Index 
Notulen
PDF 280kWORD 166k
Dinsdag 11 maart 2014 - Straatsburg
1.Opening van de zitting
 2.Opening van de vergadering
 3.Ingekomen stukken
 4.Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (bekendmaking van de ingediende ontwerpresoluties)
 5.Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen en Europese Autoriteit voor effecten en markten ***I (debat)
 6.Bij geldovermakingen te voegen informatie ***I - Voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme ***I (debat)
 7.EU-garantie voor verliezen van de EIB op financieringsverrichtingen ter ondersteuning van investeringsprojecten buiten de Unie ***I (debat)
 8.Verklaring van de Voorzitter
 9.Stemmingen
  9.1.Statistiek van het goederenvervoer over de binnenwateren (gedelegeerde en uitvoeringsbevoegdheden) ***I (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  9.2.Statistieken voor de procedure voor macro-economische onevenwichtigheden ***I (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  9.3.Verlenging van de Overeenkomst inzake wetenschappelijke en technologische samenwerking EG-Verenigde Staten *** (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  9.4.Protocol van Nagoya inzake toegang tot genetische hulpbronnen *** (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  9.5.Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering - aanvraag EGF/2013/008 ES/Textiel Comunidad Valenciana, Spanje ***I (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  9.6.Productie en op de markt aanbieden van teeltmateriaal (teeltmateriaalwetgeving) ***I (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  9.7.Bezoldigingen en pensioenen van de ambtenaren en de andere personeelsleden van de Europese Unie (aanpassing, met ingang van 1 juli 2011) ***I (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  9.8.Bezoldigingen en pensioenen van de ambtenaren en andere personeelsleden van de Europese Unie (aanpassing met ingang van 1 juli 2012) ***I (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  9.9.Stabilisatie- en Associatie-overeenkomst en interimovereenkomst EU-Servië ***II (stemming)
  9.10.Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen en Europese Autoriteit voor effecten en markten ***I (stemming)
  9.11.Bij geldovermakingen te voegen informatie ***I (stemming)
  9.12.Voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme ***I (stemming)
  9.13.EU-garantie voor verliezen van de EIB op financieringsverrichtingen ter ondersteuning van investeringsprojecten buiten de Unie ***I (stemming)
  9.14.Genetische hulpbronnen ***I (eindstemming)
  9.15.Technische controle van motorvoertuigen en aanhangwagens ***I (eindstemming)
  9.16.Kentekenbewijzen van motorvoertuigen ***I (eindstemming)
  9.17.Technische controle langs de weg van bedrijfsvoertuigen ***I (eindstemming)
  9.18.Statistieken van het spoorvervoer ***I (stemming)
  9.19.Elektronische facturering bij aanbestedingen ***I (stemming)
  9.20.Enquêtes naar de structuur van landbouwbedrijven en enquête naar productiemethoden in de landbouw ***I (stemming)
  9.21.Door verwerking van landbouwproducten verkregen goederen ***I (stemming)
  9.22.Jaarverslag 2012 van de Europese Investeringsbank (stemming)
  9.23.Gelijkheid van vrouwen en mannen - 2012 (stemming)
  9.24.De evaluatie van het Europees systeem voor financieel toezicht (ESFT) (stemming)
  9.25.Toegang van het publiek tot documenten - 2011-2013 (stemming)
  9.26.Werkzaamheden van de Commissie verzoekschriften in 2013 (stemming)
  9.27.Europese tuinbouwsector (stemming)
  9.28.Het wereldwijd uitbannen van foltering (stemming)
  9.29.Saoedi-Arabië (stemming)
 10.Stemverklaringen
 11.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 12.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 13.Bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens ***I - Verwerking van persoonsgegevens met het oog op misdaadpreventie ***I (debat)
 14.Het toezichtprogramma van de NSA in de VS, toezichthoudende instanties in verschillende lidstaten en gevolgen voor de grondrechten van EU-burgers (debat)
 15.Europees openbaar ministerie (debat)
 16.Voortgangsverslag over Turkije 2013 (debat)
 17.Tenuitvoerlegging van het gemeenschappelijk Europees luchtruim ***I - Luchtvaartterreinen, luchtverkeersbeheer en luchtvaartnavigatiediensten ***I (debat)
 18.Pakketreizen en geassisteerde reisarrangementen ***I (debat)
 19.Gefluoreerde broeikasgassen ***I (debat)
 20.Vrij verkeer van werknemers ***I (debat)
 21.Agenda van de volgende vergadering
 22.Sluiting van de vergadering
 PRESENTIELIJST


VOORZITTER: Oldřich VLASÁK
Ondervoorzitter

1. Opening van de zitting

Overeenkomstig artikel 229, eerste alinea, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en artikel 134 van het Reglement is de zitting 2014-2015 van het Europees Parlement geopend.


2. Opening van de vergadering

De vergadering wordt om 08.30 uur geopend.


3. Ingekomen stukken

De volgende stukken zijn ontvangen van de parlementaire commissies:

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad houdende aanpassing met ingang van 1 juli 2012 van de bezoldigingen en de pensioenen van de ambtenaren en de andere personeelsleden van de Europese Unie, alsmede van de aanpassingscoëfficiënten die van toepassing zijn op deze bezoldigingen en pensioenen (COM(2013)0896 - C7-0460/2013 - 2013/0439(COD)) - Commissie JURI - Rapporteur: Dagmar Roth-Behrendt (A7-0164/2014)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad houdende aanpassing met ingang van 1 juli 2011 van de bezoldigingen en de pensioenen van de ambtenaren en de andere personeelsleden van de Europese Unie, alsmede van de aanpassingscoëfficiënten die van toepassing zijn op deze bezoldigingen en pensioenen (COM(2013)0895 - C7-0459/2013 - 2013/0438(COD)) - Commissie JURI - Rapporteur: Dagmar Roth-Behrendt (A7-0165/2014)


4. Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (bekendmaking van de ingediende ontwerpresoluties)

De navolgende leden of fracties hebben overeenkomstig artikel 122 van het Reglement voor de hiernavolgende ontwerpresoluties verzoeken om het houden van een debat ingediend:

I.   Rusland: veroordeling van demonstranten die betrokken waren bij de protesten op het Bolotnaya-plein (2014/2628(RSP))

- Véronique De Keyser, Ana Gomes, Libor Rouček, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Joanna Senyszyn, Mitro Repo en Marc Tarabella, namens de S&D-Fractie, over Rusland: veroordeling van demonstranten die betrokken waren bij de protesten op het Bolotnaya-plein (B7-0245/2014);

- Kristiina Ojuland, Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Louis Michel, Leonidas Donskis, Sarah Ludford, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Robert Rochefort, Izaskun Bilbao Barandica, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen en Phil Bennion, namens de ALDE-Fractie, over Rusland: veroordeling van demonstranten die betrokken waren bij de protesten op het Bolotnaya-plein (B7-0246/2014);

- Werner Schulz, Barbara Lochbihler, Raül Romeva i Rueda, Ulrike Lunacek en Iñaki Irazabalbeitia Fernández, over Rusland: veroordeling van demonstranten die betrokken waren bij de protesten op het Bolotnaya-plein (B7-0247/2014);

- Charles Tannock, Marek Henryk Migalski, Geoffrey Van Orden, Adam Bielan, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba en Ryszard Czarnecki, namens de ECR-Fractie, over Rusland: veroordeling van demonstranten die betrokken waren bij de protesten op het Bolotnaya-plein (B7-0248/2014);

- Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Elena Băsescu, Monica Luisa Macovei, Eduard Kukan, Inese Vaidere, Philippe Boulland, Jean Roatta, Roberta Angelilli, Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Sari Essayah, Krzysztof Lisek, Davor Ivo Stier, Jarosław Leszek Wałęsa en Dubravka Šuica, namens de PPE-Fractie, over Rusland: veroordeling van demonstranten die betrokken waren bij de protesten op het Bolotnaya-plein (B7-0249/2014);

- Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Alda Sousa en Marisa Matias, namens de GUE/NGL-Fractie, over Rusland: veroordeling van demonstranten die betrokken waren bij de protesten op het Bolotnaya-plein (B7-0250/2014).

II.   Raadplegingsrondes met betrekking tot opschorting van het lidmaatschap van Oeganda en Nigeria van de Overeenkomst van Cotonou in het licht van hun recente wetgeving tot verdere strafbaarstelling van homoseksualiteit (2014/2634(RSP))

- Charles Tannock, namens de ECR-Fractie, over raadplegingsrondes met betrekking tot opschorting van het lidmaatschap van Oeganda en Nigeria van de Overeenkomst van Cotonou in het licht van hun recente wetgeving tot verdere strafbaarstelling van homoseksualiteit (B7-0251/2014);

- Ulrike Lunacek, Barbara Lochbihler, Judith Sargentini en Jean Lambert, namens de Verts/ALE-Fractie, over raadplegingsrondes met betrekking tot opschorting van het lidmaatschap van Oeganda en Nigeria van de Overeenkomst van Cotonou in het licht van hun recente wetgeving tot verdere strafbaarstelling van homoseksualiteit (B7-0252/2014);

- Véronique De Keyser, Joanna Senyszyn, Tonino Picula, Tanja Fajon, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mitro Repo, María Muñiz De Urquiza, Richard Howitt, Ana Gomes, Michael Cashman, Liisa Jaakonsaari, Pino Arlacchi, Marc Tarabella en Gianni Pittella, namens de S&D-Fractie, over raadplegingsrondes met betrekking tot opschorting van het lidmaatschap van Oeganda en Nigeria van de Overeenkomst van Cotonou in het licht van hun recente wetgeving tot verdere strafbaarstelling van homoseksualiteit (B7-0253/2014);

- Marietje Schaake, Sarah Ludford, Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells, Angelika Werthmann, Leonidas Donskis, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Kristiina Ojuland, Izaskun Bilbao Barandica en Phil Bennion, namens de ALDE-Fractie, over raadplegingsrondes met betrekking tot opschorting van het lidmaatschap van Oeganda en Nigeria van de Overeenkomst van Cotonou in het licht van hun recente wetgeving tot verdere strafbaarstelling van homoseksualiteit (B7-0255/2014);

- Mariya Gabriel, Gay Mitchell, Tunne Kelam, Cristian Dan Preda, Elena Băsescu, Monica Luisa Macovei, Philippe Boulland, Jean Roatta, Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah en Dubravka Šuica, namens de PPE-Fractie, over raadplegingsrondes met betrekking tot opschorting van het lidmaatschap van Oeganda en Nigeria van de Overeenkomst van Cotonou in het licht van hun recente wetgeving tot verdere strafbaarstelling van homoseksualiteit (B7-0257/2014);

- Mikael Gustafsson, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Paul Murphy, Alda Sousa, Marisa Matias, Younous Omarjee en Cornelia Ernst, namens de GUE/NGL-Fractie, over raadplegingsrondes met betrekking tot opschorting van het lidmaatschap van Oeganda en Nigeria van de Overeenkomst van Cotonou in het licht van hun recente wetgeving tot verdere strafbaarstelling van homoseksualiteit (B7-0258/2014).

III.   Veiligheid en mensenhandel in de Sinaï (2014/2630(RSP))

- Charles Tannock, Geoffrey Van Orden en Adam Bielan, namens de ECR-Fractie, over veiligheid en mensenhandel in de Sinaï (B7-0254/2014);

- Véronique De Keyser, Saïd El Khadraoui, Ana Gomes, Richard Howitt, María Muñiz De Urquiza, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Joanna Senyszyn, Liisa Jaakonsaari, Mitro Repo en Marc Tarabella, namens de S&D-Fractie, over veiligheid en mensenhandel in de Sinaï (B7-0256/2014);

- Olle Schmidt, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells, Angelika Werthmann, Robert Rochefort, Ivo Vajgl, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Kristiina Ojuland, Hannu Takkula en Phil Bennion, namens de ALDE-Fractie, over veiligheid en mensenhandel in de Sinaï (B7-0259/2014);

- Judith Sargentini, Raül Romeva i Rueda, Iñaki Irazabalbeitia Fernández, Jean Lambert, Barbara Lochbihler en Nicole Kiil-Nielsen, namens de Verts/ALE-Fractie, over veiligheid en mensenhandel in de Sinaï (B7-0260/2014);

- Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Elena Băsescu, Monica Luisa Macovei, Eduard Kukan, Mariya Gabriel, Philippe Boulland, Jean Roatta, Roberta Angelilli, Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Sari Essayah, Krzysztof Lisek, Davor Ivo Stier en Jarosław Leszek Wałęsa, namens de PPE-Fractie, over veiligheid en mensenhandel in de Sinaï (B7-0261/2014);

- Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin, Inês Cristina Zuber, Willy Meyer, Nikolaos Chountis, Alda Sousa en Marisa Matias, namens de GUE/NGL-Fractie, over veiligheid en mensenhandel in de Sinaï (B7-0262/2014).

De spreektijd zal worden verdeeld overeenkomstig artikel 149 van het Reglement.


5. Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen en Europese Autoriteit voor effecten en markten ***I (debat)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van de Richtlijnen 2003/71/EG en 2009/138/EG wat de bevoegdheden van de Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen en van de Europese Autoriteit voor effecten en markten betreft [COM(2011)0008 - C7-0027/2011 - 2011/0006(COD)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Burkhard Balz (A7-0077/2012)

Burkhard Balz leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Tonio Borg (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Peter Skinner, namens de S&D-Fractie, Sylvie Goulard, namens de ALDE-Fractie, Sven Giegold, namens de Verts/ALE-Fractie, Nikola Vuljanić, namens de GUE/NGL-Fractie, Francisco Sosa Wagner, niet-fractiegebonden lid, Sirpa Pietikäinen en Ildikó Gáll-Pelcz.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Sergio Gaetano Cofferati en Ivana Maletić.

Het woord wordt gevoerd door Tonio Borg en Burkhard Balz.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 9.10 van de notulen van 11.3.2014.


6. Bij geldovermakingen te voegen informatie ***I - Voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme ***I (debat)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad over bij geldovermakingen te voegen informatie [COM(2013)0044 - C7-0034/2013 - 2013/0024(COD)] - Commissie economische en monetaire zaken - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteurs: Mojca Kleva Kekuš en Timothy Kirkhope (A7-0140/2014)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme [COM(2013)0045 - C7-0032/2013 - 2013/0025(COD)] - Commissie economische en monetaire zaken - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteurs: Krišjānis Kariņš en Judith Sargentini (A7-0150/2014)

Krišjānis Kariņš, Peter Simon (ter vervanging van de rapporteur Mojca Kleva Kekuš), Judith Sargentini en Timothy Kirkhope leiden hun verslagen in.

Het woord wordt gevoerd door Tonio Borg (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Bill Newton Dunn (rapporteur voor advies van de Commissie DEVE), Antonio López-Istúriz White (rapporteur voor advies van de Commissie JURI), Peter Simon, namens de S&D-Fractie, Sylvie Goulard, namens de ALDE-Fractie, Ruža Tomašić, namens de ECR-Fractie, Kyriacos Triantaphyllides, namens de GUE/NGL-Fractie, Diane Dodds, niet-fractiegebonden lid, Rui Tavares, Sławomir Nitras, Emine Bozkurt, Nils Torvalds, Sven Giegold, Willy Meyer, Sampo Terho, Frank Engel, Arlene McCarthy en Graham Watson.

VOORZITTER: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Slavi Binev, Ildikó Gáll-Pelcz, Sylvie Guillaume, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Saïd El Khadraoui, Markus Ferber, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Paul Rübig, Claude Moraes, Emer Costello, Zbigniew Ziobro en James Nicholson.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Jaroslav Paška.

Het woord wordt gevoerd door Tonio Borg, Timothy Kirkhope, Krišjānis Kariņš en Judith Sargentini.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 9.11 van de notulen van 11.3.2014 en punt 9.12 van de notulen van 11.3.2014.

°
° ° °

De Voorzitter heet een groep jonge socialisten uit de provincie Ciudad Real welkom.


7. EU-garantie voor verliezen van de EIB op financieringsverrichtingen ter ondersteuning van investeringsprojecten buiten de Unie ***I (debat)

Verslag inzake het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot verlening van een EU-garantie voor verliezen van de Europese Investeringsbank op financieringsverrichtingen ter ondersteuning van investeringsprojecten buiten de Europese Unie [COM(2013)0293 - C7-0145/2013 - 2013/0152(COD)] - Begrotingscommissie. Rapporteur: Ivailo Kalfin (A7-0392/2013)

Göran Färm leidt, ter vervanging van de rapporteur, het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Tonio Borg (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Jacek Protasiewicz (rapporteur voor advies van de Commissie AFET), Hans-Peter Martin (rapporteur voor advies van de Commissie ECON), Andrej Plenković, namens de PPE-Fractie, Claudette Abela Baldacchino, namens de S&D-Fractie, Jan Mulder, namens de ALDE-Fractie, Helga Trüpel, namens de Verts/ALE-Fractie, Nikola Vuljanić, namens de GUE/NGL-Fractie, Claudio Morganti, namens de EFD-Fractie, Andreas Mölzer, niet-fractiegebonden lid, en Oleg Valjalo.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Ivana Maletić en Andrew Henry William Brons.

VOORZITTER: Edward McMILLAN-SCOTT
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Paul Rübig.

Het woord wordt gevoerd door Tonio Borg en Göran Färm.

Het woord wordt gevoerd door Paul Rübig over de organisatie van de debatten.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 9.3 van de notulen van 11.3.2014.

(In afwachting van de stemmingen wordt de vergadering om 11.15 uur onderbroken en om 12.00 uur hervat.)


VOORZITTER: Martin SCHULZ
Voorzitter

8. Verklaring van de Voorzitter

De Voorzitter legt een verklaring af ter herdenking van de aanslagen van Madrid, tien jaar geleden, en de Europese dag voor de slachtoffers van terrorisme.

Het Parlement neemt een minuut stilte in acht.

°
° ° °

VOORZITTER: Roberta ANGELILLI
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Dimitar Stoyanov, Anna Maria Corazza Bildt, Potito Salatto en Zbigniew Zaleski.


9. Stemmingen

Nadere bijzonderheden betreffende de uitslagen van de stemmingen (amendementen, aparte stemmingen, stemmingen in onderdelen, ...) zijn opgenomen in de bijlage “Stemmingsuitslagen” bij de notulen.

De uitslagen van de hoofdelijke stemmingen, een bijlage bij de notulen, zijn uitsluitend in elektronische vorm beschikbaar en kunnen worden geraadpleegd op Europarl.


9.1. Statistiek van het goederenvervoer over de binnenwateren (gedelegeerde en uitvoeringsbevoegdheden) ***I (artikel 138 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1365/2006 betreffende de statistiek van het goederenvervoer over de binnenwateren wat betreft het verlenen van gedelegeerde en uitvoeringsbevoegdheden aan de Commissie voor de vaststelling van bepaalde maatregelen [COM(2013)0484 - C7-0205/2013 - 2013/0226(COD)] - Commissie vervoer en toerisme. Rapporteur: Eva Lichtenberger (A7-0003/2014)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 1)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE, AMENDEMENTEN en ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P7_TA(2014)0180)


9.2. Statistieken voor de procedure voor macro-economische onevenwichtigheden ***I (artikel 138 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de verstrekking en kwaliteit van statistieken voor de procedure voor macro-economische onevenwichtigheden [COM(2013)0342 - C7-0162/2013 - 2013/0181(COD)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Derk Jan Eppink (A7-0143/2014)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 2)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

Als geamendeerd goedgekeurd (P7_TA(2014)0181)

Het woord wordt gevoerd door:

Derk Jan Eppink (rapporteur) om op grond van artikel 57, lid 2, van het Reglement, voor te stellen het verslag terug te verwijzen naar de commissie.

Het Parlement willigt het verzoek in.

De zaak wordt bijgevolg geacht voor een nieuwe behandeling naar de bevoegde commissie te zijn terugverwezen.


9.3. Verlenging van de Overeenkomst inzake wetenschappelijke en technologische samenwerking EG-Verenigde Staten *** (artikel 138 van het Reglement) (stemming)

Aanbeveling over het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de verlenging van de Overeenkomst inzake wetenschappelijke en technologische samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en de regering van de Verenigde Staten van Amerika [15854/2013 - C7-0462/2013 - 2013/0351(NLE)] - Commissie industrie, onderzoek en energie. Rapporteur: Amalia Sartori (A7-0126/2014)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 3)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P7_TA(2014)0182)

Het Parlement hecht zijn goedkeuring aan de verlenging van de overeenkomst.


9.4. Protocol van Nagoya inzake toegang tot genetische hulpbronnen *** (artikel 138 van het Reglement) (stemming)

Aanbeveling over het ontwerp van besluit van de Raad tot sluiting, namens de Europese Unie, van het Protocol van Nagoya inzake toegang tot genetische rijkdommen en de eerlijke en billijke verdeling van voordelen voortvloeiende uit hun gebruik, gevoegd bij het Verdrag inzake biologische diversiteit [06852/2013 - C7-0005/2014 - 2012/0279(NLE)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Sandrine Bélier (A7-0061/2014)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 4)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P7_TA(2014)0183)

Het Parlement hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van het protocol.


9.5. Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering - aanvraag EGF/2013/008 ES/Textiel Comunidad Valenciana, Spanje ***I (artikel 138 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering overeenkomstig punt 13 van het Interinstitutioneel Akkoord van 2 december 2013 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline, de samenwerking in begrotingszaken en een goed financieel beheer (aanvraag EGF/2013/008 ES/Textiel Comunidad Valenciana, Spanje) [COM(2014)0045 - C7-0019/2014 - 2014/2013(BUD)] - Begrotingscommissie. Rapporteur: Frédéric Daerden (A7-0158/2014)

(Gekwalificeerde meerderheid en 3/5 van de uitgebrachte stemmen)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 5)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P7_TA(2014)0184)


9.6. Productie en op de markt aanbieden van teeltmateriaal (teeltmateriaalwetgeving) ***I (artikel 138 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de productie en het op de markt aanbieden van teeltmateriaal (teeltmateriaalwetgeving) [COM(2013)0262 - C7-0121/2013 - 2013/0137(COD)] - Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling. Rapporteur: Sergio Paolo Francesco Silvestris (A7-0112/2014)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 6)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Verworpen

De Commissie was verzocht overeenkomstig artikel 56, lid 1, van het Reglement haar voorstel in te trekken maar Kristalina Georgieva (lid van de Commissie) heeft verklaard dat zij hiertoe niet bereid was.

Het woord wordt gevoerd door Paolo De Castro, voorzitter van de Commissie AGRI, om overeenkomstig artikel 56, lid 3, van het Reglement om een stemming te verzoeken over de ontwerpwetgevingsresolutie. Dit verzoek werd goedgekeurd met HS (574 voor, 90 tegen, 10 onthoudingen).

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2014)0185)

Het woord werd gevoerd door:

Kriton Arsenis, na de stemming.


9.7. Bezoldigingen en pensioenen van de ambtenaren en de andere personeelsleden van de Europese Unie (aanpassing, met ingang van 1 juli 2011) ***I (artikel 138 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad houdende aanpassing met ingang van 1 juli 2011 van de bezoldigingen en de pensioenen van de ambtenaren en de andere personeelsleden van de Europese Unie, alsmede van de aanpassingscoëfficiënten die van toepassing zijn op deze bezoldigingen en pensioenen [COM(2013)0895 - C7-0459/2013 - 2013/0438(COD)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Dagmar Roth-Behrendt (A7-0165/2014)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 7)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE, AMENDEMENTEN en ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P7_TA(2014)0186)


9.8. Bezoldigingen en pensioenen van de ambtenaren en andere personeelsleden van de Europese Unie (aanpassing met ingang van 1 juli 2012) ***I (artikel 138 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad houdende aanpassing met ingang van 1 juli 2012 van de bezoldigingen en de pensioenen van de ambtenaren en de andere personeelsleden van de Europese Unie, alsmede van de aanpassingscoëfficiënten die van toepassing zijn op deze bezoldigingen en pensioenen [COM(2013)0896 - C7-0460/2013 - 2013/0439(COD)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Dagmar Roth-Behrendt (A7-0164/2014)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 8)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE, AMENDEMENTEN en ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P7_TA(2014)0187)


9.9. Stabilisatie- en Associatie-overeenkomst en interimovereenkomst EU-Servië ***II (stemming)

Aanbeveling voor de tweede lezing betreffende het standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de vaststelling van een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende bepaalde procedures voor de toepassing van de Stabilisatie- en Associatieovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Servië, anderzijds [17930/1/2013 - C7-0028/2014 - 2011/0465(COD)] - Commissie internationale handel. Rapporteur: Iuliu Winkler (A7-0116/2014)

(Gekwalificeerde meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 9)

STANDPUNT VAN DE RAAD

Goedgekeurd (P7_TA(2014)0188)


9.10. Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen en Europese Autoriteit voor effecten en markten ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van de Richtlijnen 2003/71/EG en 2009/138/EG wat de bevoegdheden van de Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen en van de Europese Autoriteit voor effecten en markten betreft [COM(2011)0008 - C7-0027/2011 - 2011/0006(COD)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Burkhard Balz (A7-0077/2012)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 10)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

Als geamendeerd goedgekeurd (P7_TA(2014)0189)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2014)0189)


9.11. Bij geldovermakingen te voegen informatie ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad over bij geldovermakingen te voegen informatie [COM(2013)0044 - C7-0034/2013 - 2013/0024(COD)] - Commissie economische en monetaire zaken - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteurs: Mojca Kleva Kekuš en Timothy Kirkhope (A7-0140/2014)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 11)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

Als geamendeerd goedgekeurd (P7_TA(2014)0190)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2014)0190)


9.12. Voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme [COM(2013)0045 - C7-0032/2013 - 2013/0025(COD)] - Commissie economische en monetaire zaken - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteurs: Krišjānis Kariņš en Judith Sargentini (A7-0150/2014)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 12)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

Als geamendeerd goedgekeurd (P7_TA(2014)0191)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2014)0191)


9.13. EU-garantie voor verliezen van de EIB op financieringsverrichtingen ter ondersteuning van investeringsprojecten buiten de Unie ***I (stemming)

Verslag inzake het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot verlening van een EU-garantie voor verliezen van de Europese Investeringsbank op financieringsverrichtingen ter ondersteuning van investeringsprojecten buiten de Europese Unie [COM(2013)0293 - C7-0145/2013 - 2013/0152(COD)] - Begrotingscommissie. Rapporteur: Ivailo Kalfin (A7-0392/2013)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 13)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

Als geamendeerd goedgekeurd (P7_TA(2014)0192)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2014)0192)


9.14. Genetische hulpbronnen ***I (eindstemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake toegang tot genetische rijkdommen en de eerlijke en billijke verdeling van de voordelen die voortvloeien uit het gebruik ervan in de Unie [COM(2012)0576 - C7-0322/2012 - 2012/0278(COD)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Sandrine Bélier (A7-0263/2013)

Het debat heeft op 11 september 2013 plaatsgevonden (punt 16 van de notulen van 11.9.2013).

De stemming over de ontwerpwetgevingsresolutie is uitgesteld op 12 september 2013 (punt 13.6 van de notulen van 12.9.2013).

