Hakemisto 
Pöytäkirja
PDF 271kWORD 168k
Tiistai 11. maaliskuuta 2014 - Strasbourg
1.Vuosittaisen istuntokauden avaaminen
 2.Istunnon avaaminen
 3.Vastaanotetut asiakirjat
 4.Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)
 5.Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen sekä Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen ***I (keskustelu)
 6.Tietojen toimittaminen varainsiirtojen mukana ***I - Rahoitusjärjestelmän käytön estäminen rahanpesuun ja terrorismin rahoitukseen ***I (keskustelu)
 7.EU:n takuu EIP:lle unionin ulkopuolella toteutettavia investointihankkeita tukevista rahoitustoimista mahdollisesti aiheutuvien tappioiden varalta ***I (keskustelu)
 8.Puhemiehen julkilausuma
 9.Äänestykset
  
9.1.Sisävesiväylien/sisävesiliikenteen tavarakuljetusten tilastot (säädösvallan ja täytäntöönpanovallan siirtäminen) ***I (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  
9.2.Makrotalouden epätasapainoa koskevaan menettelyyn tarvittavat tilastot ***I (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  
9.3.EY:n ja Yhdysvaltojen välisen tieteellistä ja teknologista yhteistyötä koskevan sopimuksen jatkaminen *** (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  
9.4.Geenivarojen saantia ja saatavuutta koskeva Nagoyan pöytäkirja *** (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  
9.5.Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto - hakemus EGF/2013/008 ES/Comunidad Valenciana Textiles, Espanja ***I (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  
9.6.Kasvien lisäysaineiston tuottaminen ja asettaminen saataville markkinoilla (asetus kasvien lisäysaineistosta) ***I (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  
9.7.Euroopan unionin virkamiesten ja muun henkilöstön palkat ja eläkkeet (mukauttaminen 1 päivästä heinäkuuta 2011) ***I (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  
9.8.Euroopan unionin virkamiesten ja muun henkilöstön palkat ja eläkkeet (mukauttaminen 1 päivästä heinäkuuta 2012) ***I (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  
9.9.EY:n ja Serbian välinen vakautus- ja assosiaatiosopimus ***II (äänestys)
  
9.10.Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen sekä Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen ***I (äänestys)
  
9.11.Tietojen toimittaminen varainsiirtojen mukana ***I (äänestys)
  
9.12.Rahoitusjärjestelmän käytön estäminen rahanpesuun ja terrorismin rahoitukseen ***I (äänestys)
  
9.13.EU:n takuu EIP:lle unionin ulkopuolella toteutettavia investointihankkeita tukevista rahoitustoimista mahdollisesti aiheutuvien tappioiden varalta ***I (äänestys)
  
9.14.Geenivarat ***I (lopullinen äänestys)
  
9.15.Moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen määräaikaiset katsastukset ***I (lopullinen äänestys)
  
9.16.Ajoneuvojen rekisteröintiasiakirjat ***I (lopullinen äänestys)
  
9.17.Hyötyajoneuvojen liikennekelpoisuutta koskevat tarkastukset ***I (lopullinen äänestys)
  
9.18.Rautatieliikenteen tilastot ***I (äänestys)
  
9.19.Sähköinen laskutus julkisissa hankinnoissa ***I (äänestys)
  
9.20.Maatilojen rakennetutkimukset ja maatalouden tuotantomenetelmiä koskeva tutkimus ***I (äänestys)
  
9.21.Maataloustuotteiden jalostuksessa tuotetut tavarat ***I (äänestys)
  
9.22.Euroopan investointipankin vuosikertomus 2012 (äänestys)
  
9.23.Naisten ja miesten tasa-arvo vuonna 2012 (äänestys)
  
9.24.Euroopan finanssivalvojien järjestelmän tarkistaminen (äänestys)
  
9.25.Asiakirjojen julkisuus vuosina 2011–2013 (äänestys)
  
9.26.Vetoomusvaliokunnan vuonna 2013 käsittelemät asiat (äänestys)
  
9.27.Puutarhaviljely (äänestys)
  
9.28.Kidutuksen poistaminen maailmasta (äänestys)
  
9.29.Saudi-Arabia (äänestys)
 10.Äänestysselitykset
 11.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 12.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 13.Yksilöiden suojelu henkilötietojen käsittelyssä ***I - Henkilötietojen käsittely rikosten torjumista varten ***I (keskustelu)
 14.Yhdysvaltojen NSA:n valvontaohjelma, valvontaelimet eri jäsenvaltioissa ja vaikutus EU:n kansalaisten perusoikeuksiin (keskustelu)
 15.Euroopan syyttäjänvirasto (keskustelu)
 16.Turkkia koskeva vuoden 2013 edistymiskertomus (keskustelu)
 17.Yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan toteuttaminen ***I - Lentopaikat, ilmaliikenteen hallinta ja lennonvarmistuspalvelut ***I (keskustelu)
 18.Matkapaketit ja avustetut matkajärjestelyt ***I (keskustelu)
 19.Fluoratut kasvihuonekaasut ***I (keskustelu)
 20.Työntekijöiden vapaa liikkuvuus ***I (keskustelu)
 21.Seuraavan istunnon esityslista
 22.Istunnon päättäminen
 LÄSNÄOLOLISTA


Puhetta johti
varapuhemies Oldřich VLASÁK

1. Vuosittaisen istuntokauden avaaminen

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 229 artiklan ensimmäisen kohdan ja työjärjestyksen 134 artiklan mukaisesti avattiin Euroopan parlamentin istuntokausi 2014-2015.


2. Istunnon avaaminen

Istunto avattiin klo 8.30.


3. Vastaanotetut asiakirjat

Seuraavat mietinnöt on vastaanotettu parlamentin valiokunnilta:

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan unionin virkamiesten ja muun henkilöstön palkkojen ja eläkkeiden sekä näihin palkkoihin ja eläkkeisiin sovellettavien korjauskertoimien mukauttamisesta 1 päivästä heinäkuuta 2012 (COM(2013)0896 - C7-0460/2013 - 2013/0439(COD)) - JURI-valiokunta - Esittelijä: Dagmar Roth-Behrendt (A7-0164/2014)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan unionin virkamiesten ja muun henkilöstön palkkojen ja eläkkeiden sekä näihin palkkoihin ja eläkkeisiin sovellettavien korjauskertoimien mukauttamisesta 1 päivästä heinäkuuta 2011 (COM(2013)0895 - C7-0459/2013 - 2013/0438(COD)) - JURI-valiokunta - Esittelijä: Dagmar Roth-Behrendt (A7-0165/2014)


4. Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)

Seuraavat jäsenet tai poliittiset ryhmät ovat esittäneet työjärjestyksen 122 artiklan mukaisesti pyynnön ottaa kyseiseen keskusteluun seuraavat päätöslauselmaesitykset:

I.   Venäjä: Bolotnaja-aukion tapahtumiin osallistuneiden mielenosoittajien tuomitseminen (2014/2628(RSP))

- Véronique De Keyser, Ana Gomes, Libor Rouček, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Joanna Senyszyn, Mitro Repo ja Marc Tarabella S&D-ryhmän puolesta Venäjästä: Bolotnaja-aukion tapahtumiin osallistuneiden mielenosoittajien tuomitseminen (B7-0245/2014)

- Kristiina Ojuland, Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Louis Michel, Leonidas Donskis, Sarah Ludford, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Robert Rochefort, Izaskun Bilbao Barandica, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen ja Phil Bennion ALDE-ryhmän puolesta Venäjästä: Bolotnaja-aukion tapahtumiin osallistuneiden mielenosoittajien tuomitseminen (B7-0246/2014)

- Werner Schulz, Barbara Lochbihler, Raül Romeva i Rueda, Ulrike Lunacek ja Iñaki Irazabalbeitia Fernández Venäjästä: Bolotnaja-aukion tapahtumiin osallistuneiden mielenosoittajien tuomitseminen (B7-0247/2014)

- Charles Tannock, Marek Henryk Migalski, Geoffrey Van Orden, Adam Bielan, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba ja Ryszard Czarnecki ECR-ryhmän puolesta Venäjästä: Bolotnaja-aukion tapahtumiin osallistuneiden mielenosoittajien tuomitseminen (B7-0248/2014)

- Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Elena Băsescu, Monica Luisa Macovei, Eduard Kukan, Inese Vaidere, Philippe Boulland, Jean Roatta, Roberta Angelilli, Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Sari Essayah, Krzysztof Lisek, Davor Ivo Stier, Jarosław Leszek Wałęsa ja Dubravka Šuica PPE-ryhmän puolesta Venäjästä: Bolotnaja-aukion tapahtumiin osallistuneiden mielenosoittajien tuomitseminen (B7-0249/2014)

- Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Alda Sousa ja Marisa Matias GUE/NGL-ryhmän puolesta Venäjästä: Bolotnaja-aukion tapahtumiin osallistuneiden mielenosoittajien tuomitseminen (B7-0250/2014).

II.   Neuvottelujen käynnistäminen Cotonoun sopimuksen soveltamatta jättämisestä Ugandan ja Nigerian osalta homoseksuaalisuuden kriminalisoivan lainsäädännön äskettäisen kiristämisen vuoksi (2014/2634(RSP))

- Charles Tannock ECR-ryhmän puolesta neuvottelujen käynnistämisestä Cotonoun sopimuksen soveltamatta jättämisestä Ugandan ja Nigerian osalta homoseksuaalisuuden kriminalisoivan lainsäädännön äskettäisen kiristämisen vuoksi (B7-0251/2014)

- Ulrike Lunacek, Barbara Lochbihler, Judith Sargentini ja Jean Lambert Verts/ALE-ryhmän puolesta neuvottelujen käynnistämisestä Cotonoun sopimuksen soveltamatta jättämisestä Ugandan ja Nigerian osalta homoseksuaalisuuden kriminalisoivan lainsäädännön äskettäisen kiristämisen vuoksi (B7-0252/2014)

- Véronique De Keyser, Joanna Senyszyn, Tonino Picula, Tanja Fajon, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mitro Repo, María Muñiz De Urquiza, Richard Howitt, Ana Gomes, Michael Cashman, Liisa Jaakonsaari, Pino Arlacchi, Marc Tarabella ja Gianni Pittella S&D-ryhmän puolesta neuvottelujen käynnistämisestä Cotonoun sopimuksen soveltamatta jättämisestä Ugandan ja Nigerian osalta homoseksuaalisuuden kriminalisoivan lainsäädännön äskettäisen kiristämisen vuoksi (B7-0253/2014)

- Marietje Schaake, Sarah Ludford, Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells, Angelika Werthmann, Leonidas Donskis, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Kristiina Ojuland, Izaskun Bilbao Barandica ja Phil Bennion ALDE-ryhmän puolesta neuvottelujen käynnistämisestä Cotonoun sopimuksen soveltamatta jättämisestä Ugandan ja Nigerian osalta homoseksuaalisuuden kriminalisoivan lainsäädännön äskettäisen kiristämisen vuoksi (B7-0255/2014)

- Mariya Gabriel, Gay Mitchell, Tunne Kelam, Cristian Dan Preda, Elena Băsescu, Monica Luisa Macovei, Philippe Boulland, Jean Roatta, Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah ja Dubravka Šuica PPE-ryhmän puolesta neuvottelujen käynnistämisestä Cotonoun sopimuksen soveltamatta jättämisestä Ugandan ja Nigerian osalta homoseksuaalisuuden kriminalisoivan lainsäädännön äskettäisen kiristämisen vuoksi (B7-0257/2014)

- Mikael Gustafsson, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Paul Murphy, Alda Sousa, Marisa Matias, Younous Omarjee ja Cornelia Ernst GUE/NGL-ryhmän puolesta neuvottelujen käynnistämisestä Cotonoun sopimuksen soveltamatta jättämisestä Ugandan ja Nigerian osalta homoseksuaalisuuden kriminalisoivan lainsäädännön äskettäisen kiristämisen vuoksi (B7-0258/2014).

III.   Turvallisuus ja ihmiskauppa Siinain niemimaalla (2014/2630(RSP))

- Charles Tannock, Geoffrey Van Orden ja Adam Bielan ECR-ryhmän puolesta turvallisuudesta ja ihmiskaupasta Siinain niemimaalla (B7-0254/2014)

- Véronique De Keyser, Saïd El Khadraoui, Ana Gomes, Richard Howitt, María Muñiz De Urquiza, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Joanna Senyszyn, Liisa Jaakonsaari, Mitro Repo ja Marc Tarabella S&D-ryhmän puolesta turvallisuudesta ja ihmiskaupasta Siinain niemimaalla (B7-0256/2014)

- Olle Schmidt, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells, Angelika Werthmann, Robert Rochefort, Ivo Vajgl, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Kristiina Ojuland, Hannu Takkula ja Phil Bennion ALDE-ryhmän puolesta turvallisuudesta ja ihmiskaupasta Siinain niemimaalla (B7-0259/2014)

- Judith Sargentini, Raül Romeva i Rueda, Iñaki Irazabalbeitia Fernández, Jean Lambert, Barbara Lochbihler ja Nicole Kiil-Nielsen Verts/ALE-ryhmän puolesta turvallisuudesta ja ihmiskaupasta Siinain niemimaalla (B7-0260/2014)

- Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Elena Băsescu, Monica Luisa Macovei, Eduard Kukan, Mariya Gabriel, Philippe Boulland, Jean Roatta, Roberta Angelilli, Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Sari Essayah, Krzysztof Lisek, Davor Ivo Stier ja Jarosław Leszek Wałęsa PPE-ryhmän puolesta turvallisuudesta ja ihmiskaupasta Siinain niemimaalla (B7-0261/2014)

- Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin, Inês Cristina Zuber, Willy Meyer, Nikolaos Chountis, Alda Sousa ja Marisa Matias GUE/NGL-ryhmän puolesta turvallisuudesta ja ihmiskaupasta Siinain niemimaalla (B7-0262/2014).

Puheaika jaetaan työjärjestyksen 149 artiklan mukaisesti.


5. Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen sekä Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen ***I (keskustelu)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi direktiivien 2003/71/EY ja 2009/138/EY muuttamisesta Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen sekä Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen valtuuksien osalta [COM(2011)0008 - C7-0027/2011 - 2011/0006(COD)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Burkhard Balz (A7-0077/2012)

Burkhard Balz esitteli mietinnön.

Tonio Borg (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Peter Skinner S&D-ryhmän puolesta, Sylvie Goulard ALDE-ryhmän puolesta, Sven Giegold Verts/ALE-ryhmän puolesta, Nikola Vuljanić GUE/NGL-ryhmän puolesta, sitoutumaton Francisco Sosa Wagner, Sirpa Pietikäinen ja Ildikó Gáll-Pelcz.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Sergio Gaetano Cofferati ja Ivana Maletić.

Puheenvuorot: Tonio Borg ja Burkhard Balz.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 11.3.2014, kohta 9.10.


6. Tietojen toimittaminen varainsiirtojen mukana ***I - Rahoitusjärjestelmän käytön estäminen rahanpesuun ja terrorismin rahoitukseen ***I (keskustelu)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tietojen toimittamisesta varainsiirtojen mukana [COM(2013)0044 - C7-0034/2013 - 2013/0024(COD)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijät: Mojca Kleva Kekuš ja Timothy Kirkhope (A7-0140/2014)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi rahoitusjärjestelmän käytön estämisestä rahanpesuun ja terrorismin rahoitukseen [COM(2013)0045 - C7-0032/2013 - 2013/0025(COD)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijät: Krišjānis Kariņš ja Judith Sargentini (A7-0150/2014)

Krišjānis Kariņš, Peter Simon (esittelijä Mojca Kleva Kekušin sijainen), Judith Sargentini ja Timothy Kirkhope esittelivät mietinnöt.

Tonio Borg (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Bill Newton Dunn (DEVE-valiokunnan lausunnon valmistelija), Antonio López-Istúriz White (JURI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Peter Simon S&D-ryhmän puolesta, Sylvie Goulard ALDE-ryhmän puolesta, Ruža Tomašić ECR-ryhmän puolesta, Kyriacos Triantaphyllides GUE/NGL-ryhmän puolesta, sitoutumaton Diane Dodds, Rui Tavares, Sławomir Nitras, Emine Bozkurt, Nils Torvalds, Sven Giegold, Willy Meyer, Sampo Terho, Frank Engel, Arlene McCarthy ja Graham Watson.

Puhetta johti
varapuhemies Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ

Puheenvuorot: Slavi Binev, Ildikó Gáll-Pelcz, Sylvie Guillaume, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Saïd El Khadraoui, Markus Ferber, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Paul Rübig, Claude Moraes, Emer Costello, Zbigniew Ziobro ja James Nicholson.

Seuraava jäsen käytti "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Jaroslav Paška.

Puheenvuorot: Tonio Borg, Timothy Kirkhope, Krišjānis Kariņš ja Judith Sargentini.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 11.3.2014, kohta 9.11 ja istunnon pöytäkirja 11.3.2014, kohta 9.12.

°
° ° °

Puhemies toivotti tervetulleeksi Ciudad Realin provinssista tulleen nuorten sosialistien ryhmän.


7. EU:n takuu EIP:lle unionin ulkopuolella toteutettavia investointihankkeita tukevista rahoitustoimista mahdollisesti aiheutuvien tappioiden varalta ***I (keskustelu)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi EU:n takuun myöntämisestä Euroopan investointipankille unionin ulkopuolella toteutettavia investointihankkeita tukevista rahoitustoimista mahdollisesti aiheutuvien tappioiden varalta [COM(2013)0293 - C7-0145/2013 - 2013/0152(COD)] - Budjettivaliokunta. Esittelijä: Ivailo Kalfin (A7-0392/2013)

Laatijan sijainen Göran Färm esitteli mietinnön.

Tonio Borg (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Jacek Protasiewicz (AFET-valiokunnan lausunnon valmistelija), Hans-Peter Martin (ECON-valiokunnan lausunnon valmistelija), Andrej Plenković PPE-ryhmän puolesta, Claudette Abela Baldacchino S&D-ryhmän puolesta, Jan Mulder ALDE-ryhmän puolesta, Helga Trüpel Verts/ALE-ryhmän puolesta, Nikola Vuljanić GUE/NGL-ryhmän puolesta, Claudio Morganti EFD-ryhmän puolesta, sitoutumaton Andreas Mölzer ja Oleg Valjalo.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Ivana Maletić ja Andrew Henry William Brons.

Puhetta johti
varapuhemies Edward McMILLAN-SCOTT

Paul Rübig käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Tonio Borg ja Göran Färm.

Paul Rübig käytti puheenvuoron keskustelujen järjestämisestä.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 11.3.2014, kohta 9.3.

(Istunto keskeytettiin klo 11.15 äänestysten alkamista odotettaessa ja sitä jatkettiin klo 12.00.)


Puhetta johti
puhemies Martin SCHULZ

8. Puhemiehen julkilausuma

Puhemies antoi julkilausuman Madridin terrori-iskujen 10. vuosipäivän ja eurooppalaisen terrrorismin uhrien muistopäivän johdosta.

Parlamentti vietti minuutin hiljaisuuden.

°
° ° °

Puhetta johti
varapuhemies Roberta ANGELILLI

Puheenvuorot: Dimitar Stoyanov, Anna Maria Corazza Bildt, Potito Salatto ja Zbigniew Zaleski.


9. Äänestykset

Äänestysten kulkua koskevat yksityiskohdat (tarkistukset, erilliset äänestykset, kohta kohdalta ‑äänestykset, ...) esitetään pöytäkirjaan sisältyvässä liitteessä ”Äänestysten tulokset”.

Nimenhuutoäänestysten tulokset, jotka ovat pöytäkirjan liitteenä, ovat saatavana ainoastaan sähköisessä muodossa ja niihin voi tutustua Europarl-sivustolla.


9.1. Sisävesiväylien/sisävesiliikenteen tavarakuljetusten tilastot (säädösvallan ja täytäntöönpanovallan siirtäminen) ***I (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi sisävesiväylien/sisävesiliikenteen tavarakuljetusten tilastoista annetun asetuksen (EY) N:o 1365/2006 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse säädösvallan ja täytäntöönpanovallan siirtämisestä komissiolle tiettyjen toimenpiteiden hyväksymiseksi [COM(2013)0484 - C7-0205/2013 - 2013/0226(COD)] - Liikenne- ja matkailuvaliokunta. Esittelijä: Eva Lichtenberger (A7-0003/2014)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 1)

KOMISSION EHDOTUS, TARKISTUKSET ja LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P7_TA(2014)0180)


9.2. Makrotalouden epätasapainoa koskevaan menettelyyn tarvittavat tilastot ***I (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi makrotalouden epätasapainoa koskevaan menettelyyn tarvittavien tilastojen toimittamisesta ja laadusta [COM(2013)0342 - C7-0162/2013 - 2013/0181(COD)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Derk Jan Eppink (A7-0143/2014)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 2)

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

Hyväksyttiin tarkistettuna (P7_TA(2014)0181)

Puheenvuorot:

Derk Jan Eppink (esittelijä) ehdotti työjärjestyksen 57 artiklan 2 kohdan perusteella mietinnön palauttamista valiokuntaan.

Parlamentti hyväksyi pyynnön.

Asia katsotaan näin ollen palautetuksi asiasta vastaavaan valiokuntaan uudelleenkäsittelyä varten.


9.3. EY:n ja Yhdysvaltojen välisen tieteellistä ja teknologista yhteistyötä koskevan sopimuksen jatkaminen *** (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)

Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön ja Amerikan yhdysvaltojen hallituksen välisen tieteellistä ja teknologista yhteistyötä koskevan sopimuksen jatkamisesta [15854/2013 - C7-0462/2013 - 2013/0351(NLE)] - Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta. Esittelijä: Amalia Sartori (A7-0126/2014)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 3)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P7_TA(2014)0182)

Parlamentti antoi hyväksyntänsä sopimuksen jatkamiselle.


9.4. Geenivarojen saantia ja saatavuutta koskeva Nagoyan pöytäkirja *** (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)

Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi biologista monimuotoisuutta koskevaan yleissopimukseen liittyvän geenivarojen saannista ja saatavuudesta sekä niiden käytöstä saatavien hyötyjen oikeudenmukaisesta ja tasapuolisesta jaosta tehdyn Nagoyan pöytäkirjan tekemisestä Euroopan unionin puolesta [06852/2013 - C7-0005/2014 - 2012/0279(NLE)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Sandrine Bélier (A7-0061/2014)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 4)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P7_TA(2014)0183)

Parlamentti antoi hyväksyntänsä pöytäkirjan tekemiselle.


9.5. Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto - hakemus EGF/2013/008 ES/Comunidad Valenciana Textiles, Espanja ***I (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta 2 päivänä joulukuuta 2013 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen 13 kohdan mukaisesti (hakemus EGF/2013/008 ES/Comunidad Valenciana textiles, Espanja) [COM(2014)0045 - C7-0019/2014 - 2014/2013(BUD)] - Budjettivaliokunta. Esittelijä: Frédéric Daerden (A7-0158/2014)

(määräenemmistö ja 3/5 annetuista äänistä)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 5)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P7_TA(2014)0184)


9.6. Kasvien lisäysaineiston tuottaminen ja asettaminen saataville markkinoilla (asetus kasvien lisäysaineistosta) ***I (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kasvien lisäysaineiston tuottamisesta ja asettamisesta saataville markkinoilla (asetus kasvien lisäysaineistosta) [COM(2013)0262 - C7-0121/2013 - 2013/0137(COD)] - Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta. Esittelijä: Sergio Paolo Francesco Silvestris (A7-0112/2014)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 6)

KOMISSION EHDOTUS

Hylättiin

Komissiota oli pyydetty työjärjestyksen 56 artiklan 1 kohdan mukaisesti peruuttamaan ehdotuksensa. Kristalina Georgieva (komission jäsen) ilmoitti, että komissio ei ole valmis siihen.

AGRI-valiokunnan puheenjohtaja Paolo De Castro käytti puheenvuoron pyytääkseen työjärjestyksen 56 artiklan 3 kohdan mukaisesti, että luonnoksesta lainsäädäntöpäätöslauselmaksi äänestetään. Pyyntö hyväksyttiin NHÄ:ssä (574 puolesta, 90 vastaan, 10 tyhjää).

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P7_TA(2014)0185)

Puheenvuorot:

Kriton Arsenis äänestyksen jälkeen.


9.7. Euroopan unionin virkamiesten ja muun henkilöstön palkat ja eläkkeet (mukauttaminen 1 päivästä heinäkuuta 2011) ***I (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan unionin virkamiesten ja muun henkilöstön palkkojen ja eläkkeiden sekä näihin palkkoihin ja eläkkeisiin sovellettavien korjauskertoimien mukauttamisesta 1 päivästä heinäkuuta 2011 [COM(2013)0895 - C7-0459/2013 - 2013/0438(COD)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Dagmar Roth-Behrendt (A7-0165/2014)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 7)

KOMISSION EHDOTUS, TARKISTUKSET ja LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P7_TA(2014)0186)


9.8. Euroopan unionin virkamiesten ja muun henkilöstön palkat ja eläkkeet (mukauttaminen 1 päivästä heinäkuuta 2012) ***I (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan unionin virkamiesten ja muun henkilöstön palkkojen ja eläkkeiden sekä näihin palkkoihin ja eläkkeisiin sovellettavien korjauskertoimien mukauttamisesta 1 päivästä heinäkuuta 2012 [COM(2013)0896 - C7-0460/2013 - 2013/0439(COD)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Dagmar Roth-Behrendt (A7-0164/2014)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 8)

KOMISSION EHDOTUS, TARKISTUKSET ja LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P7_TA(2014)0187)


9.9. EY:n ja Serbian välinen vakautus- ja assosiaatiosopimus ***II (äänestys)

Suositus toiseen käsittelyyn neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi tietyistä menettelyistä Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Serbian tasavallan välisen vakautus- ja assosiaatiosopimuksen soveltamiseksi [17930/1/2013 - C7-0028/2014 - 2011/0465(COD)] - Kansainvälisen kaupan valiokunta. Esittelijä: Iuliu Winkler (A7-0116/2014)

(määräenemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 9)

NEUVOSTON KANTA

Julistettiin hyväksytyksi (P7_TA(2014)0188)


9.10. Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen sekä Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi direktiivien 2003/71/EY ja 2009/138/EY muuttamisesta Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen sekä Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen valtuuksien osalta [COM(2011)0008 - C7-0027/2011 - 2011/0006(COD)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Burkhard Balz (A7-0077/2012)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 10)

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

Hyväksyttiin tarkistettuna (P7_TA(2014)0189)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P7_TA(2014)0189)


9.11. Tietojen toimittaminen varainsiirtojen mukana ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tietojen toimittamisesta varainsiirtojen mukana [COM(2013)0044 - C7-0034/2013 - 2013/0024(COD)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijät: Mojca Kleva Kekuš ja Timothy Kirkhope (A7-0140/2014)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 11)

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

Hyväksyttiin tarkistettuna (P7_TA(2014)0190)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P7_TA(2014)0190)


9.12. Rahoitusjärjestelmän käytön estäminen rahanpesuun ja terrorismin rahoitukseen ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi rahoitusjärjestelmän käytön estämisestä rahanpesuun ja terrorismin rahoitukseen [COM(2013)0045 - C7-0032/2013 - 2013/0025(COD)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijät: Krišjānis Kariņš ja Judith Sargentini (A7-0150/2014)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 12)

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

Hyväksyttiin tarkistettuna (P7_TA(2014)0191)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P7_TA(2014)0191)


9.13. EU:n takuu EIP:lle unionin ulkopuolella toteutettavia investointihankkeita tukevista rahoitustoimista mahdollisesti aiheutuvien tappioiden varalta ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi EU:n takuun myöntämisestä Euroopan investointipankille unionin ulkopuolella toteutettavia investointihankkeita tukevista rahoitustoimista mahdollisesti aiheutuvien tappioiden varalta [COM(2013)0293 - C7-0145/2013 - 2013/0152(COD)] - Budjettivaliokunta. Esittelijä: Ivailo Kalfin (A7-0392/2013)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 13)

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

Hyväksyttiin tarkistettuna (P7_TA(2014)0192)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P7_TA(2014)0192)


9.14. Geenivarat ***I (lopullinen äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi geenivarojen saannista ja saatavuudesta sekä niiden käytöstä saatavien hyötyjen oikeudenmukaisesta ja tasapuolisesta jaosta unionissa [COM(2012)0576 - C7-0322/2012 - 2012/0278(COD)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Sandrine Bélier (A7-0263/2013)

Keskustelu käytiin 11. syyskuuta 2013 (istunnon pöytäkirja 11.9.2013, kohta 16).

Äänestystä luonnoksesta lainsäädäntöpäätöslauselmaksi lykättiin 12. syyskuuta 2013 (istunnon pöytäkirja 12.9.2013, kohta 13.6).

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 14)

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUS

Hyväksyttiin tarkistettuna (P7_TA(2014)0193)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P7_TA(2014)0193)

Puheenvuorot:

Sandrine Bélier (esittelijä) ennen äänestystä.


9.15. Moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen määräaikaiset katsastukset ***I (lopullinen äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen määräaikaisista katsastuksista sekä direktiivin 2009/40/EY kumoamisesta [COM(2012)0380 - C7-0186/2012 - 2012/0184(COD)] - Liikenne- ja matkailuvaliokunta. Esittelijä: Werner Kuhn (A7-0210/2013)

Keskustelu käytiin 1. heinäkuuta 2013 (istunnon pöytäkirja 1.7.2013, kohta 16).

Äänestystä luonnoksesta lainsäädäntöpäätöslauselmaksi lykättiin 2. heinäkuuta 2013 (istunnon pöytäkirja 2.7.2013, kohta 9.10)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 15)

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUS

Hyväksyttiin tarkistettuna (P7_TA(2014)0194)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P7_TA(2014)0194)

Puheenvuorot:

Werner Kuhn (esittelijä) ennen äänestystä.


9.16. Ajoneuvojen rekisteröintiasiakirjat ***I (lopullinen äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi ajoneuvojen rekisteröintiasiakirjoista annetun neuvoston direktiivin 1999/37/EY muuttamisesta [COM(2012)0381 - C7-0187/2012 - 2012/0185(COD)] - Liikenne- ja matkailuvaliokunta. Esittelijä: Vilja Savisaar-Toomast (A7-0199/2013)

Keskustelu käytiin 1. heinäkuuta 2013 (istunnon pöytäkirja 1.7.2013, kohta 16).

Äänestystä luonnoksesta lainsäädäntöpäätöslauselmaksi lykättiin 2. heinäkuuta 2013 (istunnon pöytäkirja 2.7.2013, kohta 9.8).

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 16)

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUS

Hyväksyttiin tarkistettuna (P7_TA(2014)0195)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P7_TA(2014)0195)


9.17. Hyötyajoneuvojen liikennekelpoisuutta koskevat tarkastukset ***I (lopullinen äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi unionissa liikennöivien hyötyajoneuvojen liikennekelpoisuutta koskevista teknisistä tienvarsitarkastuksista ja direktiivin 2000/30/EY kumoamisesta [COM(2012)0382 - C7-0188/2012 - 2012/0186(COD)] - Liikenne- ja matkailuvaliokunta. Esittelijä: Olga Sehnalová (A7-0207/2013)

Keskustelu käytiin 1. heinäkuuta 2013 (istunnon pöytäkirja 1.7.2013, kohta 16).

Äänestystä luonnoksesta lainsäädäntöpäätöslauselmaksi lykättiin 2. heinäkuuta 2013 (istunnon pöytäkirja 2.7.2013, kohta 9.9).

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 17)

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUS

Hyväksyttiin tarkistettuna (P7_TA(2014)0196)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P7_TA(2014)0196)


9.18. Rautatieliikenteen tilastot ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi rautatieliikenteen tilastoista 16. päivänä joulukuuta 2002 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 91/2003 muuttamisesta tavaroita, matkustajia ja onnettomuuksia koskevien tietojen keruun osalta [COM(2013)0611 - C7-0249/2013 - 2013/0297(COD)] - Liikenne- ja matkailuvaliokunta. Esittelijä: Michael Cramer (A7-0002/2014)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 18)

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

Hyväksyttiin tarkistettuna (P7_TA(2014)0197)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P7_TA(2014)0197)


9.19. Sähköinen laskutus julkisissa hankinnoissa ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi sähköisestä laskutuksesta julkisissa hankinnoissa [COM(2013)0449 - C7-0208/2013 - 2013/0213(COD)] - Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta. Esittelijä: Birgit Collin-Langen (A7-0004/2014)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 19)

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

Hyväksyttiin tarkistettuna (P7_TA(2014)0198)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P7_TA(2014)0198)


9.20. Maatilojen rakennetutkimukset ja maatalouden tuotantomenetelmiä koskeva tutkimus ***I (äänestys)

Mietintö Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksesta maatilojen rakennetutkimuksista ja maatalouden tuotantomenetelmiä koskevasta tutkimuksesta annetun asetuksen (EY) N:o 1166/2008 muuttamisesta kauden 2014–2018 rahoituskehyksen osalta [COM(2013)0757 - C7-0390/2013 - 2013/0367(COD)] - Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta. Esittelijä: Paolo De Castro (A7-0111/2014)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 20)

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUS

Hyväksyttiin tarkistettuna (P7_TA(2014)0199)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P7_TA(2014)0199)


9.21. Maataloustuotteiden jalostuksessa tuotetut tavarat ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tiettyihin maataloustuotteiden jalostuksessa tuotettuihin tavaroihin sovellettavasta kauppajärjestelmästä [COM(2013)0106 - C7-0048/2013 - 2013/0063(COD)] - Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta. Esittelijä: Paolo De Castro (A7-0260/2013)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 21)

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

Hyväksyttiin tarkistettuna (P7_TA(2014)0200)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P7_TA(2014)0200)


9.22. Euroopan investointipankin vuosikertomus 2012 (äänestys)

Mietintö Euroopan investointipankista (EIP) – vuosikertomus 2012 [2013/2131(INI)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Marian-Jean Marinescu (A7-0137/2014)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 22)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P7_TA(2014)0201)


9.23. Naisten ja miesten tasa-arvo vuonna 2012 (äänestys)

Mietintö naisten ja miesten tasa-arvosta Euroopan unionissa 2012 [2013/2156(INI)] - Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta. Esittelijä: Inês Cristina Zuber (A7-0073/2014)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 23)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hylättiin

Puheenvuorot:

Inês Cristina Zuber (esittelijä) ennen äänestystä.

Michael Cashman ja Alexander Graf Lambsdorff ennen äänestystä kohdasta 34.

Robert Atkins ennen äänestystä kohdasta 45.

Bogusław Sonik kohdasta 45 toimitettavasta äänestyksestä.

Izaskun Bilbao Barandica, Inês Cristina Zuber ja Joseph Daul päätöslauselmasta toimitetun äänestyksen jälkeen.


