στρασβούργο
 1.Έναρξη της ετήσιας συνόδου
 2.Έναρξη της συνεδρίασης
 3.Κατάθεση εγγράφων
 4.Συζητήσεις σχετικά με περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (ανακοίνωση των προτάσεων ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί)
 5.Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων και Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών ***I (συζήτηση)
 6.Πληροφορίες που συνοδεύουν τις μεταφορές χρηματικών ποσών ***I - Πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας ***I (συζήτηση)
 7.Χορήγηση εγγύησης της EE στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για την κάλυψη ζημιών από χρηματοδοτικές δραστηριότητες που υποστηρίζουν επενδυτικά έργα εκτός της Ένωσης ***I (συζήτηση)
 8.Δήλωση της Προεδρίας
 9.Ώρα των ψηφοφοριών
  9.1.Στατιστικές σχετικά με μεταφορές εμπορευμάτων μέσω εσωτερικών πλωτών οδών (αρμοδιότήτες κατ’ εξουσιοδότηση και εκτελεστικές αρμοδιότητες) ***I (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  9.2.Στατιστικές σχετικά με τη διαδικασία μακροοικονομικών ανισορροπιών ***I (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  9.3.Επέκταση της συμφωνίας επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας ΕΚ-ΗΠΑ *** (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  9.4.Πρωτόκολλο της Ναγκόγια για την πρόσβαση στους γενετικούς πόρους *** (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  9.5.Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση - αίτηση EGF/2013/008 ES/Comunidad Valenciana Textiles ***I (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  9.6.Παραγωγή και διαθεσιμότητα φυτικού αναπαραγωγικού υλικού στην αγορά (κανονισμός για το φυτικό αναπαραγωγικό υλικό) ***I (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  9.7.Προσαρμογή, από 1ης Ιουλίου 2011, των αποδοχών και συντάξεων των υπαλλήλων και του λοιπού προσωπικού της Ευρωπαϊκής Ένωσης ***I (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  9.8.Προσαρμογή, από 1ης Ιουλίου 2012, των αποδοχών και συντάξεων των υπαλλήλων και του λοιπού προσωπικού της Ευρωπαϊκής Ένωσης ***I (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  9.9.Συμφωνία σταθεροποίησης και σύνδεσης ΕΚ/Σερβίας ***II (ψηφοφορία)
  9.10.Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων και Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών ***I (ψηφοφορία)
  9.11.Πληροφορίες που συνοδεύουν τις μεταφορές χρηματικών ποσών ***I (ψηφοφορία)
  9.12.Πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας ***I (ψηφοφορία)
  9.13.Χορήγηση εγγύησης της EE στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για την κάλυψη ζημιών από χρηματοδοτικές δραστηριότητες που υποστηρίζουν επενδυτικά έργα εκτός της Ένωσης ***I (ψηφοφορία)
  9.14.Γενετικοί πόροι ***I (τελική ψηφοφορία)
  9.15.Περιοδικός τεχνικός έλεγχος των μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους ***I (τελική ψηφοφορία)
  9.16.Έγγραφα κυκλοφορίας οχημάτων ***I (τελική ψηφοφορία)
  9.17.Κατάσταση των οχημάτων επαγγελματικής χρήσεως ***I (τελική ψηφοφορία)
  9.18.Στατιστικές σχετικά με τις σιδηροδρομικές μεταφορές ***I (ψηφοφορία)
  9.19.Ηλεκτρονική τιμολόγηση στο πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων ***I (ψηφοφορία)
  9.20.Έρευνες για τη διάρθρωση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και έρευνα για τις μεθόδους γεωργικής παραγωγής ***I (ψηφοφορία)
  9.21.Εμπορεύματα που προέρχονται από τη μεταποίηση γεωργικών προϊόντων ***I (ψηφοφορία)
  9.22.Ετήσια έκθεση 2012 για την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ψηφοφορία)
  9.23.Ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών το 2012 (ψηφοφορία)
  9.24.Επανεξέταση του ευρωπαϊκού συστήματος χρηματοπιστωτικής εποπτείας (ψηφοφορία)
  9.25.Πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα κατά τα έτη 2011-2013 (ψηφοφορία)
  9.26.Δραστηριότητες της Επιτροπής Αναφορών για το 2013 (ψηφοφορία)
  9.27.Καλλιέργεια κηπευτικών (ψηφοφορία)
  9.28.Εξάλειψη των βασανιστηρίων στον κόσμο (ψηφοφορία)
  9.29.Σαουδική Αραβία (ψηφοφορία)
 10.Αιτιολογήσεις ψήφου
 11.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 12.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 13.Προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ***I - Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για το σκοπό της πρόληψης του εγκλήματος ***I (συζήτηση)
 14.Πρόγραμμα παρακολούθησης της Υπηρεσίας Εθνικής Ασφάλειας των Ηνωμένων Πολιτειών, οργανισμοί παρακολούθησης διάφορων κρατών μελών και ο αντίκτυπός τους στα θεμελιώδη δικαιώματα των πολιτών της ΕΕ (συζήτηση)
 15.Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (συζήτηση)
 16.Έκθεση προόδου 2013 για την Τουρκία (συζήτηση)
 17.Υλοποίηση του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού ***I - Αεροδρόμια, διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας και υπηρεσίες αεροναυτιλίας ***I (συζήτηση)
 18.Οργανωμένα ταξίδια (ταξιδιωτικά πακέτα) και εξατομικευμένοι ταξιδιωτικοί διακανονισμοί ***I (συζήτηση)
 19.Φθοριούχα αέρια που επιδεινώνουν το φαινόμενο του θερμοκηπίου ***I (συζήτηση)
 20.Ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων ***I (συζήτηση)
 21.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 22.Λήξη της συνεδρίασης
 Κατάσταση παρόντων
Συνοπτικά πρακτικά (274 kb) Κατάσταση παρόντων (63 kb)    Ονομαστικές ψηφοφορίες (3598 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (220 kb) Κατάσταση παρόντων (38 kb) Αποτελέσματα ψηφοφοριών (458 kb) Ονομαστικές ψηφοφορίες (1487 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (305 kb) Κατάσταση παρόντων (73 kb) Αποτελέσματα ψηφοφοριών (207 kb) Ονομαστικές ψηφοφορίες (815 kb) 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου