Indekss 
Protokols
PDF 273kWORD 206k
Otrdiena, 2014. gada 11. marts - Strasbūra
1.Gadskārtējās sesijas atklāšana
 2.Sēdes atklāšana
 3.Dokumentu iesniegšana
 4.Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (iesniegto rezolūciju priekšlikumu paziņošana)
 5.Eiropas Apdrošināšanas un fondēto pensiju iestāde un Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde ***I (debates)
 6.Naudas līdzekļu pārskaitījumiem pievienotā informācija ***I - Finanšu sistēmas izmantošanas nepieļaušana nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanai un teroristu finansēšanai ***I (debates)
 7.ES garantijas piešķiršana EIB attiecībā uz zaudējumiem no finansēšanas darījumiem, ar kuriem atbalsta ieguldījumu projektus ārpus Savienības ***I (debates)
 8.Priekšsēdētāja paziņojums
 9.Balsošanas laiks
  
9.1.Statistika par preču pārvadājumiem pa iekšējiem ūdensceļiem (deleģētās un īstenošanas pilnvaras) ***I (Reglamenta 138. pants) (balsošana)
  
9.2.Makroekonomiskās nelīdzsvarotības novēršanas procedūrā nepieciešamā statistika ***I (Reglamenta 138. pants) (balsošana)
  
9.3.EK un ASV zinātniskās un tehnoloģiskās sadarbības nolīguma pagarināšana *** (Reglamenta 138. pants) (balsošana)
  
9.4.Nagojas Protokols par piekļuvi ģenētiskajiem resursiem *** (Reglamenta 138. pants) (balsošana)
  
9.5.Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošana — pieteikums EGF/2013/008 ES/Comunidad Valenciana, tekstilizstrādājumi ***I (Reglamenta 138. pants) (balsošana)
  
9.6.Augu reproduktīvā materiāla audzēšana un pieejamības nodrošināšana tirgū (augu reproduktīvā materiāla tiesību akts) ***I (Reglamenta 138. pants) (balsošana)
  
9.7.Eiropas Savienības ierēdņu un pārējo darbinieku atalgojums un pensijas (korekcijas, sākot no 2011. gada 1. jūlija) ***I (Reglamenta 138. pants) (balsošana)
  
9.8.Eiropas Savienības ierēdņu un pārējo darbinieku atalgojums un pensijas (korekcijas, sākot no 2012. gada 1. jūlija) ***I (Reglamenta 138. pants) (balsošana)
  
9.9.EK un Serbijas Stabilizācijas un asociācijas nolīgums ***II (balsošana)
  
9.10.Eiropas Apdrošināšanas un fondēto pensiju iestāde un Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde ***I (balsošana)
  
9.11.Naudas līdzekļu pārskaitījumiem pievienotā informācija ***I (balsošana)
  
9.12.Finanšu sistēmas izmantošanas nepieļaušana nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanai un teroristu finansēšanai ***I (balsošana)
  
9.13.ES garantijas piešķiršana EIB attiecībā uz zaudējumiem no finansēšanas darījumiem, ar kuriem atbalsta ieguldījumu projektus ārpus Savienības ***I (balsošana)
  
9.14.Ģenētiskie resursi ***I (galīgais balsojums)
  
9.15.Mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju tehniskās apskates ***I (galīgais balsojums)
  
9.16.Transportlīdzekļu reģistrācijas dokumenti ***I (galīgais balsojums)
  
9.17.Komerciālo transportlīdzekļu tehniskās pārbaudes uz ceļiem ***I (galīgais balsojums)
  
9.18.Dzelzceļa transporta statistika ***I (balsošana)
  
9.19.Elektronisko rēķinu ieviešana publiskā iepirkuma procedūrās ***I (balsošana)
  
9.20.Lauku saimniecību struktūras apsekojumi un lauksaimnieciskās ražošanas metožu apsekojums ***I (balsošana)
  
9.21.Lauksaimniecības produktu pārstrādē iegūtas preces ***I (balsošana)
  
9.22.Eiropas Investīciju banka (EIB) — 2012. gada pārskats (balsošana)
  
9.23.Sieviešu un vīriešu līdztiesība 2012. gadā (balsošana)
  
9.24.Eiropas finanšu uzraudzības sistēmas pārskatīšana (balsošana)
  
9.25.Publiska piekļuve dokumentiem 2011.–2013. gadā (balsošana)
  
9.26.Lūgumrakstu komitejas darbība 2013. gadā (balsošana)
  
9.27.Dārzkopība (balsošana)
  
9.28.Spīdzināšanas izskaušana pasaulē (balsošana)
  
9.29.Saūda Arābija (balsošana)
 10.Balsojuma skaidrojumi
 11.Balsojuma labojumi un nodomi balsot
 12.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana
 13.Fizisku personu aizsardzība attiecībā uz personas datu apstrādi ***I - Personas datu apstrāde noziedzīgu nodarījumu novēršanas nolūkos ***I (debates)
 14.ASV Nacionālās drošības aģentūras novērošanas programma, novērošanas struktūras dažādās dalībvalstīs un ietekme uz ES pilsoņu pamattiesībām (debates)
 15.Eiropas Prokuratūra (debates)
 16.2013. gada progresa ziņojums par Turciju (debates)
 17.Eiropas vienotās gaisa telpas īstenošana ***I - Lidlauki, gaisa satiksmes pārvaldība un aeronavigācijas pakalpojumi ***I (debates)
 18.Kompleksi ceļojumi un atbalstīti ceļojumu pakalpojumi ***I (debates)
 19.Fluorētas siltumnīcefekta gāzes ***I (debates)
 20.Darba ņēmēju pārvietošanās brīvība ***I (debates)
 21.Nākamās sēdes darba kārtība
 22.Sēdes slēgšana
 APMEKLĒJUMU REĢISTRS


SĒDI VADA: Oldřich VLASÁK
Priekšsēdētāja vietnieks

1. Gadskārtējās sesijas atklāšana

Saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 229. panta pirmo daļu un Reglamenta 134. pantu Eiropas Parlamenta 2014.–2015. gada sesija tika atklāta.


2. Sēdes atklāšana

Sēde tika atklāta plkst. 8.30.


3. Dokumentu iesniegšana

Parlamenta komitejas bija iesniegušas turpmāk minētos ziņojumus:

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko no 2012. gada 1. jūlija koriģē Eiropas Savienības ierēdņu un pārējo darbinieku atalgojumu un pensijas, kā arī korekcijas koeficientus, kurus piemēro šim atalgojumam un pensijām (COM(2013)0896 - C7-0460/2013 - 2013/0439(COD)) - JURI komiteja - Referente: Dagmar Roth-Behrendt (A7-0164/2014);

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko no 2011. gada 1. jūlija koriģē Eiropas Savienības ierēdņu un pārējo darbinieku atalgojumu un pensijas, kā arī korekcijas koeficientus, kurus piemēro šim atalgojumam un pensijām (COM(2013)0895 - C7-0459/2013 - 2013/0438(COD)) - JURI komiteja - Referente: Dagmar Roth-Behrendt (A7-0165/2014).


4. Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (iesniegto rezolūciju priekšlikumu paziņošana)

Saskaņā ar Reglamenta 122. pantu turpmāk minētie deputāti vai politiskās grupas ir iesnieguši pieprasījumus organizēt debates par šādiem rezolūciju priekšlikumiem.

I.   Krievija — Bolotnaja laukuma notikumos iesaistīto demonstrantu notiesāšana (2014/2628(RSP))

- Véronique De Keyser, Ana Gomes, Libor Rouček, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Joanna Senyszyn, Mitro Repo un Marc Tarabella S&D grupas vārdā - par Krieviju — Bolotnaja laukuma notikumos iesaistīto demonstrantu notiesāšana (B7-0245/2014);

- Kristiina Ojuland, Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Louis Michel, Leonidas Donskis, Sarah Ludford, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Robert Rochefort, Izaskun Bilbao Barandica, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen un Phil Bennion ALDE grupas vārdā - par Krieviju — Bolotnaja laukuma notikumos iesaistīto demonstrantu notiesāšana (B7-0246/2014);

- Werner Schulz, Barbara Lochbihler, Raül Romeva i Rueda, Ulrike Lunacek un Iñaki Irazabalbeitia Fernández - par Krieviju — Bolotnaja laukuma notikumos iesaistīto demonstrantu notiesāšana (B7-0247/2014);

- Charles Tannock, Marek Henryk Migalski, Geoffrey Van Orden, Adam Bielan, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba un Ryszard Czarnecki ECR grupas vārdā - par Krieviju — Bolotnaja laukuma notikumos iesaistīto demonstrantu notiesāšana (B7-0248/2014);

- Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Elena Băsescu, Monica Luisa Macovei, Eduard Kukan, Inese Vaidere, Philippe Boulland, Jean Roatta, Roberta Angelilli, Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Sari Essayah, Krzysztof Lisek, Davor Ivo Stier, Jarosław Leszek Wałęsa un Dubravka Šuica PPE grupas vārdā - par Krieviju — Bolotnaja laukuma notikumos iesaistīto demonstrantu notiesāšana (B7-0249/2014);

- Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Alda Sousa un Marisa Matias GUE/NGL grupas vārdā - par Krieviju — Bolotnaja laukuma notikumos iesaistīto demonstrantu notiesāšana (B7-0250/2014).

II.   Apspriežu sākšana par Ugandas un Nigērijas līdzdalības apturēšanu Kotonū nolīgumā, ņemot vērā nesen pieņemtos tiesību aktus par homoseksualitātes kriminalizāciju (2014/2634(RSP))

- Charles Tannock ECR grupas vārdā - par apspriežu sākšanu par Ugandas un Nigērijas līdzdalības apturēšanu Kotonū nolīgumā, ņemot vērā nesen pieņemtos tiesību aktus par homoseksualitātes kriminalizāciju (B7-0251/2014);

- Ulrike Lunacek, Barbara Lochbihler, Judith Sargentini un Jean Lambert Verts/ALE grupas vārdā - par apspriežu sākšanu par Ugandas un Nigērijas līdzdalības apturēšanu Kotonū nolīgumā, ņemot vērā nesen pieņemtos tiesību aktus par homoseksualitātes kriminalizāciju (B7-0252/2014);

- Véronique De Keyser, Joanna Senyszyn, Tonino Picula, Tanja Fajon, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mitro Repo, María Muñiz De Urquiza, Richard Howitt, Ana Gomes, Michael Cashman, Liisa Jaakonsaari, Pino Arlacchi, Marc Tarabella un Gianni Pittella S&D grupas vārdā - par apspriežu sākšanu par Ugandas un Nigērijas līdzdalības apturēšanu Kotonū nolīgumā, ņemot vērā nesen pieņemtos tiesību aktus par homoseksualitātes kriminalizāciju (B7-0253/2014);

- Marietje Schaake, Sarah Ludford, Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells, Angelika Werthmann, Leonidas Donskis, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Kristiina Ojuland, Izaskun Bilbao Barandica un Phil Bennion ALDE grupas vārdā - par apspriežu sākšanu par Ugandas un Nigērijas līdzdalības apturēšanu Kotonū nolīgumā, ņemot vērā nesen pieņemtos tiesību aktus par homoseksualitātes kriminalizāciju (B7-0255/2014);

- Mariya Gabriel, Gay Mitchell, Tunne Kelam, Cristian Dan Preda, Elena Băsescu, Monica Luisa Macovei, Philippe Boulland, Jean Roatta, Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah un Dubravka Šuica PPE grupas vārdā - par apspriežu sākšanu par Ugandas un Nigērijas līdzdalības apturēšanu Kotonū nolīgumā, ņemot vērā nesen pieņemtos tiesību aktus par homoseksualitātes kriminalizāciju (B7-0257/2014);

- Mikael Gustafsson, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Paul Murphy, Alda Sousa, Marisa Matias, Younous Omarjee un Cornelia Ernst GUE/NGL grupas vārdā - par apspriežu sākšanu par Ugandas un Nigērijas līdzdalības apturēšanu Kotonū nolīgumā, ņemot vērā nesen pieņemtos tiesību aktus par homoseksualitātes kriminalizāciju (B7-0258/2014).

III.   Drošība un cilvēku tirdzniecība Sinajā (2014/2630(RSP))

- Charles Tannock, Geoffrey Van Orden un Adam Bielan ECR grupas vārdā - par drošību un cilvēku tirdzniecību Sinajā (B7-0254/2014);

- Véronique De Keyser, Saïd El Khadraoui, Ana Gomes, Richard Howitt, María Muñiz De Urquiza, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Joanna Senyszyn, Liisa Jaakonsaari, Mitro Repo un Marc Tarabella S&D grupas vārdā - par drošību un cilvēku tirdzniecību Sinajā (B7-0256/2014);

- Olle Schmidt, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells, Angelika Werthmann, Robert Rochefort, Ivo Vajgl, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Kristiina Ojuland, Hannu Takkula un Phil Bennion ALDE grupas vārdā - par drošību un cilvēku tirdzniecību Sinajā (B7-0259/2014);

- Judith Sargentini, Raül Romeva i Rueda, Iñaki Irazabalbeitia Fernández, Jean Lambert, Barbara Lochbihler un Nicole Kiil-Nielsen Verts/ALE grupas vārdā - par drošību un cilvēku tirdzniecību Sinajā (B7-0260/2014);

- Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Elena Băsescu, Monica Luisa Macovei, Eduard Kukan, Mariya Gabriel, Philippe Boulland, Jean Roatta, Roberta Angelilli, Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Sari Essayah, Krzysztof Lisek, Davor Ivo Stier un Jarosław Leszek Wałęsa PPE grupas vārdā - par drošību un cilvēku tirdzniecību Sinajā (B7-0261/2014);

- Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin, Inês Cristina Zuber, Willy Meyer, Nikolaos Chountis, Alda Sousa un Marisa Matias GUE/NGL grupas vārdā - par drošību un cilvēku tirdzniecību Sinajā (B7-0262/2014).

Uzstāšanās laiku sadalīs saskaņā ar Reglamenta 149. pantu.


5. Eiropas Apdrošināšanas un fondēto pensiju iestāde un Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde ***I (debates)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko izdara grozījumus Direktīvā 2003/71/EK un Direktīvā 2009/138/EK attiecībā uz Eiropas Apdrošināšanas un fondēto pensiju iestādes un Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādes pilnvarām [COM(2011)0008 - C7-0027/2011 - 2011/0006(COD)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referents: Burkhard Balz (A7-0077/2012).

Burkhard Balz iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Tonio Borg (Komisijas loceklis).

