Rodyklė 
Protokolas
PDF 273kWORD 208k
Antradienis, 2014 m. kovo 11 d. - Strasbūras
1.Metinės sesijos pradžia
 2.Posėdžio pradžia
 3.Gauti dokumentai
 4.Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimų (paskelbiami pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)
 5.Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija ir Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija ***I (diskusijos)
 6.Informacija, teikiama pervedant lėšas ***I - Finansų sistemos apsauga nuo jos panaudojimo pinigų plovimui ir teroristų finansavimui ***I (diskusijos)
 7.ES garantija Europos investicijų bankui finansinių operacijų, kuriomis remiami investiciniai projektai ne Sąjungoje, nuostoliams atlyginti ***I (diskusijos)
 8.Pirmininko pareiškimas
 9.Balsuoti skirtas laikas
  
9.1.Krovinių vežimo vidaus vandenų keliais statistika (deleguotieji ir įgyvendinimo įgaliojimai) ***I (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)
  
9.2.Makroekonominio disbalanso procedūrai būtini statistiniai duomenys ***I (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)
  
9.3.EB ir JAV susitarimo dėl mokslinio ir technologinio bendradarbiavimo pratęsimas *** (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)
  
9.4.Nagojos protokolas dėl galimybės naudotis genetiniais ištekliais *** (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)
  
9.5.Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondas. Paraiška „EGF/2013/008 ES/Comunidad Valenciana, tekstilės gaminiai“ ***I (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)
  
9.6.Augalų dauginamosios medžiagos auginimas ir tiekimas rinkai (Augalų dauginamosios medžiagos teisės aktas) ***I (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)
  
9.7.Europos Sąjungos pareigūnų ir kitų tarnautojų darbo užmokestis ir pensijos (tikslinimas nuo 2011 m. liepos 1 d.) ***I (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)
  
9.8.Europos Sąjungos pareigūnų ir kitų tarnautojų darbo užmokestis ir pensijos (tikslinimas nuo 2012 m. liepos 1 d.) ***I (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)
  
9.9.EB ir Serbijos stabilizacijos ir asociacijos susitarimas ***II (balsavimas)
  
9.10.Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija ir Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija ***I (balsavimas)
  
9.11.Informacija, teikiama pervedant lėšas ***I (balsavimas)
  
9.12.Finansų sistemos apsauga nuo jos panaudojimo pinigų plovimui ir teroristų finansavimui ***I (balsavimas)
  
9.13.ES garantija Europos investicijų bankui finansinių operacijų, kuriomis remiami investiciniai projektai ne Sąjungoje, nuostoliams atlyginti ***I (balsavimas)
  
9.14.Genetiniai ištekliai ***I (galutinis balsavimas)
  
9.15.Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų techninė apžiūra ***I (galutinis balsavimas)
  
9.16.Transporto priemonių registracijos dokumentai ***I (galutinis balsavimas)
  
9.17.Komercinių transporto priemonių techninis patikrinimas kelyje ***I (galutinis balsavimas)
  
9.18.Geležinkelių transporto statistika ***I (balsavimas)
  
9.19.Elektroninių sąskaitų faktūrų naudojimas viešuosiuose pirkimuose ***I (balsavimas)
  
9.20.Ūkių struktūros tyrimai bei žemės ūkio gamybos metodų tyrimas ***I (balsavimas)
  
9.21.Prekės, gaunamos perdirbant žemės ūkio produktus ***I (balsavimas)
  
9.22.Europos investicijų banko 2012 m. metinė ataskaita (balsavimas)
  
9.23.Moterų ir vyrų lygybė 2012 m. (balsavimas)
  
9.24.Europos finansų priežiūros institucijų sistemos peržiūra (balsavimas)
  
9.25.Visuomenės teisė susipažinti su dokumentais 2011–2013 m. (balsavimas)
  
9.26.2013 m. Peticijų komiteto veikla (balsavimas)
  
9.27.Sodininkystė (balsavimas)
  
9.28.Kankinimo panaikinimas pasaulyje (balsavimas)
  
9.29.Saudo Arabija (balsavimas)
 10.Paaiškinimai dėl balsavimo
 11.Balsavimo pataisymai ir ketinimai
 12.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas
 13.Fizinių asmenų apsauga tvarkant asmens duomenis ***I - Asmens duomenų tvarkymas nusikaltimų prevencijos tikslais ***I (diskusijos)
 14.JAV NSA stebėjimo programa, įvairių valstybių narių stebėjimo institucijos ir poveikis ES piliečių pagrindinėms teisėms (diskusijos)
 15.Europos prokuratūra (diskusijos)
 16.2013 m. Turkijos pažangos ataskaita (diskusijos)
 17.Bendro Europos dangaus iniciatyvos įgyvendinimas ***I - Aerodromai, oro eismo valdymas ir oro navigacijos paslaugos ***I (diskusijos)
 18.Kelionės paslaugų paketai ir rinkiniai ***I (diskusijos)
 19.Fluorintos šiltnamio efektą sukeliančios dujos ***I (diskusijos)
 20.Laisvas darbuotojų judėjimas ***I (diskusijos)
 21.Kito posėdžio darbotvarkė
 22.Posėdžio pabaiga
 DALYVIŲ SĄRAŠAS


PIRMININKAVO: Oldřich VLASÁK
Pirmininko pavaduotojas

1. Metinės sesijos pradžia

Vadovaujantis Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 229 straipsnio pirma pastraipa ir Darbo tvarkos taisyklių 134 straipsniu 2014-2015 m. Europos Parlamento metinė sesija pradėta.


2. Posėdžio pradžia

Posėdis pradėtas 08.30 val.


3. Gauti dokumentai

Gauti šie pranšimai iš Parlamento komitetų:

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nuo 2012 m. liepos 1 d. tikslinamas Europos Sąjungos pareigūnų ir kitų tarnautojų darbo užmokestis ir pensijos bei jiems taikytini korekciniai koeficientai (COM(2013)0896 - C7-0460/2013 - 2013/0439(COD)) - JURI komitetas - Pranešėja: Dagmar Roth-Behrendt (A7-0164/2014)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nuo 2011 m. liepos 1 d. tikslinamas Europos Sąjungos pareigūnų ir kitų tarnautojų darbo užmokestis ir pensijos bei jiems taikytini korekciniai koeficientai (COM(2013)0895 - C7-0459/2013 - 2013/0438(COD)) - JURI komitetas - Pranešėja: Dagmar Roth-Behrendt (A7-0165/2014)


4. Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimų (paskelbiami pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 122 straipsnį šie nariai ar frakcijos paprašė, kad tokios diskusijos būtų surengtos dėl šių pasiūlymų dėl rezoliucijų:

I.   Rusija. Nuosprendžiai demonstrantams, dalyvavusiems įvykiuose Bolotnajos aikštėje (2014/2628(RSP))

- Véronique De Keyser, Ana Gomes, Libor Rouček, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Joanna Senyszyn, Mitro Repo ir Marc Tarabella S&D frakcijos vardu dėl Rusijos. Nuosprendžiai demonstrantams, dalyvavusiems įvykiuose Bolotnajos aikštėje (B7-0245/2014);

- Kristiina Ojuland, Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Louis Michel, Leonidas Donskis, Sarah Ludford, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Robert Rochefort, Izaskun Bilbao Barandica, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen ir Phil Bennion ALDE frakcijos vardu dėl Rusijos. Nuosprendžiai demonstrantams, dalyvavusiems įvykiuose Bolotnajos aikštėje (B7-0246/2014);

- Werner Schulz, Barbara Lochbihler, Raül Romeva i Rueda, Ulrike Lunacek ir Iñaki Irazabalbeitia Fernández dėl Rusijos. Nuosprendžiai demonstrantams, dalyvavusiems įvykiuose Bolotnajos aikštėje (B7-0247/2014);

- Charles Tannock, Marek Henryk Migalski, Geoffrey Van Orden, Adam Bielan, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba ir Ryszard Czarnecki ECR frakcijos vardu dėl Rusijos. Nuosprendžiai demonstrantams, dalyvavusiems įvykiuose Bolotnajos aikštėje (B7-0248/2014);

- Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Elena Băsescu, Monica Luisa Macovei, Eduard Kukan, Inese Vaidere, Philippe Boulland, Jean Roatta, Roberta Angelilli, Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Sari Essayah, Krzysztof Lisek, Davor Ivo Stier, Jarosław Leszek Wałęsa ir Dubravka Šuica PPE frakcijos vardu dėl Rusijos. Nuosprendžiai demonstrantams, dalyvavusiems įvykiuose Bolotnajos aikštėje (B7-0249/2014);

- Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Alda Sousa ir Marisa Matias GUE/NGL frakcijos vardu dėl Rusijos. Nuosprendžiai demonstrantams, dalyvavusiems įvykiuose Bolotnajos aikštėje (B7-0250/2014).

II.   Konsultacijų dėl Kotonu susitarimo taikymo sustabdymo Ugandai ir Nigerijai atsižvelgiant į pastaruoju metu priimtus teisės aktus, kuriais nustatoma didesnė baudžiamoji atsakomybė už homoseksualumą, pradžia (2014/2634(RSP))

- Charles Tannock ECR frakcijos vardu dėl konsultacijų dėl Kotonu susitarimo taikymo sustabdymo Ugandai ir Nigerijai atsižvelgiant į pastaruoju metu priimtus teisės aktus, kuriais nustatoma didesnė baudžiamoji atsakomybė už homoseksualumą, pradžios (B7-0251/2014);

- Ulrike Lunacek, Barbara Lochbihler, Judith Sargentini ir Jean Lambert Verts/ALE frakcijos vardu dėl konsultacijų dėl Kotonu susitarimo taikymo sustabdymo Ugandai ir Nigerijai atsižvelgiant į pastaruoju metu priimtus teisės aktus, kuriais nustatoma didesnė baudžiamoji atsakomybė už homoseksualumą, pradžios (B7-0252/2014);

- Véronique De Keyser, Joanna Senyszyn, Tonino Picula, Tanja Fajon, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mitro Repo, María Muñiz De Urquiza, Richard Howitt, Ana Gomes, Michael Cashman, Liisa Jaakonsaari, Pino Arlacchi, Marc Tarabella ir Gianni Pittella S&D frakcijos vardu dėl konsultacijų dėl Kotonu susitarimo taikymo sustabdymo Ugandai ir Nigerijai atsižvelgiant į pastaruoju metu priimtus teisės aktus, kuriais nustatoma didesnė baudžiamoji atsakomybė už homoseksualumą, pradžios (B7-0253/2014);

- Marietje Schaake, Sarah Ludford, Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells, Angelika Werthmann, Leonidas Donskis, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Kristiina Ojuland, Izaskun Bilbao Barandica ir Phil Bennion ALDE frakcijos vardu dėl konsultacijų dėl Kotonu susitarimo taikymo sustabdymo Ugandai ir Nigerijai atsižvelgiant į pastaruoju metu priimtus teisės aktus, kuriais nustatoma didesnė baudžiamoji atsakomybė už homoseksualumą, pradžios (B7-0255/2014);

- Mariya Gabriel, Gay Mitchell, Tunne Kelam, Cristian Dan Preda, Elena Băsescu, Monica Luisa Macovei, Philippe Boulland, Jean Roatta, Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah ir Dubravka Šuica PPE frakcijos vardu dėl konsultacijų dėl Kotonu susitarimo taikymo sustabdymo Ugandai ir Nigerijai atsižvelgiant į pastaruoju metu priimtus teisės aktus, kuriais nustatoma didesnė baudžiamoji atsakomybė už homoseksualumą, pradžios (B7-0257/2014);

- Mikael Gustafsson, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Paul Murphy, Alda Sousa, Marisa Matias, Younous Omarjee ir Cornelia Ernst GUE/NGL frakcijos vardu dėl konsultacijų dėl Kotonu susitarimo taikymo sustabdymo Ugandai ir Nigerijai atsižvelgiant į pastaruoju metu priimtus teisės aktus, kuriais nustatoma didesnė baudžiamoji atsakomybė už homoseksualumą, pradžios (B7-0258/2014).

III.   Saugumas ir prekyba žmonėmis Sinajuje (2014/2630(RSP))

- Charles Tannock, Geoffrey Van Orden ir Adam Bielan ECR frakcijos vardu dėl saugumo ir prekybos žmonėmis Sinajuje (B7-0254/2014);

- Véronique De Keyser, Saïd El Khadraoui, Ana Gomes, Richard Howitt, María Muñiz De Urquiza, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Joanna Senyszyn, Liisa Jaakonsaari, Mitro Repo ir Marc Tarabella S&D frakcijos vardu dėl saugumo ir prekybos žmonėmis Sinajuje (B7-0256/2014);

- Olle Schmidt, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells, Angelika Werthmann, Robert Rochefort, Ivo Vajgl, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Kristiina Ojuland, Hannu Takkula ir Phil Bennion ALDE frakcijos vardu dėl saugumo ir prekybos žmonėmis Sinajuje (B7-0259/2014);

- Judith Sargentini, Raül Romeva i Rueda, Iñaki Irazabalbeitia Fernández, Jean Lambert, Barbara Lochbihler ir Nicole Kiil-Nielsen Verts/ALE frakcijos vardu dėl saugumo ir prekybos žmonėmis Sinajuje (B7-0260/2014);

- Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Elena Băsescu, Monica Luisa Macovei, Eduard Kukan, Mariya Gabriel, Philippe Boulland, Jean Roatta, Roberta Angelilli, Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Sari Essayah, Krzysztof Lisek, Davor Ivo Stier ir Jarosław Leszek Wałęsa PPE frakcijos vardu dėl saugumo ir prekybos žmonėmis Sinajuje (B7-0261/2014);

- Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin, Inês Cristina Zuber, Willy Meyer, Nikolaos Chountis, Alda Sousa ir Marisa Matias GUE/NGL frakcijos vardu dėl saugumo ir prekybos žmonėmis Sinajuje (B7-0262/2014).

Kalbėjimo laikas bus paskirstytas pagal Darbo tvarkos taisyklių 149 straipsnį.


5. Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija ir Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija ***I (diskusijos)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiamos direktyvų 2003/71/EB ir 2009/138/EB nuostatos dėl Europos draudimo ir profesinių pensijų institucijos ir Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos įgaliojimų [COM(2011)0008 - C7-0027/2011 - 2011/0006(COD)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėjas: Burkhard Balz (A7-0077/2012)

Burkhard Balz pristatė savo pranešimą.

Kalbėjo Tonio Borg (Komisijos narys).

Kalbėjo: Peter Skinner S&D frakcijos vardu, Sylvie Goulard ALDE frakcijos vardu, Sven Giegold Verts/ALE frakcijos vardu, Nikola Vuljanić GUE/NGL frakcijos vardu, Francisco Sosa Wagner , nepriklausomas Parlamento narys, Sirpa Pietikäinen ir Ildikó Gáll-Pelcz.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Sergio Gaetano Cofferati ir Ivana Maletić.

Kalbėjo: Tonio Borg ir Burkhard Balz.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 9.10 punktas.


6. Informacija, teikiama pervedant lėšas ***I - Finansų sistemos apsauga nuo jos panaudojimo pinigų plovimui ir teroristų finansavimui ***I (diskusijos)

Pranešimas dėl pasiūllymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl informacijos, teikiamos pervedant lėšas [COM(2013)0044 - C7-0034/2013 - 2013/0024(COD)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėjai: Mojca Kleva Kekuš ir Timothy Kirkhope (A7-0140/2014)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl finansų sistemos apsaugos nuo jos panaudojimo pinigų plovimui ir teroristų finansavimui [COM(2013)0045 - C7-0032/2013 - 2013/0025(COD)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėjai: Krišjānis Kariņš ir Judith Sargentini (A7-0150/2014)

Krišjānis Kariņš, Peter Simon (pavaduojantis pranešėją Mojca Kleva Kekuš), Judith Sargentini ir Timothy Kirkhope pristatė savo pranešimus.

Kalbėjo Tonio Borg (Komisijos narys).

Kalbėjo: Bill Newton Dunn (DEVE komiteto nuomonės referentas), Antonio López-Istúriz White (JURI komiteto nuomonės referentas), Peter Simon S&D frakcijos vardu, Sylvie Goulard ALDE frakcijos vardu, Ruža Tomašić ECR frakcijos vardu, Kyriacos Triantaphyllides GUE/NGL frakcijos vardu, Diane Dodds , nepriklausoma Parlamento narė, Rui Tavares, Sławomir Nitras, Emine Bozkurt, Nils Torvalds, Sven Giegold, Willy Meyer, Sampo Terho, Frank Engel, Arlene McCarthy ir Graham Watson.

PIRMININKAVO: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Slavi Binev, Ildikó Gáll-Pelcz, Sylvie Guillaume, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Saïd El Khadraoui, Markus Ferber (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, pateiktą Paul Rübig), Claude Moraes, Emer Costello, Zbigniew Ziobro ir James Nicholson.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Jaroslav Paška.

Kalbėjo: Tonio Borg, Timothy Kirkhope, Krišjānis Kariņš ir Judith Sargentini.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 9.11 punktas ir 9.12 punktas.

°
° ° °

Pirmininkas pasveikino jaunųjų socialistų grupę iš Ciudad Real provincijos.


7. ES garantija Europos investicijų bankui finansinių operacijų, kuriomis remiami investiciniai projektai ne Sąjungoje, nuostoliams atlyginti ***I (diskusijos)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo, kuriuo Europos investicijų bankui suteikiama ES garantija finansinių operacijų, kuriomis remiami investiciniai projektai ne Sąjungoje, nuostoliams atlyginti [COM(2013)0293 - C7-0145/2013 - 2013/0152(COD)] - Biudžeto komitetas. Pranešėjas: Ivailo Kalfin (A7-0392/2013)

Göran Färm, pavaduojantis pranešėją, pristatė pranešimą.

Kalbėjo Tonio Borg (Komisijos narys).

Kalbėjo: Jacek Protasiewicz (AFET komiteto nuomonės referentas), Hans-Peter Martin (ECON komiteto nuomonės referentas), Andrej Plenković PPE frakcijos vardu, Claudette Abela Baldacchino S&D frakcijos vardu, Jan Mulder ALDE frakcijos vardu, Helga Trüpel Verts/ALE frakcijos vardu, Nikola Vuljanić GUE/NGL frakcijos vardu, Claudio Morganti EFD frakcijos vardu, Andreas Mölzer , nepriklausomas Parlamento narys, ir Oleg Valjalo.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Ivana Maletić ir Andrew Henry William Brons.

PIRMININKAVO: Edward McMILLAN-SCOTT
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo Paul Rübig.

Kalbėjo: Tonio Borg ir Göran Färm.

Kalbėjo Paul Rübig dėl diskusijų organizavimo.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 9.3 punktas.

(Posėdis sustabdytas 11.15 val. prieš balsavimą ir atnaujintas 12.00 val.)


PIRMININKAVO: Martin SCHULZ
Pirmininkas

8. Pirmininko pareiškimas

Pirmininkas padarė pareiškimą Madride įvykdytų teroristinių aktų 10-osioms metinėms paminėti ir Europos terorizmo aukų dienai pažymėti.

Parlamentas pagerbė tylos minute.

°
° ° °

PIRMININKAVO: Roberta ANGELILLI
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo: Dimitar Stoyanov, Anna Maria Corazza Bildt, Potito Salatto ir Zbigniew Zaleski.


9. Balsuoti skirtas laikas

Išsamūs balsavimo rezultatai (pakeitimai, atskiri balsavimai ir balsavimai dėl atskirų teksto ar straipsnio dalių ir t. t.) pateikiami protokolo priede „Balsavimo rezultatai“.

Protokolo priede pateikiami vardinio balsavimo rezultatai prieinami tik elektronine forma ir su jais susipažinti galima interneto svetainėje Europarl.


9.1. Krovinių vežimo vidaus vandenų keliais statistika (deleguotieji ir įgyvendinimo įgaliojimai) ***I (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo dėl deleguotųjų ir įgyvendinimo įgaliojimų priimti tam tikras priemones suteikimo Komisijai iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1365/2006 dėl krovinių vežimo vidaus vandenų keliais statistikos [COM(2013)0484 - C7-0205/2013 - 2013/0226(COD)] - Transporto ir turizmo komitetas. Pranešėja: Eva Lichtenberger (A7-0003/2014)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 1)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS, PAKEITIMAI ir TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P7_TA(2014)0180)


9.2. Makroekonominio disbalanso procedūrai būtini statistiniai duomenys ***I (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūllymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl makroekonominio disbalanso procedūrai būtinų statistinių duomenų teikimo ir kokybės [COM(2013)0342 - C7-0162/2013 - 2013/0181(COD)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėjas: Derk Jan Eppink (A7-0143/2014)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 2)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

Patvirtintas su pakeitimais (P7_TA(2014)0181)

Kalbėjo:

Derk Jan Eppink (pranešėjas) pasiūlė pagal Darbo tvarkos taisyklių 57straipsnio 2 dalį pranešimą grąžinti komitetui.

Parlamentas patenkino prašymą

Klausimas vėl grąžintas nagrinėti atsakingam komitetui.