9.24. Euroopan finanssivalvojien järjestelmän tarkistaminen (äänestys)

Mietintö suosituksista komissiolle Euroopan finanssivalvojien järjestelmän (EFVJ) tarkistamisesta [2013/2166(INL)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Sven Giegold (A7-0133/2014)

(päätöslauselmaesityksen hyväksymiseen vaaditaan määräenemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 24)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P7_TA(2014)0202)


9.25. Asiakirjojen julkisuus vuosina 2011–2013 (äänestys)

Mietintö asiakirjojen julkisuudesta (työjärjestyksen 104 artiklan 7 kohta) vuosina 2011–2013 [2013/2155(INI)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Sophia in 't Veld (A7-0148/2014)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 25)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P7_TA(2014)0203)


9.26. Vetoomusvaliokunnan vuonna 2013 käsittelemät asiat (äänestys)

Mietintö vetoomusvaliokunnan vuonna 2013 käsittelemistä asioista [2014/2008(INI)] - Vetoomusvaliokunta. Esittelijä: Jarosław Leszek Wałęsa (A7-0131/2014)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 26)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P7_TA(2014)0204)


9.27. Puutarhaviljely (äänestys)

Mietintö Euroopan puutarhaviljelyn tulevaisuudesta – kasvustrategiat [2013/2100(INI)] - Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta. Esittelijä: Anthea McIntyre (A7-0048/2014)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 27)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P7_TA(2014)0205)


9.28. Kidutuksen poistaminen maailmasta (äänestys)

Mietintö kidutuksen poistamisesta maailmasta [2013/2169(INI)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: Véronique De Keyser (A7-0100/2014)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 28)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P7_TA(2014)0206)


9.29. Saudi-Arabia (äänestys)

Mietintö Saudi-Arabiasta, sen suhteista EU:n kanssa ja roolista Lähi-idässä ja Pohjois-Afrikassa [2013/2147(INI)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: Ana Gomes (A7-0125/2014)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 29)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P7_TA(2014)0207)

Puheenvuorot:

Ana Gomes (esittelijä) ehdottaakseen kohtaan 22, kohtaan 42 ja johdanto-osan S kappaleeseen suulliset tarkistukset, jotka hyväksyttiin.


10. Äänestysselitykset

Kirjalliset äänestysselitykset:

Työjärjestyksen 170 artiklassa tarkoitetut kirjalliset äänestysselitykset julkaistaan tämän istunnon sanatarkoissa istuntoselostuksissa.

Suulliset äänestysselitykset:

Jean-Pierre Audy käytti puheenvuoron.

Mietintö Sergio Paolo Francesco Silvestris - A7-0112/2014
Guido Milana, Ewald Stadler, Dubravka Šuica, Christa Klaß, Zofija Mazej Kukovič, Peter Jahr, Angelika Werthmann, Rareş-Lucian Niculescu, Biljana Borzan, Anna Záborská, Albert Deß ja Marino Baldini

Mietintö Burkhard Balz - A7-0077/2012
Dubravka Šuica, Anna Záborská, Daniel Hannan ja Syed Kamall

Mietintö Mojca Kleva Kekuš ja Timothy Kirkhope - A7-0140/2014
Dubravka Šuica ja Guido Milana

Mietintö Krišjānis Kariņš ja Judith Sargentini - A7-0150/2014
Nikola Vuljanić, Charles Tannock, Anna Záborská, Oleg Valjalo, Andrej Plenković, Daniel Hannan ja Tarja Cronberg

Mietintö Ivailo Kalfin - A7-0392/2013
Dubravka Šuica ja Daniel Hannan

Mietintö Sandrine Bélier - A7-0263/2013
Dubravka Šuica, Cristina Gutiérrez-Cortines ja Andrej Plenković

Mietintö Werner Kuhn - A7-0210/2013
Ismail Ertug, Biljana Borzan, Petri Sarvamaa, Jim Higgins ja Giommaria Uggias

Mietintö Vilja Savisaar-Toomast - A7-0199/2013
Marino Baldini, Jim Higgins, Andrej Plenković ja Joseph Cuschieri

Mietintö Olga Sehnalová - A7-0207/2013
Ismail Ertug ja Jim Higgins

Mietintö Marian-Jean Marinescu - A7-0137/2014
Ingeborg Gräßle, Dubravka Šuica ja Davor Ivo Stier

Mietintö Inês Cristina Zuber - A7-0073/2014
Guido Milana, Mario Pirillo, Ewald Stadler, Angelika Werthmann, Anna Záborská, Andrej Plenković, Krisztina Morvai ja Licia Ronzulli

Mietintö Sven Giegold - A7-0133/2014
Francesco De Angelis

Mietintö Jarosław Leszek Wałęsa - A7-0131/2014
Davor Ivo Stier, Seán Kelly, Anna Záborská ja Krisztina Morvai

Mietintö Anthea McIntyre - A7-0048/2014
Guido Milana, Mario Pirillo, Rareş-Lucian Niculescu ja Seán Kelly

Mietintö Véronique De Keyser - A7-0100/2014
Guido Milana, Sandra Petrović Jakovina, Angelika Werthmann ja Anna Záborská

Mietintö Ana Gomes - A7-0125/2014
Ewald Stadler.


11. Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset

Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset ovat nähtävissä "Séance en direct" -sivustolla kohdassa "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)" sekä liitteen "Nimenhuutoäänestysten tulokset" painetussa versiossa.

Europarlin sähköistä versiota päivitetään säännöllisesti enintään kahden viikon ajan äänestyspäivästä.

Tämän määräajan jälkeen äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevien ilmoitusten luettelo on lopullinen, ja se toimitetaan käännettäväksi ja julkaistavaksi virallisessa lehdessä.


(Istunto keskeytettiin klo 14.45 ja sitä jatkettiin klo 15.00.)

Puhetta johti
varapuhemies Isabelle DURANT

12. Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen

Edellisen istunnon pöytäkirja hyväksyttiin.


13. Yksilöiden suojelu henkilötietojen käsittelyssä ***I - Henkilötietojen käsittely rikosten torjumista varten ***I (keskustelu)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta (yleinen tietosuoja-asetus) [COM(2012)0011 - C7-0025/2012 - 2012/0011(COD)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Jan Philipp Albrecht (A7-0402/2013)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi yksilöiden suojelusta toimivaltaisten viranomaisten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä rikosten torjumista, tutkimista, selvittämistä ja syytteeseenpanoa tai rikosoikeudellisten seuraamusten täytäntöönpanoa varten sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta [COM(2012)0010 - C7-0024/2012 - 2012/0010(COD)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Dimitrios Droutsas (A7-0403/2013)

Jan Philipp Albrecht ja Dimitrios Droutsas esittelivät mietinnöt.

Puheenvuorot: Dimitrios Kourkoulas (neuvoston puheenjohtaja) ja Viviane Reding (komission varapuheenjohtaja).

Puheenvuorot: Nadja Hirsch (EMPL-valiokunnan lausunnon valmistelija), Seán Kelly (ITRE-valiokunnan lausunnon valmistelija), Lara Comi (IMCO-valiokunnan lausunnon valmistelija), Marielle Gallo (JURI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Axel Voss (JURI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Kinga Gál PPE-ryhmän puolesta, Sylvie Guillaume S&D-ryhmän puolesta, Sarah Ludford ALDE-ryhmän puolesta, Judith Sargentini Verts/ALE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Silvia-Adriana Ţicău, Timothy Kirkhope ECR-ryhmän puolesta, Cornelia Ernst GUE/NGL-ryhmän puolesta, sitoutumaton Auke Zijlstra, Wim van de Camp, Claude Moraes, Sophia in 't Veld, Carl Schlyter, Vicky Ford, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Sarah Ludford, Carlos Coelho, Juan Fernando López Aguilar, Csaba Sógor, Silvia-Adriana Ţicău, Anna Maria Corazza Bildt, Evelyn Regner ja Salvatore Iacolino.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Zbigniew Zaleski, Marc Tarabella, Ruža Tomašić, Franz Obermayr, Silvia Costa ja Tonino Picula.

