Показалец 
Протокол
PDF 309kWORD 217k
Вторник, 11 март 2014 г. - Страсбург
1.Откриване на годишната сесия
 2.Откриване на заседанието
 3.Внесени документи
 4.Разисквания по случаи на нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (обявяване на внесените предложения за резолюции)
 5.Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване и на Европейски орган за ценни книжа и пазари ***I (разискване)
 6.Информация, придружаваща паричните преводи ***I - Предотвратяване на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма ***I (разискване)
 7.Предоставяне на гаранция от ЕС на Европейската инвестиционна банка за загуби по операции по финансиране на инвестиционни проекти извън Съюза ***I (разискване)
 8.Изявление на председателството
 9.Време за гласуване
  
9.1.Статистика за превоза на товари по вътрешни водни пътища (предоставяне на Комисията на делегирани и изпълнителни правомощия) ***I (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
9.2.Статистиката за процедурата при макроикономически дисбаланси ***I (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
9.3.Подновяване на Споразумението за научно и техническо сътрудничество между ЕО и САЩ *** (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
9.4.Протокол от Нагоя относно достъпа до генетични ресурси *** (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
9.5.Мобилизиране на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията — заявление EGF/2013/008 ES/Comunidad Valenciana Textiles, подадено от Испания ***I (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
9.6.Производство и предлагане на пазара на растителен репродуктивен материал (законодателство в областта на растителния репродуктивен материал) ***I (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
9.7.Адаптиране, считано от 1 юли 2011 г. на възнагражданията и пенсиите на длъжностните лица и другите служители на Европейския съюз ***I (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
9.8.Адаптиране, считано от 1 юли 2012 г. на възнагражданията и пенсиите на длъжностните лица и другите служители на Европейския съюз ***I (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
9.9.Споразумение за стабилизиране и асоцииране между Европейските общности и Република Сърбия ***II (гласуване)
  
9.10.Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване и на Европейски орган за ценни книжа и пазари ***I (гласуване)
  
9.11.Информация, придружаваща паричните преводи ***I (гласуване)
  
9.12.Предотвратяване на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма ***I (гласуване)
  
9.13.Предоставяне на гаранция от ЕС на Европейската инвестиционна банка за загуби по операции по финансиране на инвестиционни проекти извън Съюза ***I (гласуване)
  
9.14.Генетични ресурси ***I (окончателно гласуване)
  
9.15.Прегледи за проверка на техническата изправност на моторните превозни средства и техните ремаркета ***I (окончателно гласуване)
  
9.16.Документите за регистрация на превозни средства ***I (окончателно гласуване)
  
9.17.Проверки на търговски превозни средства ***I (окончателно гласуване)
  
9.18.Статистиката за железопътния транспорт ***I (гласуване)
  
9.19.Електронното фактуриране при обществените поръчки ***I (гласуване)
  
9.20.Структура на земеделските стопанства и изследване на земеделските производствени методи ***I (гласуване)
  
9.21.Стоки, получени от преработката на селскостопански продукти ***I (гласуване)
  
9.22.Европейска инвестиционна банка (ЕИБ) - Годишен доклад за 2012 г. (гласуване)
  
9.23.Равенството между жените и мъжете в Европейския съюз - 2012 г. (гласуване)
  
9.24.Преразглеждане на Eвропейската система за финансов надзор (гласуване)
  
9.25.Публичен достъп до документите за периода 2011 - 2013 г. (гласуване)
  
9.26.Дейността на комисията по петиции през 2013 г. (гласуване)
  
9.27.Градинарството (гласуване)
  
9.28.Премахване на изтезанията в световен мащаб (гласуване)
  
9.29.Саудитска Арабия (гласуване)
 10.Обяснениe на вот
 11.Поправки на вот и намерения за гласуване
 12.Одобряване на протокола от предишното заседание
 13.Защита на физическите лица във връзка с обработването на лични данни ***I - Обработване на лични данни за целите на предотвратяването, разследването, разкриването или наказателното преследване на престъпления ***I (разискване)
 14.Програмата за наблюдение на Агенцията за национална сигурност на САЩ, органите за наблюдение в някои държави членки и въздействието върху основните права на гражданите на ЕС (разискване)
 15.Европейска прокуратура (разискване)
 16.Доклад за 2013 г. относно напредъка на Турция (разискване)
 17.Прилагането на Единното европейско небе (преработен текст) ***I - Летища, управление на въздушното движение и аеронавигационно обслужване ***I (разискване)
 18.Пакетните туристически пътувания и комбинираните пътнически услуги с помощта на посредник ***I (разискване)
 19.Флуорсъдържащи парникови газове ***I (разискване)
 20.Свободно движение на работници ***I (разискване)
 21.Дневен ред на следващото заседание
 22.Закриване на заседанието
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Oldřich VLASÁK
Заместник-председател

1. Откриване на годишната сесия

В съответствие с член 229, алинея първа от Договора за функциониране на Европейския съюз и член 134 2 от Правилника за дейността, сесия 2014-2015 на Европейския парламент е открита.


2. Откриване на заседанието

Заседанието беше открито в 8.30 ч.


3. Внесени документи

Следните документи бяха внесени от парламентарни комисии:

- ***I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за адаптиране, считано от 1 юли 2012 г., на възнагражденията и пенсиите на длъжностните лица и другите служители на Европейския съюз и на корекционните коефициенти, прилагани по отношение на тях (COM(2013)0896 - C7-0460/2013 - 2013/0439(COD)) - JURI - Докладчик: Dagmar Roth-Behrendt (A7-0164/2014)

- ***I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за адаптиране, считано от 1 юли 2011 г., на възнагражденията и пенсиите на длъжностните лица и другите служители на Европейския съюз и на корекционните коефициенти, прилагани по отношение на тях (COM(2013)0895 - C7-0459/2013 - 2013/0438(COD)) - JURI - Докладчик: Dagmar Roth-Behrendt (A7-0165/2014)


4. Разисквания по случаи на нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (обявяване на внесените предложения за резолюции)

Долупосочените членове на Парламента или политически групи са внесли искания за провеждането на такива разисквания на основание член 122 от Правилника за дейността по следните предложения за резолюции:

I.   Русия: присъди над демонстрантите, участвали в събитията на площад "Болотная" (2014/2628(RSP))

- Véronique De Keyser, Ana Gomes, Libor Rouček, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Joanna Senyszyn, Mitro Repo и Marc Tarabella, от името на групата S&D, относно Русия: присъди над демонстрантите, участвали в събитията на площад "Болотная" (B7-0245/2014);