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 14)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENT

Als geamendeerd goedgekeurd (P7_TA(2014)0193)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2014)0193)

Het woord werd gevoerd door:

Sandrine Bélier (rapporteur), vóór de stemming.


9.15. Technische controle van motorvoertuigen en aanhangwagens ***I (eindstemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de periodieke technische controle van motorvoertuigen en aanhangwagens en tot intrekking van Richtlijn 2009/40/EG [COM(2012)0380 - C7-0186/2012 - 2012/0184(COD)] - Commissie vervoer en toerisme. Rapporteur: Werner Kuhn (A7-0210/2013)

Het debat heeft op 1 juli 2013 plaatsgevonden (punt 16 van de notulen van 1.7.2013).

De stemming over de ontwerpwetgevingsresolutie is uitgesteld op 2 juli 2013 (punt 9.10 van de notulen van 2.7.2013)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 15)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENT

Als geamendeerd goedgekeurd (P7_TA(2014)0194)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2014)0194)

Het woord werd gevoerd door:

Werner Kuhn (rapporteur), vóór de stemming.


9.16. Kentekenbewijzen van motorvoertuigen ***I (eindstemming)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot tot wijziging van Richtlijn 1999/37/EG van de Raad inzake de kentekenbewijzen van motorvoertuigen [COM(2012)0381 - C7-0187/2012 - 2012/0185(COD)] - Commissie vervoer en toerisme. Rapporteur: Vilja Savisaar-Toomast (A7-0199/2013)

Het debat heeft op 1 juli 2013 plaatsgevonden (punt 16 van de notulen van 1.7.2013).

De stemming over de ontwerpwetgevingsresolutie is uitgesteld op 2 juli 2013 (punt 9.8 van de notulen van 2.7.2013).

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 16)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENT

Als geamendeerd goedgekeurd (P7_TA(2014)0195)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2014)0195)


9.17. Technische controle langs de weg van bedrijfsvoertuigen ***I (eindstemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de technische controle langs de weg van bedrijfsvoertuigen die in de Unie aan het verkeer deelnemen en tot intrekking van Richtlijn 2000/30/EG [COM(2012)0382 - C7-0188/2012 - 2012/0186(COD)] - Commissie vervoer en toerisme. Rapporteur: Olga Sehnalová (A7-0207/2013)

Het debat heeft op 1 juli 2013 plaatsgevonden (punt 16 van de notulen van 1.7.2013).

De stemming over de ontwerpwetgevingsresolutie is uitgesteld op 2 juli 2013 (punt 9.9 van de notulen van 2.7.2013).

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 17)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENT

Als geamendeerd goedgekeurd (P7_TA(2014)0196)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2014)0196)


9.18. Statistieken van het spoorvervoer ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 91/2003 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2002 betreffende de statistieken van het spoorvervoer, wat betreft het verzamelen van gegevens over goederen, reizigers en ongevallen [COM(2013)0611 - C7-0249/2013 - 2013/0297(COD)] - Commissie vervoer en toerisme. Rapporteur: Michael Cramer (A7-0002/2014)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 18)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

Als geamendeerd goedgekeurd (P7_TA(2014)0197)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2014)0197)


9.19. Elektronische facturering bij aanbestedingen ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake elektronische facturering bij aanbestedingen [COM(2013)0449 - C7-0208/2013 - 2013/0213(COD)] - Commissie interne markt en consumentenbescherming. Rapporteur: Birgit Collin-Langen (A7-0004/2014)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 19)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

Als geamendeerd goedgekeurd (P7_TA(2014)0198)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2014)0198)


9.20. Enquêtes naar de structuur van landbouwbedrijven en enquête naar productiemethoden in de landbouw ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1166/2008 betreffende enquêtes naar de structuur van de landbouwbedrijven en de enquête naar de productiemethoden in de landbouw, wat betreft het financiële kader voor de periode 2014-2018 [COM(2013)0757 - C7-0390/2013 - 2013/0367(COD)] - Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling. Rapporteur: Paolo De Castro (A7-0111/2014)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 20)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENT

Als geamendeerd goedgekeurd (P7_TA(2014)0199)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2014)0199)


9.21. Door verwerking van landbouwproducten verkregen goederen ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van de handelsregeling voor bepaalde, door verwerking van landbouwproducten verkregen goederen [COM(2013)0106 - C7-0048/2013 - 2013/0063(COD)] - Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling. Rapporteur: Paolo De Castro (A7-0260/2013)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 21)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

Als geamendeerd goedgekeurd (P7_TA(2014)0200)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2014)0200)


9.22. Jaarverslag 2012 van de Europese Investeringsbank (stemming)

Verslag over de Europese Investeringsbank (EIB) - jaarverslag 2012 [2013/2131(INI)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Marian-Jean Marinescu (A7-0137/2014)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 22)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2014)0201)


9.23. Gelijkheid van vrouwen en mannen - 2012 (stemming)

Verslag over gelijkheid tussen mannen en vrouwen in de Europese Unie – 2012 [2013/2156(INI)] - Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid. Rapporteur: Inês Cristina Zuber (A7-0073/2014)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 23)

ONTWERPRESOLUTIE

Verworpen

Het woord werd gevoerd door:

Inês Cristina Zuber (rapporteur), vóór de stemming.

Michael Cashman en Alexander Graf Lambsdorff, vóór de stemming over paragraaf 34.

Robert Atkins, vóór de stemming over paragraaf 45.

Bogusław Sonik, over de stemming over paragraaf 45.

Izaskun Bilbao Barandica, Inês Cristina Zuber en Joseph Daul, na de stemming over de resolutie.


9.24. De evaluatie van het Europees systeem voor financieel toezicht (ESFT) (stemming)

Verslag met aanbevelingen aan de Commissie over de evaluatie van het Europees systeem voor financieel toezicht (ESFT) [2013/2166(INL)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Sven Giegold (A7-0133/2014)

(Gekwalificeerde meerderheid voor aanneming van de ontwerpresolutie)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 24)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2014)0202)


9.25. Toegang van het publiek tot documenten - 2011-2013 (stemming)

Verslag over toegang van het publiek tot documenten (artikel 104, lid 7, van het Reglement) in de periode 2011-2013 [2013/2155(INI)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Sophia in 't Veld (A7-0148/2014)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 25)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2014)0203)


9.26. Werkzaamheden van de Commissie verzoekschriften in 2013 (stemming)

Verslag over de werkzaamheden van de Commissie verzoekschriften in 2013 [2014/2008(INI)] - Commissie verzoekschriften. Rapporteur: Jarosław Leszek Wałęsa (A7-0131/2014)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 26)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2014)0204)


9.27. Europese tuinbouwsector (stemming)

Verslag over de toekomst van de Europese tuinbouwsector - groeistrategieën [2013/2100(INI)] - Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling. Rapporteur: Anthea McIntyre (A7-0048/2014)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 27)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2014)0205)


9.28. Het wereldwijd uitbannen van foltering (stemming)

Verslag over het wereldwijd uitbannen van foltering [2013/2169(INI)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Véronique De Keyser (A7-0100/2014)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 28)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2014)0206)


9.29. Saoedi-Arabië (stemming)

Verslag over Saoedi-Arabië, zijn betrekkingen met de EU en zijn rol in het Midden-Oosten en Noord-Afrika [2013/2147(INI)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Ana Gomes (A7-0125/2014)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 29)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2014)0207)

Het woord werd gevoerd door:

Ana Gomes (rapporteur) om mondelinge amendementen voor te stellen op paragrafen 22 en 42, en overweging S, die in aanmerking werden genomen.