Puheenvuorot: Viviane Reding, Dimitrios Kourkoulas, Dimitrios Droutsas, Jan Philipp Albrecht ja Axel Voss, viimeksi mainittu esittääkseen kysymyksen sinistä korttia nostamalla Dimitrios Droutsasille, joka vastasi siihen.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 12.3.2014, kohta 8.5 ja istunnon pöytäkirja 12.3.2014, kohta 8.12.


14. Yhdysvaltojen NSA:n valvontaohjelma, valvontaelimet eri jäsenvaltioissa ja vaikutus EU:n kansalaisten perusoikeuksiin (keskustelu)

Mietintö Yhdysvaltojen kansallisen turvallisuusviraston valvontaohjelmasta, eri jäsenvaltioiden valvontaelimistä ja niiden vaikutuksesta EU:n kansalaisten perusoikeuksiin ja transatlanttiseen yhteistyöhön oikeus- ja sisäasioissa [2013/2188(INI)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Claude Moraes (A7-0139/2014)

Claude Moraes esitteli mietinnön.

Dimitrios Kourkoulas (neuvoston puheenjohtaja) käytti puheenvuoron.

Puhetta johti
varapuhemies Edward McMILLAN-SCOTT

Viviane Reding (komission varapuheenjohtaja) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Axel Voss PPE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Jan Philipp Albrecht, Juan Fernando López Aguilar S&D-ryhmän puolesta, Sophia in 't Veld ALDE-ryhmän puolesta, Jan Philipp Albrecht Verts/ALE-ryhmän puolesta, Timothy Kirkhope ECR-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Sophia in 't Veld, Cornelia Ernst GUE/NGL-ryhmän puolesta, sitoutumaton Krisztina Morvai, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Jan Philipp Albrecht, Dimitrios Droutsas, Sarah Ludford, Jean Lambert, Christian Engström, esittääkseen kysymyksen sinistä korttia nostamalla Sarah Ludfordille, joka vastasi siihen, Mario Borghezio, Monika Hohlmeier, Birgit Sippel, Krisztina Morvai keskustelun kulusta, Nadja Hirsch, Rui Tavares, Hubert Pirker, Ana Gomes, Ulrike Lunacek, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Hubert Pirker, Hubert Pirker, joka vastasi myös kahteen kysymykseen, jotka hänelle esittivät sinistä korttia nostamalla Sophia in 't Veld ja Krisztina Morvai, Wim van de Camp, Josef Weidenholzer, Yannick Jadot, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Carlos Coelho, Ivo Belet, Eduard Kukan ja Andrej Plenković.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Eija-Riitta Korhola, Marc Tarabella, Christian Engström, Nikola Vuljanić, Dimitar Stoyanov ja Zbigniew Ziobro.

Puhetta johti
varapuhemies Anni PODIMATA

Puheenvuorot: Viviane Reding, Dimitrios Kourkoulas ja Claude Moraes.

Seán Kelly käytti puheenvuoron "catch-the-eye"-menettelystä ja sinisen kortin menettelystä (puhemies perusteli valintansa).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 12.3.2014, kohta 8.23.


15. Euroopan syyttäjänvirasto (keskustelu)

Väliaikainen mietintö ehdotuksesta neuvoston asetukseksi Euroopan syyttäjänviraston perustamisesta [COM(2013)0534 - 2013/0255(APP)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Salvatore Iacolino (A7-0141/2014)

Salvatore Iacolino esitteli mietinnön.

Viviane Reding (komission varapuheenjohtaja) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Ingeborg Gräßle (CONT-valiokunnan lausunnon valmistelija), Evelyn Regner (JURI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Monika Hohlmeier PPE-ryhmän puolesta, Birgit Sippel S&D-ryhmän puolesta, Renate Weber ALDE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Zbigniew Ziobro, Jan Philipp Albrecht Verts/ALE-ryhmän puolesta, Rina Ronja Kari GUE/NGL-ryhmän puolesta, Gerard Batten EFD-ryhmän puolesta, sitoutumaton Franco Bonanini, Jan Philipp Albrecht esittääkseen kysymyksen sinistä korttia nostamalla Rina Ronja Karille, joka ei kuitenkaan voinut vastata siihen, sillä hän oli poistunut istuntosalista, Axel Voss, Juan Fernando López Aguilar, Slavi Binev, Marco Scurria, Salvatore Caronna, Anna Maria Corazza Bildt, Bogusław Liberadzki ja James Nicholson.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Davor Ivo Stier, Ruža Tomašić, Zbigniew Ziobro, Dimitar Stoyanov ja Dubravka Šuica.

Puheenvuorot: Viviane Reding ja Salvatore Iacolino.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 12.3.2014, kohta 8.27.


16. Turkkia koskeva vuoden 2013 edistymiskertomus (keskustelu)

Neuvoston ja komission julkilausumat: Turkkia koskeva vuoden 2013 edistymiskertomus (2013/2945(RSP))

Dimitrios Kourkoulas (neuvoston puheenjohtaja) ja Štefan Füle (komission jäsen) antoivat julkilausumat.

Puheenvuorot: Ria Oomen-Ruijten PPE-ryhmän puolesta, Raimon Obiols S&D-ryhmän puolesta, Alexander Graf Lambsdorff ALDE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla William (The Earl of) Dartmouth, ja Franziska Keller Verts/ALE-ryhmän puolesta.

Puhetta johti
varapuhemies Roberta ANGELILLI

Puheenvuorot: Geoffrey Van Orden ECR-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Alexander Graf Lambsdorff, Takis Hadjigeorgiou GUE/NGL-ryhmän puolesta, Nikolaos Salavrakos EFD-ryhmän puolesta, sitoutumaton Laurence J.A.J. Stassen, Krzysztof Lisek, Richard Howitt, Andrew Duff, Bastiaan Belder, Ewald Stadler, Francisco José Millán Mon, Maria Eleni Koppa, William (The Earl of) Dartmouth, Dimitar Stoyanov, Marietta Giannakou, Sophocles Sophocleous, Slavi Binev, Eleni Theocharous, Emine Bozkurt, Davor Ivo Stier, Andrzej Grzyb ja Alojz Peterle.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Eija-Riitta Korhola, Arnaud Danjean, Marusya Lyubcheva, Tonino Picula, Antigoni Papadopoulou, Iñaki Irazabalbeitia Fernández ja Ruža Tomašić.

Puheenvuorot: Štefan Füle ja Dimitrios Kourkoulas.

Työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetty päätöslauselmaesitys:

- Ria Oomen-Ruijten ulkoasiainvaliokunnan puolesta Turkkia koskevasta vuoden 2013 edistymiskertomuksesta (2013/2945(RSP)) (B7-0241/2014).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 12.3.2014, kohta 8.28.


17. Yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan toteuttaminen ***I - Lentopaikat, ilmaliikenteen hallinta ja lennonvarmistuspalvelut ***I (keskustelu)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan toteuttamisesta (uudelleenlaadittu) [COM(2013)0410 - C7-0171/2013 - 2013/0186(COD)] - Liikenne- ja matkailuvaliokunta. Esittelijä: Marian-Jean Marinescu (A7-0095/2014)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EY) N:o 216/2008 muuttamisesta lentopaikkojen, ilmaliikenteen hallinnan ja lennonvarmistuspalvelujen osalta [COM(2013)0409 - C7-0169/2013 - 2013/0187(COD)] - Liikenne- ja matkailuvaliokunta. Esittelijä: David-Maria Sassoli (A7-0098/2014)

Marian-Jean Marinescu ja David-Maria Sassoli esittelivät mietinnöt.