- Kristiina Ojuland, Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Louis Michel, Leonidas Donskis, Sarah Ludford, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Robert Rochefort, Izaskun Bilbao Barandica, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen и Phil Bennion, от името на групата ALDE, относно Русия: присъди над демонстрантите, участвали в събитията на площад "Болотная" (B7-0246/2014);

- Werner Schulz, Barbara Lochbihler, Raül Romeva i Rueda, Ulrike Lunacek и Iñaki Irazabalbeitia Fernández, относно Русия: присъди над демонстрантите, участвали в събитията на площад "Болотная" (B7-0247/2014);

- Charles Tannock, Marek Henryk Migalski, Geoffrey Van Orden, Adam Bielan, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba и Ryszard Czarnecki, от името на групата ECR, относно Русия: присъди над демонстрантите, участвали в събитията на площад "Болотная" (B7-0248/2014);

- Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Elena Băsescu, Monica Luisa Macovei, Eduard Kukan, Inese Vaidere, Philippe Boulland, Jean Roatta, Roberta Angelilli, Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Sari Essayah, Krzysztof Lisek, Davor Ivo Stier, Jarosław Leszek Wałęsa и Dubravka Šuica, от името на групата PPE, относно Русия: присъди над демонстрантите, участвали в събитията на площад "Болотная" (B7-0249/2014);

- Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Alda Sousa и Marisa Matias, от името на групата GUE/NGL, относно Русия: присъди над демонстрантите, участвали в събитията на площад "Болотная" (B7-0250/2014).

II.   Започване на консултации за изключване на Уганда и Нигерия от споразумението в Котону с оглед на приетото неотдавна законодателство, в което хомосексуалността се счита за престъпление (2014/2634(RSP))

- Charles Tannock, от името на групата ECR, относно Започване на консултации за изключване на Уганда и Нигерия от споразумението в Котону с оглед на приетото неотдавна законодателство, в което хомосексуалността се счита за престъпление (B7-0251/2014);

- Ulrike Lunacek, Barbara Lochbihler, Judith Sargentini и Jean Lambert, от името на групата Verts/ALE, относно Започване на консултации за изключване на Уганда и Нигерия от споразумението в Котону с оглед на приетото неотдавна законодателство, в което хомосексуалността се счита за престъпление (B7-0252/2014);

- Véronique De Keyser, Joanna Senyszyn, Tonino Picula, Tanja Fajon, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mitro Repo, María Muñiz De Urquiza, Richard Howitt, Ana Gomes, Michael Cashman, Liisa Jaakonsaari, Pino Arlacchi, Marc Tarabella и Gianni Pittella, от името на групата S&D, относно Започване на консултации за изключване на Уганда и Нигерия от споразумението в Котону с оглед на приетото неотдавна законодателство, в което хомосексуалността се счита за престъпление (B7-0253/2014);

- Marietje Schaake, Sarah Ludford, Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells, Angelika Werthmann, Leonidas Donskis, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Kristiina Ojuland, Izaskun Bilbao Barandica и Phil Bennion, от името на групата ALDE, относно Започване на консултации за изключване на Уганда и Нигерия от споразумението в Котону с оглед на приетото неотдавна законодателство, в което хомосексуалността се счита за престъпление (B7-0255/2014);

- Мария Габриел, Gay Mitchell, Tunne Kelam, Cristian Dan Preda, Elena Băsescu, Monica Luisa Macovei, Philippe Boulland, Jean Roatta, Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah и Dubravka Šuica, от името на групата PPE, относно Започване на консултации за изключване на Уганда и Нигерия от споразумението в Котону с оглед на приетото неотдавна законодателство, в което хомосексуалността се счита за престъпление (B7-0257/2014);

- Mikael Gustafsson, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Paul Murphy, Alda Sousa, Marisa Matias, Younous Omarjee и Cornelia Ernst, от името на групата GUE/NGL, относно Започване на консултации за изключване на Уганда и Нигерия от споразумението в Котону с оглед на приетото неотдавна законодателство, в което хомосексуалността се счита за престъпление (B7-0258/2014).

III.   Сигурност и трафик на хора в Синай (2014/2630(RSP))

- Charles Tannock, Geoffrey Van Orden и Adam Bielan, от името на групата ECR, относно Сигурност и трафик на хора в Синай (B7-0254/2014);

- Véronique De Keyser, Saïd El Khadraoui, Ana Gomes, Richard Howitt, María Muñiz De Urquiza, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Joanna Senyszyn, Liisa Jaakonsaari, Mitro Repo и Marc Tarabella, от името на групата S&D, относно Сигурност и трафик на хора в Синай (B7-0256/2014);

- Olle Schmidt, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells, Angelika Werthmann, Robert Rochefort, Ivo Vajgl, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Kristiina Ojuland, Hannu Takkula и Phil Bennion, от името на групата ALDE, относно Сигурност и трафик на хора в Синай (B7-0259/2014);

- Judith Sargentini, Raül Romeva i Rueda, Iñaki Irazabalbeitia Fernández, Jean Lambert, Barbara Lochbihler и Nicole Kiil-Nielsen, от името на групата Verts/ALE, относно Сигурност и трафик на хора в Синай (B7-0260/2014);

- Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Elena Băsescu, Monica Luisa Macovei, Eduard Kukan, Мария Габриел, Philippe Boulland, Jean Roatta, Roberta Angelilli, Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Sari Essayah, Krzysztof Lisek, Davor Ivo Stier и Jarosław Leszek Wałęsa, от името на групата PPE, относно Сигурност и трафик на хора в Синай (B7-0261/2014);

- Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin, Inês Cristina Zuber, Willy Meyer, Nikolaos Chountis, Alda Sousa и Marisa Matias, от името на групата GUE/NGL, относно Сигурност и трафик на хора в Синай (B7-0262/2014).

Времето за изказвания се разпределя в съответствие с член 149 от Правилника за дейността.


5. Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване и на Европейски орган за ценни книжа и пазари ***I (разискване)

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2003/71/ЕО и Директива 2009/138/ЕО във връзка с правомощията на Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване и на Европейския орган за ценни книжа и пазари [COM(2011)0008 - C7-0027/2011 - 2011/0006(COD)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Burkhard Balz (A7-0077/2012)

Burkhard Balz представи доклада.

Изказа се Tonio Borg (член на Комисията).

Изказаха се: Peter Skinner, от името на групата S&D, Sylvie Goulard, от името на групата ALDE, Sven Giegold, от името на групата Verts/ALE, Nikola Vuljanić, от името на групата GUE/NGL, Francisco Sosa Wagner, независим член на ЕП, Sirpa Pietikäinen и Ildikó Gáll-Pelcz.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Sergio Gaetano Cofferati и Ivana Maletić.