Uzstājās Peter Skinner S&D grupas vārdā, Sylvie Goulard ALDE grupas vārdā, Sven Giegold Verts/ALE grupas vārdā, Nikola Vuljanić GUE/NGL grupas vārdā, Francisco Sosa Wagner, pie grupām nepiederošs deputāts, Sirpa Pietikäinen un Ildikó Gáll-Pelcz.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Sergio Gaetano Cofferati un Ivana Maletić.

Uzstājās Tonio Borg un Burkhard Balz.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 11.3.2014. protokola 9.10. punkts.


6. Naudas līdzekļu pārskaitījumiem pievienotā informācija ***I - Finanšu sistēmas izmantošanas nepieļaušana nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanai un teroristu finansēšanai ***I (debates)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par naudas līdzekļu pārskaitījumiem pievienoto informāciju [COM(2013)0044 - C7-0034/2013 - 2013/0024(COD)] - Ekonomikas un monetārā komiteja - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referenti: Mojca Kleva Kekuš un Timothy Kirkhope (A7-0140/2014).

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par to, lai nepieļautu finanšu sistēmas izmantošanu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanai un teroristu finansēšanai [COM(2013)0045 - C7-0032/2013 - 2013/0025(COD)] - Ekonomikas un monetārā komiteja - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referenti: Krišjānis Kariņš un Judith Sargentini (A7-0150/2014).

Krišjānis Kariņš, Peter Simon (aizstājot referenti Mojca Kleva Kekuš), Judith Sargentini un Timothy Kirkhope iepazīstināja ar ziņojumiem.

Uzstājās Tonio Borg (Komisijas loceklis).

Uzstājās Bill Newton Dunn (DEVE komitejas atzinuma sagatavotājs), Antonio López-Istúriz White (JURI komitejas atzinuma sagatavotājs), Peter Simon S&D grupas vārdā, Sylvie Goulard ALDE grupas vārdā, Ruža Tomašić ECR grupas vārdā, Kyriacos Triantaphyllides GUE/NGL grupas vārdā, Diane Dodds, pie grupām nepiederoša deputāte, Rui Tavares, Sławomir Nitras, Emine Bozkurt, Nils Torvalds, Sven Giegold, Willy Meyer, Sampo Terho, Frank Engel, Arlene McCarthy un Graham Watson.

SĒDI VADA: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Slavi Binev, Ildikó Gáll-Pelcz, Sylvie Guillaume, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Saïd El Khadraoui, Markus Ferber, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Paul Rübig, Claude Moraes, Emer Costello, Zbigniew Ziobro un James Nicholson.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Jaroslav Paška.

Uzstājās Tonio Borg, Timothy Kirkhope, Krišjānis Kariņš un Judith Sargentini.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 11.3.2014. protokola 9.11. punkts un 11.3.2014. protokola 9.12. punkts.

°
° ° °

Sēdes vadītājs sveica jauno sociālistu grupu no Sjudadrealas provinces.


7. ES garantijas piešķiršana EIB attiecībā uz zaudējumiem no finansēšanas darījumiem, ar kuriem atbalsta ieguldījumu projektus ārpus Savienības ***I (debates)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, ar ko Eiropas Investīciju bankai piešķir ES garantiju attiecībā uz zaudējumiem no finansēšanas darījumiem, ar kuriem atbalsta ieguldījumu projektus ārpus Savienības [COM(2013)0293 - C7-0145/2013 - 2013/0152(COD)] - Budžeta komiteja. Referents: Ivailo Kalfin (A7-0392/2013).

Göran Färm referenta vietā iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Tonio Borg (Komisijas loceklis).

Uzstājās Jacek Protasiewicz (AFET komitejas atzinuma sagatavotājs), Hans-Peter Martin (ECON komitejas atzinuma sagatavotājs), Andrej Plenković PPE grupas vārdā, Claudette Abela Baldacchino S&D grupas vārdā, Jan Mulder ALDE grupas vārdā, Helga Trüpel Verts/ALE grupas vārdā, Nikola Vuljanić GUE/NGL grupas vārdā, Claudio Morganti EFD grupas vārdā, Andreas Mölzer, pie grupām nepiederošs deputāts un Oleg Valjalo.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Ivana Maletić un Andrew Henry William Brons.

SĒDI VADA: Edward McMILLAN-SCOTT
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Paul Rübig.

Uzstājās Tonio Borg un Göran Färm.

Uzstājās Paul Rübig par debašu organizāciju.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 11.3.2014. protokola 9.3. punkts.

(Sēde tika pārtraukta plkst. 11.15 pirms balsošanas laika un atsākta plkst. 12.00.)


SĒDI VADA: Martin SCHULZ
Priekšsēdētājs

8. Priekšsēdētāja paziņojums

Priekšsēdētājs uzstājās ar paziņojumu saistībā ar to, ka ir apritējuši desmit gadi kopš terora aktiem Madridē, un saistībā ar Eiropas Terorisma upuru atceres dienu.

Parlaments ievēroja klusuma brīdi.

°
° ° °

SĒDI VADA: Roberta ANGELILLI
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Dimitar Stoyanov, Anna Maria Corazza Bildt, Potito Salatto un Zbigniew Zaleski.


9. Balsošanas laiks

Balsošanas rezultātu sīks izklāsts (grozījumi, atsevišķa balsošana, balsošana pa daļām u.c.) pieejams protokola pielikumā “Balsošanas rezultāti”.

Rezultāti balsošanai pēc saraksta (protokola pielikumā) ir pieejami tikai elektroniski un apskatāmi tīmekļa vietnē “Europarl”.


9.1. Statistika par preču pārvadājumiem pa iekšējiem ūdensceļiem (deleģētās un īstenošanas pilnvaras) ***I (Reglamenta 138. pants) (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko attiecībā uz deleģēto un īstenošanas pilnvaru piešķiršanu Komisijai saistībā ar konkrētu pasākumu pieņemšanu groza Regulu (EK) Nr. 1365/2006 par statistiku attiecībā uz preču pārvadājumiem pa iekšējiem ūdensceļiem [COM(2013)0484 - C7-0205/2013 - 2013/0226(COD)] - Transporta un tūrisma komiteja. Referente: Eva Lichtenberger (A7-0003/2014).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 1. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS, GROZĪJUMI un NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P7_TA(2014)0180).


9.2. Makroekonomiskās nelīdzsvarotības novēršanas procedūrā nepieciešamā statistika ***I (Reglamenta 138. pants) (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par makroekonomiskās nelīdzsvarotības novēršanas procedūrā nepieciešamās statistikas sniegšanu un kvalitāti [COM(2013)0342 - C7-0162/2013 - 2013/0181(COD)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referents: Derk Jan Eppink (A7-0143/2014).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 2. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

Apstiprināts ar grozījumiem (P7_TA(2014)0181).

Uzstāšanās

Derk Jan Eppink (referents), pamatojoties uz Reglamenta 57. panta 2. punktu, ierosināja nodot ziņojumu atpakaļ izskatīšanai komitejā.

Parlaments pieprasījumu apstiprināja.

Līdz ar to jautājums tika nodots atpakaļ atkārtotai izskatīšanai atbildīgajā komitejā.


9.3. EK un ASV zinātniskās un tehnoloģiskās sadarbības nolīguma pagarināšana *** (Reglamenta 138. pants) (balsošana)

Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par Eiropas Kopienas un Amerikas Savienoto Valstu valdības zinātniskās un tehnoloģiskās sadarbības nolīguma pagarināšanu [15854/2013 - C7-0462/2013 - 2013/0351(NLE)] - Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja. Referente: Amalia Sartori (A7-0126/2014).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 3. punkts)

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P7_TA(2014)0182).

Parlaments deva piekrišanu nolīguma pagarināšanai.


9.4. Nagojas Protokols par piekļuvi ģenētiskajiem resursiem *** (Reglamenta 138. pants) (balsošana)

Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu Konvencijai par bioloģisko daudzveidību pievienoto Nagojas Protokolu par piekļuvi ģenētiskajiem resursiem un godīgu un vienlīdzīgu to ieguvumu sadali, kas gūti no šo resursu izmantošanas [06852/2013 - C7-0005/2014 - 2012/0279(NLE)] - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja. Referente: Sandrine Bélier (A7-0061/2014).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 4. punkts)

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P7_TA(2014)0183).

Parlaments deva piekrišanu protokola noslēgšanai.


9.5. Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošana — pieteikums EGF/2013/008 ES/Comunidad Valenciana, tekstilizstrādājumi ***I (Reglamenta 138. pants) (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu saskaņā ar 13. punktu Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību (Spānijas pieteikums EGF/2013/008 ES/Comunidad Valenciana textiles) [COM(2014)0045 - C7-0019/2014 - 2014/2013(BUD)] - Budžeta komiteja. Referents: Frédéric Daerden (A7-0158/2014).

(Vajadzīgs kvalificēts vairākums un 3/5 nodoto balsu.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 5. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P7_TA(2014)0184).


9.6. Augu reproduktīvā materiāla audzēšana un pieejamības nodrošināšana tirgū (augu reproduktīvā materiāla tiesību akts) ***I (Reglamenta 138. pants) (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par to, kā audzēt augu reproduktīvo materiālu un kā to darīt pieejamu tirgū (augu reproduktīvā materiāla tiesību akts) [COM(2013)0262 - C7-0121/2013 - 2013/0137(COD)] - Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja. Referents: Sergio Paolo Francesco Silvestris (A7-0112/2014).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 6. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS

Noraidīts.

Saskaņā ar Reglamenta 56. panta 1. punktu Komisija tika aicināta atsaukt savu priekšlikumu, bet Kristalina Georgieva (Komisijas locekle) paziņoja, ka Komisija priekšlikumu neatsauks.

Uzstājās AGRI komitejas priekšsēdētājs Paolo De Castro, lai saskaņā ar Reglamenta 56. panta 3. punktu pieprasītu balsot par normatīvās rezolūcijas projektu. Šo pieprasījumu apstiprināja, balsojot pēc saraksta (574 - “par”, 90 - “pret”, 10 - atturas).

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts (P7_TA(2014)0185).

Uzstāšanās

Pēc balsošanas uzstājās Kriton Arsenis.


9.7. Eiropas Savienības ierēdņu un pārējo darbinieku atalgojums un pensijas (korekcijas, sākot no 2011. gada 1. jūlija) ***I (Reglamenta 138. pants) (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko no 2011. gada 1. jūlija koriģē Eiropas Savienības ierēdņu un pārējo darbinieku atalgojumu un pensijas, kā arī korekcijas koeficientus, kurus piemēro šim atalgojumam un pensijām [COM(2013)0895 - C7-0459/2013 - 2013/0438(COD)] - Juridiskā komiteja. Referente: Dagmar Roth-Behrendt (A7-0165/2014).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 7. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS, GROZĪJUMI un NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P7_TA(2014)0186).


9.8. Eiropas Savienības ierēdņu un pārējo darbinieku atalgojums un pensijas (korekcijas, sākot no 2012. gada 1. jūlija) ***I (Reglamenta 138. pants) (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko no 2012. gada 1. jūlija koriģē Eiropas Savienības ierēdņu un pārējo darbinieku atalgojumu un pensijas, kā arī korekcijas koeficientus, kurus piemēro šim atalgojumam un pensijām [COM(2013)0896 - C7-0460/2013 - 2013/0439(COD)] - Juridiskā komiteja. Referente: Dagmar Roth-Behrendt (A7-0164/2014).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 8. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS, GROZĪJUMI un NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P7_TA(2014)0187).


9.9. EK un Serbijas Stabilizācijas un asociācijas nolīgums ***II (balsošana)

Ieteikums otrajam lasījumam par Padomes nostāju pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes regulu par konkrētām procedūrām Stabilizācijas un asociācijas nolīguma starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Serbijas Republiku, no otras puses, piemērošanai [17930/1/2013 - C7-0028/2014 - 2011/0465(COD)] - Starptautiskās tirdzniecības komiteja. Referents: Iuliu Winkler (A7-0116/2014).

(Vajadzīgs kvalificēts vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 9. punkts)

PADOMES NOSTĀJA

Pasludināts par apstiprinātu (P7_TA(2014)0188).


9.10. Eiropas Apdrošināšanas un fondēto pensiju iestāde un Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko izdara grozījumus Direktīvā 2003/71/EK un Direktīvā 2009/138/EK attiecībā uz Eiropas Apdrošināšanas un fondēto pensiju iestādes un Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādes pilnvarām [COM(2011)0008 - C7-0027/2011 - 2011/0006(COD)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referents: Burkhard Balz (A7-0077/2012).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 10. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

Apstiprināts ar grozījumiem (P7_TA(2014)0189).

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts (P7_TA(2014)0189).


9.11. Naudas līdzekļu pārskaitījumiem pievienotā informācija ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par naudas līdzekļu pārskaitījumiem pievienoto informāciju [COM(2013)0044 - C7-0034/2013 - 2013/0024(COD)] - Ekonomikas un monetārā komiteja - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referenti: Mojca Kleva Kekuš un Timothy Kirkhope (A7-0140/2014).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 11. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

Apstiprināts ar grozījumiem (P7_TA(2014)0190).

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts (P7_TA(2014)0190).


9.12. Finanšu sistēmas izmantošanas nepieļaušana nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanai un teroristu finansēšanai ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par to, lai nepieļautu finanšu sistēmas izmantošanu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanai un teroristu finansēšanai [COM(2013)0045 - C7-0032/2013 - 2013/0025(COD)] - Ekonomikas un monetārā komiteja - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referenti: Krišjānis Kariņš un Judith Sargentini (A7-0150/2014).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 12. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

Apstiprināts ar grozījumiem (P7_TA(2014)0191).

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts (P7_TA(2014)0191).


9.13. ES garantijas piešķiršana EIB attiecībā uz zaudējumiem no finansēšanas darījumiem, ar kuriem atbalsta ieguldījumu projektus ārpus Savienības ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, ar ko Eiropas Investīciju bankai piešķir ES garantiju attiecībā uz zaudējumiem no finansēšanas darījumiem, ar kuriem atbalsta ieguldījumu projektus ārpus Savienības [COM(2013)0293 - C7-0145/2013 - 2013/0152(COD)] - Budžeta komiteja. Referents: Ivailo Kalfin (A7-0392/2013).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 13. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

Apstiprināts ar grozījumiem (P7_TA(2014)0192).

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts (P7_TA(2014)0192).


