Vorige 
 Volgende 
NotulenStemmingenHoofdelijke stemmingAangenomen tekstenVolledige verslagen
Notulen
Dinsdag 11 maart 2014 - Straatsburg
 1.Opening van de zitting
 2.Opening van de vergadering
 3.Ingekomen stukken
 4.Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (bekendmaking van de ingediende ontwerpresoluties)
 5.Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen en Europese Autoriteit voor effecten en markten ***I (debat)
 6.Bij geldovermakingen te voegen informatie ***I - Voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme ***I (debat)
 7.EU-garantie voor verliezen van de EIB op financieringsverrichtingen ter ondersteuning van investeringsprojecten buiten de Unie ***I (debat)
 8.Verklaring van de Voorzitter
 9.Stemmingen
  
9.1.Statistiek van het goederenvervoer over de binnenwateren (gedelegeerde en uitvoeringsbevoegdheden) ***I (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  
9.2.Statistieken voor de procedure voor macro-economische onevenwichtigheden ***I (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  
9.3.Verlenging van de Overeenkomst inzake wetenschappelijke en technologische samenwerking EG-Verenigde Staten *** (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  
9.4.Protocol van Nagoya inzake toegang tot genetische hulpbronnen *** (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  
9.5.Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering - aanvraag EGF/2013/008 ES/Textiel Comunidad Valenciana, Spanje ***I (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  
9.6.Productie en op de markt aanbieden van teeltmateriaal (teeltmateriaalwetgeving) ***I (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  
9.7.Bezoldigingen en pensioenen van de ambtenaren en de andere personeelsleden van de Europese Unie (aanpassing, met ingang van 1 juli 2011) ***I (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  
9.8.Bezoldigingen en pensioenen van de ambtenaren en andere personeelsleden van de Europese Unie (aanpassing met ingang van 1 juli 2012) ***I (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  
9.9.Stabilisatie- en Associatie-overeenkomst en interimovereenkomst EU-Servië ***II (stemming)
  
9.10.Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen en Europese Autoriteit voor effecten en markten ***I (stemming)
  
9.11.Bij geldovermakingen te voegen informatie ***I (stemming)
  
9.12.Voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme ***I (stemming)
  
9.13.EU-garantie voor verliezen van de EIB op financieringsverrichtingen ter ondersteuning van investeringsprojecten buiten de Unie ***I (stemming)
  
9.14.Genetische hulpbronnen ***I (eindstemming)
  
9.15.Technische controle van motorvoertuigen en aanhangwagens ***I (eindstemming)
  
9.16.Kentekenbewijzen van motorvoertuigen ***I (eindstemming)
  
9.17.Technische controle langs de weg van bedrijfsvoertuigen ***I (eindstemming)
  
9.18.Statistieken van het spoorvervoer ***I (stemming)
  
9.19.Elektronische facturering bij aanbestedingen ***I (stemming)
  
9.20.Enquêtes naar de structuur van landbouwbedrijven en enquête naar productiemethoden in de landbouw ***I (stemming)
  
9.21.Door verwerking van landbouwproducten verkregen goederen ***I (stemming)
  
9.22.Jaarverslag 2012 van de Europese Investeringsbank (stemming)
  
9.23.Gelijkheid van vrouwen en mannen - 2012 (stemming)
  
9.24.De evaluatie van het Europees systeem voor financieel toezicht (ESFT) (stemming)
  
9.25.Toegang van het publiek tot documenten - 2011-2013 (stemming)
  
9.26.Werkzaamheden van de Commissie verzoekschriften in 2013 (stemming)
  
9.27.Europese tuinbouwsector (stemming)
  
9.28.Het wereldwijd uitbannen van foltering (stemming)
  
9.29.Saoedi-Arabië (stemming)
 10.Stemverklaringen
 11.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 12.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 13.Bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens ***I - Verwerking van persoonsgegevens met het oog op misdaadpreventie ***I (debat)
 14.Het toezichtprogramma van de NSA in de VS, toezichthoudende instanties in verschillende lidstaten en gevolgen voor de grondrechten van EU-burgers (debat)
 15.Europees openbaar ministerie (debat)
 16.Voortgangsverslag over Turkije 2013 (debat)
 17.Tenuitvoerlegging van het gemeenschappelijk Europees luchtruim ***I - Luchtvaartterreinen, luchtverkeersbeheer en luchtvaartnavigatiediensten ***I (debat)
 18.Pakketreizen en geassisteerde reisarrangementen ***I (debat)
 19.Gefluoreerde broeikasgassen ***I (debat)
 20.Vrij verkeer van werknemers ***I (debat)
 21.Agenda van de volgende vergadering
 22.Sluiting van de vergadering
 PRESENTIELIJST
Notulen (238 kb) Presentielijst (63 kb)    Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (3598 kb) 
 
Notulen (166 kb) Presentielijst (37 kb) Stemmingsuitslagen (424 kb) Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (1450 kb) 
 
Notulen (280 kb) Presentielijst (64 kb) Stemmingsuitslagen (176 kb) Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (799 kb) 
Juridische mededeling - Privacybeleid