Изказаха се: Tonio Borg и Burkhard Balz.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 9.10 от протокола от 11.3.2014.


6. Информация, придружаваща паричните преводи ***I - Предотвратяване на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма ***I (разискване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно информация, придружаваща паричните преводи [COM(2013)0044 - C7-0034/2013 - 2013/0024(COD)] - Комисия по икономически и парични въпроси - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчици: Mojca Kleva Kekuš и Timothy Kirkhope (A7-0140/2014)

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма [COM(2013)0045 - C7-0032/2013 - 2013/0025(COD)] - Комисия по икономически и парични въпроси - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчици: Krišjānis Kariņš и Judith Sargentini (A7-0150/2014)

Krišjānis Kariņš, Peter Simon (заместващ докладчика Mojca Kleva Kekuš), Judith Sargentini и Timothy Kirkhope представиха своите доклади.

Изказа се Tonio Borg (член на Комисията).

Изказаха се: Bill Newton Dunn (докладчик по становището на комисията DEVE), Antonio López-Istúriz White (докладчик по становището на комисията JURI), Peter Simon, от името на групата S&D, Sylvie Goulard, от името на групата ALDE, Ruža Tomašić, от името на групата ECR, Kyriacos Triantaphyllides, от името на групата GUE/NGL, Diane Dodds, независим член на ЕП, Rui Tavares, Sławomir Nitras, Emine Bozkurt, Nils Torvalds, Sven Giegold, Willy Meyer, Sampo Terho, Frank Engel, Arlene McCarthy и Graham Watson.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Заместник-председател

Изказаха се: Слави Бинев, Ildikó Gáll-Pelcz, Sylvie Guillaume, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Saïd El Khadraoui, Markus Ferber, който/която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Paul Rübig, Claude Moraes, Emer Costello, Zbigniew Ziobro и James Nicholson.

Изказа се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“) Jaroslav Paška.

Изказаха се: Tonio Borg, Timothy Kirkhope, Krišjānis Kariņš и Judith Sargentini.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 9.11 от протокола от 11.3.2014 и точка 9.12 от протокола от 11.3.2014.

°
° ° °

Председателят приветства с добре дошли група млади социалисти от провинция Сиудад Реал.


7. Предоставяне на гаранция от ЕС на Европейската инвестиционна банка за загуби по операции по финансиране на инвестиционни проекти извън Съюза ***I (разискване)

Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за предоставяне на гаранция от ЕС на Европейската инвестиционна банка за загуби по операции по финансиране на инвестиционни проекти извън Съюза [COM(2013)0293 - C7-0145/2013 - 2013/0152(COD)] - Комисия по бюджети. Докладчик: Ивайло Калфин (A7-0392/2013)

Göran Färm, заместващ докладчика, представи доклада.

Изказа се Tonio Borg (член на Комисията).

Изказаха се: Jacek Protasiewicz (докладчик по становището на комисията AFET), Hans-Peter Martin (докладчик по становището на комисията ECON), Andrej Plenković, от името на групата PPE, Claudette Abela Baldacchino, от името на групата S&D, Jan Mulder, от името на групата ALDE, Helga Trüpel, от името на групата Verts/ALE, Nikola Vuljanić, от името на групата GUE/NGL, Claudio Morganti, от името на групата EFD, Andreas Mölzer, независим член на ЕП, и Oleg Valjalo.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Ivana Maletić и Andrew Henry William Brons.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Edward McMILLAN-SCOTT
Заместник-председател

Изказа се Paul Rübig.

Изказаха се: Tonio Borg и Göran Färm.

Изказа се Paul Rübig относно организацията на разискванията.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 9.3 от протокола от 11.3.2014.

(Заседанието, прекъснато в 11.15 ч , в очакване на времето за гласуване, бе възобновено в 12.00 ч)


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Martin SCHULZ
Председател

8. Изявление на председателството

Председателят прави изявление по случай отбелязването на десетата годишнина от атентатите в Мадрид и Европейския ден на жертвите на тероризма.

Парламентът запази едноминутно мълчание.

°
° ° °

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Roberta ANGELILLI
Заместник-председател

Изказаха се: Димитър Стоянов, Anna Maria Corazza Bildt, Potito Salatto и Zbigniew Zaleski.


9. Време за гласуване

Подробните резултати от гласуванията (изменения, гласувания поотделно, разделни гласувания и др.) се съдържат в приложение „Резултати от гласувания“ към протокола.

Резултатите от поименното гласуване, в приложението към протокола, са на разположение единствено в електронен вид и с тях може да се направи справка на сайта Europarl.


9.1. Статистика за превоза на товари по вътрешни водни пътища (предоставяне на Комисията на делегирани и изпълнителни правомощия) ***I (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1365/2006 относно статистиката за превоза на товари по вътрешни водни пътища по отношение на предоставянето на Комисията на делегирани и изпълнителни правомощия за приемането на определени мерки [COM(2013)0484 - C7-0205/2013 - 2013/0226(COD)] - Комисия по транспорт и туризъм. Докладчик: Eva Lichtenberger (A7-0003/2014)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 1)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА, ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ИЗМЕНЕНИЯ и ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P7_TA(2014)0180)


9.2. Статистиката за процедурата при макроикономически дисбаланси ***I (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно относно предоставянето и качеството на статистиката за процедурата при макроикономически дисбаланси [COM(2013)0342 - C7-0162/2013 - 2013/0181(COD)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Derk Jan Eppink (A7-0143/2014)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 2)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ИЗМЕНЕНИЯ

одобрено във вида, в който е изменено (P7_TA(2014)0181)

Изказвания

Derk Jan Eppink (докладчик) предлага, в съответствие с член 57, параграф 2 от Правилника за дейността, връщането на доклада за повтоно разглеждане в комисия.

Парламентът одобрява искането.

Ето защо въпросът е върнат за преразглеждане в компетентната комисия.


9.3. Подновяване на Споразумението за научно и техническо сътрудничество между ЕО и САЩ *** (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)

Препоръка относно предложението за решение на Съвета относно подновяването на Споразумението за научно и техническо сътрудничество между Европейската общност и правителството на Съединените американски щати [15854/2013 - C7-0462/2013 - 2013/0351(NLE)] - Комисия по промишленост, изследвания и енергетика. Докладчик: Amalia Sartori (A7-0126/2014)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 3)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P7_TA(2014)0182)

Парламентът дава съгласието си за подновяването на споразумението.


9.4. Протокол от Нагоя относно достъпа до генетични ресурси *** (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)

Препоръка относно проекторешението на Съвета за сключване, от името на Европейския съюз, на Протокола от Нагоя за достъпа до генетични ресурси и справедливата и равноправна подялба на ползите, произтичащи от тяхното използване, към Конвенцията за биологичното разнообразие [06852/2013 - C7-0005/2014 - 2012/0279(NLE)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Sandrine Bélier (A7-0061/2014)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 4)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P7_TA(2014)0183)

Парламентът дава съгласието си за сключване на протокола.


