Indeks 
Protokol
PDF 275kWORD 168k
Tirsdag den 11. marts 2014 - Strasbourg
1.Åbning af sessionen
 2.Åbning af mødet
 3.Modtagne dokumenter
 4.Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (artikel 122)(meddelelse om indgivne beslutningsforslag)
 5.Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger og Den Europæiske Værdipapirtilsynsmyndighed ***I (forhandling)
 6.Oplysninger ved pengeoverførsler ***I - Forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme ***I (forhandling)
 7.EU-garanti til Den Europæiske Investeringsbank mod tab i forbindelse med finansieringstransaktioner til støtte for investeringsprojekter uden for Unionen ***I (forhandling)
 8.Erklæring fra formanden
 9.Afstemningstid
  
9.1.Statistik over godstransport ad indre vandveje (delegerede beføjelser og gennemførelsesbeføjelser) ***I (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  
9.2.Statistikker med henblik på proceduren i forbindelse med makroøkonomiske ubalancer ***I (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  
9.3.Forlængelse af aftalen om videnskabeligt og teknologisk samarbejde mellem EF og USA *** (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  
9.4.Nagoyaprotokollen om adgang til genetiske ressourcer *** (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  
9.5.Anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til globaliseringen - ansøgning EGF/2013/008 ES/Comunidad Valenciana - tekstiler, Spanien ***I (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  
9.6.Produktion og markedsføring af planteformeringsmateriale (lovgivning om planteformeringsmateriale) ***I (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  
9.7.Tilpasning med virkning fra den 1. juli 2011 af vederlag og pensioner til tjenestemænd og øvrige ansatte ved Den Europæiske Union ***I (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  
9.8.Tilpasning med virkning fra den 1. juli 2012 af vederlag og pensioner til tjenestemænd og øvrige ansatte ved Den Europæiske Union ***I (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  
9.9.Stabiliserings- og associeringsaftalen ***II (afstemning)
  
9.10.Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger og Den Europæiske Værdipapirtilsynsmyndighed ***I (afstemning)
  
9.11.Oplysninger ved pengeoverførsler ***I (afstemning)
  
9.12.Forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme ***I (afstemning)
  
9.13.EU-garanti til Den Europæiske Investeringsbank mod tab i forbindelse med finansieringstransaktioner til støtte for investeringsprojekter uden for Unionen ***I (afstemning)
  
9.14.Adgang til genetiske ressourcer ***I (endelig afstemning)
  
9.15.Teknisk kontrol med motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil ***I (endelig afstemning)
  
9.16.Registreringsdokumenter for motorkøretøjer ***I (endelig afstemning)
  
9.17.Syn af erhvervskøretøjer ***I (endelig afstemning)
  
9.18.Statistik over jernbanetransport ***I (afstemning)
  
9.19.Elektronisk fakturering i forbindelse med offentlige indkøb ***I (afstemning)
  
9.20.Landbrugsbedrifternes struktur og en undersøgelse af produktionsmetoderne i landbruget ***I (afstemning)
  
9.21.Handelsordninger for visse varer fremstillet af landbrugsprodukter ***I (afstemning)
  
9.22.Den Europæiske Investeringsbank (EIB) - Årsberetning 2012 (afstemning)
  
9.23.Ligestilling mellem mænd og kvinder i EU – 2012 (afstemning)
  
9.24.Gennemgang af Det Europæiske Finanstilsynssystem (afstemning)
  
9.25.Aktindsigt for 2011-2013 (afstemning)
  
9.26.Aktiviteterne i Udvalget for Andragender i året 2013 (afstemning)
  
9.27.Fremtiden for Europas gartnerisektor – vækststrategier (afstemning)
  
9.28.Udryddelse af tortur i verden (afstemning)
  
9.29.Saudi-Arabien (afstemning)
 10.Stemmeforklaringer
 11.Stemmerettelser og -intentioner
 12.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 13.Beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger ***I - Beskyttelse af personoplysninger med henblik på at forebygge straffelovsovertrædelser ***I (forhandling)
 14.USA's NSA-overvågningsprogram, overvågningsorganer i forskellige medlemsstater og deres indvirkning på EU-borgeres grundlæggende rettigheder (forhandling)
 15.En europæisk anklagemyndighed (forhandling)
 16.Statusrapport 2013 for Tyrkiet (forhandling)
 17.Gennemførelsen af det fælles europæiske luftrum ***I - Flyvepladser, lufttrafikstyring og luftfartstjenester ***I (forhandling)
 18.Pakkerejser og formidlede rejsearrangementer ***I (forhandling)
 19.Fluorholdige drivhusgasser ***I (forhandling)
 20.Arbejdstagernes udøvelse af deres ret til fri bevægelighed ***I (forhandling)
 21.Dagsorden for næste møde
 22.Hævelse af mødet
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE


FORSÆDE: Oldřich VLASÁK
næstformand

1. Åbning af sessionen

I henhold til artikel 229, første afsnit, i traktaten om den Europæiske Unions funktionsmåde og forretningsordenens artikel 134, åbnede formanden Europa-Parlamentets session 2014-2015.


2. Åbning af mødet

Formanden åbnede mødet kl. 08.30.


3. Modtagne dokumenter

Formanden havde fra udvalgene modtaget følgende betænkninger:

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om tilpasning med virkning fra den 1. juli 2012 af vederlag og pensioner til tjenestemænd og øvrige ansatte ved Den Europæiske Union samt af justeringskoefficienterne for disse vederlag og pensioner (COM(2013)0896 - C7-0460/2013 - 2013/0439(COD)) - JURI udvalg - Ordfører: Dagmar Roth-Behrendt (A7-0164/2014)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om tilpasning med virkning fra den 1. juli 2011 af vederlag og pensioner til tjenestemænd og øvrige ansatte ved Den Europæiske Union samt af justeringskoefficienterne for disse vederlag og pensioner (COM(2013)0895 - C7-0459/2013 - 2013/0438(COD)) - JURI udvalg - Ordfører: Dagmar Roth-Behrendt (A7-0165/2014)


4. Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (artikel 122)(meddelelse om indgivne beslutningsforslag)

Følgende medlemmer eller grupper havde fremsat anmodning om afholdelse af en sådan debat i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 122, ledsaget af følgende beslutningsforslag:

I.   Rusland: Domsafsigelse mod demonstranter, der var involveret i begivenhederne på Bolotnaja-pladsen (2014/2628(RSP))

- Véronique De Keyser, Ana Gomes, Libor Rouček, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Joanna Senyszyn, Mitro Repo og Marc Tarabella for S&D-Gruppen, om Rusland: Domsafsigelse mod demonstranter, der var involveret i begivenhederne på Bolotnaja-pladsen (B7-0245/2014)