10. Stemverklaringen

Schriftelijke stemverklaringen:

De schriftelijke stemverklaringen in de zin van artikel 170 van het Reglement zijn opgenomen in het volledig verslag van deze vergadering.

Mondelinge stemverklaringen:

Het woord wordt gevoerd door Jean-Pierre Audy.

Verslag Sergio Paolo Francesco Silvestris - A7-0112/2014
Guido Milana, Ewald Stadler, Dubravka Šuica, Christa Klaß, Zofija Mazej Kukovič, Peter Jahr, Angelika Werthmann, Rareş-Lucian Niculescu, Biljana Borzan, Anna Záborská, Albert Deß en Marino Baldini

Verslag Burkhard Balz - A7-0077/2012
Dubravka Šuica, Anna Záborská, Daniel Hannan en Syed Kamall

Verslag Mojca Kleva Kekuš en Timothy Kirkhope - A7-0140/2014
Dubravka Šuica en Guido Milana

Verslag Krišjānis Kariņš en Judith Sargentini - A7-0150/2014
Nikola Vuljanić, Charles Tannock, Anna Záborská, Oleg Valjalo, Andrej Plenković, Daniel Hannan en Tarja Cronberg

Verslag Ivailo Kalfin - A7-0392/2013
Dubravka Šuica en Daniel Hannan

Verslag Sandrine Bélier - A7-0263/2013
Dubravka Šuica, Cristina Gutiérrez-Cortines en Andrej Plenković

Verslag Werner Kuhn - A7-0210/2013
Ismail Ertug, Biljana Borzan, Petri Sarvamaa, Jim Higgins en Giommaria Uggias

Verslag Vilja Savisaar-Toomast - A7-0199/2013
Marino Baldini, Jim Higgins, Andrej Plenković en Joseph Cuschieri

Verslag Olga Sehnalová - A7-0207/2013
Ismail Ertug en Jim Higgins

Verslag Marian-Jean Marinescu - A7-0137/2014
Ingeborg Gräßle, Dubravka Šuica en Davor Ivo Stier

Verslag Inês Cristina Zuber - A7-0073/2014
Guido Milana, Mario Pirillo, Ewald Stadler, Angelika Werthmann, Anna Záborská, Andrej Plenković, Krisztina Morvai en Licia Ronzulli

Verslag Sven Giegold - A7-0133/2014
Francesco De Angelis

Verslag Jarosław Leszek Wałęsa - A7-0131/2014
Davor Ivo Stier, Seán Kelly, Anna Záborská en Krisztina Morvai

Verslag Anthea McIntyre - A7-0048/2014
Guido Milana, Mario Pirillo, Rareş-Lucian Niculescu en Seán Kelly

Verslag Véronique De Keyser - A7-0100/2014
Guido Milana, Sandra Petrović Jakovina, Angelika Werthmann en Anna Záborská

Verslag Ana Gomes - A7-0125/2014
Ewald Stadler.


11. Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag

De rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag staan op de website “Séance en direct”, "Résultats des votes (appels nominaux)/Result of votes (Roll-call votes)" en in de gedrukte versie van de bijlage “Uitslag van de hoofdelijke stemmingen”.

De elektronische versie op Europarl zal regelmatig tot uiterlijk twee weken na de dag van stemming worden bijgewerkt.

Na het verstrijken van deze termijn zal de lijst van rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag worden gesloten met het oog op vertaling en publicatie in het Publicatieblad.


(De vergadering wordt om 14.45 uur onderbroken en om 15.00 uur hervat.)

VOORZITTER: Isabelle DURANT
Ondervoorzitter

12. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.


13. Bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens ***I - Verwerking van persoonsgegevens met het oog op misdaadpreventie ***I (debat)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (algemene verordening gegevensbescherming) [COM(2012)0011 - C7-0025/2012 - 2012/0011(COD)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Jan Philipp Albrecht (A7-0402/2013)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door bevoegde autoriteiten met het oog op de voorkoming, het onderzoek, de opsporing en de vervolging van strafbare feiten of de tenuitvoerlegging van strafrechtelijke sancties, en betreffende het vrije verkeer van die gegevens [COM(2012)0010 - C7-0024/2012 - 2012/0010(COD)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Dimitrios Droutsas (A7-0403/2013)

Jan Philipp Albrecht en Dimitrios Droutsas leiden hun verslagen in.

Het woord wordt gevoerd door Dimitrios Kourkoulas (fungerend voorzitter van de Raad) en Viviane Reding (vicevoorzitter van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Nadja Hirsch (rapporteur voor advies van de Commissie EMPL), Seán Kelly (rapporteur voor advies van de Commissie ITRE), Lara Comi (rapporteur voor advies van de Commissie IMCO), Marielle Gallo (rapporteur voor advies van de Commissie JURI), Axel Voss (rapporteur voor advies van de Commissie JURI), Kinga Gál, namens de PPE-Fractie, Sylvie Guillaume, namens de S&D-Fractie, Sarah Ludford, namens de ALDE-Fractie, Judith Sargentini, namens de Verts/ALE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Silvia-Adriana Ţicău, Timothy Kirkhope, namens de ECR-Fractie, Cornelia Ernst, namens de GUE/NGL-Fractie, Auke Zijlstra, niet-fractiegebonden lid, Wim van de Camp, Claude Moraes, Sophia in 't Veld, Carl Schlyter, Vicky Ford, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Sarah Ludford, Carlos Coelho, Juan Fernando López Aguilar, Csaba Sógor, Silvia-Adriana Ţicău, Anna Maria Corazza Bildt, Evelyn Regner en Salvatore Iacolino.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Zbigniew Zaleski, Marc Tarabella, Ruža Tomašić, Franz Obermayr, Silvia Costa en Tonino Picula.

Het woord wordt gevoerd door Viviane Reding, Dimitrios Kourkoulas, Dimitrios Droutsas, Jan Philipp Albrecht en Axel Voss, deze laatste om een "blauwe kaart"-vraag te stellen Dimitrios Droutsas, die hierop ingaat.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 8.5 van de notulen van 12.3.2014 en punt 8.12 van de notulen van 12.3.2014.


14. Het toezichtprogramma van de NSA in de VS, toezichthoudende instanties in verschillende lidstaten en gevolgen voor de grondrechten van EU-burgers (debat)

Verslag over het surveillanceprogramma van de NSA in de VS, toezichthoudende instanties in verschillende lidstaten en gevolgen voor de grondrechten van EU-burgers en voor de trans-Atlantische samenwerking op het gebied van justitie en binnenlandse zaken [2013/2188(INI)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Claude Moraes (A7-0139/2014)

Claude Moraes leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Dimitrios Kourkoulas (fungerend voorzitter van de Raad).

VOORZITTER: Edward McMILLAN-SCOTT
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Viviane Reding (vicevoorzitter van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Axel Voss, namens de PPE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Jan Philipp Albrecht, Juan Fernando López Aguilar, namens de S&D-Fractie, Sophia in 't Veld, namens de ALDE-Fractie, Jan Philipp Albrecht, namens de Verts/ALE-Fractie, Timothy Kirkhope, namens de ECR-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Sophia in 't Veld, Cornelia Ernst, namens de GUE/NGL-Fractie, Krisztina Morvai, niet-fractiegebonden lid, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra,die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Jan Philipp Albrecht, Dimitrios Droutsas, Sarah Ludford, Jean Lambert, Christian Engström, om een "blauwe kaart"-vraag te stellen aan Sarah Ludford, die hierop ingaat, Mario Borghezio, Monika Hohlmeier, Birgit Sippel, Krisztina Morvai, over de leiding van het debat, Nadja Hirsch, Rui Tavares, Hubert Pirker, Ana Gomes, Ulrike Lunacek, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Hubert Pirker, Hubert Pirker, die eveneens ingaat op twee "blauwe kaart"-vragen van Sophia in 't Veld en Krisztina Morvai, Wim van de Camp, Josef Weidenholzer, Yannick Jadot, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Carlos Coelho, Ivo Belet, Eduard Kukan en Andrej Plenković.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Eija-Riitta Korhola, Marc Tarabella, Christian Engström, Nikola Vuljanić, Dimitar Stoyanov en Zbigniew Ziobro.

VOORZITTER: Anni PODIMATA
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Viviane Reding, Dimitrios Kourkoulas en Claude Moraes.

Het woord wordt gevoerd door Seán Kelly over het verloop van de "catch-the-eye"-procedure en de "blauwe-kaart”-procedure (de Voorzitter licht de redenen van zijn beslissingen toe).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 8.23 van de notulen van 12.3.2014.


15. Europees openbaar ministerie (debat)

Interim-verslag over het voorstel voor een verordening van de Raad tot instelling van het Europees Openbaar Ministerie [COM(2013)0534 - 2013/0255(APP)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Salvatore Iacolino (A7-0141/2014)

Salvatore Iacolino leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Viviane Reding (vicevoorzitter van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Ingeborg Gräßle (rapporteur voor advies van de Commissie CONT), Evelyn Regner (rapporteur voor advies van de Commissie JURI), Monika Hohlmeier, namens de PPE-Fractie, Birgit Sippel, namens de S&D-Fractie, Renate Weber, namens de ALDE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Zbigniew Ziobro, Jan Philipp Albrecht, namens de Verts/ALE-Fractie, Rina Ronja Kari, namens de GUE/NGL-Fractie, Gerard Batten, namens de EFD-Fractie, Franco Bonanini, niet-fractiegebonden lid, Jan Philipp Albrecht, om een "blauwe kaart"-vraag te stellen aan Rina Ronja Kari, die zij niet heeft kunnen beantwoorden omdat ze de vergaderzaal had verlaten, Axel Voss, Juan Fernando López Aguilar, Slavi Binev, Marco Scurria, Salvatore Caronna, Anna Maria Corazza Bildt, Bogusław Liberadzki en James Nicholson.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Davor Ivo Stier, Ruža Tomašić, Zbigniew Ziobro, Dimitar Stoyanov en Dubravka Šuica.

Het woord wordt gevoerd door Viviane Reding en Salvatore Iacolino.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 8.27 van de notulen van 12.3.2014.


16. Voortgangsverslag over Turkije 2013 (debat)

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Voortgangsverslag over Turkije 2013 (2013/2945(RSP))

Dimitrios Kourkoulas (fungerend voorzitter van de Raad) en Štefan Füle (lid van de Commissie) leggen de verklaringen af.

Het woord wordt gevoerd door Ria Oomen-Ruijten, namens de PPE-Fractie, Raimon Obiols, namens de S&D-Fractie, Alexander Graf Lambsdorff, namens de ALDE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van William (The Earl of) Dartmouth, en Franziska Keller, namens de Verts/ALE-Fractie.

VOORZITTER: Roberta ANGELILLI
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Geoffrey Van Orden, namens de ECR-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Alexander Graf Lambsdorff, Takis Hadjigeorgiou, namens de GUE/NGL-Fractie, Nikolaos Salavrakos, namens de EFD-Fractie, Laurence J.A.J. Stassen, niet-fractiegebonden lid, Krzysztof Lisek, Richard Howitt, Andrew Duff, Bastiaan Belder, Ewald Stadler, Francisco José Millán Mon, Maria Eleni Koppa, William (The Earl of) Dartmouth, Dimitar Stoyanov, Marietta Giannakou, Sophocles Sophocleous, Slavi Binev, Eleni Theocharous, Emine Bozkurt, Davor Ivo Stier, Andrzej Grzyb en Alojz Peterle.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Eija-Riitta Korhola, Arnaud Danjean, Marusya Lyubcheva, Tonino Picula, Antigoni Papadopoulou, Iñaki Irazabalbeitia Fernández en Ruža Tomašić.

Het woord wordt gevoerd door Štefan Füle en Dimitrios Kourkoulas.

Ontwerpresolutie, ingediend overeenkomstig artikel 110, lid 2, van het Reglement, tot besluit van het debat:

- Ria Oomen-Ruijten, namens de Commissie buitenlandse zaken, over het voortgangsverslag over Turkije 2013 (2013/2945(RSP)) (B7-0241/2014).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 8.28 van de notulen van 12.3.2014.


17. Tenuitvoerlegging van het gemeenschappelijk Europees luchtruim ***I - Luchtvaartterreinen, luchtverkeersbeheer en luchtvaartnavigatiediensten ***I (debat)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad over de tenuitvoerlegging van de wetgeving op het gebied van het gemeenschappelijk Europees luchtruim (herschikking) [COM(2013)0410 - C7-0171/2013 - 2013/0186(COD)] - Commissie vervoer en toerisme. Rapporteur: Marian-Jean Marinescu (A7-0095/2014)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 216/2008 op het gebied van luchthavens, luchtverkeersbeheer en luchtvaartnavigatiediensten [COM(2013)0409 - C7-0169/2013 - 2013/0187(COD)] - Commissie vervoer en toerisme. Rapporteur: David-Maria Sassoli (A7-0098/2014)

Marian-Jean Marinescu en David-Maria Sassoli leiden hun verslagen in.

Het woord wordt gevoerd door Viviane Reding (vicevoorzitter van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Dominique Riquet, namens de PPE-Fractie, Spyros Danellis, namens de S&D-Fractie, Phil Bennion, namens de ALDE-Fractie, Eva Lichtenberger, namens de Verts/ALE-Fractie, Jacqueline Foster, namens de ECR-Fractie, Jaromír Kohlíček, namens de GUE/NGL-Fractie, Saïd El Khadraoui, Oldřich Vlasák, Patrick Le Hyaric en Julie Girling.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Erik Bánki en Andreas Schwab.

VOORZITTER: Alejo VIDAL-QUADRAS
Ondervoorzitter

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Tonino Picula, João Ferreira, Silvia-Adriana Ţicău en Marusya Lyubcheva.

Het woord wordt gevoerd door Viviane Reding, Marian-Jean Marinescu en David-Maria Sassoli.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 8.13 van de notulen van 12.3.2014 en punt 8.14 van de notulen van 12.3.2014.


18. Pakketreizen en geassisteerde reisarrangementen ***I (debat)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende pakketreizen en geassisteerde reisarrangementen, houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 2006/2004 en van Richtlijn 2011/83/EU, en intrekking van Richtlijn 90/314/EEG van de Raad [COM(2013)0512 - C7-0215/2013 - 2013/0246(COD)] - Commissie interne markt en consumentenbescherming. Rapporteur: Hans-Peter Mayer (A7-0124/2014)

Hans-Peter Mayer leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Viviane Reding (vicevoorzitter van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Bogusław Liberadzki (rapporteur voor advies van de Commissie TRAN), Andreas Schwab, namens de PPE-Fractie, Sergio Gaetano Cofferati, namens de S&D-Fractie, Toine Manders, namens de ALDE-Fractie, Heide Rühle, namens de Verts/ALE-Fractie, Emma McClarkin, namens de ECR-Fractie, Ildikó Gáll-Pelcz, Catherine Stihler, Jacqueline Foster en Anna Hedh.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Erik Bánki, Davor Ivo Stier, Silvia-Adriana Ţicău en Zofija Mazej Kukovič.

Het woord wordt gevoerd door Viviane Reding en Hans-Peter Mayer.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 8.15 van de notulen van 12.3.2014.


19. Gefluoreerde broeikasgassen ***I (debat)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende gefluoreerde broeikasgassen [COM(2012)0643 - C7-0370/2012 - 2012/0305(COD)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Bas Eickhout (A7-0240/2013)

Bas Eickhout leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Connie Hedegaard (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Erik Bánki, namens de PPE-Fractie, Jo Leinen, namens de S&D-Fractie, Satu Hassi, namens de Verts/ALE-Fractie, Sabine Wils, namens de GUE/NGL-Fractie, Jolanta Emilia Hibner, Andrés Perelló Rodríguez, Zofija Mazej Kukovič, Mario Pirillo en Sophie Auconie.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Izaskun Bilbao Barandica.

Het woord wordt gevoerd door Connie Hedegaard en Bas Eickhout, die eveneens ingaat op twee "blauwe kaart"-vragen van Derek Roland Clark.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 8.16 van de notulen van 12.3.2014.


20. Vrij verkeer van werknemers ***I (debat)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende maatregelen om de uitoefening van de in de context van het vrije verkeer van werknemers aan werknemers verleende rechten te vergemakkelijken [COM(2013)0236 - C7-0114/2013 - 2013/0124(COD)] - Commissie werkgelegenheid en sociale zaken. Rapporteur: Edit Bauer (A7-0386/2013)

Edit Bauer leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door László Andor (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Marije Cornelissen, rapporteur voor advies van de Commissie FEMM en namens de Verts/ALE-Fractie, Danuta Jazłowiecka, namens de PPE-Fractie, Ole Christensen, namens de S&D-Fractie, Phil Bennion, namens de ALDE-Fractie, Syed Kamall, namens de ECR-Fractie, Thomas Händel, namens de GUE/NGL-Fractie, Derek Roland Clark, namens de EFD-Fractie, Mike Nattrass, niet-fractiegebonden lid, Csaba Sógor, Iliana Malinova Iotova, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Derek Roland Clark, Monika Panayotova, Jutta Steinruck en Derek Roland Clark, naar aanleiding van de bijdrage van Iliana Malinova Iotova.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Csaba Sándor Tabajdi en Malika Benarab-Attou.

Het woord wordt gevoerd door László Andor en Edit Bauer.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 8.17 van de notulen van 12.3.2014.


21. Agenda van de volgende vergadering

De agenda voor de vergadering van morgen is vastgesteld (PE 529.495/OJME).


22. Sluiting van de vergadering

De vergadering wordt om 23.20 uur gesloten.

Klaus Welle

Roberta Angelilli

Secretaris-generaal

Ondervoorzitter


PRESENTIELIJST

Aanwezig:

Abela Baldacchino, Agnew, Albrecht, Alfonsi, Allam, Alves, Andersdotter, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Angourakis, Antonescu, Arias Echeverría, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldini, Balz, Balzani, Bánki, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Bertot, Besset, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonanini, Bonsignore, Borghezio, Borissov, Borys, Borzan, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Bratkowski, Breyer, Brok, Brons, Brzobohatá, Bullmann, Bušić, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correa Zamora, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Cramer, Creutzmann, Cronberg, Crowley, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Castro, De Keyser, Delli, Delvaux, De Martini, Demesmaeker, De Mita, de Sarnez, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Flasarová, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Frigo, Gabriel, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Griesbeck, Griffin, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Helmer, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irazabalbeitia Fernández, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Joly, de Jong, Jordan, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, van der Kammen, Kammerevert, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Langen, Larsen-Jensen, La Via, Le Brun, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Maletić, Malinov, Manders, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Martin David, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Matias, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Metsola, Meyer, Michels, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mizzi, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morvai, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Mynář, Naranjo Escobar, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Panayotov, Panayotova, Panzeri, Papadopoulou, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Perelló Rodríguez, Peterle, Petrović Jakovina, Picula, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pitsillides, Pittella, Plenković, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Ross, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schöpflin, Schroedter, Schulz Martin, Schulz Werner, Schwab, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Severin, Siekierski, Silaghi, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Sonik, Sophocleous, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stauner, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stier, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Šuica, Surján, Svensson, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tavares, Taylor Keith, Taylor Rebecca, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomas, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Torvalds, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Trematerra, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Urutchev, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Valjalo, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vitkauskaite Bernard, Vlasák, Vlasto, Voss, Vuljanić, Wałęsa, Watson, Weber Henri, Weber Manfred, Weber Renate, Weidenholzer, Weiler, Werthmann, Westlund, Westphal, Wikström, Willmott, Wils, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Włosowicz, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zaleski, Zamfirescu, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zéribi, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka

Afwezig met kennisgeving

Bufton, Dehaene, Gargani, Kleva Kekuš, Neyts-Uyttebroeck, Pakarinen, Papastamkos

Juridische mededeling - Privacybeleid