9.5. Мобилизиране на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията — заявление EGF/2013/008 ES/Comunidad Valenciana Textiles, подадено от Испания ***I (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизиране на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията в съответствие с точка 13 от Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление (заявление EGF/2013/008 ES/Comunidad Valenciana textiles, подадено от Испания) [COM(2014)0045 - C7-0019/2014 - 2014/2013(BUD)] - Комисия по бюджети. Докладчик: Frédéric Daerden (A7-0158/2014)

(Квалифицирано мнозинство и три пети от подадените гласове)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 5)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P7_TA(2014)0184)


9.6. Производство и предлагане на пазара на растителен репродуктивен материал (законодателство в областта на растителния репродуктивен материал) ***I (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно производството и предлагането на пазара на растителен репродуктивен материал (законодателство в областта на растителния репродуктивен материал) [COM(2013)0262 - C7-0121/2013 - 2013/0137(COD)] - Комисия по земеделие и развитие на селските райони. Докладчик: Sergio Paolo Francesco Silvestris (A7-0112/2014)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 6)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

отхвърля се

След като Комисията бе приканена, в съответствие с член 56, параграф 1 от Правилника за дейността, да оттегли свието предложение, Кристалина Георгиева (член на Комисията) заяви, че Комиси не възнамерява да направи това.

Изказа се Paolo De Castro, председател на комисията AGRI, за да поиска гласуване по проекта за законодателна резолюция, в съответствие с член 56, параграф 3 от Правилника за дейността. Това искане бе прието с поименно гласуване (574 „за“, 90 „против“, 10 „въздържали се“).

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2014)0185)

Изказвания

Kriton Arsenis, след гласуването.


9.7. Адаптиране, считано от 1 юли 2011 г. на възнагражданията и пенсиите на длъжностните лица и другите служители на Европейския съюз ***I (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за адаптиране, считано от 1 юли 2011 г., на възнагражденията и пенсиите на длъжностните лица и другите служители на Европейския съюз и на корекционните коефициенти, прилагани по отношение на тях [COM(2013)0895 - C7-0459/2013 - 2013/0438(COD)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Dagmar Roth-Behrendt (A7-0165/2014)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 7)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА, ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ИЗМЕНЕНИЯ и ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P7_TA(2014)0186)


9.8. Адаптиране, считано от 1 юли 2012 г. на възнагражданията и пенсиите на длъжностните лица и другите служители на Европейския съюз ***I (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за адаптиране, считано от 1 юли 2012 г., на възнагражденията и пенсиите на длъжностните лица и другите служители на Европейския съюз и на корекционните коефициенти, прилагани по отношение на тях [COM(2013)0896 - C7-0460/2013 - 2013/0439(COD)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Dagmar Roth-Behrendt (A7-0164/2014)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 8)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА, ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ИЗМЕНЕНИЯ и ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P7_TA(2014)0187)


9.9. Споразумение за стабилизиране и асоцииране между Европейските общности и Република Сърбия ***II (гласуване)

Препоръка за второ четене на позицията на Съвета, приета на първо четене, с оглед на приемане на регламент на Европейския парламент и на Съвета относно някои процедури за прилагане на Споразумението за стабилизиране и асоцииране между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Република Сърбия, от друга страна [17930/1/2013 - C7-0028/2014 - 2011/0465(COD)] - Комисия по международна търговия. Докладчик: Iuliu Winkler (A7-0116/2014)

(Квалифицирано мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 9)

ПОЗИЦИЯ НА СЪВЕТА

обявено за одобрено (P7_TA(2014)0188)


9.10. Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване и на Европейски орган за ценни книжа и пазари ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2003/71/ЕО и Директива 2009/138/ЕО във връзка с правомощията на Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване и на Европейския орган за ценни книжа и пазари [COM(2011)0008 - C7-0027/2011 - 2011/0006(COD)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Burkhard Balz (A7-0077/2012)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 10)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

одобрено във вида, в който е изменено (P7_TA(2014)0189)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2014)0189)


9.11. Информация, придружаваща паричните преводи ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно информация, придружаваща паричните преводи [COM(2013)0044 - C7-0034/2013 - 2013/0024(COD)] - Комисия по икономически и парични въпроси - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчици: Mojca Kleva Kekuš и Timothy Kirkhope (A7-0140/2014)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 11)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

одобрено във вида, в който е изменено (P7_TA(2014)0190)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2014)0190)


9.12. Предотвратяване на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма [COM(2013)0045 - C7-0032/2013 - 2013/0025(COD)] - Комисия по икономически и парични въпроси - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчици: Krišjānis Kariņš и Judith Sargentini (A7-0150/2014)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 12)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

одобрено във вида, в който е изменено (P7_TA(2014)0191)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2014)0191)


9.13. Предоставяне на гаранция от ЕС на Европейската инвестиционна банка за загуби по операции по финансиране на инвестиционни проекти извън Съюза ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за предоставяне на гаранция от ЕС на Европейската инвестиционна банка за загуби по операции по финансиране на инвестиционни проекти извън Съюза [COM(2013)0293 - C7-0145/2013 - 2013/0152(COD)] - Комисия по бюджети. Докладчик: Ивайло Калфин (A7-0392/2013)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 13)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

одобрено във вида, в който е изменено (P7_TA(2014)0192)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2014)0192)


9.14. Генетични ресурси ***I (окончателно гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно достъпа до генетични ресурси и за справедливо и равноправно споделяне на ползите, произтичащи от тяхното използване в ЕС [COM(2012)0576 - C7-0322/2012 - 2012/0278(COD)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Sandrine Bélier (A7-0263/2013)

Разискването се състоя на 11 септември 2013 (точка 16 от протокола от 11.9.2013).

Гласуването по проекта на законодателна резолюция бе отложено за 12 септември 2013 г. (точка 13.6 от протокола от 12.9.2013).

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 14)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЕ

одобрено във вида, в който е изменено (P7_TA(2014)0193)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2014)0193)

Изказвания

Sandrine Bélier (Докладчик), преди гласуването.


9.15. Прегледи за проверка на техническата изправност на моторните превозни средства и техните ремаркета ***I (окончателно гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно периодични прегледи за проверка на техническата изправност на моторните превозни средства и техните ремаркета и за отмяна на Директива 2009/40/ЕО [COM(2012)0380 - C7-0186/2012 - 2012/0184(COD)] - Комисия по транспорт и туризъм. Докладчик: Werner Kuhn (A7-0210/2013)

Разискването се състоя на 1 юли 2013 г. (точка 16 от протокола от 1.7.2013 г).

Гласуването по проекта на законодателна резолюция бе отложено за 2 юли 2013 г. (точка 9.10 от протокола от 2.7.2013)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 15)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЕ

одобрено във вида, в който е изменено (P7_TA(2014)0194)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2014)0194)

Изказвания

Werner Kuhn (докладчик), преди гласуването.


9.16. Документите за регистрация на превозни средства ***I (окончателно гласуване)

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 1999/37/ЕО относно документите за регистрация на превозни средства [COM(2012)0381 - C7-0187/2012 - 2012/0185(COD)] - Комисия по транспорт и туризъм. Докладчик: Vilja Savisaar-Toomast (A7-0199/2013)

Разискването се състоя на 1 юли 2013 г. (точка 16 от протокола от 1.7.2013 г).

Гласуването по проекта на законодателна резолюция бе отложено за 2 юли 2013 г. (точка 9.8 от протокола от 2.7.2013).

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 16)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЕ

одобрено във вида, в който е изменено (P7_TA(2014)0195)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2014)0195)


9.17. Проверки на търговски превозни средства ***I (окончателно гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно крайпътната техническа проверка на изправността на търговски превозни средства, движещи се на територията на Съюза, и за отмяна на Директива 2000/30/ЕО [COM(2012)0382 - C7-0188/2012 - 2012/0186(COD)] - Комисия по транспорт и туризъм. Докладчик: Olga Sehnalová (A7-0207/2013)

Разискването се състоя на 1 юли 2013 г. (точка 16 от протокола от 1.7.2013 г).

Гласуването по проекта на законодателна резолюция бе отложено за 2 юли 2013 г. (точка 9.9 от протокола от 2.7.2013).

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 17)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЕ

одобрено във вида, в който е изменено (P7_TA(2014)0196)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2014)0196)


9.18. Статистиката за железопътния транспорт ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 91/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2002 година относно статистиката за железопътния транспорт по отношение на събирането на данни за товарите, пътниците и произшествията [COM(2013)0611 - C7-0249/2013 - 2013/0297(COD)] - Комисия по транспорт и туризъм. Докладчик: Michael Cramer (A7-0002/2014)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 18)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

одобрено във вида, в който е изменено (P7_TA(2014)0197)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2014)0197)


9.19. Електронното фактуриране при обществените поръчки ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно електронното фактуриране при обществените поръчки [COM(2013)0449 - C7-0208/2013 - 2013/0213(COD)] - Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите. Докладчик: Birgit Collin-Langen (A7-0004/2014)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 19)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

одобрено във вида, в който е изменено (P7_TA(2014)0198)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2014)0198)


9.20. Структура на земеделските стопанства и изследване на земеделските производствени методи ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1166/2008 относно изследванията на структурата на земеделските стопанства и изследването на земеделските производствени методи във връзка с финансовата рамка за периода 2014 – 2018 г. [COM(2013)0757 - C7-0390/2013 - 2013/0367(COD)] - Комисия по земеделие и развитие на селските райони. Докладчик: Paolo De Castro (A7-0111/2014)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 20)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЕ

одобрено във вида, в който е изменено (P7_TA(2014)0199)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2014)0199)


9.21. Стоки, получени от преработката на селскостопански продукти ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на търговския режим, приложим за някои стоки, получени от преработката на селскостопански продукти [COM(2013)0106 - C7-0048/2013 - 2013/0063(COD)] - Комисия по земеделие и развитие на селските райони. Докладчик: Paolo De Castro (A7-0260/2013)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 21)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

одобрено във вида, в който е изменено (P7_TA(2014)0200)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2014)0200)


9.22. Европейска инвестиционна банка (ЕИБ) - Годишен доклад за 2012 г. (гласуване)

Доклад относно годишния доклад за 2012 г. на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) [2013/2131(INI)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Marian-Jean Marinescu (A7-0137/2014)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 22)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2014)0201)


9.23. Равенството между жените и мъжете в Европейския съюз - 2012 г. (гласуване)

Доклад относно равенството между жените и мъжете в Европейския съюз – 2012 г. [2013/2156(INI)] - Комисия по правата на жените и равенството между половете. Докладчик: Inês Cristina Zuber (A7-0073/2014)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 23)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

отхвърля се

Изказвания

Inês Cristina Zuber (докладчик), преди гласуването.

Michael Cashman и Alexander Graf Lambsdorff, преди гласуването, по параграф 34.

Robert Atkins, преди гласуването, по параграф 45.

Bogusław Sonik, относно гласуването по параграф 45.

Izaskun Bilbao Barandica, Inês Cristina Zuber и Joseph Daul, след гласуването относно резолюцията.


9.24. Преразглеждане на Eвропейската система за финансов надзор (гласуване)

Доклад с препоръки към Комисията относно преразглеждането на Eвропейската система за финансов надзор (ЕСФН) [2013/2166(INL)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Sven Giegold (A7-0133/2014)

(Необходимо е квалифицирано мнозинство за приемането на предложението за резолюция)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 24)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2014)0202)


9.25. Публичен достъп до документите за периода 2011 - 2013 г. (гласуване)

Доклад относно публичния достъп до документи (член 104, параграф 7 от Правилника за дейността) за периода 2011 - 2013 г. [2013/2155(INI)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Sophia in 't Veld (A7-0148/2014)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 25)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2014)0203)


9.26. Дейността на комисията по петиции през 2013 г. (гласуване)

Годишен доклад относно дейността на комисията по петиции през 2013 г. [2014/2008(INI)] - Комисия по петиции. Докладчик: Jarosław Leszek Wałęsa (A7-0131/2014)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 26)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2014)0204)


9.27. Градинарството (гласуване)

Доклад относно бъдещето на европейското градинарство — стратегии за растеж [2013/2100(INI)] - Комисия по земеделие и развитие на селските райони. Докладчик: Anthea McIntyre (A7-0048/2014)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 27)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2014)0205)


9.28. Премахване на изтезанията в световен мащаб (гласуване)

Доклад относно премахване на изтезанията в световен мащаб [2013/2169(INI)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Véronique De Keyser (A7-0100/2014)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 28)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2014)0206)


9.29. Саудитска Арабия (гласуване)

Доклад относно Саудитска Арабия, нейните отношения с ЕС и ролята ѝ в Близкия изток и Северна Африка [2013/2147(INI)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Ana Gomes (A7-0125/2014)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 29)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2014)0207)

Изказвания

Ana Gomes (Докладчик), за да направи устни предложения за изменения по параграфи 22, 42 и съображение Т, които бяха приети.


10. Обяснениe на вот

Писмени обяснения на вот:

Писмените обяснения по смисъла на член 170 от Правилника за дейността се съдържат в пълния стенографски протокол от настоящото заседание.

Устни обяснения на вот:

Изказа се Jean-Pierre Audy.

Доклад Sergio Paolo Francesco Silvestris - A7-0112/2014
Guido Milana, Ewald Stadler, Dubravka Šuica, Christa Klaß, Zofija Mazej Kukovič, Peter Jahr, Angelika Werthmann, Rareş-Lucian Niculescu, Biljana Borzan, Anna Záborská, Albert Deß и Marino Baldini

Доклад Burkhard Balz - A7-0077/2012
Dubravka Šuica, Anna Záborská, Daniel Hannan и Syed Kamall

Доклад Mojca Kleva Kekuš и Timothy Kirkhope - A7-0140/2014
Dubravka Šuica и Guido Milana

Доклад Krišjānis Kariņš и Judith Sargentini - A7-0150/2014
Nikola Vuljanić, Charles Tannock, Anna Záborská, Oleg Valjalo, Andrej Plenković, Daniel Hannan и Tarja Cronberg

Доклад Ивайло Калфин - A7-0392/2013
Dubravka Šuica и Daniel Hannan

Доклад Sandrine Bélier - A7-0263/2013
Dubravka Šuica, Cristina Gutiérrez-Cortines и Andrej Plenković

Доклад Werner Kuhn - A7-0210/2013
Ismail Ertug, Biljana Borzan, Petri Sarvamaa, Jim Higgins и Giommaria Uggias

Доклад Vilja Savisaar-Toomast - A7-0199/2013
Marino Baldini, Jim Higgins, Andrej Plenković и Joseph Cuschieri

Доклад Olga Sehnalová - A7-0207/2013
Ismail Ertug и Jim Higgins

Доклад Marian-Jean Marinescu - A7-0137/2014
Ingeborg Gräßle, Dubravka Šuica и Davor Ivo Stier

Доклад Inês Cristina Zuber - A7-0073/2014
Guido Milana, Mario Pirillo, Ewald Stadler, Angelika Werthmann, Anna Záborská, Andrej Plenković, Krisztina Morvai и Licia Ronzulli

Доклад Sven Giegold - A7-0133/2014
Francesco De Angelis

Доклад Jarosław Leszek Wałęsa - A7-0131/2014
Davor Ivo Stier, Seán Kelly, Anna Záborská и Krisztina Morvai

Доклад Anthea McIntyre - A7-0048/2014
Guido Milana, Mario Pirillo, Rareş-Lucian Niculescu и Seán Kelly

Доклад Véronique De Keyser - A7-0100/2014
Guido Milana, Sandra Petrović Jakovina, Angelika Werthmann и Anna Záborská

Доклад Ana Gomes - A7-0125/2014
Ewald Stadler.


11. Поправки на вот и намерения за гласуване

Поправките на вота и намеренията за гласуване са отразени на интернет страницата „Séance en direct“, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)“, както и в печатната версия на приложението „Резултати от поименните гласувания“.

Електронната версия, която се намира на сайта Europarl, се осъвременява редовно в продължение най-много на две седмици след деня на провеждане на гласуването.

След този срок списъкът на поправките на вота и намеренията за гласуване е окончателен и се предава за превод и публикуване в Официален вестник.


(Заседанието, прекъснато в 14.45 ч, бе възобновено в 15.00 ч)

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Isabelle DURANT
Заместник-председател

12. Одобряване на протокола от предишното заседание

Протоколът от предишното заседание беше одобрен.


13. Защита на физическите лица във връзка с обработването на лични данни ***I - Обработване на лични данни за целите на предотвратяването, разследването, разкриването или наказателното преследване на престъпления ***I (разискване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (общ регламент относно защитата на данните) [COM(2012)0011 - C7-0025/2012 - 2012/0011(COD)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Jan Philipp Albrecht (A7-0402/2013)

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от компетентните органи за целите на предотвратяването, разследването, разкриването или наказателното преследване на престъпления или изпълнението на наказателни санкции и относно свободното движение на такива данни [COM(2012)0010 - C7-0024/2012 - 2012/0010(COD)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Dimitrios Droutsas (A7-0403/2013)

Jan Philipp Albrecht и Dimitrios Droutsas представиха своите доклади.

Изказаха се: Dimitrios Kourkoulas (действащ председател на Съвета) и Viviane Reding (заместник-председател на Комисията).

Изказаха се: Nadja Hirsch (докладчик по становището на комисията EMPL), Seán Kelly (докладчик по становището на комисията ITRE), Lara Comi (докладчик по становището на комисията IMCO), Marielle Gallo (докладчик по становището на комисията JURI), Axel Voss (докладчик по становището на комисията JURI), Kinga Gál, от името на групата PPE, Sylvie Guillaume, от името на групата S&D, Sarah Ludford, от името на групата ALDE, Judith Sargentini, от името на групата Verts/ALE, който/която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Silvia-Adriana Ţicău, Timothy Kirkhope, от името на групата ECR, Cornelia Ernst, от името на групата GUE/NGL, Auke Zijlstra, независим член на ЕП, Wim van de Camp, Claude Moraes, Sophia in 't Veld, Carl Schlyter, Vicky Ford, който/която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Sarah Ludford, Carlos Coelho, Juan Fernando López Aguilar, Csaba Sógor, Silvia-Adriana Ţicău, Anna Maria Corazza Bildt, Evelyn Regner и Salvatore Iacolino.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Zbigniew Zaleski, Marc Tarabella, Ruža Tomašić, Franz Obermayr, Silvia Costa и Tonino Picula.

Изказаха се: Viviane Reding, Dimitrios Kourkoulas, Dimitrios Droutsas, Jan Philipp Albrecht и Axel Voss, последният за да зададе въпрос „синя карта“на Dimitrios Droutsas, който/която отговори.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.5 от протокола от 12.3.2014 и точка 8.12 от протокола от 12.3.2014.


14. Програмата за наблюдение на Агенцията за национална сигурност на САЩ, органите за наблюдение в някои държави членки и въздействието върху основните права на гражданите на ЕС (разискване)

Доклад относно Програмата за наблюдение на Агенцията за национална сигурност на САЩ, органите за наблюдение в някои държави членки и въздействието върху основните права на гражданите на ЕС и върху трансатлантическото сътрудничество в областта на правосъдието и вътрешните работи [2013/2188(INI)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Claude Moraes (A7-0139/2014)

Claude Moraes представи доклада.

Изказа се Dimitrios Kourkoulas (действащ председател на Съвета).

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Edward McMILLAN-SCOTT
Заместник-председател

Изказа се Viviane Reding (заместник-председател на Комисията).

Изказаха се: Axel Voss, от името на групата PPE, който/която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Jan Philipp Albrecht, Juan Fernando López Aguilar, от името на групата S&D, Sophia in 't Veld, от името на групата ALDE, Jan Philipp Albrecht, от името на групата Verts/ALE, Timothy Kirkhope, от името на групата ECR, който/която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Sophia in 't Veld, Cornelia Ernst, от името на групата GUE/NGL, Krisztina Morvai, независим член на ЕП, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra,който/която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Jan Philipp Albrecht, Dimitrios Droutsas, Sarah Ludford, Jean Lambert, Christian Engström, за да зададе въпрос „синя карта“ на Sarah Ludford, който/която отговори, Mario Borghezio, Monika Hohlmeier, Birgit Sippel, Krisztina Morvai, относно провеждането на разискването, Nadja Hirsch, Rui Tavares, Hubert Pirker, Ana Gomes, Ulrike Lunacek, който/която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Hubert Pirker, Hubert Pirker, който/която отговори също така на два въпроса „синя карта“ от Sophia in 't Veld и Krisztina Morvai, Wim van de Camp, Josef Weidenholzer, Yannick Jadot, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Carlos Coelho, Ivo Belet, Eduard Kukan и Andrej Plenković.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Eija-Riitta Korhola, Marc Tarabella, Christian Engström, Nikola Vuljanić, Димитър Стоянов и Zbigniew Ziobro.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Anni PODIMATA
Заместник-председател

Изказаха се: Viviane Reding, Dimitrios Kourkoulas и Claude Moraes.

Изказа се Seán Kelly относно протичането на процедурата с привличане на вниманието и процедурата на задаване на въпрос „синя карта“ (Председателят пояснява причините за своя избор).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.23 от протокола от 12.3.2014.


15. Европейска прокуратура (разискване)

Междинен доклад относно предложението за регламент на Съвета за създаване на Европейска прокуратура [COM(2013)0534 - 2013/0255(APP)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Salvatore Iacolino (A7-0141/2014)

Salvatore Iacolino представи доклада.

Изказа се Viviane Reding (заместник-председател на Комисията).

Изказаха се: Ingeborg Gräßle (докладчик по становището на комисията CONT), Evelyn Regner (докладчик по становището на комисията JURI), Monika Hohlmeier, от името на групата PPE, Birgit Sippel, от името на групата S&D, Renate Weber, от името на групата ALDE, който/която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Zbigniew Ziobro, Jan Philipp Albrecht, от името на групата Verts/ALE, Rina Ronja Kari, от името на групата GUE/NGL, Gerard Batten, от името на групата EFD, Franco Bonanini, независим член на ЕП, Jan Philipp Albrecht, за да зададе въпрос „синя карта“ Rina Ronja Kari, на който тя не можа да орговори, тъй като бе напуснала залата, Axel Voss, Juan Fernando López Aguilar, Слави Бинев, Marco Scurria, Salvatore Caronna, Anna Maria Corazza Bildt, Bogusław Liberadzki и James Nicholson.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Davor Ivo Stier, Ruža Tomašić, Zbigniew Ziobro, Димитър Стоянов и Dubravka Šuica.

Изказаха се: Viviane Reding и Salvatore Iacolino.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.27 от протокола от 12.3.2014.


16. Доклад за 2013 г. относно напредъка на Турция (разискване)

Изявления на Съвета и на Комисията: Доклад за 2013 г. относно напредъка на Турция (2013/2945(RSP))

Dimitrios Kourkoulas (действащ председател на Съвета) и Štefan Füle (член на Комисията) направиха изявления.

Изказаха се: Ria Oomen-Ruijten, от името на групата PPE, Raimon Obiols, от името на групата S&D, Alexander Graf Lambsdorff, от името на групата ALDE, който/която отговори също така на въпрос „синя карта“ от William (The Earl of) Dartmouth, и Franziska Keller, от името на групата Verts/ALE.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Roberta ANGELILLI
Заместник-председател

Изказаха се: Geoffrey Van Orden, от името на групата ECR, който/която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Alexander Graf Lambsdorff, Takis Hadjigeorgiou, от името на групата GUE/NGL, Nikolaos Salavrakos, от името на групата EFD, Laurence J.A.J. Stassen, независим член на ЕП, Krzysztof Lisek, Richard Howitt, Andrew Duff, Bastiaan Belder, Ewald Stadler, Francisco José Millán Mon, Maria Eleni Koppa, William (The Earl of) Dartmouth, Димитър Стоянов, Marietta Giannakou, Sophocles Sophocleous, Слави Бинев, Eleni Theocharous, Emine Bozkurt, Davor Ivo Stier, Andrzej Grzyb и Alojz Peterle.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Eija-Riitta Korhola, Arnaud Danjean, Маруся Любчева, Tonino Picula, Antigoni Papadopoulou, Iñaki Irazabalbeitia Fernández и Ruža Tomašić.

Изказаха се: Štefan Füle и Dimitrios Kourkoulas.

Предложение за резолюция, внесено на основание член 110, параграф 2 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

- Ria Oomen-Ruijten, от името на комисия по външни работи, относно доклада за напредъка на Турция през 2013 г. (2013/2945(RSP)) (B7-0241/2014).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.28 от протокола от 12.3.2014.


17. Прилагането на Единното европейско небе (преработен текст) ***I - Летища, управление на въздушното движение и аеронавигационно обслужване ***I (разискване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за прилагането на Единното европейско небе (преработен текст) [COM(2013)0410 - C7-0171/2013 - 2013/0186(COD)] - Комисия по транспорт и туризъм. Докладчик: Marian-Jean Marinescu (A7-0095/2014)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 216/2008 в областта на летищата, управлението на въздушното движение и аеронавигационното обслужване [COM(2013)0409 - C7-0169/2013 - 2013/0187(COD)] - Комисия по транспорт и туризъм. Докладчик: David-Maria Sassoli (A7-0098/2014)

Marian-Jean Marinescu и David-Maria Sassoli представиха своите доклади.

Изказа се Viviane Reding (заместник-председател на Комисията).

Изказаха се: Dominique Riquet, от името на групата PPE, Spyros Danellis, от името на групата S&D, Phil Bennion, от името на групата ALDE, Eva Lichtenberger, от името на групата Verts/ALE, Jacqueline Foster, от името на групата ECR, Jaromír Kohlíček, от името на групата GUE/NGL, Saïd El Khadraoui, Oldřich Vlasák, Patrick Le Hyaric и Julie Girling.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Erik Bánki и Andreas Schwab.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Alejo VIDAL-QUADRAS
Заместник-председател

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Tonino Picula, João Ferreira, Silvia-Adriana Ţicău и Маруся Любчева.

Изказаха се: Viviane Reding, Marian-Jean Marinescu и David-Maria Sassoli.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.13 от протокола от 12.3.2014 и точка 8.14 от протокола от 12.3.2014.


18. Пакетните туристически пътувания и комбинираните пътнически услуги с помощта на посредник ***I (разискване)

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно пакетните туристически пътувания и комбинираните пътнически услуги с помощта на посредник, за изменение на Регламент (ЕО) № 2006/2004 и Директива 2011/83/ЕС и за отмяна на Директива 90/314/ЕИО на Съвета [COM(2013)0512 - C7-0215/2013 - 2013/0246(COD)] - Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите. Докладчик: Hans-Peter Mayer (A7-0124/2014)

Hans-Peter Mayer представи доклада.

Изказа се Viviane Reding (заместник-председател на Комисията).

Изказаха се: Bogusław Liberadzki (докладчик по становището на комисията TRAN), Andreas Schwab, от името на групата PPE, Sergio Gaetano Cofferati, от името на групата S&D, Toine Manders, от името на групата ALDE, Heide Rühle, от името на групата Verts/ALE, Emma McClarkin, от името на групата ECR, Ildikó Gáll-Pelcz, Catherine Stihler, Jacqueline Foster и Anna Hedh.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Erik Bánki, Davor Ivo Stier, Silvia-Adriana Ţicău и Zofija Mazej Kukovič.

Изказаха се: Viviane Reding и Hans-Peter Mayer.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.15 от протокола от 12.3.2014.


19. Флуорсъдържащи парникови газове ***I (разискване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно флуорсъдържащите парникови газове [COM(2012)0643 - C7-0370/2012 - 2012/0305(COD)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Bas Eickhout (A7-0240/2013)

Bas Eickhout представи доклада.

Изказа се Connie Hedegaard (член на Комисията).

Изказаха се: Erik Bánki, от името на групата PPE, Jo Leinen, от името на групата S&D, Satu Hassi, от името на групата Verts/ALE, Sabine Wils, от името на групата GUE/NGL, Jolanta Emilia Hibner, Andrés Perelló Rodríguez, Zofija Mazej Kukovič, Mario Pirillo и Sophie Auconie.

Изказа се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“) Izaskun Bilbao Barandica.

Изказаха се: Connie Hedegaard и Bas Eickhout, който/която отговори също така на два въпроса „синя карта“ от Derek Roland Clark.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.16 от протокола от 12.3.2014.


20. Свободно движение на работници ***I (разискване)

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно мерки за улесняване на упражняването на правата, предоставени на работниците в контекста на свободното движение на работници [COM(2013)0236 - C7-0114/2013 - 2013/0124(COD)] - Комисия по заетост и социални въпроси. Докладчик: Edit Bauer (A7-0386/2013)

Edit Bauer представи доклада.

Изказа се László Andor (член на Комисията).

Изказаха се: Marije Cornelissen, докладчик по становището на комисията FEMM и от името на групата Verts/ALE, Danuta Jazłowiecka, от името на групата PPE, Ole Christensen, от името на групата S&D, Phil Bennion, от името на групата ALDE, Syed Kamall, от името на групата ECR, Thomas Händel, от името на групата GUE/NGL, Derek Roland Clark, от името на групата EFD, Mike Nattrass, независим член на ЕП, Csaba Sógor, Илияна Малинова Йотова, който/която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Derek Roland Clark, Моника Панайотова, Jutta Steinruck и Derek Roland Clark, вследствие изказването на Илияна Малинова Йотова.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Csaba Sándor Tabajdi и Malika Benarab-Attou.

Изказаха се: László Andor и Edit Bauer.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.17 от протокола от 12.3.2014.


21. Дневен ред на следващото заседание

Дневният ред на следващото заседание беше определен (документ „Дневен ред“ PE 529.495/OJME).


22. Закриване на заседанието

Заседанието беше закрито в 23.20 ч.

Klaus Welle

Roberta Angelilli

генерален секретар

Заместник-председател


ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК

Присъстващи:

Abela Baldacchino, Agnew, Albrecht, Alfonsi, Allam, Alves, Andersdotter, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Angourakis, Antonescu, Arias Echeverría, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldini, Balz, Balzani, Bánki, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Bertot, Besset, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Бинев, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonanini, Bonsignore, Borghezio, Борисов, Borys, Borzan, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Bratkowski, Breyer, Brok, Brons, Brzobohatá, Bullmann, Bušić, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correa Zamora, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Cramer, Creutzmann, Cronberg, Crowley, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Castro, De Keyser, Delli, Delvaux, De Martini, Demesmaeker, De Mita, de Sarnez, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Flasarová, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Frigo, Габриел, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Griesbeck, Griffin, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Helmer, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Hughes, Хюсменова, Iacolino, Ibrisagic, Илчев, Imbrasas, in 't Veld, Йотова, Iovine, Irazabalbeitia Fernández, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Joly, de Jong, Jordan, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Калфин, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, van der Kammen, Kammerevert, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Kastler, Казак, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Кирилов, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Ковачев, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Langen, Larsen-Jensen, La Via, Le Brun, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, Любчева, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Maletić, Малинов, Manders, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Martin David, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Matias, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Metsola, Meyer, Michels, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mizzi, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morvai, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Mynář, Naranjo Escobar, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Панайотов, Панайотова, Panzeri, Papadopoulou, Pargneaux, Първанова, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Perelló Rodríguez, Peterle, Petrović Jakovina, Picula, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pitsillides, Pittella, Plenković, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Ross, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schöpflin, Schroedter, Schulz Martin, Schulz Werner, Schwab, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Severin, Siekierski, Silaghi, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Sonik, Sophocleous, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stauner, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stier, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Стоянов, Strejček, Striffler, Sturdy, Šuica, Surján, Svensson, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tavares, Taylor Keith, Taylor Rebecca, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomas, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Torvalds, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Trematerra, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Уручев, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Valjalo, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vitkauskaite Bernard, Vlasák, Vlasto, Voss, Vuljanić, Wałęsa, Watson, Weber Henri, Weber Manfred, Weber Renate, Weidenholzer, Weiler, Werthmann, Westlund, Westphal, Wikström, Willmott, Wils, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Włosowicz, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zaleski, Zamfirescu, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zéribi, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka

Извинени:

Bufton, Dehaene, Gargani, Kleva Kekuš, Neyts-Uyttebroeck, Pakarinen, Papastamkos

Правна информация - Политика за поверителност