Viviane Reding (komission varapuheenjohtaja) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Dominique Riquet PPE-ryhmän puolesta, Spyros Danellis S&D-ryhmän puolesta, Phil Bennion ALDE-ryhmän puolesta, Eva Lichtenberger Verts/ALE-ryhmän puolesta, Jacqueline Foster ECR-ryhmän puolesta, Jaromír Kohlíček GUE/NGL-ryhmän puolesta, Saïd El Khadraoui, Oldřich Vlasák, Patrick Le Hyaric ja Julie Girling.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Erik Bánki ja Andreas Schwab.

Puhetta johti
varapuhemies Alejo VIDAL-QUADRAS

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Tonino Picula, João Ferreira, Silvia-Adriana Ţicău ja Marusya Lyubcheva.

Puheenvuorot: Viviane Reding, Marian-Jean Marinescu ja David-Maria Sassoli.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 12.3.2014, kohta 8.13 ja istunnon pöytäkirja 12.3.2014, kohta 8.14.


18. Matkapaketit ja avustetut matkajärjestelyt ***I (keskustelu)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi matkapaketeista ja avustetuista matkajärjestelyistä sekä asetuksen (EY) N:o 2006/2004 ja direktiivin 2011/83/EU muuttamisesta ja neuvoston direktiivin 90/314/ETY kumoamisesta [COM(2013)0512 - C7-0215/2013 - 2013/0246(COD)] - Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta. Esittelijä: Hans-Peter Mayer (A7-0124/2014)

Hans-Peter Mayer esitteli mietinnön.

Viviane Reding (komission varapuheenjohtaja) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Bogusław Liberadzki (TRAN-valiokunnan lausunnon valmistelija), Andreas Schwab PPE-ryhmän puolesta, Sergio Gaetano Cofferati S&D-ryhmän puolesta, Toine Manders ALDE-ryhmän puolesta, Heide Rühle Verts/ALE-ryhmän puolesta, Emma McClarkin ECR-ryhmän puolesta, Ildikó Gáll-Pelcz, Catherine Stihler, Jacqueline Foster ja Anna Hedh.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Erik Bánki, Davor Ivo Stier, Silvia-Adriana Ţicău ja Zofija Mazej Kukovič.

Puheenvuorot: Viviane Reding ja Hans-Peter Mayer.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 12.3.2014, kohta 8.15.


19. Fluoratut kasvihuonekaasut ***I (keskustelu)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi fluoratuista kasvihuonekaasuista [COM(2012)0643 - C7-0370/2012 - 2012/0305(COD)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Bas Eickhout (A7-0240/2013)

Bas Eickhout esitteli mietinnön.

Connie Hedegaard (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Erik Bánki PPE-ryhmän puolesta, Jo Leinen S&D-ryhmän puolesta, Satu Hassi Verts/ALE-ryhmän puolesta, Sabine Wils GUE/NGL-ryhmän puolesta, Jolanta Emilia Hibner, Andrés Perelló Rodríguez, Zofija Mazej Kukovič, Mario Pirillo ja Sophie Auconie.

Seuraava jäsen käytti "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Izaskun Bilbao Barandica.

Puheenvuorot: Connie Hedegaard ja Bas Eickhout, joka vastasi myös kahteen kysymykseen, jotka hänelle esittivät sinistä korttia nostamalla Derek Roland Clark.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 12.3.2014, kohta 8.16.


20. Työntekijöiden vapaa liikkuvuus ***I (keskustelu)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi työntekijöiden vapaan liikkuvuuden puitteissa työntekijöille myönnettyjen oikeuksien harjoittamista helpottavista toimenpiteistä [COM(2013)0236 - C7-0114/2013 - 2013/0124(COD)] - Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta. Esittelijä: Edit Bauer (A7-0386/2013)

Edit Bauer esitteli mietinnön.

László Andor (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: FEMM-valiokunnan lausunnon valmistelija Marije Cornelissen Verts/ALE-ryhmän puolesta, Danuta Jazłowiecka PPE-ryhmän puolesta, Ole Christensen S&D-ryhmän puolesta, Phil Bennion ALDE-ryhmän puolesta, Syed Kamall ECR-ryhmän puolesta, Thomas Händel GUE/NGL-ryhmän puolesta, Derek Roland Clark EFD-ryhmän puolesta, sitoutumaton Mike Nattrass, Csaba Sógor, Iliana Malinova Iotova, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Derek Roland Clark, Monika Panayotova, Jutta Steinruck ja Derek Roland Clark Iliana Malinova Iotovan puheenvuoron johdosta.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Csaba Sándor Tabajdi ja Malika Benarab-Attou.

Puheenvuorot: László Andor ja Edit Bauer.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 12.3.2014, kohta 8.17.


21. Seuraavan istunnon esityslista

Huomisen istunnon esityslista on vahvistettu (ks. "Esityslista" PE 529.495/OJME).


22. Istunnon päättäminen

Istunto päättyi klo 23.20.

Klaus Welle

Roberta Angelilli

pääsihteeri

varapuhemies


LÄSNÄOLOLISTA

Läsnäolijat:

Abela Baldacchino, Agnew, Albrecht, Alfonsi, Allam, Alves, Andersdotter, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Angourakis, Antonescu, Arias Echeverría, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldini, Balz, Balzani, Bánki, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Bertot, Besset, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonanini, Bonsignore, Borghezio, Borissov, Borys, Borzan, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Bratkowski, Breyer, Brok, Brons, Brzobohatá, Bullmann, Bušić, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correa Zamora, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Cramer, Creutzmann, Cronberg, Crowley, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Castro, De Keyser, Delli, Delvaux, De Martini, Demesmaeker, De Mita, de Sarnez, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Flasarová, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Frigo, Gabriel, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Griesbeck, Griffin, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Helmer, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irazabalbeitia Fernández, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Joly, de Jong, Jordan, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, van der Kammen, Kammerevert, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Langen, Larsen-Jensen, La Via, Le Brun, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Maletić, Malinov, Manders, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Martin David, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Matias, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Metsola, Meyer, Michels, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mizzi, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morvai, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Mynář, Naranjo Escobar, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Panayotov, Panayotova, Panzeri, Papadopoulou, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Perelló Rodríguez, Peterle, Petrović Jakovina, Picula, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pitsillides, Pittella, Plenković, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Ross, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schöpflin, Schroedter, Schulz Martin, Schulz Werner, Schwab, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Severin, Siekierski, Silaghi, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Sonik, Sophocleous, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stauner, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stier, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Šuica, Surján, Svensson, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tavares, Taylor Keith, Taylor Rebecca, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomas, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Torvalds, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Trematerra, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Urutchev, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Valjalo, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vitkauskaite Bernard, Vlasák, Vlasto, Voss, Vuljanić, Wałęsa, Watson, Weber Henri, Weber Manfred, Weber Renate, Weidenholzer, Weiler, Werthmann, Westlund, Westphal, Wikström, Willmott, Wils, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Włosowicz, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zaleski, Zamfirescu, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zéribi, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka

Estyneet:

Bufton, Dehaene, Gargani, Kleva Kekuš, Neyts-Uyttebroeck, Pakarinen, Papastamkos

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö