Seznam 
Zápis
PDF 272kWORD 201k
Úterý, 11. března 2014 - Štrasburk
1.Zahájení ročního zasedání
 2.Zahájení denního zasedání
 3.Předložení dokumentů
 4.Rozpravy o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (oznámení předložených návrhů usnesení)
 5.Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění a Evropský orgán pro cenné papíry a trhy ***I (rozprava)
 6.Informace doprovázející převody peněžních prostředků ***I – Předcházení zneužití finančního systému k praní peněz a financování terorismu ***I (rozprava)
 7.Záruka EU za případné ztráty EIB z finančních operací na podporu investičních projektů mimo Unii ***I (rozprava)
 8.Prohlášení předsednictví
 9.Hlasování
  
9.1.Statistika přepravy věcí po vnitrozemských vodních cestách (přenesené a prováděcí pravomoci) ***I (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)
  
9.2.Statistiky pro postup při makroekonomické nerovnováze ***I (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)
  
9.3.Prodloužení platnosti Dohody o vědeckotechnické spolupráci mezi ES a Spojenými státy *** (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)
  
9.4.Nagojský protokol o přístupu ke genetickým zdrojům *** (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)
  
9.5.Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci – žádost EGF/2013/008 ES/Comunidad Valenciana – textilní průmysl ***I (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)
  
9.6.Produkce rozmnožovacího materiálu rostlin a jeho dodávání na trh (právní rámec pro rozmnožovací materiál rostlin) ***I (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)
  
9.7.Odměny a důchody úředníků a ostatních zaměstnanců Evropské unie s účinkem ode dne 1. července 2011 ***I (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)
  
9.8.Odměny a důchody úředníků a ostatních zaměstnanců Evropské unie s účinkem ode dne 1. července 2012 ***I (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)
  
9.9.Dohoda o stabilizaci a přidružení ES-Srbsko ***II (hlasování)
  
9.10.Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění a Evropský orgán pro cenné papíry a trhy ***I (hlasování)
  
9.11.Informace doprovázející převody peněžních prostředků ***I (hlasování)
  
9.12.Předcházení zneužití finančního systému k praní peněz a financování terorismu ***I (hlasování)
  
9.13.Záruka EU za případné ztráty EIB z finančních operací na podporu investičních projektů mimo Unii ***I (hlasování)
  
9.14.Genetické zdroje ***I (závěrečné hlasování)
  
9.15.Technické prohlídky motorových vozidel a jejich přípojných vozidel ***I (závěrečné hlasování)
  
9.16.Registrační doklady vozidel ***I (závěrečné hlasování)
  
9.17.Silniční technické kontroly užitkových vozidel ***I (závěrečné hlasování)
  
9.18.Statistika železniční dopravy ***I (hlasování)
  
9.19.Elektronická fakturace při zadávání veřejných zakázek ***I (hlasování)
  
9.20.Statistická zjišťování o struktuře zemědělských podniků a metodách zemědělské výroby ***I (hlasování)
  
9.21.Zboží vzniklé zpracováním zemědělských produktů ***I (hlasování)
  
9.22.Evropská investiční banka (EIB) – výroční zpráva za rok 2012 (hlasování)
  
9.23.Rovnost žen a mužů v roce 2012 (hlasování)
  
9.24.Revize Evropského systému finančního dohledu (hlasování)
  
9.25.Přístup veřejnosti k dokumentům v letech 2011–2013 (hlasování)
  
9.26.Činnost Petičního výboru v roce 2013 (hlasování)
  
9.27.Pěstitelství (hlasování)
  
9.28.Celosvětové vymýcení mučení (hlasování)
  
9.29.Saúdská Arábie (hlasování)
 10.Vysvětlení hlasování
 11.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 12.Schválení zápisu z předchozího denního zasedání
 13.Ochrana fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů ***I – Zpracování osobních údajů za účelem prevence trestných činů ***I (rozprava)
 14.Program sledování ze strany NSA (Spojené státy) a orgánů členských států pro sledování a dopad na základní práva občanů EU (rozprava)
 15.Úřad evropského veřejného žalobce (rozprava)
 16.Zpráva o pokroku Turecka za rok 2013 (rozprava)
 17.Provádění jednotného evropského nebe ***I – Letiště, uspořádání letového provozu a letové navigační služby ***I (rozprava)
 18.Souborné cestovní služby a cesty s asistovanou přípravou ***I (rozprava)
 19.Fluorované skleníkové plyny ***I (rozprava)
 20.Volný pohyb pracovníků ***I (rozprava)
 21.Pořad jednání příštího denního zasedání
 22.Ukončení denního zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA


EVROPSKÝ PARLAMENT

ZASEDÁNÍ 2014–2015

Dílčí zasedání od 11. do 13. března 2014

ŠTRASBURK

ZÁPIS

ÚTERÝ 11. BŘEZNA 2014

PŘEDSEDNICTVÍ: Oldřich VLASÁK
místopředseda

1. Zahájení ročního zasedání

Zasedání Evropského parlamentu 2014–2015 bylo zahájeno podle čl. 229 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie a článku 134 jednacího řádu.


2. Zahájení denního zasedání

Denní zasedání bylo zahájeno v 8:30.


3. Předložení dokumentů

Parlamentní výbory předložily tyto dokumenty:

- ***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se s účinností od 1. července 2012 upravují odměny a důchody úředníků a ostatních zaměstnanců Evropské unie a opravné koeficienty použitelné na tyto odměny a důchody (COM(2013)0896 - C7-0460/2013 - 2013/0439(COD)) - výbor JURI - Zpravodajka: Dagmar Roth-Behrendt (A7-0164/2014)

- ***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se s účinností od 1. července 2011 upravují odměny a důchody úředníků a ostatních zaměstnanců Evropské unie a opravné koeficienty použitelné na tyto odměny a důchody (COM(2013)0895 - C7-0459/2013 - 2013/0438(COD)) - výbor JURI - Zpravodajka: Dagmar Roth-Behrendt (A7-0165/2014)


4. Rozpravy o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (oznámení předložených návrhů usnesení)

Podle článku 122 jednacího řádu požádali následující poslanci nebo politické skupiny, aby se konala rozprava o níže uvedených návrzích usnesení:

I.   Rusko: rozsudky vynesené nad demonstranty, kteří se zúčastnili událostí na Blatném náměstí (2014/2628(RSP))

- Véronique De Keyser, Ana Gomes, Libor Rouček, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Joanna Senyszyn, Mitro Repo a Marc Tarabella za skupinu S&D o Rusku: rozsudky vynesené nad demonstranty, kteří se zúčastnili událostí na Bolotném náměstí (B7-0245/2014);

- Kristiina Ojuland, Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Louis Michel, Leonidas Donskis, Sarah Ludford, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Robert Rochefort, Izaskun Bilbao Barandica, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen a Phil Bennion za skupinu ALDE o Rusku: rozsudky vynesené nad demonstranty, kteří se zúčastnili událostí na Bolotném náměstí (B7-0246/2014);

- Werner Schulz, Barbara Lochbihler, Raül Romeva i Rueda, Ulrike Lunacek a Iñaki Irazabalbeitia Fernández o Rusku: rozsudky vynesené nad demonstranty, kteří se zúčastnili událostí na Bolotném náměstí (B7-0247/2014);

- Charles Tannock, Marek Henryk Migalski, Geoffrey Van Orden, Adam Bielan, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba a Ryszard Czarnecki za skupinu ECR o Rusku: rozsudky vynesené nad demonstranty, kteří se zúčastnili událostí na Bolotném náměstí (B7-0248/2014);

- Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Elena Băsescu, Monica Luisa Macovei, Eduard Kukan, Inese Vaidere, Philippe Boulland, Jean Roatta, Roberta Angelilli, Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Sari Essayah, Krzysztof Lisek, Davor Ivo Stier, Jarosław Leszek Wałęsa a Dubravka Šuica za skupinu PPE o Rusku: rozsudky vynesené nad demonstranty, kteří se zúčastnili událostí na Bolotném náměstí (B7-0249/2014);

- Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Alda Sousa a Marisa Matias za skupinu GUE/NGL o Rusku: rozsudky vynesené nad demonstranty, kteří se zúčastnili událostí na Bolotném náměstí (B7-0250/2014).

II.   Zahájení konzultací ohledně pozastavení členství Ugandy a Nigérie v dohodě z Cotonou s ohledem na nedávné zákony, které ještě více kriminalizují homosexualitu (2014/2634(RSP))

- Charles Tannock za skupinu ECR o zahájení konzultací ohledně pozastavení členství Ugandy a Nigérie v dohodě z Cotonou s ohledem na nedávné zákony, které ještě více kriminalizují homosexualitu (B7-0251/2014);

- Ulrike Lunacek, Barbara Lochbihler, Judith Sargentini a Jean Lambert za skupinu Verts/ALE o zahájení konzultací ohledně pozastavení členství Ugandy a Nigérie v dohodě z Cotonou s ohledem na nedávné zákony, které ještě více kriminalizují homosexualitu (B7-0252/2014);

- Véronique De Keyser, Joanna Senyszyn, Tonino Picula, Tanja Fajon, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mitro Repo, María Muñiz De Urquiza, Richard Howitt, Ana Gomes, Michael Cashman, Liisa Jaakonsaari, Pino Arlacchi, Marc Tarabella a Gianni Pittella za skupinu S&D o zahájení konzultací ohledně pozastavení členství Ugandy a Nigérie v dohodě z Cotonou s ohledem na nedávné zákony, které ještě více kriminalizují homosexualitu (B7-0253/2014);

- Marietje Schaake, Sarah Ludford, Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells, Angelika Werthmann, Leonidas Donskis, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Kristiina Ojuland, Izaskun Bilbao Barandica a Phil Bennion za skupinu ALDE o zahájení konzultací ohledně pozastavení členství Ugandy a Nigérie v dohodě z Cotonou s ohledem na nedávné zákony, které ještě více kriminalizují homosexualitu (B7-0255/2014);

- Mariya Gabriel, Gay Mitchell, Tunne Kelam, Cristian Dan Preda, Elena Băsescu, Monica Luisa Macovei, Philippe Boulland, Jean Roatta, Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah a Dubravka Šuica za skupinu PPE o zahájení konzultací ohledně pozastavení členství Ugandy a Nigérie v dohodě z Cotonou s ohledem na nedávné zákony, které ještě více kriminalizují homosexualitu (B7-0257/2014);

- Mikael Gustafsson, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Paul Murphy, Alda Sousa, Marisa Matias, Younous Omarjee a Cornelia Ernst za skupinu GUE/NGLo zahájení konzultací ohledně pozastavení členství Ugandy a Nigérie v dohodě z Cotonou s ohledem na nedávné zákony, které ještě více kriminalizují homosexualitu (B7-0258/2014).

III.   Bezpečnost a obchodování s lidmi na Sinaji (2014/2630(RSP))

- Charles Tannock, Geoffrey Van Orden a Adam Bielan za skupinu ECR o bezpečnosti a obchodování s lidmi na Sinaji (B7-0254/2014);

- Véronique De Keyser, Saïd El Khadraoui, Ana Gomes, Richard Howitt, María Muñiz De Urquiza, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Joanna Senyszyn, Liisa Jaakonsaari, Mitro Repo a Marc Tarabella za skupinu S&D o bezpečnosti a obchodování s lidmi na Sinaji (B7-0256/2014);

- Olle Schmidt, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells, Angelika Werthmann, Robert Rochefort, Ivo Vajgl, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Kristiina Ojuland, Hannu Takkula a Phil Bennion za skupinu ALDE o bezpečnosti a obchodování s lidmi na Sinaji (B7-0259/2014);

- Judith Sargentini, Raül Romeva i Rueda, Iñaki Irazabalbeitia Fernández, Jean Lambert, Barbara Lochbihler a Nicole Kiil-Nielsen za skupinu Verts/ALE o bezpečnosti a obchodování s lidmi na Sinaji (B7-0260/2014);

- Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Elena Băsescu, Monica Luisa Macovei, Eduard Kukan, Mariya Gabriel, Philippe Boulland, Jean Roatta, Roberta Angelilli, Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Sari Essayah, Krzysztof Lisek, Davor Ivo Stier a Jarosław Leszek Wałęsa za skupinu PPE o bezpečnosti a obchodování s lidmi na Sinaji (B7-0261/2014);

- Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin, Inês Cristina Zuber, Willy Meyer, Nikolaos Chountis, Alda Sousa a Marisa Matias za skupinu GUE/NGL o bezpečnosti a obchodování s lidmi na Sinaji (B7-0262/2014).

Řečnická doba bude rozdělena podle článku 149 jednacího řádu.


5. Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění a Evropský orgán pro cenné papíry a trhy ***I (rozprava)

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2003/71/ES a 2009/138/ES s ohledem na pravomoci Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění a Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy [COM(2011)0008 - C7-0027/2011 - 2011/0006(COD)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodaj: Burkhard Balz (A7-0077/2012)

Burkhard Balz uvedl zprávu.

Vystoupil Tonio Borg (člen Komise).

Vystoupili: Peter Skinner za skupinu S&D, Sylvie Goulard za skupinu ALDE, Sven Giegold za skupinu Verts/ALE, Nikola Vuljanić za skupinu GUE/NGL, Francisco Sosa Wagner nezařazený, Sirpa Pietikäinen a Ildikó Gáll-Pelcz.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Sergio Gaetano Cofferati a Ivana Maletić.

Vystoupili: Tonio Borg a Burkhard Balz.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 9.10 zápisu ze dne 11.3.2014.


6. Informace doprovázející převody peněžních prostředků ***I – Předcházení zneužití finančního systému k praní peněz a financování terorismu ***I (rozprava)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o informacích doprovázejících převody peněžních prostředků [COM(2013)0044 - C7-0034/2013 - 2013/0024(COD)] - Hospodářský a měnový výbor - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodajové: Mojca Kleva Kekuš a Timothy Kirkhope (A7-0140/2014)

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o předcházení zneužití finančního systému k praní peněz a financování terorismu [COM(2013)0045 - C7-0032/2013 - 2013/0025(COD)] - Hospodářský a měnový výbor - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodajové: Krišjānis Kariņš a Judith Sargentini (A7-0150/2014)

Krišjānis Kariņš, Peter Simon (kterým je zastoupena zpravodajka Mojca Kleva Kekuš), Judith Sargentini a Timothy Kirkhope uvedli zprávy.

Vystoupil Tonio Borg (člen Komise).

Vystoupili: Bill Newton Dunn (navrhovatel výboru DEVE), Antonio López-Istúriz White (navrhovatel výboru JURI), Peter Simon za skupinu S&D, Sylvie Goulard za skupinu ALDE, Ruža Tomašić za skupinu ECR, Kyriacos Triantaphyllides za skupinu GUE/NGL, Diane Dodds nezařazená, Rui Tavares, Sławomir Nitras, Emine Bozkurt, Nils Torvalds, Sven Giegold, Willy Meyer, Sampo Terho, Frank Engel, Arlene McCarthy a Graham Watson.

PŘEDSEDNICTVÍ: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
místopředseda

Vystoupili: Slavi Binev, Ildikó Gáll-Pelcz, Sylvie Guillaume, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Saïd El Khadraoui, Markus Ferber, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Paul Rübig, Claude Moraes, Emer Costello, Zbigniew Ziobro a James Nicholson.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásil Jaroslav Paška.

Vystoupili: Tonio Borg, Timothy Kirkhope, Krišjānis Kariņš a Judith Sargentini.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 9.11 zápisu ze dne 11.3.2014 a bod 9.12 zápisu ze dne 11.3.2014.

°
° ° °

Předsedající přivítal skupinu mladých socialistů z provincie Ciudad Real.


7. Záruka EU za případné ztráty EIB z finančních operací na podporu investičních projektů mimo Unii ***I (rozprava)

Zpráva k návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o poskytnutí záruky EU za případné ztráty Evropské investiční banky z finančních operací na podporu investičních projektů mimo Unii [COM(2013)0293 - C7-0145/2013 - 2013/0152(COD)] - Rozpočtový výbor. Zpravodaj: Ivailo Kalfin (A7-0392/2013)

Göran Färm (zastupující zpravodaje) uvedl zprávu.

Vystoupil Tonio Borg (člen Komise).

Vystoupili: Jacek Protasiewicz (navrhovatel výboru AFET), Hans-Peter Martin (navrhovatel výboru ECON), Andrej Plenković za skupinu PPE, Claudette Abela Baldacchino za skupinu S&D, Jan Mulder za skupinu ALDE, Helga Trüpel za skupinu Verts/ALE, Nikola Vuljanić za skupinu GUE/NGL, Claudio Morganti za skupinu EFD, Andreas Mölzer nezařazený, a Oleg Valjalo.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Ivana Maletić a Andrew Henry William Brons.

PŘEDSEDNICTVÍ: Edward McMILLAN-SCOTT
místopředseda

Vystoupil Paul Rübig.

Vystoupili: Tonio Borg a Göran Färm.

Vystoupil Paul Rübig k organizaci rozprav.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 9.3 zápisu ze dne 11.3.2014.

(Denní zasedání bylo přerušeno v 11:15 před hlasováním a pokračovalo v 12:00)


PŘEDSEDNICTVÍ: Martin SCHULZ
předseda

8. Prohlášení předsednictví

Předseda učinil prohlášení u příležitosti 10. výročí atentátů v Madridu a Evropského dne obětí terorismu.

Parlament držel minutu ticha.

°
° ° °

PŘEDSEDNICTVÍ: Roberta ANGELILLI
místopředsedkyně

Vystoupili: Dimitar Stoyanov, Anna Maria Corazza Bildt, Potito Salatto a Zbigniew Zaleski.


9. Hlasování

Podrobné výsledky hlasování (pozměňovací návrhy, oddělené a dílčí hlasování atd.) budou zveřejněny v příloze „Výsledky hlasování“ zápisu.

Výsledky jmenovitého hlasování uvedené v příloze zápisu jsou k dispozici pouze v elektronické formě a lze je konzultovat na internetových stránkách Europarl.


9.1. Statistika přepravy věcí po vnitrozemských vodních cestách (přenesené a prováděcí pravomoci) ***I (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1365/2006 o statistice přepravy věcí po vnitrozemských vodních cestách, pokud jde o svěření přenesených a prováděcích pravomocí Komisi za účelem přijímání určitých opatření [COM(2013)0484 - C7-0205/2013 - 2013/0226(COD)] - Výbor pro dopravu a cestovní ruch. Zpravodajka: Eva Lichtenberger (A7-0003/2014)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 1)

NÁVRH KOMISE, POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY a NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P7_TA(2014)0180)


9.2. Statistiky pro postup při makroekonomické nerovnováze ***I (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o poskytování a kvalitě statistik pro postup při makroekonomické nerovnováze [COM(2013)0342 - C7-0162/2013 - 2013/0181(COD)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodaj: Derk Jan Eppink (A7-0143/2014)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 2)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

schválen v pozměněném znění (P7_TA(2014)0181)

Vystoupení

Derk Jan Eppink (zpravodaj) na základě čl. 57 odst. 2 jednacího řádu navrhl, aby byla zpráva vrácena výboru.

Parlament žádost schválil.

Záležitost se tudíž považuje za vrácenou příslušnému výboru k opětovnému projednání.


9.3. Prodloužení platnosti Dohody o vědeckotechnické spolupráci mezi ES a Spojenými státy *** (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)

Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o prodloužení platnosti Dohody o vědeckotechnické spolupráci mezi Evropským společenstvím a vládou Spojených států amerických [15854/2013 - C7-0462/2013 - 2013/0351(NLE)] - Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku. Zpravodajka: Amalia Sartori (A7-0126/2014)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 3)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P7_TA(2014)0182)

Parlament schválil prodloužení platnosti dohody.


9.4. Nagojský protokol o přístupu ke genetickým zdrojům *** (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)

Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Nagojského protokolu o přístupu ke genetickým zdrojům a spravedlivém a rovnocenném rozdělení přínosů plynoucích z jejich využívání k Úmluvě o biologické rozmanitosti [06852/2013 - C7-0005/2014 - 2012/0279(NLE)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodajka: Sandrine Bélier (A7-0061/2014)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 4)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P7_TA(2014)0183)

Parlament schválil uzavření protokolu.


9.5. Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci – žádost EGF/2013/008 ES/Comunidad Valenciana – textilní průmysl ***I (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci podle bodu 13 interinstitucionální dohody ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení (žádost EGF/2013/008 ES/Comunidad Valenciana – textilní průmysl, Španělsko) [COM(2014)0045 - C7-0019/2014 - 2014/2013(BUD)] - Rozpočtový výbor. Zpravodaj: Frédéric Daerden (A7-0158/2014)

(požadovaná kvalifikovaná většina a 3/5 odevzdaných hlasů)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 5)

NÁVRH USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P7_TA(2014)0184)


9.6. Produkce rozmnožovacího materiálu rostlin a jeho dodávání na trh (právní rámec pro rozmnožovací materiál rostlin) ***I (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o produkci rozmnožovacího materiálu rostlin a jeho dodávání na trh (právní rámec pro rozmnožovací materiál rostlin) [COM(2013)0262 - C7-0121/2013 - 2013/0137(COD)] - Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova. Zpravodaj: Sergio Paolo Francesco Silvestris (A7-0112/2014)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 6)

NÁVRH KOMISE

zamítnut

Komise byla v souladu s čl. 56 odst. 1 jednacího řádu vyzvána, aby svůj návrh vzala zpět. Kristalina Georgieva (členka Komise) uvedla, že Komise tak neučiní.

Vystoupil Paolo De Castro, předseda výboru AGRI, s žádostí, aby se o návrhu legislativního usnesení hlasovalo v souladu s čl. 56 odst. 3 jednacího řádu. Tato žádost byla schválena JH (574 pro, 90 proti, 10 se zdrželo).

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P7_TA(2014)0185)

Vystoupení

Kriton Arsenis po hlasování.


9.7. Odměny a důchody úředníků a ostatních zaměstnanců Evropské unie s účinkem ode dne 1. července 2011 ***I (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se s účinností od 1. července 2011 upravují odměny a důchody úředníků a ostatních zaměstnanců Evropské unie a opravné koeficienty použitelné na tyto odměny a důchody [COM(2013)0895 - C7-0459/2013 - 2013/0438(COD)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodajka: Dagmar Roth-Behrendt (A7-0165/2014)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 7)

NÁVRH KOMISE, POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY a NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P7_TA(2014)0186)


9.8. Odměny a důchody úředníků a ostatních zaměstnanců Evropské unie s účinkem ode dne 1. července 2012 ***I (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se s účinností od 1. července 2012 upravují odměny a důchody úředníků a ostatních zaměstnanců Evropské unie a opravné koeficienty použitelné na tyto odměny a důchody [COM(2013)0896 - C7-0460/2013 - 2013/0439(COD)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodajka: Dagmar Roth-Behrendt (A7-0164/2014)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 8)

NÁVRH KOMISE, POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY a NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P7_TA(2014)0187)


9.9. Dohoda o stabilizaci a přidružení ES-Srbsko ***II (hlasování)

Návrh doporučení pro druhé čtení k postoji Rady v prvním čtení k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady o některých postupech pro používání Dohody o stabilizaci a přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Republikou Srbsko na straně druhé [17930/1/2013 - C7-0028/2014 - 2011/0465(COD)] - Výbor pro mezinárodní obchod. Zpravodaj: Iuliu Winkler (A7-0116/2014)

(požadovaná kvalifikovaná většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 9)

POSTOJ RADY

prohlášen za schválený (P7_TA(2014)0188)


9.10. Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění a Evropský orgán pro cenné papíry a trhy ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2003/71/ES a 2009/138/ES s ohledem na pravomoci Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění a Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy [COM(2011)0008 - C7-0027/2011 - 2011/0006(COD)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodaj: Burkhard Balz (A7-0077/2012)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 10)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

schválen v pozměněném znění (P7_TA(2014)0189)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P7_TA(2014)0189)


9.11. Informace doprovázející převody peněžních prostředků ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o informacích doprovázejících převody peněžních prostředků [COM(2013)0044 - C7-0034/2013 - 2013/0024(COD)] - Hospodářský a měnový výbor - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodajové: Mojca Kleva Kekuš a Timothy Kirkhope (A7-0140/2014)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 11)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

schválen v pozměněném znění (P7_TA(2014)0190)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P7_TA(2014)0190)


9.12. Předcházení zneužití finančního systému k praní peněz a financování terorismu ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o předcházení zneužití finančního systému k praní peněz a financování terorismu [COM(2013)0045 - C7-0032/2013 - 2013/0025(COD)] - Hospodářský a měnový výbor - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodajové: Krišjānis Kariņš a Judith Sargentini (A7-0150/2014)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 12)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

schválen v pozměněném znění (P7_TA(2014)0191)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P7_TA(2014)0191)


9.13. Záruka EU za případné ztráty EIB z finančních operací na podporu investičních projektů mimo Unii ***I (hlasování)

Zpráva k návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o poskytnutí záruky EU za případné ztráty Evropské investiční banky z finančních operací na podporu investičních projektů mimo Unii [COM(2013)0293 - C7-0145/2013 - 2013/0152(COD)] - Rozpočtový výbor. Zpravodaj: Ivailo Kalfin (A7-0392/2013)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 13)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

schválen v pozměněném znění (P7_TA(2014)0192)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P7_TA(2014)0192)


9.14. Genetické zdroje ***I (závěrečné hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o přístupu ke genetickým zdrojům a spravedlivém a rovnocenném rozdělení přínosů plynoucích z jejich využívání v Unii [COM(2012)0576 - C7-0322/2012 - 2012/0278(COD)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodajka: Sandrine Bélier (A7-0263/2013)

Rozprava se konala dne 11. září 2013 (bod 16 zápisu ze dne 11.9.2013).

Hlasování o návrhu legislativního usnesení bylo odloženo dne 12. září 2013 (bod 13.6 zápisu ze dne 12.9.2013).

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 14)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRH

schválen v pozměněném znění (P7_TA(2014)0193)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P7_TA(2014)0193)

Vystoupení

Sandrine Bélier (zpravodajka) před hlasováním.


9.15. Technické prohlídky motorových vozidel a jejich přípojných vozidel ***I (závěrečné hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o pravidelných technických prohlídkách motorových vozidel a jejich přípojných vozidel a o zrušení směrnice 2009/40/ES [COM(2012)0380 - C7-0186/2012 - 2012/0184(COD)] - Výbor pro dopravu a cestovní ruch. Zpravodaj: Werner Kuhn (A7-0210/2013)

Rozprava se konala dne 1. července 2013 (bod 16 zápisu ze dne 1.7.2013).

Hlasování o návrhu legislativního usnesení bylo odloženo dne 2. července 2013 (bod 9.10 zápisu ze dne 2.7.2013)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 15)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRH

schválen v pozměněném znění (P7_TA(2014)0194)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P7_TA(2014)0194)

Vystoupení

Werner Kuhn (zpravodaj) před hlasováním.


9.16. Registrační doklady vozidel ***I (závěrečné hlasování)

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Rady 1999/37/ES o registračních dokladech vozidel [COM(2012)0381 - C7-0187/2012 - 2012/0185(COD)] - Výbor pro dopravu a cestovní ruch. Zpravodajka: Vilja Savisaar-Toomast (A7-0199/2013)

Rozprava se konala dne 1. července 2013 (bod 16 zápisu ze dne 1.7.2013).

Hlasování o návrhu legislativního usnesení bylo odloženo dne 2. července 2013 (bod 9.8 zápisu ze dne 2.7.2013).

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 16)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRH

schválen v pozměněném znění (P7_TA(2014)0195)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P7_TA(2014)0195)


9.17. Silniční technické kontroly užitkových vozidel ***I (závěrečné hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o silničních technických kontrolách užitkových vozidel provozovaných v Unii a o zrušení směrnice 2000/30/ES [COM(2012)0382 - C7-0188/2012 - 2012/0186(COD)] - Výbor pro dopravu a cestovní ruch. Zpravodajka: Olga Sehnalová (A7-0207/2013)

Rozprava se konala dne 1. července 2013 (bod 16 zápisu ze dne 1.7.2013).

Hlasování o návrhu legislativního usnesení bylo odloženo dne 2. července 2013 (bod 9.9 zápisu ze dne 2.7.2013).

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 17)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRH

schválen v pozměněném znění (P7_TA(2014)0196)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P7_TA(2014)0196)


9.18. Statistika železniční dopravy ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 91/2003/ES ze dne 16. prosince 2002 o statistice železniční dopravy, pokud jde o shromažďování údajů o zboží, cestujících a nehodách [COM(2013)0611 - C7-0249/2013 - 2013/0297(COD)] - Výbor pro dopravu a cestovní ruch. Zpravodaj: Michael Cramer (A7-0002/2014)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 18)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

schválen v pozměněném znění (P7_TA(2014)0197)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P7_TA(2014)0197)


9.19. Elektronická fakturace při zadávání veřejných zakázek ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o elektronické fakturaci při zadávání veřejných zakázek [COM(2013)0449 - C7-0208/2013 - 2013/0213(COD)] - Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů. Zpravodajka: Birgit Collin-Langen (A7-0004/2014)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 19)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

schválen v pozměněném znění (P7_TA(2014)0198)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P7_TA(2014)0198)


9.20. Statistická zjišťování o struktuře zemědělských podniků a metodách zemědělské výroby ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1166/2008 o statistických zjišťováních o struktuře zemědělských podniků a o statistickém zjišťování o metodách zemědělské výroby, pokud jde o finanční rámec na období 2014–2018 [COM(2013)0757 - C7-0390/2013 - 2013/0367(COD)] - Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova. Zpravodaj: Paolo De Castro (A7-0111/2014)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 20)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRH

schválen v pozměněném znění (P7_TA(2014)0199)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P7_TA(2014)0199)


9.21. Zboží vzniklé zpracováním zemědělských produktů ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o právní úpravě obchodování s některým zbožím vzniklým zpracováním zemědělských produktů [COM(2013)0106 - C7-0048/2013 - 2013/0063(COD)] - Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova. Zpravodaj: Paolo De Castro (A7-0260/2013)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 21)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

schválen v pozměněném znění (P7_TA(2014)0200)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P7_TA(2014)0200)


9.22. Evropská investiční banka (EIB) – výroční zpráva za rok 2012 (hlasování)

Zpráva o Evropské investiční bance (EIB) – výroční zpráva za rok 2012 [2013/2131(INI)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Marian-Jean Marinescu (A7-0137/2014)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 22)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P7_TA(2014)0201)


9.23. Rovnost žen a mužů v roce 2012 (hlasování)

Zpráva o rovnosti žen a mužů v Evropské unii – 2012 [2013/2156(INI)] - Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví. Zpravodajka: Inês Cristina Zuber (A7-0073/2014)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 23)

NÁVRH USNESENÍ

zamítnut

Vystoupení

Inês Cristina Zuber (zpravodajka) před hlasováním.

Michael Cashman a Alexander Graf Lambsdorff před hlasováním k bodu 34.

Robert Atkins před hlasováním k bodu 45.

Bogusław Sonik k hlasování o bodu 45.

Izaskun Bilbao Barandica, Inês Cristina Zuber a Joseph Daul po hlasování o usnesení.


9.24. Revize Evropského systému finančního dohledu (hlasování)

Zpráva obsahující doporučení Komisi o revizi Evropského systému finančního dohledu (ESFS) [2013/2166(INL)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodaj: Sven Giegold (A7-0133/2014)

(požadovaná kvalifikovaná většina pro přijetí návrhu usnesení)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 24)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P7_TA(2014)0202)


9.25. Přístup veřejnosti k dokumentům v letech 2011–2013 (hlasování)

Zpráva o přístupu veřejnosti k dokumentům (čl. 104 odst. 7) v letech 2011–2013 [2013/2155(INI)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodajka: Sophia in 't Veld (A7-0148/2014)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 25)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P7_TA(2014)0203)


9.26. Činnost Petičního výboru v roce 2013 (hlasování)

Zpráva o činnosti Petičního výboru v roce 2013 [2014/2008(INI)] - Petiční výbor. Zpravodaj: Jarosław Leszek Wałęsa (A7-0131/2014)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 26)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P7_TA(2014)0204)


9.27. Pěstitelství (hlasování)

Zpráva o budoucnosti evropského pěstitelství – strategie pro růst [2013/2100(INI)] - Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova. Zpravodajka: Anthea McIntyre (A7-0048/2014)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 27)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P7_TA(2014)0205)


9.28. Celosvětové vymýcení mučení (hlasování)

Zpráva o celosvětovém vymýcení mučení [2013/2169(INI)] - Výbor pro zahraniční věci. Zpravodajka: Véronique De Keyser (A7-0100/2014)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 28)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P7_TA(2014)0206)


9.29. Saúdská Arábie (hlasování)

Zpráva o Saúdské Arábii, jejích vztazích s EU a její úloze na Blízkém východě a v severní Africe [2013/2147(INI)] - Výbor pro zahraniční věci. Zpravodajka: Ana Gomes (A7-0125/2014)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 29)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P7_TA(2014)0207)

Vystoupení

Ana Gomes (zpravodajka), aby předložila ústní pozměňovací návrhy k bodům 22, 42, a bodu odůvodnění S, které byly vzaty v potaz.


10. Vysvětlení hlasování

Písemná vysvětlení hlasování:

Vysvětlení hlasování podaná písemně se zahrnou do doslovného záznamu z tohoto zasedání podle článku 170 jednacího řádu.

Ústní vysvětlení hlasování:

Vystoupil Jean-Pierre Audy.

zpráva Sergio Paolo Francesco Silvestris - A7-0112/2014
Guido Milana, Ewald Stadler, Dubravka Šuica, Christa Klaß, Zofija Mazej Kukovič, Peter Jahr, Angelika Werthmann, Rareş-Lucian Niculescu, Biljana Borzan, Anna Záborská, Albert Deß a Marino Baldini

zpráva Burkhard Balz - A7-0077/2012
Dubravka Šuica, Anna Záborská, Daniel Hannan a Syed Kamall

zpráva Mojca Kleva Kekuš a Timothy Kirkhope - A7-0140/2014
Dubravka Šuica a Guido Milana

zpráva Krišjānis Kariņš a Judith Sargentini - A7-0150/2014
Nikola Vuljanić, Charles Tannock, Anna Záborská, Oleg Valjalo, Andrej Plenković, Daniel Hannan a Tarja Cronberg

zpráva Ivailo Kalfin - A7-0392/2013
Dubravka Šuica a Daniel Hannan

zpráva Sandrine Bélier - A7-0263/2013
Dubravka Šuica, Cristina Gutiérrez-Cortines a Andrej Plenković

zpráva Werner Kuhn - A7-0210/2013
Ismail Ertug, Biljana Borzan, Petri Sarvamaa, Jim Higgins a Giommaria Uggias

zpráva Vilja Savisaar-Toomast - A7-0199/2013
Marino Baldini, Jim Higgins, Andrej Plenković a Joseph Cuschieri

zpráva Olga Sehnalová - A7-0207/2013
Ismail Ertug a Jim Higgins

zpráva Marian-Jean Marinescu - A7-0137/2014
Ingeborg Gräßle, Dubravka Šuica a Davor Ivo Stier

zpráva Inês Cristina Zuber - A7-0073/2014
Guido Milana, Mario Pirillo, Ewald Stadler, Angelika Werthmann, Anna Záborská, Andrej Plenković, Krisztina Morvai a Licia Ronzulli

zpráva Sven Giegold - A7-0133/2014
Francesco De Angelis

zpráva Jarosław Leszek Wałęsa - A7-0131/2014
Davor Ivo Stier, Seán Kelly, Anna Záborská a Krisztina Morvai

zpráva Anthea McIntyre - A7-0048/2014
Guido Milana, Mario Pirillo, Rareş-Lucian Niculescu a Seán Kelly

zpráva Véronique De Keyser - A7-0100/2014
Guido Milana, Sandra Petrović Jakovina, Angelika Werthmann a Anna Záborská

zpráva Ana Gomes - A7-0125/2014
Ewald Stadler.


11. Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat

Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat jsou uvedeny na stránkách „Séance en direct“, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (Roll-call votes)“. V tištěné formě jsou součástí přílohy „Výsledky jmenovitého hlasování“.

Elektronická forma na internetových stránkách Europarl bude pravidelně aktualizována po dobu nejvýše dvou týdnů po dni, kdy se konalo hlasování.

Po uplynutí této lhůty bude seznam oprav hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat uzavřen tak, aby mohl být přeložen a zveřejněn v Úředním věstníku.


(Denní zasedání, které bylo přerušeno v 14:45, pokračovalo v 15:00.)

PŘEDSEDNICTVÍ: Isabelle DURANT
místopředsedkyně

12. Schválení zápisu z předchozího denního zasedání

Zápis z předchozího denního zasedání byl schválen.


13. Ochrana fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů ***I – Zpracování osobních údajů za účelem prevence trestných činů ***I (rozprava)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováváním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně údajů) [COM(2012)0011 - C7-0025/2012 - 2012/0011(COD)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodaj: Jan Philipp Albrecht (A7-0402/2013)

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováváním osobních údajů příslušnými orgány za účelem prevence, vyšetřování, odhalování či stíhání trestných činů nebo výkonu trestů a o volném pohybu těchto údajů [COM(2012)0010 - C7-0024/2012 - 2012/0010(COD)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodaj: Dimitrios Droutsas (A7-0403/2013)

Jan Philipp Albrecht a Dimitrios Droutsas uvedli zprávy.

Vystoupili: Dimitrios Kourkoulas (úřadující předseda Rady) a Viviane Reding (místopředsedkyně Komise).

Vystoupili: Nadja Hirsch (navrhovatelka výboru EMPL), Seán Kelly (navrhovatel výboru ITRE), Lara Comi (navrhovatelka výboru IMCO), Marielle Gallo (navrhovatelka výboru JURI), Axel Voss (navrhovatel výboru JURI), Kinga Gál za skupinu PPE, Sylvie Guillaume za skupinu S&D, Sarah Ludford za skupinu ALDE, Judith Sargentini za skupinu Verts/ALE, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Silvia-Adriana Ţicău, Timothy Kirkhope za skupinu ECR, Cornelia Ernst za skupinu GUE/NGL, Auke Zijlstra nezařazený, Wim van de Camp, Claude Moraes, Sophia in 't Veld, Carl Schlyter, Vicky Ford, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Sarah Ludford, Carlos Coelho, Juan Fernando López Aguilar, Csaba Sógor, Silvia-Adriana Ţicău, Anna Maria Corazza Bildt, Evelyn Regner a Salvatore Iacolino.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Zbigniew Zaleski, Marc Tarabella, Ruža Tomašić, Franz Obermayr, Silvia Costa a Tonino Picula.

Vystoupili: Viviane Reding, Dimitrios Kourkoulas, Dimitrios Droutsas, Jan Philipp Albrecht a Axel Voss, posledně jmenovaný, aby zvednutím modré karty položil otázku Dimitriosi Droutsasovi, který na otázku odpověděl.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 8.5 zápisu ze dne 12.3.2014 a bod 8.12 zápisu ze dne 12.3.2014.


14. Program sledování ze strany NSA (Spojené státy) a orgánů členských států pro sledování a dopad na základní práva občanů EU (rozprava)

Zpráva o programu agentury NSA (Spojené státy) pro sledování, subjektech členských států pro sledování a dopadech na základní práva občanů EU a na transatlantickou spolupráci v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí [2013/2188(INI)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodaj: Claude Moraes (A7-0139/2014)

Claude Moraes uvedl zprávu.

Vystoupil Dimitrios Kourkoulas (úřadující předseda Rady).

PŘEDSEDNICTVÍ: Edward McMILLAN-SCOTT
místopředseda

Vystoupila Viviane Reding (místopředsedkyně Komise).

Vystoupili: Axel Voss za skupinu PPE, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Jan Philipp Albrecht, Juan Fernando López Aguilar za skupinu S&D, Sophia in 't Veld za skupinu ALDE, Jan Philipp Albrecht za skupinu Verts/ALE, Timothy Kirkhope za skupinu ECR, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Sophia in 't Veld, Cornelia Ernst za skupinu GUE/NGL, Krisztina Morvai nezařazená, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Jan Philipp Albrecht, Dimitrios Droutsas, Sarah Ludford, Jean Lambert, Sarah Ludford, aby odpověděla na otázku, kterou jí zvednutím modré karty položil Christian Engström, Mario Borghezio, Monika Hohlmeier, Birgit Sippel, Krisztina Morvai k vedení rozpravy, Nadja Hirsch, Rui Tavares, Hubert Pirker, Ana Gomes, Ulrike Lunacek, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Hubert Pirker, Hubert Pirker, který rovněž odpověděl na dvě otázky, které zvednutím modré karty položily Sophia in 't Veld a Krisztina Morvai, Wim van de Camp, Josef Weidenholzer, Yannick Jadot, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Carlos Coelho, Ivo Belet, Eduard Kukan a Andrej Plenković.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Eija-Riitta Korhola, Marc Tarabella, Christian Engström, Nikola Vuljanić, Dimitar Stoyanov a Zbigniew Ziobro.

PŘEDSEDNICTVÍ: Anni PODIMATA
místopředsedkyně

Vystoupili: Viviane Reding, Dimitrios Kourkoulas a Claude Moraes.

Vystoupil Seán Kelly k průběhu vystoupení na základě přihlášení se zvednutím ruky a k pokládání otázek zvednutím modré karty (předsedající odůvodnila svá rozhodnutí).

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 8.23 zápisu ze dne 12.3.2014.


15. Úřad evropského veřejného žalobce (rozprava)

Průběžná zpráva o návrhu nařízení Rady o zřízení Úřadu evropského veřejného žalobce [COM(2013)0534 - 2013/0255(APP)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodaj: Salvatore Iacolino (A7-0141/2014)

Salvatore Iacolino uvedl zprávu.

Vystoupila Viviane Reding (místopředsedkyně Komise).

Vystoupili: Ingeborg Gräßle (navrhovatelka výboru CONT), Evelyn Regner (navrhovatelka výboru JURI), Monika Hohlmeier za skupinu PPE, Birgit Sippel za skupinu S&D, Renate Weber za skupinu ALDE, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Zbigniew Ziobro, Jan Philipp Albrecht za skupinu Verts/ALE, Rina Ronja Kari za skupinu GUE/NGL, Gerard Batten za skupinu EFD, Franco Bonanini nezařazený, Jan Philipp Albrecht, aby zvednutím modré karty položil otázku Rině Ronji Kariové, která na otázku nemohla odpovědět, protože opustila jednací sál, Axel Voss, Juan Fernando López Aguilar, Slavi Binev, Marco Scurria, Salvatore Caronna, Anna Maria Corazza Bildt, Bogusław Liberadzki a James Nicholson.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Davor Ivo Stier, Ruža Tomašić, Zbigniew Ziobro, Dimitar Stoyanov a Dubravka Šuica.

Vystoupili: Viviane Reding a Salvatore Iacolino.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 8.27 zápisu ze dne 12.3.2014.


16. Zpráva o pokroku Turecka za rok 2013 (rozprava)

Prohlášení Rady a Komise: Zpráva o pokroku Turecka za rok 2013 (2013/2945(RSP))

Dimitrios Kourkoulas (úřadující předseda Rady) a Štefan Füle (člen Komise) učinili prohlášení.

Vystoupili: Ria Oomen-Ruijten za skupinu PPE, Raimon Obiols za skupinu S&D, Alexander Graf Lambsdorff za skupinu ALDE, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil William (The Earl of) Dartmouth, a Franziska Keller za skupinu Verts/ALE.

PŘEDSEDNICTVÍ: Roberta ANGELILLI
místopředsedkyně

Vystoupili: Geoffrey Van Orden za skupinu ECR, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Alexander Graf Lambsdorff, Takis Hadjigeorgiou za skupinu GUE/NGL, Nikolaos Salavrakos za skupinu EFD, Laurence J.A.J. Stassen nezařazená, Krzysztof Lisek, Richard Howitt, Andrew Duff, Bastiaan Belder, Ewald Stadler, Francisco José Millán Mon, Maria Eleni Koppa, William (The Earl of) Dartmouth, Dimitar Stoyanov, Marietta Giannakou, Sophocles Sophocleous, Slavi Binev, Eleni Theocharous, Emine Bozkurt, Davor Ivo Stier, Andrzej Grzyb a Alojz Peterle.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Eija-Riitta Korhola, Arnaud Danjean, Marusya Lyubcheva, Tonino Picula, Antigoni Papadopoulou, Iñaki Irazabalbeitia Fernández a Ruža Tomašić.

Vystoupili: Štefan Füle a Dimitrios Kourkoulas.

Návrh usnesení předložený v souladu s čl. 110 odst. 2 jednacího řádu na závěr rozpravy:

- Ria Oomen-Ruijten za Výbor pro zahraniční věci o zprávě o pokroku Turecka za rok 2013 (2013/2945(RSP)) (B7-0241/2014).

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 8.28 zápisu ze dne 12.3.2014.


17. Provádění jednotného evropského nebe ***I – Letiště, uspořádání letového provozu a letové navigační služby ***I (rozprava)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o provádění jednotného evropského nebe (přepracované znění) [COM(2013)0410 - C7-0171/2013 - 2013/0186(COD)] - Výbor pro dopravu a cestovní ruch. Zpravodaj: Marian-Jean Marinescu (A7-0095/2014)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 216/2008, pokud jde o letiště, uspořádání letového provozu a letové navigační služby [COM(2013)0409 - C7-0169/2013 - 2013/0187(COD)] - Výbor pro dopravu a cestovní ruch. Zpravodaj: David-Maria Sassoli (A7-0098/2014)

Marian-Jean Marinescu a David-Maria Sassoli uvedli zprávy.

Vystoupila Viviane Reding (místopředsedkyně Komise).

Vystoupili: Dominique Riquet za skupinu PPE, Spyros Danellis za skupinu S&D, Phil Bennion za skupinu ALDE, Eva Lichtenberger za skupinu Verts/ALE, Jacqueline Foster za skupinu ECR, Jaromír Kohlíček za skupinu GUE/NGL, Saïd El Khadraoui, Oldřich Vlasák, Patrick Le Hyaric a Julie Girling.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Erik Bánki a Andreas Schwab.

PŘEDSEDNICTVÍ: Alejo VIDAL-QUADRAS
místopředseda

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Tonino Picula, João Ferreira, Silvia-Adriana Ţicău a Marusya Lyubcheva.

Vystoupili: Viviane Reding, Marian-Jean Marinescu a David-Maria Sassoli.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 8.13 zápisu ze dne 12.3.2014 a bod 8.14 zápisu ze dne 12.3.2014.


18. Souborné cestovní služby a cesty s asistovanou přípravou ***I (rozprava)

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o souborných cestovních službách a cestách s asistovanou přípravou, kterou se mění nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2011/83/EU a kterou se zrušuje směrnice Rady 90/314/EHS [COM(2013)0512 - C7-0215/2013 - 2013/0246(COD)] - Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů. Zpravodaj: Hans-Peter Mayer (A7-0124/2014)

Hans-Peter Mayer uvedl zprávu.

Vystoupila Viviane Reding (místopředsedkyně Komise).

Vystoupili: Bogusław Liberadzki (navrhovatel výboru TRAN), Andreas Schwab za skupinu PPE, Sergio Gaetano Cofferati za skupinu S&D, Toine Manders za skupinu ALDE, Heide Rühle za skupinu Verts/ALE, Emma McClarkin za skupinu ECR, Ildikó Gáll-Pelcz, Catherine Stihler, Jacqueline Foster a Anna Hedh.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Erik Bánki, Davor Ivo Stier, Silvia-Adriana Ţicău a Zofija Mazej Kukovič.

Vystoupili: Viviane Reding a Hans-Peter Mayer.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 8.15 zápisu ze dne 12.3.2014.


19. Fluorované skleníkové plyny ***I (rozprava)

Zpráva k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o fluorovaných skleníkových plynech [COM(2012)0643 - C7-0370/2012 - 2012/0305(COD)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodaj: Bas Eickhout (A7-0240/2013)

Bas Eickhout uvedl zprávu.

Vystoupila Connie Hedegaard (členka Komise).

Vystoupili: Erik Bánki za skupinu PPE, Jo Leinen za skupinu S&D, Satu Hassi za skupinu Verts/ALE, Sabine Wils za skupinu GUE/NGL, Jolanta Emilia Hibner, Andrés Perelló Rodríguez, Zofija Mazej Kukovič, Mario Pirillo a Sophie Auconie.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásila Izaskun Bilbao Barandica.

Vystoupili: Connie Hedegaard a Bas Eickhout, který rovněž odpověděl na dvě otázky, které zvednutím modré karty položil Derek Roland Clark.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 8.16 zápisu ze dne 12.3.2014.


20. Volný pohyb pracovníků ***I (rozprava)

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o opatřeních usnadňujících výkon práv, která jsou pracovníkům udělena v souvislosti s volným pohybem pracovníků [COM(2013)0236 - C7-0114/2013 - 2013/0124(COD)] - Výbor pro zaměstnanost a sociální věci. Zpravodajka: Edit Bauer (A7-0386/2013)

Edit Bauer uvedla zprávu.

Vystoupil László Andor (člen Komise).

Vystoupili: Marije Cornelissen, navrhovatelka výboru FEMM a za skupinu Verts/ALE, Danuta Jazłowiecka za skupinu PPE, Ole Christensen za skupinu S&D, Phil Bennion za skupinu ALDE, Syed Kamall za skupinu ECR, Thomas Händel za skupinu GUE/NGL, Derek Roland Clark za skupinu EFD, Mike Nattrass nezařazený, Csaba Sógor, Iliana Malinova Iotova, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Derek Roland Clark, Monika Panayotova, Jutta Steinruck a Derek Roland Clark k vystoupení, které učinila Iliana Malinova Iotova.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Csaba Sándor Tabajdi a Malika Benarab-Attou.

Vystoupili: László Andor a Edit Bauer.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 8.17 zápisu ze dne 12.3.2014.


21. Pořad jednání příštího denního zasedání

Pořad jednání na další den byl schválen (dokument „Pořad jednání“ PE 529.495/OJME).


22. Ukončení denního zasedání

Denní zasedání skončilo ve 23:20.

Klaus Welle

Roberta Angelilli

generální tajemník

místopředsedkyně


PREZENČNÍ LISTINA

Přítomen/přítomna:

Abela Baldacchino, Agnew, Albrecht, Alfonsi, Allam, Alves, Andersdotter, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Angourakis, Antonescu, Arias Echeverría, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldini, Balz, Balzani, Bánki, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Bertot, Besset, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonanini, Bonsignore, Borghezio, Borissov, Borys, Borzan, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Bratkowski, Breyer, Brok, Brons, Brzobohatá, Bullmann, Bušić, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correa Zamora, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Cramer, Creutzmann, Cronberg, Crowley, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Castro, De Keyser, Delli, Delvaux, De Martini, Demesmaeker, De Mita, de Sarnez, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Flasarová, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Frigo, Gabriel, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Griesbeck, Griffin, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Helmer, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irazabalbeitia Fernández, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Joly, de Jong, Jordan, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, van der Kammen, Kammerevert, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Langen, Larsen-Jensen, La Via, Le Brun, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Maletić, Malinov, Manders, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Martin David, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Matias, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Metsola, Meyer, Michels, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mizzi, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morvai, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Mynář, Naranjo Escobar, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Panayotov, Panayotova, Panzeri, Papadopoulou, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Perelló Rodríguez, Peterle, Petrović Jakovina, Picula, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pitsillides, Pittella, Plenković, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Ross, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schöpflin, Schroedter, Schulz Martin, Schulz Werner, Schwab, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Severin, Siekierski, Silaghi, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Sonik, Sophocleous, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stauner, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stier, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Šuica, Surján, Svensson, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tavares, Taylor Keith, Taylor Rebecca, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomas, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Torvalds, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Trematerra, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Urutchev, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Valjalo, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vitkauskaite Bernard, Vlasák, Vlasto, Voss, Vuljanić, Wałęsa, Watson, Weber Henri, Weber Manfred, Weber Renate, Weidenholzer, Weiler, Werthmann, Westlund, Westphal, Wikström, Willmott, Wils, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Włosowicz, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zaleski, Zamfirescu, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zéribi, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka

Omluven/a:

Bufton, Dehaene, Gargani, Kleva Kekuš, Neyts-Uyttebroeck, Pakarinen, Papastamkos

Právní upozornění - Ochrana soukromí