9.14. Ģenētiskie resursi ***I (galīgais balsojums)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par ģenētisko resursu pieejamību un to izmantošanā iegūto labumu taisnīgu un vienlīdzīgu sadali Savienībā [COM(2012)0576 - C7-0322/2012 - 2012/0278(COD)] - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja. Referente: Sandrine Bélier (A7-0263/2013).

Debates notika 2013. gada 11. septembrī (11.9.2013. protokola 16. punkts).

Balsošana par normatīvās rezolūcijas projektu 2013. gada 12. septembrī tika atlikta (12.9.2013. protokola 13.6. punkts).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 14. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMS

Apstiprināts ar grozījumiem (P7_TA(2014)0193).

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts (P7_TA(2014)0193).

Uzstāšanās

Pirms balsošanas uzstājās Sandrine Bélier (referente).


9.15. Mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju tehniskās apskates ***I (galīgais balsojums)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju periodiskajām tehniskajām apskatēm un par Direktīvas 2009/40/EK atcelšanu [COM(2012)0380 - C7-0186/2012 - 2012/0184(COD)] - Transporta un tūrisma komiteja. Referents: Werner Kuhn (A7-0210/2013).

Debates notika 2013. gada 1. jūlijā (1.7.2013. protokola 16. punkts).

Balsošana par normatīvās rezolūcijas projektu 2013. gada 2. jūlijā tika atlikta (2.7.2013. protokola 9.10. punkts).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 15. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMS

Apstiprināts ar grozījumiem (P7_TA(2014)0194).

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts (P7_TA(2014)0194).

Uzstāšanās

Pirms balsošanas uzstājās Werner Kuhn (referents).


9.16. Transportlīdzekļu reģistrācijas dokumenti ***I (galīgais balsojums)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Padomes Direktīvu 1999/37/EK par transportlīdzekļu reģistrācijas dokumentiem [COM(2012)0381 - C7-0187/2012 - 2012/0185(COD)] - Transporta un tūrisma komiteja. Referente: Vilja Savisaar-Toomast (A7-0199/2013).

Debates notika 2013. gada 1. jūlijā (1.7.2013. protokola 16. punkts).

Balsošana par normatīvās rezolūcijas projektu 2013. gada 2. jūlijā tika atlikta (2.7.2013. protokola 9.8. punkts).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 16. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMS

Apstiprināts ar grozījumiem (P7_TA(2014)0195).

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts (P7_TA(2014)0195).


9.17. Komerciālo transportlīdzekļu tehniskās pārbaudes uz ceļiem ***I (galīgais balsojums)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Savienībā izmantotu komerciālo transportlīdzekļu tehniskajām pārbaudēm uz ceļiem un par Direktīvas 2000/30/EK atcelšanu [COM(2012)0382 - C7-0188/2012 - 2012/0186(COD)] - Transporta un tūrisma komiteja. Referente: Olga Sehnalová (A7-0207/2013) .

Debates notika 2013. gada 1. jūlijā (1.7.2013. protokola 16. punkts).

Balsošana par normatīvās rezolūcijas projektu 2013. gada 2. jūlijā tika atlikta (2.7.2013. protokola 9.9. punkts).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 17. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMS

Apstiprināts ar grozījumiem (P7_TA(2014)0196).

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts (P7_TA(2014)0196).


9.18. Dzelzceļa transporta statistika ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko attiecībā uz datu vākšanu par kravām, pasažieriem un negadījumiem groza Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 16. decembra Regulu (EK) Nr. 91/2003 par dzelzceļa transporta statistiku [COM(2013)0611 - C7-0249/2013 - 2013/0297(COD)] - Transporta un tūrisma komiteja. Referents: Michael Cramer (A7-0002/2014).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 18. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

Apstiprināts ar grozījumiem (P7_TA(2014)0197).

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts (P7_TA(2014)0197).


9.19. Elektronisko rēķinu ieviešana publiskā iepirkuma procedūrās ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par elektronisko rēķinu ieviešanu publiskā iepirkuma procedūrās [COM(2013)0449 - C7-0208/2013 - 2013/0213(COD)] - Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja. Referente: Birgit Collin-Langen (A7-0004/2014).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 19. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

Apstiprināts ar grozījumiem (P7_TA(2014)0198).

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts (P7_TA(2014)0198).


9.20. Lauku saimniecību struktūras apsekojumi un lauksaimnieciskās ražošanas metožu apsekojums ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko attiecībā uz 2014.–2018. gada perioda finanšu shēmu groza Regulu (EK) Nr. 1166/2008, kas attiecas uz lauku saimniecību struktūras apsekojumiem un lauksaimnieciskās ražošanas metožu apsekojumu [COM(2013)0757 - C7-0390/2013 - 2013/0367(COD)] - Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja. Referents: Paolo De Castro (A7-0111/2014).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 20. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMS

Apstiprināts ar grozījumiem (P7_TA(2014)0199).

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts (P7_TA(2014)0199).


9.21. Lauksaimniecības produktu pārstrādē iegūtas preces ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru nosaka tirdzniecības režīmu, kas piemērojams dažām lauksaimniecības produktu pārstrādē iegūtām precēm [COM(2013)0106 - C7-0048/2013 - 2013/0063(COD)] - Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja. Referents: Paolo De Castro (A7-0260/2013).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 21. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

Apstiprināts ar grozījumiem (P7_TA(2014)0200).

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts (P7_TA(2014)0200).


9.22. Eiropas Investīciju banka (EIB) — 2012. gada pārskats (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Investīciju banku (EIB) — 2012. gada pārskats [2013/2131(INI)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Marian-Jean Marinescu (A7-0137/2014).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 22. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P7_TA(2014)0201).


9.23. Sieviešu un vīriešu līdztiesība 2012. gadā (balsošana)

Ziņojums par sieviešu un vīriešu līdztiesību Eiropas Savienībā — 2012. gads [2013/2156(INI)] - Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja. Referente: Inês Cristina Zuber (A7-0073/2014).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 23. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Noraidīts.

Uzstāšanās

Pirms balsošanas uzstājās Inês Cristina Zuber (referente).

Pirms balsošanas uzstājās Michael Cashman un Alexander Graf Lambsdorff par 34. punktu.

Pirms balsošanas uzstājās Robert Atkins par 45. punktu.

Uzstājās Bogusław Sonik saistībā ar balsošanu par 45. punktu.

Pēc balsošanas uzstājās Izaskun Bilbao Barandica, Inês Cristina Zuber un Joseph Daul, komentējot balsojumu par rezolūciju.


9.24. Eiropas finanšu uzraudzības sistēmas pārskatīšana (balsošana)

Ziņojums ar ieteikumiem Komisijai par Eiropas finanšu uzraudzības sistēmas pārskatīšanu [2013/2166(INL)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referents: Sven Giegold (A7-0133/2014).

(Rezolūcijas priekšlikuma pieņemšanai vajadzīgs kvalificēts vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 24. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P7_TA(2014)0202).


9.25. Publiska piekļuve dokumentiem 2011.–2013. gadā (balsošana)

Ziņojums par publisku piekļuvi dokumentiem (Reglamenta 104. panta 7. punkts) 2011.–2013. gadā [2013/2155(INI)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referente: Sophia in 't Veld (A7-0148/2014).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 25. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P7_TA(2014)0203).


9.26. Lūgumrakstu komitejas darbība 2013. gadā (balsošana)

Ziņojums par Lūgumrakstu komitejas darbību 2013. gadā [2014/2008(INI)] - Lūgumrakstu komiteja. Referents: Jarosław Leszek Wałęsa (A7-0131/2014).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 26. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P7_TA(2014)0204).


9.27. Dārzkopība (balsošana)

Ziņojums par Eiropas dārzkopības nozares nākotni — izaugsmes stratēģijas [2013/2100(INI)] - Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja. Referente: Anthea McIntyre (A7-0048/2014).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 27. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P7_TA(2014)0205).


9.28. Spīdzināšanas izskaušana pasaulē (balsošana)

Ziņojums par spīdzināšanas izskaušanu pasaulē [2013/2169(INI)] - Ārlietu komiteja. Referente: Véronique De Keyser (A7-0100/2014).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 28. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P7_TA(2014)0206).


9.29. Saūda Arābija (balsošana)

Ziņojums par Saūda Arābiju, tās attiecībām ar ES un tās lomu Tuvajos Austrumos un Ziemeļāfrikā [2013/2147(INI)] - Ārlietu komiteja. Referente: Ana Gomes (A7-0125/2014).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 29. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P7_TA(2014)0207).

Uzstāšanās

Ana Gomes (referente) ierosināja mutiskus grozījumus 22. un 42. punktam un S apsvērumam, un tie tika pieņemti.


10. Balsojuma skaidrojumi

Rakstiski balsojuma skaidrojumi

Balsojuma skaidrojumi, kas saskaņā ar Reglamenta 170. pantu ir iesniegti rakstiski, ir iekļauti šīs sēdes stenogrammā.

Mutiski balsojuma skaidrojumi

Uzstājās Jean-Pierre Audy.

Sergio Paolo Francesco Silvestris ziņojums - A7-0112/2014
Guido Milana, Ewald Stadler, Dubravka Šuica, Christa Klaß, Zofija Mazej Kukovič, Peter Jahr, Angelika Werthmann, Rareş-Lucian Niculescu, Biljana Borzan, Anna Záborská, Albert Deß un Marino Baldini

Burkhard Balz ziņojums - A7-0077/2012
Dubravka Šuica, Anna Záborská, Daniel Hannan un Syed Kamall

Mojca Kleva Kekuš un Timothy Kirkhope ziņojums - A7-0140/2014
Dubravka Šuica un Guido Milana

Krišjānis Kariņš un Judith Sargentini ziņojums - A7-0150/2014
Nikola Vuljanić, Charles Tannock, Anna Záborská, Oleg Valjalo, Andrej Plenković, Daniel Hannan un Tarja Cronberg

Ivailo Kalfin ziņojums - A7-0392/2013
Dubravka Šuica un Daniel Hannan

Sandrine Bélier ziņojums - A7-0263/2013
Dubravka Šuica, Cristina Gutiérrez-Cortines un Andrej Plenković

Werner Kuhn ziņojums - A7-0210/2013
Ismail Ertug, Biljana Borzan, Petri Sarvamaa, Jim Higgins un Giommaria Uggias

Vilja Savisaar-Toomast ziņojums - A7-0199/2013
Marino Baldini, Jim Higgins, Andrej Plenković un Joseph Cuschieri

Olga Sehnalová ziņojums - A7-0207/2013
Ismail Ertug un Jim Higgins

Marian-Jean Marinescu ziņojums - A7-0137/2014
Ingeborg Gräßle, Dubravka Šuica un Davor Ivo Stier

Inês Cristina Zuber ziņojums - A7-0073/2014
Guido Milana, Mario Pirillo, Ewald Stadler, Angelika Werthmann, Anna Záborská, Andrej Plenković, Krisztina Morvai un Licia Ronzulli

Sven Giegold ziņojums - A7-0133/2014
Francesco De Angelis

Jarosław Leszek Wałęsa ziņojums - A7-0131/2014
Davor Ivo Stier, Seán Kelly, Anna Záborská un Krisztina Morvai

Anthea McIntyre ziņojums - A7-0048/2014
Guido Milana, Mario Pirillo, Rareş-Lucian Niculescu un Seán Kelly

Véronique De Keyser ziņojums - A7-0100/2014
Guido Milana, Sandra Petrović Jakovina, Angelika Werthmann un Anna Záborská

Ana Gomes ziņojums - A7-0125/2014
Ewald Stadler.


11. Balsojuma labojumi un nodomi balsot

Balsojuma labojumi un nodomi balsot ir pieejami vietnē Séance en direct”, “Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)”, kā arī protokola pielikuma “Rezultāti balsošanai pēc saraksta” drukātajā versijā.

Elektronisko versiju Parlamenta vietnē “Europarl” regulāri atjauninās ne ilgāk kā divas nedēļas pēc balsošanas dienas.

Pēc tam sagatavos balsojuma labojumu un nodomu balsot saraksta galīgo variantu, lai to varētu iztulkot un publicēt “Oficiālajā Vēstnesī”.


(Sēde tika pārtraukta plkst. 14.45 un atsākta plkst. 15.00.)

SĒDI VADA: Isabelle DURANT
Priekšsēdētāja vietniece

12. Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana

Iepriekšējās sēdes protokols tika apstiprināts.


13. Fizisku personu aizsardzība attiecībā uz personas datu apstrādi ***I - Personas datu apstrāde noziedzīgu nodarījumu novēršanas nolūkos ***I (debates)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (Vispārīgā datu aizsardzības regula) [COM(2012)0011 - C7-0025/2012 - 2012/0011(COD)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referents: Jan Philipp Albrecht (A7-0402/2013).

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi, ko veic kompetentās iestādes, lai novērstu, izmeklētu, atklātu noziedzīgus nodarījumus, sauktu pie atbildības par tiem vai izpildītu kriminālsodus, un par šādu datu brīvu apriti [COM(2012)0010 - C7-0024/2012 - 2012/0010(COD)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referents: Dimitrios Droutsas (A7-0403/2013).

Jan Philipp Albrecht un Dimitrios Droutsas iepazīstināja ar ziņojumiem.

Uzstājās Dimitrios Kourkoulas (pašreizējais Padomes priekšsēdētājs) un Viviane Reding (Komisijas priekšsēdētāja vietniece).

Uzstājās Nadja Hirsch (EMPL komitejas atzinuma sagatavotāja), Seán Kelly (ITRE komitejas atzinuma sagatavotājs), Lara Comi (IMCO komitejas atzinuma sagatavotāja), Marielle Gallo (JURI komitejas atzinuma sagatavotāja), Axel Voss (JURI komitejas atzinuma sagatavotājs), Kinga Gál PPE grupas vārdā, Sylvie Guillaume S&D grupas vārdā, Sarah Ludford ALDE grupas vārdā, Judith Sargentini Verts/ALE grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Silvia-Adriana Ţicău, Timothy Kirkhope ECR grupas vārdā, Cornelia Ernst GUE/NGL grupas vārdā, Auke Zijlstra, pie grupām nepiederošs deputāts, Wim van de Camp, Claude Moraes, Sophia in 't Veld, Carl Schlyter, Vicky Ford, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Sarah Ludford, Carlos Coelho, Juan Fernando López Aguilar, Csaba Sógor, Silvia-Adriana Ţicău, Anna Maria Corazza Bildt, Evelyn Regner un Salvatore Iacolino.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Zbigniew Zaleski, Marc Tarabella, Ruža Tomašić, Franz Obermayr, Silvia Costa un Tonino Picula.

Uzstājās Viviane Reding, Dimitrios Kourkoulas, Dimitrios Droutsas, Jan Philipp Albrecht un Axel Voss, kurš uzdeva zilās kartītes jautājumu Dimitrios Droutsas, kas uz to atbildēja.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 12.3.2014. protokola 8.5. punkts un 12.3.2014. protokola 8.12. punkts.


14. ASV Nacionālās drošības aģentūras novērošanas programma, novērošanas struktūras dažādās dalībvalstīs un ietekme uz ES pilsoņu pamattiesībām (debates)

Ziņojums par ASV Nacionālās drošības aģentūras novērošanas programmu, novērošanas struktūrām dažādās dalībvalstīs un ietekmi uz ES pilsoņu pamattiesībām un transatlantisko sadarbību tieslietu un iekšlietu jomā [2013/2188(INI)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referents: Claude Moraes (A7-0139/2014).

Claude Moraes iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Dimitrios Kourkoulas (pašreizējais Padomes priekšsēdētājs).

SĒDI VADA: Edward McMILLAN-SCOTT
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Viviane Reding (Komisijas priekšsēdētāja vietniece).

Uzstājās Axel Voss PPE grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Jan Philipp Albrecht, Juan Fernando López Aguilar S&D grupas vārdā, Sophia in 't Veld ALDE grupas vārdā, Jan Philipp Albrecht Verts/ALE grupas vārdā, Timothy Kirkhope ECR grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Sophia in 't Veld, Cornelia Ernst GUE/NGL grupas vārdā, Krisztina Morvai, pie grupām nepiederoša deputāte, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra,kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Jan Philipp Albrecht, Dimitrios Droutsas, Sarah Ludford, Jean Lambert, Christian Engström, lai uzdotu zilās kartītes jautājumu Sarah Ludford, kas uz to atbildēja, Mario Borghezio, Monika Hohlmeier, Birgit Sippel, Krisztina Morvai par debašu norisi, Nadja Hirsch, Rui Tavares, Hubert Pirker, Ana Gomes, Ulrike Lunacek, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Hubert Pirker, Hubert Pirker, kas atbildēja arī uz diviem zilās kartītes jautājumiem, kurus uzdeva Sophia in 't Veld un Krisztina Morvai, Wim van de Camp, Josef Weidenholzer, Yannick Jadot, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Carlos Coelho, Ivo Belet, Eduard Kukan un Andrej Plenković.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Eija-Riitta Korhola, Marc Tarabella, Christian Engström, Nikola Vuljanić, Dimitar Stoyanov un Zbigniew Ziobro.

SĒDI VADA: Anni PODIMATA
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Viviane Reding, Dimitrios Kourkoulas un Claude Moraes.

Uzstājās Seán Kelly par brīvā mikrofona procedūras un zilās kartītes jautājumu procedūras norisi (sēdes vadītāja paskaidroja savas rīcības iemeslus).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 12.3.2014. protokola 8.23. punkts.


15. Eiropas Prokuratūra (debates)

Starpposma ziņojums par priekšlikumu Padomes regulai par Eiropas Prokuratūras izveidi [COM(2013)0534 - 2013/0255(APP)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referents: Salvatore Iacolino (A7-0141/2014).

Salvatore Iacolino iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Viviane Reding (Komisijas priekšsēdētāja vietniece).

Uzstājās Ingeborg Gräßle (CONT komitejas atzinuma sagatavotāja), Evelyn Regner (JURI komitejas atzinuma sagatavotāja), Monika Hohlmeier PPE grupas vārdā, Birgit Sippel S&D grupas vārdā, Renate Weber ALDE grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Zbigniew Ziobro, Jan Philipp Albrecht Verts/ALE grupas vārdā, Rina Ronja Kari GUE/NGL grupas vārdā, Gerard Batten EFD grupas vārdā, Franco Bonanini, pie grupām nepiederošs deputāts, Jan Philipp Albrecht, lai uzdotu zilās kartītes jautājumu Rina Ronja Kari, kas uz to neatbildēja, jo bija atstājusi plenārsēžu zāli, Axel Voss, Juan Fernando López Aguilar, Slavi Binev, Marco Scurria, Salvatore Caronna, Anna Maria Corazza Bildt, Bogusław Liberadzki un James Nicholson.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Davor Ivo Stier, Ruža Tomašić, Zbigniew Ziobro, Dimitar Stoyanov un Dubravka Šuica.

Uzstājās Viviane Reding un Salvatore Iacolino.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 12.3.2014. protokola 8.27. punkts.


16. 2013. gada progresa ziņojums par Turciju (debates)

Padomes un Komisijas paziņojumi: 2013. gada progresa ziņojums par Turciju (2013/2945(RSP)).

Dimitrios Kourkoulas (pašreizējais Padomes priekšsēdētājs) un Štefan Füle (Komisijas loceklis) sniedza paziņojumus.

Uzstājās Ria Oomen-Ruijten PPE grupas vārdā, Raimon Obiols S&D grupas vārdā, Alexander Graf Lambsdorff ALDE grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva William (The Earl of) Dartmouth, un Franziska Keller Verts/ALE grupas vārdā.

SĒDI VADA: Roberta ANGELILLI
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Geoffrey Van Orden ECR grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Alexander Graf Lambsdorff, Takis Hadjigeorgiou GUE/NGL grupas vārdā, Nikolaos Salavrakos EFD grupas vārdā, Laurence J.A.J. Stassen, pie grupām nepiederoša deputāte, Krzysztof Lisek, Richard Howitt, Andrew Duff, Bastiaan Belder, Ewald Stadler, Francisco José Millán Mon, Maria Eleni Koppa, William (The Earl of) Dartmouth, Dimitar Stoyanov, Marietta Giannakou, Sophocles Sophocleous, Slavi Binev, Eleni Theocharous, Emine Bozkurt, Davor Ivo Stier, Andrzej Grzyb un Alojz Peterle.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Eija-Riitta Korhola, Arnaud Danjean, Marusya Lyubcheva, Tonino Picula, Antigoni Papadopoulou, Iñaki Irazabalbeitia Fernández un Ruža Tomašić.

Uzstājās Štefan Füle un Dimitrios Kourkoulas.

Rezolūcijas priekšlikums, kas saskaņā ar Reglamenta 110. panta 2. punktu ir iesniegts debašu noslēgumā:

- Ria Oomen-Ruijten Ārlietu komitejas vārdā - par 2013. gada progresa ziņojumu par Turciju (2013/2945(RSP)) (B7-0241/2014).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 12.3.2014. protokola 8.28. punkts.


17. Eiropas vienotās gaisa telpas īstenošana ***I - Lidlauki, gaisa satiksmes pārvaldība un aeronavigācijas pakalpojumi ***I (debates)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas vienotās gaisa telpas īstenošanu (pārstrādāta redakcija) [COM(2013)0410 - C7-0171/2013 - 2013/0186(COD)] - Transporta un tūrisma komiteja. Referents: Marian-Jean Marinescu (A7-0095/2014).

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 216/2008 lidlauku, gaisa satiksmes pārvaldības un aeronavigācijas pakalpojumu jomā [COM(2013)0409 - C7-0169/2013 - 2013/0187(COD)] - Transporta un tūrisma komiteja. Referents: David-Maria Sassoli (A7-0098/2014).

Marian-Jean Marinescu un David-Maria Sassoli iepazīstināja ar ziņojumiem.

Uzstājās Viviane Reding (Komisijas priekšsēdētāja vietniece).

Uzstājās Dominique Riquet PPE grupas vārdā, Spyros Danellis S&D grupas vārdā, Phil Bennion ALDE grupas vārdā, Eva Lichtenberger Verts/ALE grupas vārdā, Jacqueline Foster ECR grupas vārdā, Jaromír Kohlíček GUE/NGL grupas vārdā, Saïd El Khadraoui, Oldřich Vlasák, Patrick Le Hyaric un Julie Girling.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Erik Bánki un Andreas Schwab.

SĒDI VADA: Alejo VIDAL-QUADRAS
Priekšsēdētāja vietnieks

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Tonino Picula, João Ferreira, Silvia-Adriana Ţicău un Marusya Lyubcheva.

Uzstājās Viviane Reding, Marian-Jean Marinescu un David-Maria Sassoli.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 12.3.2014. protokola 8.13. punkts un 12.3.2014. protokola 8.14. punkts.


18. Kompleksi ceļojumi un atbalstīti ceļojumu pakalpojumi ***I (debates)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par kompleksiem ceļojumiem un atbalstītiem ceļojumu pakalpojumiem, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 2006/2004, Direktīvu 2011/83/ES un atceļ Padomes Direktīvu 90/314/EEK [COM(2013)0512 - C7-0215/2013 - 2013/0246(COD)] - Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja. Referents: Hans-Peter Mayer (A7-0124/2014).

Hans-Peter Mayer iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Viviane Reding (Komisijas priekšsēdētāja vietniece).

Uzstājās Bogusław Liberadzki (TRAN komitejas atzinuma sagatavotājs), Andreas Schwab PPE grupas vārdā, Sergio Gaetano Cofferati S&D grupas vārdā, Toine Manders ALDE grupas vārdā, Heide Rühle Verts/ALE grupas vārdā, Emma McClarkin ECR grupas vārdā, Ildikó Gáll-Pelcz, Catherine Stihler, Jacqueline Foster un Anna Hedh.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Erik Bánki, Davor Ivo Stier, Silvia-Adriana Ţicău un Zofija Mazej Kukovič.

Uzstājās Viviane Reding un Hans-Peter Mayer.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 12.3.2014. protokola 8.15. punkts.


19. Fluorētas siltumnīcefekta gāzes ***I (debates)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par fluorētām siltumnīcefekta gāzēm [COM(2012)0643 - C7-0370/2012 - 2012/0305(COD)] - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja. Referents: Bas Eickhout (A7-0240/2013).

Bas Eickhout iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Connie Hedegaard (Komisijas locekle).

Uzstājās Erik Bánki PPE grupas vārdā, Jo Leinen S&D grupas vārdā, Satu Hassi Verts/ALE grupas vārdā, Sabine Wils GUE/NGL grupas vārdā, Jolanta Emilia Hibner, Andrés Perelló Rodríguez, Zofija Mazej Kukovič, Mario Pirillo un Sophie Auconie.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Izaskun Bilbao Barandica.

Uzstājās Connie Hedegaard un Bas Eickhout, kas atbildēja arī uz diviem zilās kartītes jautājumiem, kurus uzdeva Derek Roland Clark.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 12.3.2014. protokola 8.16. punkts.


20. Darba ņēmēju pārvietošanās brīvība ***I (debates)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par pasākumiem, ar ko veicina darba ņēmējiem piešķirto tiesību īstenošanu darba ņēmēju pārvietošanās brīvības jomā [COM(2013)0236 - C7-0114/2013 - 2013/0124(COD)] - Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja. Referente: Edit Bauer (A7-0386/2013).

Edit Bauer iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās László Andor (Komisijas loceklis).

Uzstājās FEMM komitejas atzinuma sagatavotāja Marije Cornelissen Verts/ALE grupas vārdā, Danuta Jazłowiecka PPE grupas vārdā, Ole Christensen S&D grupas vārdā, Phil Bennion ALDE grupas vārdā, Syed Kamall ECR grupas vārdā, Thomas Händel GUE/NGL grupas vārdā, Derek Roland Clark EFD grupas vārdā, Mike Nattrass, pie grupām nepiederošs deputāts, Csaba Sógor, Iliana Malinova Iotova, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Derek Roland Clark, Monika Panayotova, Jutta Steinruck un Derek Roland Clark saistībā ar Iliana Malinova Iotova sacīto.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Csaba Sándor Tabajdi un Malika Benarab-Attou.

Uzstājās László Andor un Edit Bauer.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 12.3.2014. protokola 8.17. punkts.


21. Nākamās sēdes darba kārtība

Nākamās dienas sēdes darba kārtība tika noteikta (dokuments Darba kārtība PE 529.495/OJME).


22. Sēdes slēgšana

Sēde tika slēgta plkst. 23.20.

Klaus Welle

Roberta Angelilli

Ģenerālsekretārs

Priekšsēdētāja vietniece


APMEKLĒJUMU REĢISTRS

Klātesoši:

Abela Baldacchino, Agnew, Albrecht, Alfonsi, Allam, Alves, Andersdotter, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Angourakis, Antonescu, Arias Echeverría, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldini, Balz, Balzani, Bánki, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Bertot, Besset, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonanini, Bonsignore, Borghezio, Borissov, Borys, Borzan, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Bratkowski, Breyer, Brok, Brons, Brzobohatá, Bullmann, Bušić, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correa Zamora, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Cramer, Creutzmann, Cronberg, Crowley, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Castro, De Keyser, Delli, Delvaux, De Martini, Demesmaeker, De Mita, de Sarnez, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Flasarová, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Frigo, Gabriel, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Griesbeck, Griffin, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Helmer, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irazabalbeitia Fernández, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Joly, de Jong, Jordan, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, van der Kammen, Kammerevert, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Langen, Larsen-Jensen, La Via, Le Brun, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Maletić, Malinov, Manders, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Martin David, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Matias, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Metsola, Meyer, Michels, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mizzi, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morvai, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Mynář, Naranjo Escobar, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Panayotov, Panayotova, Panzeri, Papadopoulou, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Perelló Rodríguez, Peterle, Petrović Jakovina, Picula, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pitsillides, Pittella, Plenković, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Ross, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schöpflin, Schroedter, Schulz Martin, Schulz Werner, Schwab, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Severin, Siekierski, Silaghi, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Sonik, Sophocleous, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stauner, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stier, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Šuica, Surján, Svensson, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tavares, Taylor Keith, Taylor Rebecca, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomas, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Torvalds, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Trematerra, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Urutchev, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Valjalo, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vitkauskaite Bernard, Vlasák, Vlasto, Voss, Vuljanić, Wałęsa, Watson, Weber Henri, Weber Manfred, Weber Renate, Weidenholzer, Weiler, Werthmann, Westlund, Westphal, Wikström, Willmott, Wils, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Włosowicz, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zaleski, Zamfirescu, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zéribi, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka

Attaisnoti nepiedalās:

Bufton, Dehaene, Gargani, Kleva Kekuš, Neyts-Uyttebroeck, Pakarinen, Papastamkos

Juridisks paziņojums - Privātuma politika