9.3. EB ir JAV susitarimo dėl mokslinio ir technologinio bendradarbiavimo pratęsimas *** (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)

Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos bendrijos ir Jungtinių Amerikos Valstijų vyriausybės susitarimo dėl mokslinio ir technologinio bendradarbiavimo pratęsimo projekto [15854/2013 - C7-0462/2013 - 2013/0351(NLE)] - Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas. Pranešėja: Amalia Sartori (A7-0126/2014)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 3)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P7_TA(2014)0182)

Parlamentas pritarė susitarimo pratęsimui.


9.4. Nagojos protokolas dėl galimybės naudotis genetiniais ištekliais *** (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)

Rekomendacija dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl Biologinės įvairovės konvencijos Nagojos protokolo dėl galimybės naudotis genetiniais ištekliais ir sąžiningo bei teisingo naudos, gaunamos juos naudojant, pasidalijimo, sudarymo Europos Sąjungos vardu projekto [06852/2013 - C7-0005/2014 - 2012/0279(NLE)] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas. Pranešėja: Sandrine Bélier (A7-0061/2014)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 4)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P7_TA(2014)0183)

Parlamentas pritarė protokolo sudarymui.


9.5. Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondas. Paraiška „EGF/2013/008 ES/Comunidad Valenciana, tekstilės gaminiai“ ***I (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo pagal 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo 13 punktą (Ispanijos paraiška „EGF/2013/008 ES/Comunidad Valenciana, tekstilės gaminiai“) [COM(2014)0045 - C7-0019/2014 - 2014/2013(BUD)] - Biudžeto komitetas. Pranešėjas: Frédéric Daerden (A7-0158/2014)

(Kvalifikuota balsų dauguma ir 3/5 balsavusių narių balsų.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 5)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta vienu balsavimu (P7_TA(2014)0184)


9.6. Augalų dauginamosios medžiagos auginimas ir tiekimas rinkai (Augalų dauginamosios medžiagos teisės aktas) ***I (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl augalų dauginamosios medžiagos auginimo ir tiekimo rinkai (Augalų dauginamosios medžiagos teisės aktas) [COM(2013)0262 - C7-0121/2013 - 2013/0137(COD)] - Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas. Pranešėjas: Sergio Paolo Francesco Silvestris (A7-0112/2014)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 6)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS

Atmesta

Kristalina Georgieva (Komisijos narė) pareiškė, kad Komisija neketina atšaukti savo pasiūlymo, kaip jos buvo prašyta pagal Darbo tvarkos taisyklių 56 straipsnio 1 dalį.

Kalbėjo Paolo De Castro, AGRI komiteto pirmininkas, jis pagal 56 straipsnio 3 dalį paprašė balstuoti dėl teisėkūros rezoliucijos projekto. Šis prašymas patvirtintas vardiniu balsavimu (574 už, 90 prieš, 10 susilaikė).

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta (P7_TA(2014)0185)

Kalbėjo:

Kriton Arsenis, après le vote.


9.7. Europos Sąjungos pareigūnų ir kitų tarnautojų darbo užmokestis ir pensijos (tikslinimas nuo 2011 m. liepos 1 d.) ***I (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nuo 2011 m. liepos 1 d. tikslinamas Europos Sąjungos pareigūnų ir kitų tarnautojų darbo užmokestis ir pensijos bei jiems taikytini korekciniai koeficientai [COM(2013)0895 - C7-0459/2013 - 2013/0438(COD)] - Teisės reikalų komitetas. Pranešėja: Dagmar Roth-Behrendt (A7-0165/2014)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 7)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS, PAKEITIMAI ir TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P7_TA(2014)0186)


9.8. Europos Sąjungos pareigūnų ir kitų tarnautojų darbo užmokestis ir pensijos (tikslinimas nuo 2012 m. liepos 1 d.) ***I (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nuo 2012 m. liepos 1 d. tikslinamas Europos Sąjungos pareigūnų ir kitų tarnautojų darbo užmokestis ir pensijos bei jiems taikytini korekciniai koeficientai [COM(2013)0896 - C7-0460/2013 - 2013/0439(COD)] - Teisės reikalų komitetas. Pranešėja: Dagmar Roth-Behrendt (A7-0164/2014)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 8)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS, PAKEITIMAI ir TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P7_TA(2014)0187)


9.9. EB ir Serbijos stabilizacijos ir asociacijos susitarimas ***II (balsavimas)

Rekomendacija antrajam svarstymui dėl per pirmąjį svarstymą priimtos Tarybos pozicijos, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą dėl tam tikros Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Serbijos Respublikos stabilizacijos ir asociacijos susitarimo taikymo tvarkos [17930/1/2013 - C7-0028/2014 - 2011/0465(COD)] - Tarptautinės prekybos komitetas. Pranešėjas: Iuliu Winkler (A7-0116/2014)

(Reikalinga kvalifikuota balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 9)

TARYBOS POZICIJA

Paskelbta, kad patvirtinta (P7_TA(2014)0188)


9.10. Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija ir Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiamos direktyvų 2003/71/EB ir 2009/138/EB nuostatos dėl Europos draudimo ir profesinių pensijų institucijos ir Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos įgaliojimų [COM(2011)0008 - C7-0027/2011 - 2011/0006(COD)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėjas: Burkhard Balz (A7-0077/2012)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 10)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

Patvirtintas su pakeitimais (P7_TA(2014)0189)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta (P7_TA(2014)0189)


9.11. Informacija, teikiama pervedant lėšas ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūllymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl informacijos, teikiamos pervedant lėšas [COM(2013)0044 - C7-0034/2013 - 2013/0024(COD)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėjai: Mojca Kleva Kekuš ir Timothy Kirkhope (A7-0140/2014)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 11)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

Patvirtintas su pakeitimais (P7_TA(2014)0190)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta (P7_TA(2014)0190)


9.12. Finansų sistemos apsauga nuo jos panaudojimo pinigų plovimui ir teroristų finansavimui ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl finansų sistemos apsaugos nuo jos panaudojimo pinigų plovimui ir teroristų finansavimui [COM(2013)0045 - C7-0032/2013 - 2013/0025(COD)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėjai: Krišjānis Kariņš ir Judith Sargentini (A7-0150/2014)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 12)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

Patvirtintas su pakeitimais (P7_TA(2014)0191)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta (P7_TA(2014)0191)


9.13. ES garantija Europos investicijų bankui finansinių operacijų, kuriomis remiami investiciniai projektai ne Sąjungoje, nuostoliams atlyginti ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo, kuriuo Europos investicijų bankui suteikiama ES garantija finansinių operacijų, kuriomis remiami investiciniai projektai ne Sąjungoje, nuostoliams atlyginti [COM(2013)0293 - C7-0145/2013 - 2013/0152(COD)] - Biudžeto komitetas. Pranešėjas: Ivailo Kalfin (A7-0392/2013)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 13)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

Patvirtintas su pakeitimais (P7_TA(2014)0192)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta (P7_TA(2014)0192)


9.14. Genetiniai ištekliai ***I (galutinis balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl galimybės naudotis genetiniais ištekliais ir sąžiningo bei teisingo naudos, gaunamos juos naudojant, pasidalijimo Sąjungoje [COM(2012)0576 - C7-0322/2012 - 2012/0278(COD)] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas. Pranešėja: Sandrine Bélier (A7-0263/2013)

Diskusijos buvo surengtos 2013 m. rugsėjo 11 d. ( 16 punktas).

Balsavimas dėl teisėkūros rezoliucijos projekto buvo atidėtas 2013 m. rugsėjo 12 d. ( 13.6 punktas).

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 14)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAS

Patvirtintas su pakeitimais (P7_TA(2014)0193)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta (P7_TA(2014)0193)

Kalbėjo:

Sandrine Bélier (pranešėja), prieš balsavimą.


9.15. Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų techninė apžiūra ***I (galutinis balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl motorinių transporto priemonių ir jų priekabų periodinės techninės apžiūros, kuriuo panaikinama Direktyva 2009/40/EB [COM(2012)0380 - C7-0186/2012 - 2012/0184(COD)] - Transporto ir turizmo komitetas. Pranešėjas: Werner Kuhn (A7-0210/2013)

Diskusijos buvo surengtos 2013 m. liepos 1 d. ( 16 punktas).

Balsavimas dėl teisėkūros rezoliucijos projekto buvo atidėtas 2013 m. liepos 2 d. ( 9.10 punktas)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 15)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAS

Patvirtintas su pakeitimais (P7_TA(2014)0194)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta (P7_TA(2014)0194)

Kalbėjo:

Werner Kuhn (pranešėjas), prieš balsavimą.


9.16. Transporto priemonių registracijos dokumentai ***I (galutinis balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama Tarybos direktyva 1999/37/EB dėl transporto priemonių registracijos dokumentų [COM(2012)0381 - C7-0187/2012 - 2012/0185(COD)] - Transporto ir turizmo komitetas. Pranešėja: Vilja Savisaar-Toomast (A7-0199/2013)

Diskusijos buvo surengtos 2013 m. liepos 1 d. ( 16 punktas).

Balsavimas dėl teisėkūros rezoliucijos projekto buvo atidėtas 2013 m. liepos 2 d. ( 9.8 punktas).

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 16)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAS

Patvirtintas su pakeitimais (P7_TA(2014)0195)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta (P7_TA(2014)0195)


9.17. Komercinių transporto priemonių techninis patikrinimas kelyje ***I (galutinis balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Sąjungoje važinėjančių komercinių transporto priemonių techninio patikrinimo kelyje, kuriuo panaikinama Direktyva 2000/30/EB [COM(2012)0382 - C7-0188/2012 - 2012/0186(COD)] - Transporto ir turizmo komitetas. Pranešėja: Olga Sehnalová (A7-0207/2013)

Diskusijos buvo surengtos 2013 m. liepos 1 d. ( 16 punktas).

Balsavimas dėl teisėkūros rezoliucijos projekto buvo atidėtas 2013 m. liepos 2 d. ( 9.9 punktas).

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 17)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAS

Patvirtintas su pakeitimais (P7_TA(2014)0196)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta (P7_TA(2014)0196)


9.18. Geležinkelių transporto statistika ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamos 2002 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 91/2003 dėl geležinkelių transporto statistikos nuostatos dėl krovinių, keleivių ir eismo įvykių duomenų rinkimo [COM(2013)0611 - C7-0249/2013 - 2013/0297(COD)] - Transporto ir turizmo komitetas. Pranešėjas: Michael Cramer (A7-0002/2014)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 18)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

Patvirtintas su pakeitimais (P7_TA(2014)0197)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta (P7_TA(2014)0197)


9.19. Elektroninių sąskaitų faktūrų naudojimas viešuosiuose pirkimuose ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl elektroninių sąskaitų faktūrų naudojimo vykdant viešuosius pirkimus [COM(2013)0449 - C7-0208/2013 - 2013/0213(COD)] - Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas. Pranešėja: Birgit Collin-Langen (A7-0004/2014)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 19)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

Patvirtintas su pakeitimais (P7_TA(2014)0198)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta (P7_TA(2014)0198)


9.20. Ūkių struktūros tyrimai bei žemės ūkio gamybos metodų tyrimas ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūllymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo dėl 2014–2018 m. finansinės programos iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1166/2008 dėl ūkių struktūros tyrimų bei žemės ūkio gamybos metodų tyrimo [COM(2013)0757 - C7-0390/2013 - 2013/0367(COD)] - Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas. Pranešėjas: Paolo De Castro (A7-0111/2014)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 20)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAS

Patvirtintas su pakeitimais (P7_TA(2014)0199)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta (P7_TA(2014)0199)


9.21. Prekės, gaunamos perdirbant žemės ūkio produktus ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatoma prekybos tvarka, taikoma tam tikroms prekėms, gaunamoms perdirbant žemės ūkio produktus [COM(2013)0106 - C7-0048/2013 - 2013/0063(COD)] - Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas. Pranešėjas: Paolo De Castro (A7-0260/2013)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 21)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

Patvirtintas su pakeitimais (P7_TA(2014)0200)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta (P7_TA(2014)0200)


9.22. Europos investicijų banko 2012 m. metinė ataskaita (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos investicijų banko (EIB) 2012 m. metinės ataskaitos [2013/2131(INI)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Marian-Jean Marinescu (A7-0137/2014)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 22)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P7_TA(2014)0201)


9.23. Moterų ir vyrų lygybė 2012 m. (balsavimas)

Pranešimas dėl moterų ir vyrų lygybės Europos Sąjungoje (2012 m.) [2013/2156(INI)] - Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas. Pranešėja: Inês Cristina Zuber (A7-0073/2014)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 23)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Atmesta

Kalbėjo:

Inês Cristina Zuber (pranešėja), prieš balsavimą.

Michael Cashman ir Alexander Graf Lambsdorff, prieš balsavimą, dėl 34 dalies.

Robert Atkins, prieš balsavimą dėl 45 dalies.

Bogusław Sonik, prieš balsavimą dėl 45 dalies.

Izaskun Bilbao Barandica, Inês Cristina Zuber ir Joseph Daul, po balsavimo dėl rezoliucijos.


9.24. Europos finansų priežiūros institucijų sistemos peržiūra (balsavimas)

Pranešimas su rekomendacijomis Komisijai dėl Europos finansų priežiūros institucijų sistemos (EFPIS) peržiūros [2013/2166(INL)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėjas: Sven Giegold (A7-0133/2014)

(Pasiūlymui dėl rezoliucijos priimti reikalinga balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 24)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P7_TA(2014)0202)


9.25. Visuomenės teisė susipažinti su dokumentais 2011–2013 m. (balsavimas)

Pranešimas dėl visuomenės teisės susipažinti su dokumentais (Darbo tvarkos taisyklių 104 straipsnio 7 dalis) 2011–2013 m. [2013/2155(INI)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėja: Sophia in 't Veld (A7-0148/2014)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 25)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P7_TA(2014)0203)


9.26. 2013 m. Peticijų komiteto veikla (balsavimas)

Pranešimas dėl 2013 m. Peticijų komiteto veiklos [2014/2008(INI)] - Peticijų komitetas. Pranešėjas: Jarosław Leszek Wałęsa (A7-0131/2014)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 26)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P7_TA(2014)0204)


9.27. Sodininkystė (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos sodininkystės sektoriaus ateities. Augimo strategijos [2013/2100(INI)] - Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas. Pranešėja: Anthea McIntyre (A7-0048/2014)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 27)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P7_TA(2014)0205)


9.28. Kankinimo panaikinimas pasaulyje (balsavimas)

Pranešimas dėl kankinimo panaikinimo pasaulyje [2013/2169(INI)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėja: Véronique De Keyser (A7-0100/2014)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 28)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P7_TA(2014)0206)


9.29. Saudo Arabija (balsavimas)

Pranešimas dėl Saudo Arabijos, jos santykių su ES ir jos vaidmens Artimuosiuose Rytuose ir Šiaurės Afrikoje [2013/2147(INI)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėja: Ana Gomes (A7-0125/2014)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 29)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P7_TA(2014)0207)

Kalbėjo:

Ana Gomes (pranešėja) ji pasiūlė 22 ir 42 dalių bei S konstatuojamosios dalies žodinius pakeitimus, kurie buvo priimti.


10. Paaiškinimai dėl balsavimo

Rašytiniai paaiškinimai dėl balsavimo:

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 170 straipsnį raštu pateikti paaiškinimai dėl balsavimo įrašyti į šio posėdžio stenogramą.

Žodiniai paaiškinimai dėl balsavimo:

Kalbėjo Jean-Pierre Audy.

Pranešimas: Sergio Paolo Francesco Silvestris - A7-0112/2014
Guido Milana, Ewald Stadler, Dubravka Šuica, Christa Klaß, Zofija Mazej Kukovič, Peter Jahr, Angelika Werthmann, Rareş-Lucian Niculescu, Biljana Borzan, Anna Záborská, Albert Deß ir Marino Baldini

Pranešimas: Burkhard Balz - A7-0077/2012
Dubravka Šuica, Anna Záborská, Daniel Hannan ir Syed Kamall

Pranešimas: Mojca Kleva Kekuš ir Timothy Kirkhope - A7-0140/2014
Dubravka Šuica ir Guido Milana

Pranešimas: Krišjānis Kariņš ir Judith Sargentini - A7-0150/2014
Nikola Vuljanić, Charles Tannock, Anna Záborská, Oleg Valjalo, Andrej Plenković, Daniel Hannan ir Tarja Cronberg

Pranešimas: Ivailo Kalfin - A7-0392/2013
Dubravka Šuica ir Daniel Hannan

Pranešimas: Sandrine Bélier - A7-0263/2013
Dubravka Šuica, Cristina Gutiérrez-Cortines ir Andrej Plenković

Pranešimas: Werner Kuhn - A7-0210/2013
Ismail Ertug, Biljana Borzan, Petri Sarvamaa, Jim Higgins ir Giommaria Uggias

Pranešimas: Vilja Savisaar-Toomast - A7-0199/2013
Marino Baldini, Jim Higgins, Andrej Plenković ir Joseph Cuschieri

Pranešimas: Olga Sehnalová - A7-0207/2013
Ismail Ertug ir Jim Higgins

Pranešimas: Marian-Jean Marinescu - A7-0137/2014
Ingeborg Gräßle, Dubravka Šuica ir Davor Ivo Stier

Pranešimas: Inês Cristina Zuber - A7-0073/2014
Guido Milana, Mario Pirillo, Ewald Stadler, Angelika Werthmann, Anna Záborská, Andrej Plenković, Krisztina Morvai ir Licia Ronzulli

Pranešimas: Sven Giegold - A7-0133/2014
Francesco De Angelis

Pranešimas: Jarosław Leszek Wałęsa - A7-0131/2014
Davor Ivo Stier, Seán Kelly, Anna Záborská ir Krisztina Morvai

Pranešimas: Anthea McIntyre - A7-0048/2014
Guido Milana, Mario Pirillo, Rareş-Lucian Niculescu ir Seán Kelly

Pranešimas: Véronique De Keyser - A7-0100/2014
Guido Milana, Sandra Petrović Jakovina, Angelika Werthmann ir Anna Záborská

Pranešimas: Ana Gomes - A7-0125/2014
Ewald Stadler.


11. Balsavimo pataisymai ir ketinimai

Balsavimo pataisymai ir ketinimai pateikiami tinklalapio „Séance en direct“ dalyje Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)“ ir priede „Vardinio balsavimo rezultatai“ (spausdintas variantas).

Dvi savaites nuo balsavimo dienos balsavimo pataisymų elektroninis variantas interneto svetainėje Europarl bus nuolat atnaujinamas.

Vėliau balsavimo pataisymų ir ketinimų sąrašas nebus keičiamas, kadangi jis bus verčiamas ir skelbiamas Oficialiajame leidinyje.


(Posėdis sustabdytas 14.45 val. ir atnaujintas 15.00 val.)

PIRMININKAVO: Isabelle DURANT
Pirmininko pavaduotoja

12. Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas

Ankstesnio posėdžio protokolas patvirtintas.


13. Fizinių asmenų apsauga tvarkant asmens duomenis ***I - Asmens duomenų tvarkymas nusikaltimų prevencijos tikslais ***I (diskusijos)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) [COM(2012)0011 - C7-0025/2012 - 2012/0011(COD)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėjas: Jan Philipp Albrecht (A7-0402/2013)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl fizinių asmenų apsaugos kompetentingoms institucijoms tvarkant asmens duomenis nusikalstamų veikų prevencijos, tyrimo, nustatymo ar traukimo baudžiamojon atsakomybėn už jas arba baudžiamųjų sankcijų vykdymo tikslais ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo [COM(2012)0010 - C7-0024/2012 - 2012/0010(COD)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėjas: Dimitrios Droutsas (A7-0403/2013)

Jan Philipp Albrecht ir Dimitrios Droutsas pristatė savo pranešimus.

Kalbėjo: Dimitrios Kourkoulas (einantis Tarybos pirmininko pareigas) ir Viviane Reding (Komisijos pirmininko pavaduotoja).

Kalbėjo: Nadja Hirsch (EMPL komiteto nuomonės referentė), Seán Kelly (ITRE komiteto nuomonės referentas), Lara Comi (IMCO komiteto nuomonės referentė), Marielle Gallo (JURI komiteto nuomonės referentė), Axel Voss (JURI komiteto nuomonės referentas), Kinga Gál PPE frakcijos vardu, Sylvie Guillaume S&D frakcijos vardu, Sarah Ludford ALDE frakcijos vardu, Judith Sargentini Verts/ALE frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, pateiktą Silvia-Adriana Ţicău), Timothy Kirkhope ECR frakcijos vardu, Cornelia Ernst GUE/NGL frakcijos vardu, Auke Zijlstra , nepriklausomas Parlamento narys, Wim van de Camp, Claude Moraes, Sophia in 't Veld, Carl Schlyter, Vicky Ford (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, pateiktą Sarah Ludford), Carlos Coelho, Juan Fernando López Aguilar, Csaba Sógor, Silvia-Adriana Ţicău, Anna Maria Corazza Bildt, Evelyn Regner ir Salvatore Iacolino.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Zbigniew Zaleski, Marc Tarabella, Ruža Tomašić, Franz Obermayr, Silvia Costa ir Tonino Picula.

Kalbėjo: Viviane Reding, Dimitrios Kourkoulas, Dimitrios Droutsas, Jan Philipp Albrecht ir Axel Voss (pateikė mėlynosios kortelės klausimą Dimitrios Droutsas, pastarasis į jį atsakė).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 8.5 punktas ir 8.12 punktas.


14. JAV NSA stebėjimo programa, įvairių valstybių narių stebėjimo institucijos ir poveikis ES piliečių pagrindinėms teisėms (diskusijos)

Pranešimas dėl JAV Nacionalinės saugumo agentūros (NSA) stebėjimo programos, stebėjimo tarnybų įvairiose valstybėse narėse ir jų poveikio ES piliečių pagrindinėms teisėms ir transatlantiniam bendradarbiavimui teisingumo ir vidaus reikalų srityje [2013/2188(INI)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėjas: Claude Moraes (A7-0139/2014)

Claude Moraes pristatė savo pranešimą.

Kalbėjo Dimitrios Kourkoulas (einantis Tarybos pirmininko pareigas).

PIRMININKAVO: Edward McMILLAN-SCOTT
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo Viviane Reding (Komisijos pirmininko pavaduotoja).

Kalbėjo: Axel Voss PPE frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, pateiktą Jan Philipp Albrecht), Juan Fernando López Aguilar S&D frakcijos vardu, Sophia in 't Veld ALDE frakcijos vardu, Jan Philipp Albrecht Verts/ALE frakcijos vardu, Timothy Kirkhope ECR frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, pateiktą Sophia in 't Veld), Cornelia Ernst GUE/NGL frakcijos vardu, Krisztina Morvai , nepriklausoma Parlamento narė, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, pateiktą Jan Philipp Albrecht), Dimitrios Droutsas, Sarah Ludford, Jean Lambert, Christian Engström (pateikė mėlynosios kortelės klausimą Sarah Ludford, pastaroji į jį atsakė), Mario Borghezio, Monika Hohlmeier, Birgit Sippel, Krisztina Morvai dėl diskusijų tvarkos, Nadja Hirsch, Rui Tavares, Hubert Pirker, Ana Gomes, Ulrike Lunacek (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, pateiktą Hubert Pirker), Hubert Pirker, (taip pat atsakė į du mėlynosios kortelės klausimus, pateiktus Sophia in 't Veld ir Krisztina Morvai), Wim van de Camp, Josef Weidenholzer, Yannick Jadot, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Carlos Coelho, Ivo Belet, Eduard Kukan ir Andrej Plenković.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Eija-Riitta Korhola, Marc Tarabella, Christian Engström, Nikola Vuljanić, Dimitar Stoyanov ir Zbigniew Ziobro.

PIRMININKAVO: Anni PODIMATA
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo: Viviane Reding, Dimitrios Kourkoulas ir Claude Moraes.

Kalbėjo Seán Kelly dėl procedūros „prašau žodžio“ ir mėlynosios kortelės procedūros tvarkos (Pirmininkė paaiškino savo pasirinkimą).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 8.23 punktas.


15. Europos prokuratūra (diskusijos)

Preliminarus pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento dėl Europos prokuratūros įsteigimo [COM(2013)0534 - 2013/0255(APP)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėjas: Salvatore Iacolino (A7-0141/2014)

Salvatore Iacolino pristatė savo pranešimą.

Kalbėjo Viviane Reding (Komisijos pirmininko pavaduotoja).

Kalbėjo: Ingeborg Gräßle (CONT komiteto nuomonės referentė), Evelyn Regner (JURI komiteto nuomonės referentė), Monika Hohlmeier PPE frakcijos vardu, Birgit Sippel S&D frakcijos vardu, Renate Weber ALDE frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, pateiktą Zbigniew Ziobro), Jan Philipp Albrecht Verts/ALE frakcijos vardu, Rina Ronja Kari GUE/NGL frakcijos vardu, Gerard Batten EFD frakcijos vardu, Franco Bonanini , nepriklausomas Parlamento narys, Jan Philipp Albrecht (pateikė mėlynosios kortelės klausimą Rina Ronja Kari, pastaroji negalėjo į jį atsakyti, kadangi buvo išėjusi iš posėdžių salės), Axel Voss, Juan Fernando López Aguilar, Slavi Binev, Marco Scurria, Salvatore Caronna, Anna Maria Corazza Bildt, Bogusław Liberadzki ir James Nicholson.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Davor Ivo Stier, Ruža Tomašić, Zbigniew Ziobro, Dimitar Stoyanov ir Dubravka Šuica.

Kalbėjo: Viviane Reding ir Salvatore Iacolino.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 8.27 punktas.


16. 2013 m. Turkijos pažangos ataskaita (diskusijos)

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: 2013 m. Turkijos pažangos ataskaita (2013/2945(RSP))

Dimitrios Kourkoulas (einantis Tarybos pirmininko pareigas) ir Štefan Füle (Komisijos narys) padarė pareiškimus.

Kalbėjo: Ria Oomen-Ruijten PPE frakcijos vardu, Raimon Obiols S&D frakcijos vardu, Alexander Graf Lambsdorff ALDE frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, pateiktą William (The Earl of) Dartmouth) ir Franziska Keller Verts/ALE frakcijos vardu.

PIRMININKAVO: Roberta ANGELILLI
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo: Geoffrey Van Orden ECR frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, pateiktą Alexander Graf Lambsdorff), Takis Hadjigeorgiou GUE/NGL frakcijos vardu, Nikolaos Salavrakos EFD frakcijos vardu, Laurence J.A.J. Stassen , nepriklausoma Parlamento narė, Krzysztof Lisek, Richard Howitt, Andrew Duff, Bastiaan Belder, Ewald Stadler, Francisco José Millán Mon, Maria Eleni Koppa, William (The Earl of) Dartmouth, Dimitar Stoyanov, Marietta Giannakou, Sophocles Sophocleous, Slavi Binev, Eleni Theocharous, Emine Bozkurt, Davor Ivo Stier, Andrzej Grzyb ir Alojz Peterle.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Eija-Riitta Korhola, Arnaud Danjean, Marusya Lyubcheva, Tonino Picula, Antigoni Papadopoulou, Iñaki Irazabalbeitia Fernández ir Ruža Tomašić.

Kalbėjo: Štefan Füle ir Dimitrios Kourkoulas.

Pasiūlymas dėl rezoliucijos, pateiktas po diskusijų pagal Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalį:

- Ria Oomen-Ruijten, vardu Užsienio reikalų komitetas, dėl 2013 m. Turkijos pažangos ataskaitos (2013/2945(RSP)) (B7-0241/2014).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 8.28 punktas.


17. Bendro Europos dangaus iniciatyvos įgyvendinimas ***I - Aerodromai, oro eismo valdymas ir oro navigacijos paslaugos ***I (diskusijos)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Bendro Europos dangaus iniciatyvos įgyvendinimo (nauja redakcija) [COM(2013)0410 - C7-0171/2013 - 2013/0186(COD)] - Transporto ir turizmo komitetas. Pranešėjas: Marian-Jean Marinescu (A7-0095/2014)

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (EB) Nr. 216/2008 nuostatos dėl aerodromų, oro eismo valdymo ir oro navigacijos paslaugų [COM(2013)0409 - C7-0169/2013 - 2013/0187(COD)] - Transporto ir turizmo komitetas. Pranešėjas: David-Maria Sassoli (A7-0098/2014)

Marian-Jean Marinescu ir David-Maria Sassoli pristatė savo pranešimus.

Kalbėjo Viviane Reding (Komisijos pirmininko pavaduotoja).

Kalbėjo: Dominique Riquet PPE frakcijos vardu, Spyros Danellis S&D frakcijos vardu, Phil Bennion ALDE frakcijos vardu, Eva Lichtenberger Verts/ALE frakcijos vardu, Jacqueline Foster ECR frakcijos vardu, Jaromír Kohlíček GUE/NGL frakcijos vardu, Saïd El Khadraoui, Oldřich Vlasák, Patrick Le Hyaric ir Julie Girling.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Erik Bánki ir Andreas Schwab.

PIRMININKAVO: Alejo VIDAL-QUADRAS
Pirmininko pavaduotojas

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Tonino Picula, João Ferreira, Silvia-Adriana Ţicău ir Marusya Lyubcheva.

Kalbėjo: Viviane Reding, Marian-Jean Marinescu ir David-Maria Sassoli.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 8.13 punktas ir 8.14 punktas.


18. Kelionės paslaugų paketai ir rinkiniai ***I (diskusijos)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl kelionės paslaugų paketų ir rinkinių, kuria keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 2006/2004 bei Direktyva 2011/83/ES ir panaikinama Tarybos direktyva 90/314/EEB [COM(2013)0512 - C7-0215/2013 - 2013/0246(COD)] - Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas. Pranešėjas: Hans-Peter Mayer (A7-0124/2014)

Hans-Peter Mayer pristatė savo pranešimą.

Kalbėjo Viviane Reding (Komisijos pirmininko pavaduotoja).

Kalbėjo: Bogusław Liberadzki (TRAN komiteto nuomonės referentas), Andreas Schwab PPE frakcijos vardu, Sergio Gaetano Cofferati S&D frakcijos vardu, Toine Manders ALDE frakcijos vardu, Heide Rühle Verts/ALE frakcijos vardu, Emma McClarkin ECR frakcijos vardu, Ildikó Gáll-Pelcz, Catherine Stihler, Jacqueline Foster ir Anna Hedh.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Erik Bánki, Davor Ivo Stier, Silvia-Adriana Ţicău ir Zofija Mazej Kukovič.

Kalbėjo: Viviane Reding ir Hans-Peter Mayer.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 8.15 punktas.


19. Fluorintos šiltnamio efektą sukeliančios dujos ***I (diskusijos)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų [COM(2012)0643 - C7-0370/2012 - 2012/0305(COD)] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas. Pranešėjas: Bas Eickhout (A7-0240/2013)

Bas Eickhout pristatė savo pranešimą.

Kalbėjo Connie Hedegaard (Komisijos narė).

Kalbėjo: Erik Bánki PPE frakcijos vardu, Jo Leinen S&D frakcijos vardu, Satu Hassi Verts/ALE frakcijos vardu, Sabine Wils GUE/NGL frakcijos vardu, Jolanta Emilia Hibner, Andrés Perelló Rodríguez, Zofija Mazej Kukovič, Mario Pirillo ir Sophie Auconie.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Izaskun Bilbao Barandica.

Kalbėjo: Connie Hedegaard ir Bas Eickhout (taip pat atsakė į du mėlynosios kortelės klausimus, pateiktus Derek Roland Clark).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 8.16 punktas.


20. Laisvas darbuotojų judėjimas ***I (diskusijos)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl priemonių, kad darbuotojai galėtų lengviau naudotis laisvo darbuotojų judėjimo teisėmis [COM(2013)0236 - C7-0114/2013 - 2013/0124(COD)] - Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas. Pranešėja: Edit Bauer (A7-0386/2013)

Edit Bauer pristatė savo pranešimą.

Kalbėjo László Andor (Komisijos narys).

Kalbėjo: Marije Cornelissen, FEMM komiteto nuomonės referentė, taip pat Verts/ALE frakcijos vardu, Danuta Jazłowiecka PPE frakcijos vardu, Ole Christensen S&D frakcijos vardu, Phil Bennion ALDE frakcijos vardu, Syed Kamall ECR frakcijos vardu, Thomas Händel GUE/NGL frakcijos vardu, Derek Roland Clark EFD frakcijos vardu, Mike Nattrass , nepriklausomas Parlamento narys, Csaba Sógor, Iliana Malinova Iotova (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, pateiktą Derek Roland Clark), Monika Panayotova, Jutta Steinruck ir Derek Roland Clark, reaguodamas į Iliana Malinova Iotova kalbą.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Csaba Sándor Tabajdi ir Malika Benarab-Attou.

Kalbėjo: László Andor ir Edit Bauer.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 8.17 punktas.


21. Kito posėdžio darbotvarkė

Kitos dienos darbotvarkė patvirtinta (dokumentas „Darbotvarkė“, PE 529.495/OJME).


22. Posėdžio pabaiga

Posėdis baigtas 23.20 val.

Klaus Welle

Roberta Angelilli

Generalinis sekretorius

Pirmininko pavaduotoja


DALYVIŲ SĄRAŠAS

Dalyvavo:

Abela Baldacchino, Agnew, Albrecht, Alfonsi, Allam, Alves, Andersdotter, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Angourakis, Antonescu, Arias Echeverría, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldini, Balz, Balzani, Bánki, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Bertot, Besset, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonanini, Bonsignore, Borghezio, Borissov, Borys, Borzan, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Bratkowski, Breyer, Brok, Brons, Brzobohatá, Bullmann, Bušić, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correa Zamora, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Cramer, Creutzmann, Cronberg, Crowley, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Castro, De Keyser, Delli, Delvaux, De Martini, Demesmaeker, De Mita, de Sarnez, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Flasarová, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Frigo, Gabriel, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Griesbeck, Griffin, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Helmer, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irazabalbeitia Fernández, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Joly, de Jong, Jordan, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, van der Kammen, Kammerevert, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Langen, Larsen-Jensen, La Via, Le Brun, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Maletić, Malinov, Manders, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Martin David, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Matias, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Metsola, Meyer, Michels, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mizzi, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morvai, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Mynář, Naranjo Escobar, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Panayotov, Panayotova, Panzeri, Papadopoulou, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Perelló Rodríguez, Peterle, Petrović Jakovina, Picula, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pitsillides, Pittella, Plenković, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Ross, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schöpflin, Schroedter, Schulz Martin, Schulz Werner, Schwab, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Severin, Siekierski, Silaghi, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Sonik, Sophocleous, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stauner, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stier, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Šuica, Surján, Svensson, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tavares, Taylor Keith, Taylor Rebecca, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomas, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Torvalds, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Trematerra, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Urutchev, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Valjalo, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vitkauskaite Bernard, Vlasák, Vlasto, Voss, Vuljanić, Wałęsa, Watson, Weber Henri, Weber Manfred, Weber Renate, Weidenholzer, Weiler, Werthmann, Westlund, Westphal, Wikström, Willmott, Wils, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Włosowicz, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zaleski, Zamfirescu, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zéribi, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka

Leista nedalyvauti:

Bufton, Dehaene, Gargani, Kleva Kekuš, Neyts-Uyttebroeck, Pakarinen, Papastamkos

Teisinė informacija - Privatumo politika