- Kristiina Ojuland, Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Louis Michel, Leonidas Donskis, Sarah Ludford, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Robert Rochefort, Izaskun Bilbao Barandica, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen og Phil Bennion for ALDE-Gruppen, om Rusland: Domsafsigelse mod demonstranter, der var involveret i begivenhederne på Bolotnaja-pladsen (B7-0246/2014)

- Werner Schulz, Barbara Lochbihler, Raül Romeva i Rueda, Ulrike Lunacek og Iñaki Irazabalbeitia Fernández, om Rusland: Domsafsigelse mod demonstranter, der var involveret i begivenhederne på Bolotnaja-pladsen (B7-0247/2014)

- Charles Tannock, Marek Henryk Migalski, Geoffrey Van Orden, Adam Bielan, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba og Ryszard Czarnecki for ECR-Gruppen, om Rusland: Domsafsigelse mod demonstranter, der var involveret i begivenhederne på Bolotnaja-pladsen (B7-0248/2014)

- Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Elena Băsescu, Monica Luisa Macovei, Eduard Kukan, Inese Vaidere, Philippe Boulland, Jean Roatta, Roberta Angelilli, Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Sari Essayah, Krzysztof Lisek, Davor Ivo Stier, Jarosław Leszek Wałęsa og Dubravka Šuica for PPE-Gruppen, om Rusland: Domsafsigelse mod demonstranter, der var involveret i begivenhederne på Bolotnaja-pladsen (B7-0249/2014)

- Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Alda Sousa og Marisa Matias for GUE/NGL-Gruppen, om Rusland: Domsafsigelse mod demonstranter, der var involveret i begivenhederne på Bolotnaja-pladsen (B7-0250/2014).

II.   Indledning af konsultationer om suspendering af Uganda og Nigeria fra Cotonou-aftalen på baggrund af nylig lovgivning, der kriminaliserer homoseksualitet yderligere (2014/2634(RSP))

- Charles Tannock for ECR-Gruppen, om indledning af konsultationer om suspendering af Uganda og Nigeria fra Cotonou-aftalen på baggrund af nylig lovgivning, der kriminaliserer homoseksualitet yderligere (B7-0251/2014)

- Ulrike Lunacek, Barbara Lochbihler, Judith Sargentini og Jean Lambert for Verts/ALE-Gruppen, om indledning af konsultationer om suspendering af Uganda og Nigeria fra Cotonou-aftalen på baggrund af nylig lovgivning, der kriminaliserer homoseksualitet yderligere (B7-0252/2014)

- Véronique De Keyser, Joanna Senyszyn, Tonino Picula, Tanja Fajon, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mitro Repo, María Muñiz De Urquiza, Richard Howitt, Ana Gomes, Michael Cashman, Liisa Jaakonsaari, Pino Arlacchi, Marc Tarabella og Gianni Pittella for S&D-Gruppen, om indledning af konsultationer om suspendering af Uganda og Nigeria fra Cotonou-aftalen på baggrund af nylig lovgivning, der kriminaliserer homoseksualitet yderligere (B7-0253/2014)

- Marietje Schaake, Sarah Ludford, Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells, Angelika Werthmann, Leonidas Donskis, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Kristiina Ojuland, Izaskun Bilbao Barandica og Phil Bennion for ALDE-Gruppen, om indledning af konsultationer om suspendering af Uganda og Nigeria fra Cotonou-aftalen på baggrund af nylig lovgivning, der kriminaliserer homoseksualitet yderligere (B7-0255/2014)

- Mariya Gabriel, Gay Mitchell, Tunne Kelam, Cristian Dan Preda, Elena Băsescu, Monica Luisa Macovei, Philippe Boulland, Jean Roatta, Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah og Dubravka Šuica for PPE-Gruppen, om indledning af konsultationer om suspendering af Uganda og Nigeria fra Cotonou-aftalen på baggrund af nylig lovgivning, der kriminaliserer homoseksualitet yderligere (B7-0257/2014)

- Mikael Gustafsson, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Paul Murphy, Alda Sousa, Marisa Matias, Younous Omarjee og Cornelia Ernst for GUE/NGL-Gruppen, om indledning af konsultationer om suspendering af Uganda og Nigeria fra Cotonou-aftalen på baggrund af nylig lovgivning, der kriminaliserer homoseksualitet yderligere (B7-0258/2014).

III.   Sikkerhed og menneskehandel på Sinai-halvøen (2014/2630(RSP))

- Charles Tannock, Geoffrey Van Orden og Adam Bielan for ECR-Gruppen, om sikkerhed og menneskehandel på Sinai-halvøen (B7-0254/2014)

- Véronique De Keyser, Saïd El Khadraoui, Ana Gomes, Richard Howitt, María Muñiz De Urquiza, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Joanna Senyszyn, Liisa Jaakonsaari, Mitro Repo og Marc Tarabella for S&D-Gruppen, om sikkerhed og menneskehandel på Sinai-halvøen (B7-0256/2014)

- Olle Schmidt, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells, Angelika Werthmann, Robert Rochefort, Ivo Vajgl, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Kristiina Ojuland, Hannu Takkula og Phil Bennion for ALDE-Gruppen, om sikkerhed og menneskehandel på Sinai-halvøen (B7-0259/2014)

- Judith Sargentini, Raül Romeva i Rueda, Iñaki Irazabalbeitia Fernández, Jean Lambert, Barbara Lochbihler og Nicole Kiil-Nielsen for Verts/ALE-Gruppen, om sikkerhed og menneskehandel på Sinai-halvøen (B7-0260/2014)

- Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Elena Băsescu, Monica Luisa Macovei, Eduard Kukan, Mariya Gabriel, Philippe Boulland, Jean Roatta, Roberta Angelilli, Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Sari Essayah, Krzysztof Lisek, Davor Ivo Stier og Jarosław Leszek Wałęsa for PPE-Gruppen, om sikkerhed og menneskehandel på Sinai-halvøen (B7-0261/2014)

- Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin, Inês Cristina Zuber, Willy Meyer, Nikolaos Chountis, Alda Sousa og Marisa Matias for GUE/NGL-Gruppen, om sikkerhed og menneskehandel på Sinai-halvøen (B7-0262/2014).

Taletiden fordeltes i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 149.


5. Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger og Den Europæiske Værdipapirtilsynsmyndighed ***I (forhandling)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2003/71/EF og direktiv 2009/138/EF for så vidt angår de beføjelser, der er tillagt Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger og Den Europæiske Værdipapirtilsynsmyndighed [COM(2011)0008 - C7-0027/2011 - 2011/0006(COD)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Burkhard Balz (A7-0077/2012)

Burkhard Balz forelagde betænkningen.

Indlæg af Tonio Borg (medlem af Kommissionen).

Talere: Peter Skinner for S&D-Gruppen, Sylvie Goulard for ALDE-Gruppen, Sven Giegold for Verts/ALE-Gruppen, Nikola Vuljanić for GUE/NGL-Gruppen, Francisco Sosa Wagner, løsgænger, Sirpa Pietikäinen og Ildikó Gáll-Pelcz.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Sergio Gaetano Cofferati og Ivana Maletić.

Talere: Tonio Borg og Burkhard Balz.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 9.10 i protokollen af 11.3.2014.


6. Oplysninger ved pengeoverførsler ***I - Forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme ***I (forhandling)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oplysninger, der skal medsendes ved pengeoverførsler [COM(2013)0044 - C7-0034/2013 - 2013/0024(COD)] - Økonomi- og Valutaudvalget - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordførere: Mojca Kleva Kekuš og Timothy Kirkhope (A7-0140/2014)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme [COM(2013)0045 - C7-0032/2013 - 2013/0025(COD)] - Økonomi- og Valutaudvalget - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordførere: Krišjānis Kariņš og Judith Sargentini (A7-0150/2014)

Krišjānis Kariņš, Peter Simon (for ordfører Mojca Kleva Kekuš), Judith Sargentini og Timothy Kirkhope forelagde betænkningerne.

Indlæg af Tonio Borg (medlem af Kommissionen).

Talere: Bill Newton Dunn (ordfører for udtalelse fra DEVE), Antonio López-Istúriz White (ordfører for udtalelse fra JURI), Peter Simon for S&D-Gruppen, Sylvie Goulard for ALDE-Gruppen, Ruža Tomašić for ECR-Gruppen, Kyriacos Triantaphyllides for GUE/NGL-Gruppen, Diane Dodds, løsgænger, Rui Tavares, Sławomir Nitras, Emine Bozkurt, Nils Torvalds, Sven Giegold, Willy Meyer, Sampo Terho, Frank Engel, Arlene McCarthy og Graham Watson.

FORSÆDE: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
næstformand

Talere: Slavi Binev, Ildikó Gáll-Pelcz, Sylvie Guillaume, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Saïd El Khadraoui, Markus Ferber, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Paul Rübig, Claude Moraes, Emer Costello, Zbigniew Ziobro og James Nicholson.

Taler efter catch-the-eye-proceduren: Jaroslav Paška.

Talere: Tonio Borg, Timothy Kirkhope, Krišjānis Kariņš og Judith Sargentini.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 9.11 i protokollen af 11.3.2014 og punkt 9.12 i protokollen af 11.3.2014.

°
° ° °

Formanden hilste en gruppe unge socialister fra provinsen Ciudad Real velkommen.


7. EU-garanti til Den Europæiske Investeringsbank mod tab i forbindelse med finansieringstransaktioner til støtte for investeringsprojekter uden for Unionen ***I (forhandling)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om en EU-garanti til Den Europæiske Investeringsbank mod tab i forbindelse med finansieringstransaktioner til støtte for investeringsprojekter uden for Unionen [COM(2013)0293 - C7-0145/2013 - 2013/0152(COD)] - Budgetudvalget. Ordfører: Ivailo Kalfin (A7-0392/2013)

Göran Färm, for ordføreren, forelagde betænkningen.

Indlæg af Tonio Borg (medlem af Kommissionen).

Talere: Jacek Protasiewicz (ordfører for udtalelse fra AFET), Hans-Peter Martin (ordfører for udtalelse fra ECON), Andrej Plenković for PPE-Gruppen, Claudette Abela Baldacchino for S&D-Gruppen, Jan Mulder for ALDE-Gruppen, Helga Trüpel for Verts/ALE-Gruppen, Nikola Vuljanić for GUE/NGL-Gruppen, Claudio Morganti for EFD-Gruppen, Andreas Mölzer, løsgænger, og Oleg Valjalo.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Ivana Maletić og Andrew Henry William Brons.

FORSÆDE: Edward McMILLAN-SCOTT
næstformand

Indlæg af Paul Rübig.

Talere: Tonio Borg og Göran Färm.

Indlæg af Paul Rübig om afviklingen af forhandlingen.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 9.3 i protokollen af 11.3.2014.

(Mødet udsat kl. 11.15 i afventning af afstemningstiden og genoptaget kl. 12.00)


FORSÆDE: Martin SCHULZ
formand

8. Erklæring fra formanden

Formanden afgav en erklæring for at mindes 10-årsdagen for attentaterne i Madrid og i anledning af den europæiske dag for ofrene for terrorisme.

Parlamentet iagttog et minuts stilhed.

°
° ° °

FORSÆDE: Roberta ANGELILLI
næstformand

Talere: Dimitar Stoyanov, Anna Maria Corazza Bildt, Potito Salatto og Zbigniew Zaleski.


9. Afstemningstid

Resultaterne af afstemningerne som helhed (ændringsforslag, særskilte afstemninger, opdelte afstemninger osv.) fremgår af bilaget ”Afstemningsresultater”, som er vedlagt protokollen.

Resultaterne af afstemningerne ved navneopråb, som er vedføjet protokollen, foreligger kun elektronisk og kan konsulteres på Europarl.


9.1. Statistik over godstransport ad indre vandveje (delegerede beføjelser og gennemførelsesbeføjelser) ***I (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1365/2006 om statistik over godstransport ad indre vandveje for så vidt angår tillæggelse af delegerede beføjelser og gennemførelsesbeføjelser til Kommissionen for vedtagelsen af visse foranstaltninger [COM(2013)0484 - C7-0205/2013 - 2013/0226(COD)] - Transport- og Turismeudvalget. Ordfører: Eva Lichtenberger (A7-0003/2014)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 1)

KOMMISSIONENS FORSLAG, ÆNDRINGSFORSLAG og FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P7_TA(2014)0180)


9.2. Statistikker med henblik på proceduren i forbindelse med makroøkonomiske ubalancer ***I (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fremlæggelse af statistikker med henblik på proceduren i forbindelse med makroøkonomiske ubalancer og om statistikkernes kvalitet [COM(2013)0342 - C7-0162/2013 - 2013/0181(COD)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Derk Jan Eppink (A7-0143/2014)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 2)

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

Godkendt som ændret (P7_TA(2014)0181)

Indlæg

Derk Jan Eppink (ordfører) foreslog, at betænkningen blev sendt til fornyet udvalgsbehandling, jf. forretningsordenens artikel 57, stk. 2.

Parlamentet godtog anmodningen.

Sagen betragtedes således som henvist til fornyet behandling i det kompetente udvalg.


9.3. Forlængelse af aftalen om videnskabeligt og teknologisk samarbejde mellem EF og USA *** (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)

Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om forlængelse af aftalen om videnskabeligt og teknologisk samarbejde mellem Det Europæiske Fællesskab og Amerikas Forenede Staters regering [15854/2013 - C7-0462/2013 - 2013/0351(NLE)] - Udvalget om Industri, Forskning og Energi. Ordfører: Amalia Sartori (A7-0126/2014)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 3)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P7_TA(2014)0182)

Parlamentet godkendte en forlængelse af aftalen.


9.4. Nagoyaprotokollen om adgang til genetiske ressourcer *** (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)

Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af Nagoyaprotokollen om adgang til genetiske ressourcer samt rimelig og retfærdig deling af de fordele, der opstår ved udnyttelsen af disse ressourcer, til konventionen om den biologiske mangfoldighed [06852/2013 - C7-0005/2014 - 2012/0279(NLE)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Sandrine Bélier (A7-0061/2014)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 4)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P7_TA(2014)0183)

Parlamentet godkendte indgåelsen af protokollen.


9.5. Anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til globaliseringen - ansøgning EGF/2013/008 ES/Comunidad Valenciana - tekstiler, Spanien ***I (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen i henhold til punkt 13 i den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning (ansøgning EGF/2013/008 ES/Comunidad Valenciana – tekstiler, Spanien) [COM(2014)0045 - C7-0019/2014 - 2014/2013(BUD)] - Budgetudvalget. Ordfører: Frédéric Daerden (A7-0158/2014)

(Kvalificeret flertal og tre femtedele af de afgivne stemmer
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 5)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P7_TA(2014)0184)


9.6. Produktion og markedsføring af planteformeringsmateriale (lovgivning om planteformeringsmateriale) ***I (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om produktion og markedsføring af planteformeringsmateriale (lovgivning om planteformeringsmateriale) [COM(2013)0262 - C7-0121/2013 - 2013/0137(COD)] - Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter. Ordfører: Sergio Paolo Francesco Silvestris (A7-0112/2014)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 6)

KOMMISSIONENS FORSLAG

Forkastet

Kommissionen var i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 56, stk. 1, blevet anmodet om at tage sit forslag tilbage, men Kristalina Georgieva (medlem af Kommissionen) erklærede, at det havde Kommissionen ikke til hensigt at gøre.

Indlæg af Paolo De Castro, formand for AGRI, der anmodede om afstemning om forslaget til lovgivningsmæssig beslutning i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 56, stk. 3. Denne anmodning blev godkendt ved AN (574 for, 90 imod, 10 hverken/eller).

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget (P7_TA(2014)0185)

Indlæg

Kriton Arsenis efter afstemningen.


9.7. Tilpasning med virkning fra den 1. juli 2011 af vederlag og pensioner til tjenestemænd og øvrige ansatte ved Den Europæiske Union ***I (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om tilpasning med virkning fra den 1. juli 2011 af vederlag og pensioner til tjenestemænd og øvrige ansatte ved Den Europæiske Union samt af justeringskoefficienterne for disse vederlag og pensioner [COM(2013)0895 - C7-0459/2013 - 2013/0438(COD)] - Retsudvalget. Ordfører: Dagmar Roth-Behrendt (A7-0165/2014)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 7)

KOMMISSIONENS FORSLAG, ÆNDRINGSFORSLAG og FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P7_TA(2014)0186)


9.8. Tilpasning med virkning fra den 1. juli 2012 af vederlag og pensioner til tjenestemænd og øvrige ansatte ved Den Europæiske Union ***I (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om tilpasning med virkning fra den 1. juli 2012 af vederlag og pensioner til tjenestemænd og øvrige ansatte ved Den Europæiske Union samt af justeringskoefficienterne for disse vederlag og pensioner [COM(2013)0896 - C7-0460/2013 - 2013/0439(COD)] - Retsudvalget. Ordfører: Dagmar Roth-Behrendt (A7-0164/2014)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 8)

KOMMISSIONENS FORSLAG, ÆNDRINGSFORSLAG og FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P7_TA(2014)0187)


9.9. Stabiliserings- og associeringsaftalen ***II (afstemning)

Indstilling ved andenbehandling om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om visse procedurer for anvendelsen af stabiliserings- og associeringsaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Serbien på den anden side [17930/1/2013 - C7-0028/2014 - 2011/0465(COD)] - Udvalget om International Handel. Ordfører: Iuliu Winkler (A7-0116/2014)

(Kvalificeret flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 9)

RÅDETS HOLDNING

Erklæret godkendt (P7_TA(2014)0188)


9.10. Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger og Den Europæiske Værdipapirtilsynsmyndighed ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2003/71/EF og direktiv 2009/138/EF for så vidt angår de beføjelser, der er tillagt Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger og Den Europæiske Værdipapirtilsynsmyndighed [COM(2011)0008 - C7-0027/2011 - 2011/0006(COD)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Burkhard Balz (A7-0077/2012)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 10)

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

Godkendt som ændret (P7_TA(2014)0189)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget (P7_TA(2014)0189)


9.11. Oplysninger ved pengeoverførsler ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oplysninger, der skal medsendes ved pengeoverførsler [COM(2013)0044 - C7-0034/2013 - 2013/0024(COD)] - Økonomi- og Valutaudvalget - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordførere: Mojca Kleva Kekuš og Timothy Kirkhope (A7-0140/2014)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 11)

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

Godkendt som ændret (P7_TA(2014)0190)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget (P7_TA(2014)0190)


9.12. Forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme [COM(2013)0045 - C7-0032/2013 - 2013/0025(COD)] - Økonomi- og Valutaudvalget - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordførere: Krišjānis Kariņš og Judith Sargentini (A7-0150/2014)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 12)

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

Godkendt som ændret (P7_TA(2014)0191)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget (P7_TA(2014)0191)


9.13. EU-garanti til Den Europæiske Investeringsbank mod tab i forbindelse med finansieringstransaktioner til støtte for investeringsprojekter uden for Unionen ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om en EU-garanti til Den Europæiske Investeringsbank mod tab i forbindelse med finansieringstransaktioner til støtte for investeringsprojekter uden for Unionen [COM(2013)0293 - C7-0145/2013 - 2013/0152(COD)] - Budgetudvalget. Ordfører: Ivailo Kalfin (A7-0392/2013)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 13)

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

Godkendt som ændret (P7_TA(2014)0192)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget (P7_TA(2014)0192)


9.14. Adgang til genetiske ressourcer ***I (endelig afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om adgang til genetiske ressourcer samt rimelig og retfærdig deling af de fordele, der opstår ved udnyttelsen af disse ressourcer, i Unionen [COM(2012)0576 - C7-0322/2012 - 2012/0278(COD)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Sandrine Bélier (A7-0263/2013)

Forhandlingen havde fundet sted den 11. september 2013 (punkt 16 i protokollen af 11.9.2013).

Afstemningen om forslaget til lovgivningsmæssig beslutning var blevet udsat den 12. september 2013 (punkt 13.6 i protokollen af 12.9.2013).

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 14)

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

Godkendt som ændret (P7_TA(2014)0193)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget (P7_TA(2014)0193)

Indlæg

Sandrine Bélier (ordfører), inden afstemningen.


9.15. Teknisk kontrol med motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil ***I (endelig afstemning)

betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om periodisk teknisk kontrol med motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil og om ophævelse af direktiv 2009/40/EF [COM(2012)0380 - C7-0186/2012 - 2012/0184(COD)] - Transport- og Turismeudvalget. Ordfører: Werner Kuhn (A7-0210/2013)

Forhandlingen havde fundet sted den 1. juli 2013 (punkt 16 i protokollen af 1.7.2013).

Afstemningen om forslaget til lovgivningsmæssig beslutning var blevet udsat den 2. juli 2013 (punkt 9.10 i protokollen af 2.7.2013)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 15)

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

Godkendt som ændret (P7_TA(2014)0194)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget (P7_TA(2014)0194)

Indlæg

Werner Kuhn (ordfører), inden afstemningen.


9.16. Registreringsdokumenter for motorkøretøjer ***I (endelig afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 1999/37/EF om registreringsdokumenter for motorkøretøjer [COM(2012)0381 - C7-0187/2012 - 2012/0185(COD)] - Transport- og Turismeudvalget. Ordfører: Vilja Savisaar-Toomast (A7-0199/2013)

Forhandlingen havde fundet sted den 1. juli 2013 (punkt 16 i protokollen af 1.7.2013).

Afstemningen om forslaget til lovgivningsmæssig beslutning var blevet udsat den 2. juli 2013 (punkt 9.8 i protokollen af 2.7.2013).

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 16)

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

Godkendt som ændret (P7_TA(2014)0195)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget (P7_TA(2014)0195)


9.17. Syn af erhvervskøretøjer ***I (endelig afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om syn ved vejsiden af erhvervskøretøjer, der kører på Unionens område, og om ophævelse af direktiv 2000/30/EF [COM(2012)0382 - C7-0188/2012 - 2012/0186(COD)] - Transport- og Turismeudvalget. Ordfører: Olga Sehnalová (A7-0207/2013)

Forhandlingen havde fundet sted den 1. juli 2013 (punkt 16 i protokollen af 1.7.2013).

Afstemningen om forslaget til lovgivningsmæssig beslutning var blevet udsat den 2. juli 2013 (punkt 9.9 i protokollen af 2.7.2013).

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 17)

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

Godkendt som ændret (P7_TA(2014)0196)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget (P7_TA(2014)0196)


9.18. Statistik over jernbanetransport ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 91/2003 om statistik over jernbanetransport for så vidt angår indsamling af data om gods, passagerer og ulykker [COM(2013)0611 - C7-0249/2013 - 2013/0297(COD)] - Transport- og Turismeudvalget. Ordfører: Michael Cramer (A7-0002/2014)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 18)

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

Godkendt som ændret (P7_TA(2014)0197)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget (P7_TA(2014)0197)


9.19. Elektronisk fakturering i forbindelse med offentlige indkøb ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om elektronisk fakturering i forbindelse med offentlige indkøb [COM(2013)0449 - C7-0208/2013 - 2013/0213(COD)] - Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse. Ordfører: Birgit Collin-Langen (A7-0004/2014)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 19)

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

Godkendt som ændret (P7_TA(2014)0198)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget (P7_TA(2014)0198)


9.20. Landbrugsbedrifternes struktur og en undersøgelse af produktionsmetoderne i landbruget ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1166/2008 om en række undersøgelser af landbrugsbedrifternes struktur og en undersøgelse af produktionsmetoderne i landbruget for så vidt angår finansieringsrammen for 2014-2018 [COM(2013)0757 - C7-0390/2013 - 2013/0367(COD)] - Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter. Ordfører: Paolo De Castro (A7-0111/2014)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 20)

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

Godkendt som ændret (P7_TA(2014)0199)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget (P7_TA(2014)0199)


9.21. Handelsordninger for visse varer fremstillet af landbrugsprodukter ***I (afstemning)

Betænkning forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om handelsordninger for visse varer fremstillet af landbrugsprodukter [COM(2013)0106 - C7-0048/2013 - 2013/0063(COD)] - Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter. Ordfører: Paolo De Castro (A7-0260/2013)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 21)

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

Godkendt som ændret (P7_TA(2014)0200)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget (P7_TA(2014)0200)


9.22. Den Europæiske Investeringsbank (EIB) - Årsberetning 2012 (afstemning)

Betænkning om Den Europæiske Investeringsbank (EIB) - Årsberetning 2012 [2013/2131(INI)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Marian-Jean Marinescu (A7-0137/2014)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 22)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P7_TA(2014)0201)


9.23. Ligestilling mellem mænd og kvinder i EU – 2012 (afstemning)

Betænkning om ligestilling mellem mænd og kvinder i EU – 2012 [2013/2156(INI)] - Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling. Ordfører: Inês Cristina Zuber (A7-0073/2014)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 23)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Forkastet

Indlæg

Inês Cristina Zuber (ordfører) inden afstemningen.

Michael Cashman og Alexander Graf Lambsdorff inden afstemningen om punkt 34.

Robert Atkins inden afstemningen om punkt 45.

Bogusław Sonik om afstemningen om punkt 45.

Izaskun Bilbao Barandica, Inês Cristina Zuber og Joseph Daul efter afstemningen om beslutningen.


9.24. Gennemgang af Det Europæiske Finanstilsynssystem (afstemning)

Betænkning med henstillinger til Kommissionen om gennemgang af Det Europæiske Finanstilsynssystem [2013/2166(INL)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Sven Giegold (A7-0133/2014)

Kvalificeret flerrtal nødvendigt for vedtagelse af forslaget til beslutning
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 24)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P7_TA(2014)0202)


9.25. Aktindsigt for 2011-2013 (afstemning)

Betænkning om aktindsigt (forretningsordenens artikel 104, stk. 7) for 2011-2013 [2013/2155(INI)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Sophia in 't Veld (A7-0148/2014)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 25)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P7_TA(2014)0203)


9.26. Aktiviteterne i Udvalget for Andragender i året 2013 (afstemning)

Betænkning om aktiviteterne i Udvalget for Andragender i året 2013 [2014/2008(INI)] - Udvalget for Andragender. Ordfører: Jarosław Leszek Wałęsa (A7-0131/2014)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 26)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P7_TA(2014)0204)


9.27. Fremtiden for Europas gartnerisektor – vækststrategier (afstemning)

Betænkning om fremtiden for Europas gartnerisektor - vækststrategier [2013/2100(INI)] - Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter. Ordfører: Anthea McIntyre (A7-0048/2014)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 27)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P7_TA(2014)0205)


9.28. Udryddelse af tortur i verden (afstemning)

Betænkning om udryddelse af tortur i verden [2013/2169(INI)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: Véronique De Keyser (A7-0100/2014)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 28)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P7_TA(2014)0206)


9.29. Saudi-Arabien (afstemning)

Betænkning om Saudi-Arabien, dets forbindelser med EU og dets rolle i Mellemøsten og Nordafrika [2013/2147(INI)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: Ana Gomes (A7-0125/2014)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 29)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P7_TA(2014)0207)

Indlæg

Ana Gomes (ordfører) for at stille mundtlige ændringsforslag til punkt 22, 42 og S, hvilket blev godtaget.


10. Stemmeforklaringer

Skriftlige stemmeforklaringer:

De skriftlige stemmeforklaringer, jf. forretningsordenens artikel 170, var indeholdt i det fuldstændige forhandlingsreferat fra mødet.

Mundtlige stemmeforklaringer:

Indlæg af Jean-Pierre Audy.

Betænkning: Sergio Paolo Francesco Silvestris - A7-0112/2014
Guido Milana, Ewald Stadler, Dubravka Šuica, Christa Klaß, Zofija Mazej Kukovič, Peter Jahr, Angelika Werthmann, Rareş-Lucian Niculescu, Biljana Borzan, Anna Záborská, Albert Deß og Marino Baldini

Betænkning: Burkhard Balz - A7-0077/2012
Dubravka Šuica, Anna Záborská, Daniel Hannan og Syed Kamall

Betænkning: Mojca Kleva Kekuš og Timothy Kirkhope - A7-0140/2014
Dubravka Šuica og Guido Milana

Betænkning: Krišjānis Kariņš og Judith Sargentini - A7-0150/2014
Nikola Vuljanić, Charles Tannock, Anna Záborská, Oleg Valjalo, Andrej Plenković, Daniel Hannan og Tarja Cronberg

Betænkning: Ivailo Kalfin - A7-0392/2013
Dubravka Šuica og Daniel Hannan

Betænkning: Sandrine Bélier - A7-0263/2013
Dubravka Šuica, Cristina Gutiérrez-Cortines og Andrej Plenković

Betænkning: Werner Kuhn - A7-0210/2013
Ismail Ertug, Biljana Borzan, Petri Sarvamaa, Jim Higgins og Giommaria Uggias

Betænkning: Vilja Savisaar-Toomast - A7-0199/2013
Marino Baldini, Jim Higgins, Andrej Plenković og Joseph Cuschieri

Betænkning: Olga Sehnalová - A7-0207/2013
Ismail Ertug og Jim Higgins

Betænkning: Marian-Jean Marinescu - A7-0137/2014
Ingeborg Gräßle, Dubravka Šuica og Davor Ivo Stier

Betænkning: Inês Cristina Zuber - A7-0073/2014
Guido Milana, Mario Pirillo, Ewald Stadler, Angelika Werthmann, Anna Záborská, Andrej Plenković, Krisztina Morvai og Licia Ronzulli

Betænkning: Sven Giegold - A7-0133/2014
Francesco De Angelis

Betænkning: Jarosław Leszek Wałęsa - A7-0131/2014
Davor Ivo Stier, Seán Kelly, Anna Záborská og Krisztina Morvai

Betænkning: Anthea McIntyre - A7-0048/2014
Guido Milana, Mario Pirillo, Rareş-Lucian Niculescu og Seán Kelly

Betænkning: Véronique De Keyser - A7-0100/2014
Guido Milana, Sandra Petrović Jakovina, Angelika Werthmann og Anna Záborská

Betænkning: Ana Gomes - A7-0125/2014
Ewald Stadler.


11. Stemmerettelser og -intentioner

”Stemmerettelser og -intentioner” findes på websiden ”Séance en direct”, ”Résultats des votes (appels nominaux)/Results of votes (Roll-call votes)” og i den trykte udgave af bilaget ”Resultat af afstemningerne ved navneopråb”.

Den elektroniske udgave på Europarl vil blive ajourført regelmæssigt i en periode på højst to uger efter afstemningsdagen.

Efter udløbet af denne frist vil listen over stemmerettelser og -intentioner blive afsluttet med henblik på oversættelse og offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende.


(Mødet udsat kl. 14.45 og genoptaget kl. 15.00)

FORSÆDE: Isabelle DURANT
næstformand

12. Godkendelse af protokollen fra foregående møde

Protokollen fra det foregående møde godkendtes.


13. Beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger ***I - Beskyttelse af personoplysninger med henblik på at forebygge straffelovsovertrædelser ***I (forhandling)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (generel forordning om databeskyttelse) [COM(2012)0011 - C7-0025/2012 - 2012/0011(COD)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Jan Philipp Albrecht (A7-0402/2013)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med de kompetente myndigheders behandling af personoplysninger med henblik på at forebygge, efterforske, opdage eller retsforfølge straffelovsovertrædelser eller fuldbyrde strafferetlige sanktioner og om fri udveksling af sådanne oplysninger [COM(2012)0010 - C7-0024/2012 - 2012/0010(COD)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Dimitrios Droutsas (A7-0403/2013)

Jan Philipp Albrecht og Dimitrios Droutsas forelagde betænkningerne.

Talere: Dimitrios Kourkoulas (formand for Rådet) og Viviane Reding (næstformand i Kommissionen).

Talere: Nadja Hirsch (ordfører for udtalelse fra EMPL), Seán Kelly (ordfører for udtalelse fra ITRE), Lara Comi (ordfører for udtalelse fra IMCO), Marielle Gallo (ordfører for udtalelse fra JURI), Axel Voss (ordfører for udtalelse fra JURI), Kinga Gál for PPE-Gruppen, Sylvie Guillaume for S&D-Gruppen, Sarah Ludford for ALDE-Gruppen, Judith Sargentini for Verts/ALE-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Silvia-Adriana Ţicău, Timothy Kirkhope for ECR-Gruppen, Cornelia Ernst for GUE/NGL-Gruppen, Auke Zijlstra, løsgænger, Wim van de Camp, Claude Moraes, Sophia in 't Veld, Carl Schlyter, Vicky Ford, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Sarah Ludford, Carlos Coelho, Juan Fernando López Aguilar, Csaba Sógor, Silvia-Adriana Ţicău, Anna Maria Corazza Bildt, Evelyn Regner og Salvatore Iacolino.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Zbigniew Zaleski, Marc Tarabella, Ruža Tomašić, Franz Obermayr, Silvia Costa og Tonino Picula.

Talere: Viviane Reding, Dimitrios Kourkoulas, Dimitrios Droutsas, Jan Philipp Albrecht og Axel Voss, sidstnævnte for at stille et blåt kort-spørgsmål til Dimitrios Droutsas, som besvarede det.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 8.5 i protokollen af 12.3.2014 og punkt 8.12 i protokollen af 12.3.2014.


14. USA's NSA-overvågningsprogram, overvågningsorganer i forskellige medlemsstater og deres indvirkning på EU-borgeres grundlæggende rettigheder (forhandling)

Betænkning om USA's NSA-overvågningsprogram, overvågningsorganer i forskellige medlemsstater og deres indvirkning på EU-borgeres grundlæggende rettigheder samt om det transatlantiske samarbejde inden for retlige og indre anliggender [2013/2188(INI)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Claude Moraes (A7-0139/2014)

Claude Moraes forelagde betænkningen.

Indlæg af Dimitrios Kourkoulas (formand for Rådet).

FORSÆDE: Edward McMILLAN-SCOTT
næstformand

Indlæg af Viviane Reding (næstformand i Kommissionen).

Talere: Axel Voss for PPE-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Jan Philipp Albrecht, Juan Fernando López Aguilar for S&D-Gruppen, Sophia in 't Veld for ALDE-Gruppen, Jan Philipp Albrecht for Verts/ALE-Gruppen, Timothy Kirkhope for ECR-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Sophia in 't Veld, Cornelia Ernst for GUE/NGL-Gruppen, Krisztina Morvai, løsgænger, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra,som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Jan Philipp Albrecht, Dimitrios Droutsas, Sarah Ludford, Jean Lambert, Christian Engström, for at stille et blåt kort-spørgsmål til Sarah Ludford, som besvarede det, Mario Borghezio, Monika Hohlmeier, Birgit Sippel, Krisztina Morvai, om afviklingen af forhandlingen, Nadja Hirsch, Rui Tavares, Hubert Pirker, Ana Gomes, Ulrike Lunacek, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Hubert Pirker, Hubert Pirker, som ligeledes besvarede to blåt kort-spørgsmål fra Sophia in 't Veld og Krisztina Morvai, Wim van de Camp, Josef Weidenholzer, Yannick Jadot, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Carlos Coelho, Ivo Belet, Eduard Kukan og Andrej Plenković.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Eija-Riitta Korhola, Marc Tarabella, Christian Engström, Nikola Vuljanić, Dimitar Stoyanov og Zbigniew Ziobro.

FORSÆDE: Anni PODIMATA
næstformand

Talere: Viviane Reding, Dimitrios Kourkoulas og Claude Moraes.

Indlæg af Seán Kelly om afviklingen af procedurerne for catch-the-eye og blåt kort-spørgsmål (formanden forklarede baggrundene for valgene).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 8.23 i protokollen af 12.3.2014.


15. En europæisk anklagemyndighed (forhandling)

Interimsbetænkning om forslag til Rådets forordning om oprettelse af en europæisk anklagemyndighed [COM(2013)0534 - 2013/0255(APP)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Salvatore Iacolino (A7-0141/2014)

Salvatore Iacolino forelagde betænkningen.

Indlæg af Viviane Reding (næstformand i Kommissionen).

Talere: Ingeborg Gräßle (ordfører for udtalelse fra CONT), Evelyn Regner (ordfører for udtalelse fra JURI), Monika Hohlmeier for PPE-Gruppen, Birgit Sippel for S&D-Gruppen, Renate Weber for ALDE-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Zbigniew Ziobro, Jan Philipp Albrecht for Verts/ALE-Gruppen, Rina Ronja Kari for GUE/NGL-Gruppen, Gerard Batten for EFD-Gruppen, Franco Bonanini, løsgænger, Jan Philipp Albrecht, for at stille et blåt kort-spørgsmål til Rina Ronja Kari, som hun ikke besvarede, da hun havde forladt mødesalen, Axel Voss, Juan Fernando López Aguilar, Slavi Binev, Marco Scurria, Salvatore Caronna, Anna Maria Corazza Bildt, Bogusław Liberadzki og James Nicholson.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Davor Ivo Stier, Ruža Tomašić, Zbigniew Ziobro, Dimitar Stoyanov og Dubravka Šuica.

Talere: Viviane Reding og Salvatore Iacolino.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 8.27 i protokollen af 12.3.2014.


16. Statusrapport 2013 for Tyrkiet (forhandling)

Redegørelser fra Rådet og Kommissionen: Statusrapport 2013 for Tyrkiet (2013/2945(RSP))

Dimitrios Kourkoulas (formand for Rådet) og Štefan Füle (medlem af Kommissionen) afgav redegørelserne.

Talere: Ria Oomen-Ruijten for PPE-Gruppen, Raimon Obiols for S&D-Gruppen, Alexander Graf Lambsdorff for ALDE-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra William (The Earl of) Dartmouth, og Franziska Keller for Verts/ALE-Gruppen.

FORSÆDE: Roberta ANGELILLI
næstformand

Talere: Geoffrey Van Orden for ECR-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Alexander Graf Lambsdorff, Takis Hadjigeorgiou for GUE/NGL-Gruppen, Nikolaos Salavrakos for EFD-Gruppen, Laurence J.A.J. Stassen, løsgænger, Krzysztof Lisek, Richard Howitt, Andrew Duff, Bastiaan Belder, Ewald Stadler, Francisco José Millán Mon, Maria Eleni Koppa, William (The Earl of) Dartmouth, Dimitar Stoyanov, Marietta Giannakou, Sophocles Sophocleous, Slavi Binev, Eleni Theocharous, Emine Bozkurt, Davor Ivo Stier, Andrzej Grzyb og Alojz Peterle.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Eija-Riitta Korhola, Arnaud Danjean, Marusya Lyubcheva, Tonino Picula, Antigoni Papadopoulou, Iñaki Irazabalbeitia Fernández og Ruža Tomašić.

Talere: Štefan Füle og Dimitrios Kourkoulas.

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 110, stk. 2):

- Ria Oomen-Ruijten, for Udenrigsudvalget, om statusrapport 2013 for Tyrkiet (2013/2945(RSP)) (B7-0241/2014).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 8.28 i protokollen af 12.3.2014.


17. Gennemførelsen af det fælles europæiske luftrum ***I - Flyvepladser, lufttrafikstyring og luftfartstjenester ***I (forhandling)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om gennemførelsen af det fælles europæiske luftrum (omarbejdning) [COM(2013)0410 - C7-0171/2013 - 2013/0186(COD)] - Transport- og Turismeudvalget. Ordfører: Marian-Jean Marinescu (A7-0095/2014)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forslag om ændring af forordning (EF) nr. 216/2008 for så vidt angår flyvepladser, lufttrafikstyring og luftfartstjenester [COM(2013)0409 - C7-0169/2013 - 2013/0187(COD)] - Transport- og Turismeudvalget. Ordfører: David-Maria Sassoli (A7-0098/2014)

Marian-Jean Marinescu og David-Maria Sassoli forelagde betænkningerne.

Indlæg af Viviane Reding (næstformand i Kommissionen).

Talere: Dominique Riquet for PPE-Gruppen, Spyros Danellis for S&D-Gruppen, Phil Bennion for ALDE-Gruppen, Eva Lichtenberger for Verts/ALE-Gruppen, Jacqueline Foster for ECR-Gruppen, Jaromír Kohlíček for GUE/NGL-Gruppen, Saïd El Khadraoui, Oldřich Vlasák, Patrick Le Hyaric og Julie Girling.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Erik Bánki og Andreas Schwab.

FORSÆDE: Alejo VIDAL-QUADRAS
næstformand

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Tonino Picula, João Ferreira, Silvia-Adriana Ţicău og Marusya Lyubcheva.

Talere: Viviane Reding, Marian-Jean Marinescu og David-Maria Sassoli.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 8.13 i protokollen af 12.3.2014 og punkt 8.14 i protokollen af 12.3.2014.


18. Pakkerejser og formidlede rejsearrangementer ***I (forhandling)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om pakkerejser og formidlede rejsearrangementer samt om ændring af forordning (EF) nr. 2006/2004 og direktiv 2011/83/EU og om ophævelse af Rådets direktiv 90/314/EØF [COM(2013)0512 - C7-0215/2013 - 2013/0246(COD)] - Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse. Ordfører: Hans-Peter Mayer (A7-0124/2014)

Hans-Peter Mayer forelagde betænkningen.

Indlæg af Viviane Reding (næstformand i Kommissionen).

Talere: Bogusław Liberadzki (ordfører for udtalelse fra TRAN), Andreas Schwab for PPE-Gruppen, Sergio Gaetano Cofferati for S&D-Gruppen, Toine Manders for ALDE-Gruppen, Heide Rühle for Verts/ALE-Gruppen, Emma McClarkin for ECR-Gruppen, Ildikó Gáll-Pelcz, Catherine Stihler, Jacqueline Foster og Anna Hedh.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Erik Bánki, Davor Ivo Stier, Silvia-Adriana Ţicău og Zofija Mazej Kukovič.

Talere: Viviane Reding og Hans-Peter Mayer.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 8.15 i protokollen af 12.3.2014.


19. Fluorholdige drivhusgasser ***I (forhandling)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fluorholdige drivhusgasser [COM(2012)0643 - C7-0370/2012 - 2012/0305(COD)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Bas Eickhout (A7-0240/2013)

Bas Eickhout forelagde betænkningen.

Indlæg af Connie Hedegaard (medlem af Kommissionen).

Talere: Erik Bánki for PPE-Gruppen, Jo Leinen for S&D-Gruppen, Satu Hassi for Verts/ALE-Gruppen, Sabine Wils for GUE/NGL-Gruppen, Jolanta Emilia Hibner, Andrés Perelló Rodríguez, Zofija Mazej Kukovič, Mario Pirillo og Sophie Auconie.

Taler efter catch-the-eye-proceduren: Izaskun Bilbao Barandica.

Talere: Connie Hedegaard og Bas Eickhout, som ligeledes besvarede to blåt kort-spørgsmål fra Derek Roland Clark.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 8.16 i protokollen af 12.3.2014.


20. Arbejdstagernes udøvelse af deres ret til fri bevægelighed ***I (forhandling)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om foranstaltninger til fremme af arbejdstagernes udøvelse af deres ret til fri bevægelighed [COM(2013)0236 - C7-0114/2013 - 2013/0124(COD)] - Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. Ordfører: Edit Bauer (A7-0386/2013)

Edit Bauer forelagde betænkningen.

Indlæg af László Andor (medlem af Kommissionen).

Talere: Marije Cornelissen, ordfører for udtalelse fra FEMM og for Verts/ALE-Gruppen, Danuta Jazłowiecka for PPE-Gruppen, Ole Christensen for S&D-Gruppen, Phil Bennion for ALDE-Gruppen, Syed Kamall for ECR-Gruppen, Thomas Händel for GUE/NGL-Gruppen, Derek Roland Clark for EFD-Gruppen, Mike Nattrass, løsgænger, Csaba Sógor, Iliana Malinova Iotova, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Derek Roland Clark, Monika Panayotova, Jutta Steinruck og Derek Roland Clark, om Iliana Malinova Iotovas indlæg.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Csaba Sándor Tabajdi og Malika Benarab-Attou.

Talere: László Andor og Edit Bauer.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 8.17 i protokollen af 12.3.2014.


21. Dagsorden for næste møde

Dagsordenen for mødet den følgende dag var fastsat ("Dagsorden" PE 529.495/OJME).


22. Hævelse af mødet

Formanden hævede mødet kl. 23.20.

Klaus Welle

Roberta Angelilli

generalsekretær

næstformand


TILSTEDEVÆRELSESLISTE

Til stede:

Abela Baldacchino, Agnew, Albrecht, Alfonsi, Allam, Alves, Andersdotter, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Angourakis, Antonescu, Arias Echeverría, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldini, Balz, Balzani, Bánki, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Bertot, Besset, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonanini, Bonsignore, Borghezio, Borissov, Borys, Borzan, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Bratkowski, Breyer, Brok, Brons, Brzobohatá, Bullmann, Bušić, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correa Zamora, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Cramer, Creutzmann, Cronberg, Crowley, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Castro, De Keyser, Delli, Delvaux, De Martini, Demesmaeker, De Mita, de Sarnez, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Flasarová, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Frigo, Gabriel, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Griesbeck, Griffin, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Helmer, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irazabalbeitia Fernández, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Joly, de Jong, Jordan, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, van der Kammen, Kammerevert, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Langen, Larsen-Jensen, La Via, Le Brun, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Maletić, Malinov, Manders, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Martin David, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Matias, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Metsola, Meyer, Michels, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mizzi, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morvai, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Mynář, Naranjo Escobar, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Panayotov, Panayotova, Panzeri, Papadopoulou, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Perelló Rodríguez, Peterle, Petrović Jakovina, Picula, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pitsillides, Pittella, Plenković, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Ross, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schöpflin, Schroedter, Schulz Martin, Schulz Werner, Schwab, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Severin, Siekierski, Silaghi, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Sonik, Sophocleous, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stauner, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stier, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Šuica, Surján, Svensson, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tavares, Taylor Keith, Taylor Rebecca, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomas, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Torvalds, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Trematerra, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Urutchev, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Valjalo, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vitkauskaite Bernard, Vlasák, Vlasto, Voss, Vuljanić, Wałęsa, Watson, Weber Henri, Weber Manfred, Weber Renate, Weidenholzer, Weiler, Werthmann, Westlund, Westphal, Wikström, Willmott, Wils, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Włosowicz, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zaleski, Zamfirescu, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zéribi, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka

Fritaget:

Bufton, Dehaene, Gargani, Kleva Kekuš, Neyts-Uyttebroeck, Pakarinen, Papastamkos

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik