Indeks 
Protokół
PDF 285kWORD 213k
Wtorek, 11 marca 2014 r. - Strasburg
1.Otwarcie sesji rocznej
 2.Otwarcie posiedzenia
 3.Składanie dokumentów
 4.Debata nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (ogłoszenie o złożonych projektach rezolucji)
 5.Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych oraz Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych ***I (debata)
 6.Informacje towarzyszące transferom środków pieniężnych ***I - Przeciwdziałanie korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu ***I (debata)
 7.Gwarancja UE dla Europejskiego Banku Inwestycyjnego na pokrycie ewentualnych strat poniesionych w związku z działaniami z zakresu finansowania wspierającymi projekty inwestycyjne poza granicami Unii ***I (debata)
 8.Oświadczenie Przewodniczącego
 9.Głosowanie
  
9.1.Statystyki dotyczące transportu towarów wodami śródlądowymi (uprawnienia przekazane i wykonawcze) ***I (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  
9.2.Statystyki związane z procedurą dotyczącą zakłóceń równowagi makroekonomicznej ***I (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  
9.3.Przedłużenie umowy o współpracy naukowej i technicznej WE-USA *** (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  
9.4.Protokół z Nagoi o dostępie do zasobów genetycznych *** (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  
9.5.Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji – wniosek EGF/2013/008 ES/Comunidad Valenciana textiles ***I (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  
9.6.Produkcja i udostępnianie na rynku materiału przeznaczonego do reprodukcji roślin (prawo o materiale przeznaczonym do reprodukcji roślin) ***I (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  
9.7.Dostosowanie ze skutkiem od dnia 1 lipca 2011 r. wynagrodzeń i emerytur urzędników i innych pracowników Unii Europejskiej ***I (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  
9.8.Dostosowanie ze skutkiem od dnia 1 lipca 2012 r. wynagrodzeń i emerytur urzędników i innych pracowników Unii Europejskiej ***I (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  
9.9.Układ o stabilizacji i stowarzyszeniu WE-Serbia ***II (głosowanie)
  
9.10.Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych oraz Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych ***I (głosowanie)
  
9.11.Informacje towarzyszące transferom środków pieniężnych ***I (głosowanie)
  
9.12.Przeciwdziałanie korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu ***I (głosowanie)
  
9.13.Gwarancja UE dla Europejskiego Banku Inwestycyjnego na pokrycie ewentualnych strat poniesionych w związku z działaniami z zakresu finansowania wspierającymi projekty inwestycyjne poza granicami Unii ***I (głosowanie)
  
9.14.Dostęp do zasobów genetycznych oraz sprawiedliwy i równy podział korzyści wynikających z wykorzystania tych zasobów w Unii ***I (głosowanie końcowe)
  
9.15.Badania przydatności do ruchu drogowego pojazdów silnikowych i ich przyczep ***I (głosowanie końcowe)
  
9.16.Dokumenty rejestracyjne pojazdów ***I (głosowanie końcowe)
  
9.17.Przydatność do ruchu drogowego pojazdów użytkowych ***I (głosowanie końcowe)
  
9.18.Statystyka transportu kolejowego ***I (głosowanie)
  
9.19.Fakturowanie elektroniczne w zamówieniach publicznych ***I (głosowanie)
  
9.20.Badania struktury gospodarstw rolnych i badanie metod produkcji rolnej ***I (głosowanie)
  
9.21.Towary pochodzące z przetwórstwa produktów rolnych ***I (głosowanie)
  
9.22.Sprawozdanie roczne Europejskiego Banku Inwestycyjnego za rok 2012 (głosowanie)
  
9.23.Równość kobiet i mężczyzn w 2012 r. (głosowanie)
  
9.24.Ocena Europejskiego Systemu Nadzoru Finansowego (głosowanie)
  
9.25.Publiczny dostęp do dokumentów w latach 2011–2013 (głosowanie)
  
9.26.Działalność Komisji Petycji w 2013 r. (głosowanie)
  
9.27.Sektor ogrodnictwa (głosowanie)
  
9.28.Wykorzenienie tortur na świecie (głosowanie)
  
9.29.Arabia Saudyjska (głosowanie)
 10.Wyjaśnienia dotyczące głosowania
 11.Korekty do głosowania i zamiar głosowania
 12.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 13.Ochrona osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych ***I - Przetwarzanie danych osobowych do celów zapobiegania przestępstwom ***I (debata)
 14.Realizowane przez NSA amerykańskie programy nadzoru, organy nadzoru w różnych państwach członkowskich oraz wpływ na prawa podstawowe obywateli UE (debata)
 15.Prokuratura Europejska (debata)
 16.Sprawozdanie z postępów Turcji w 2013 r. (debata)
 17.Wdrożenie jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej ***I - Lotniska, zarządzanie ruchem lotniczym i służby żeglugi powietrznej ***I (debata)
 18.Imprezy turystyczne i aranżowane usługi turystyczne ***I (debata)
 19.Fluorowane gazy cieplarniane ***I (debata)
 20.Środki ułatwiające korzystanie z praw przyznanych pracownikom w kontekście swobodnego przepływu pracowników ***I (debata)
 21.Porządek obrad następnego posiedzenia
 22.Zamknięcie posiedzenia
 LISTA OBECNOŚCI


PRZEWODNICTWO: Oldřich VLASÁK
Wiceprzewodniczący

1. Otwarcie sesji rocznej

Zgodnie z art. 229 akapit pierwszy Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz art. 134 Regulaminu sesja Parlamentu Europejskiego 2014-2015 została otwarta.


2. Otwarcie posiedzenia

Posiedzenie zostało otwarte o godzinie 8.30.


3. Składanie dokumentów

Następujące sprawozdania zostały złożone przez komisje parlamentarne:

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dostosowującego ze skutkiem od dnia 1 lipca 2012 r. wynagrodzenia i emerytury urzędników i innych pracowników Unii Europejskiej, a także współczynniki korygujące stosowane w odniesieniu do wynagrodzeń i emerytur (COM(2013)0896 - C7-0460/2013 - 2013/0439(COD)) - komisja JURI - Sprawozdawczyni: Dagmar Roth-Behrendt (A7-0164/2014)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dostosowującego ze skutkiem od dnia 1 lipca 2011 r. wynagrodzenia i emerytury urzędników i innych pracowników Unii Europejskiej, a także współczynniki korygujące stosowane w odniesieniu do wynagrodzeń i emerytur (COM(2013)0895 - C7-0459/2013 - 2013/0438(COD)) - komisja JURI - Sprawozdawczyni: Dagmar Roth-Behrendt (A7-0165/2014)


4. Debata nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (ogłoszenie o złożonych projektach rezolucji)

Zgodnie z art. 122 Regulaminu następujący posłowie lub grupy polityczne złożyli wniosek o przeprowadzenie takiej debaty nad następującymi projektami rezolucji:

I.   Rosja: skazanie demonstrantów biorących udział w wydarzeniach na placu Bołotnaja (2014/2628(RSP))

- Véronique De Keyser, Ana Gomes, Libor Rouček, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Joanna Senyszyn, Mitro Repo i Marc Tarabella w imieniu grupy S&D w sprawie Rosji: skazanie demonstrantów biorących udział w wydarzeniach na placu Bołotnaja (B7-0245/2014);

- Kristiina Ojuland, Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Louis Michel, Leonidas Donskis, Sarah Ludford, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Robert Rochefort, Izaskun Bilbao Barandica, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen i Phil Bennion w imieniu grupy ALDE w sprawie Rosji: skazanie demonstrantów biorących udział w wydarzeniach na placu Bołotnaja (B7-0246/2014);

- Werner Schulz, Barbara Lochbihler, Raül Romeva i Rueda, Ulrike Lunacek i Iñaki Irazabalbeitia Fernández w sprawie Rosji: skazanie demonstrantów biorących udział w wydarzeniach na placu Bołotnaja (B7-0247/2014);

- Charles Tannock, Marek Henryk Migalski, Geoffrey Van Orden, Adam Bielan, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba i Ryszard Czarnecki w imieniu grupy ECR w sprawie Rosji: skazanie demonstrantów biorących udział w wydarzeniach na placu Bołotnaja (B7-0248/2014);

- Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Elena Băsescu, Monica Luisa Macovei, Eduard Kukan, Inese Vaidere, Philippe Boulland, Jean Roatta, Roberta Angelilli, Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Sari Essayah, Krzysztof Lisek, Davor Ivo Stier, Jarosław Leszek Wałęsa i Dubravka Šuica w imieniu grupy PPE w sprawie Rosji: skazanie demonstrantów biorących udział w wydarzeniach na placu Bołotnaja (B7-0249/2014);

- Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Alda Sousa i Marisa Matias w imieniu grupy GUE/NGL w sprawie Rosji: skazanie demonstrantów biorących udział w wydarzeniach na placu Bołotnaja (B7-0250/2014).

II.   Rozpoczęcie konsultacji na temat zawieszenia umowy z Kotonu wobec Ugandy i Nigerii w związku z niedawnym ustawodawstwem wprowadzającym surowsze sankcje karne za homoseksualizm (2014/2634(RSP))

- Charles Tannock w imieniu grupy ECR w sprawie rozpoczęcia konsultacji na temat zawieszenia umowy z Kotonu wobec Ugandy i Nigerii w związku z niedawnym ustawodawstwem wprowadzającym surowsze sankcje karne za homoseksualizm (B7-0251/2014);

- Ulrike Lunacek, Barbara Lochbihler, Judith Sargentini i Jean Lambert w imieniu grupy Verts/ALE w sprawie rozpoczęcia konsultacji na temat zawieszenia umowy z Kotonu wobec Ugandy i Nigerii w związku z niedawnym ustawodawstwem wprowadzającym surowsze sankcje karne za homoseksualizm (B7-0252/2014);

- Véronique De Keyser, Joanna Senyszyn, Tonino Picula, Tanja Fajon, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mitro Repo, María Muñiz De Urquiza, Richard Howitt, Ana Gomes, Michael Cashman, Liisa Jaakonsaari, Pino Arlacchi, Marc Tarabella i Gianni Pittella w imieniu grupy S&D w sprawie rozpoczęcia konsultacji na temat zawieszenia umowy z Kotonu wobec Ugandy i Nigerii w związku z niedawnym ustawodawstwem wprowadzającym surowsze sankcje karne za homoseksualizm (B7-0253/2014);

- Marietje Schaake, Sarah Ludford, Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells, Angelika Werthmann, Leonidas Donskis, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Kristiina Ojuland, Izaskun Bilbao Barandica i Phil Bennion w imieniu grupy ALDE w sprawie rozpoczęcia konsultacji na temat zawieszenia umowy z Kotonu wobec Ugandy i Nigerii w związku z niedawnym ustawodawstwem wprowadzającym surowsze sankcje karne za homoseksualizm (B7-0255/2014);

- Mariya Gabriel, Gay Mitchell, Tunne Kelam, Cristian Dan Preda, Elena Băsescu, Monica Luisa Macovei, Philippe Boulland, Jean Roatta, Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah i Dubravka Šuica w imieniu grupy PPE w sprawie rozpoczęcia konsultacji na temat zawieszenia umowy z Kotonu wobec Ugandy i Nigerii w związku z niedawnym ustawodawstwem wprowadzającym surowsze sankcje karne za homoseksualizm (B7-0257/2014);

- Mikael Gustafsson, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Paul Murphy, Alda Sousa, Marisa Matias, Younous Omarjee i Cornelia Ernst w imieniu grupy GUE/NGLw sprawie rozpoczęcia konsultacji na temat zawieszenia umowy z Kotonu wobec Ugandy i Nigerii w związku z niedawnym ustawodawstwem wprowadzającym surowsze sankcje karne za homoseksualizm (B7-0258/2014).

III.   Bezpieczeństwo i handel ludźmi na półwyspie Synaj (2014/2630(RSP))

- Charles Tannock, Geoffrey Van Orden i Adam Bielan w imieniu grupy ECR w sprawie bezpieczeństwa i handlu ludźmi na półwyspie Synaj (B7-0254/2014);

- Véronique De Keyser, Saïd El Khadraoui, Ana Gomes, Richard Howitt, María Muñiz De Urquiza, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Joanna Senyszyn, Liisa Jaakonsaari, Mitro Repo i Marc Tarabella w imieniu grupy S&D w sprawie bezpieczeństwa i handlu ludźmi na półwyspie Synaj (B7-0256/2014);

- Olle Schmidt, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells, Angelika Werthmann, Robert Rochefort, Ivo Vajgl, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Kristiina Ojuland, Hannu Takkula i Phil Bennion w imieniu grupy ALDE w sprawie bezpieczeństwa i handlu ludźmi na półwyspie Synaj (B7-0259/2014);

- Judith Sargentini, Raül Romeva i Rueda, Iñaki Irazabalbeitia Fernández, Jean Lambert, Barbara Lochbihler i Nicole Kiil-Nielsen w imieniu grupy Verts/ALE w sprawie bezpieczeństwa i handlu ludźmi na półwyspie Synaj (B7-0260/2014);

- Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Elena Băsescu, Monica Luisa Macovei, Eduard Kukan, Mariya Gabriel, Philippe Boulland, Jean Roatta, Roberta Angelilli, Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Sari Essayah, Krzysztof Lisek, Davor Ivo Stier i Jarosław Leszek Wałęsa w imieniu grupy PPE w sprawie bezpieczeństwa i handlu ludźmi na półwyspie Synaj (B7-0261/2014);

- Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin, Inês Cristina Zuber, Willy Meyer, Nikolaos Chountis, Alda Sousa i Marisa Matias w imieniu grupy GUE/NGL w sprawie bezpieczeństwa i handlu ludźmi na półwyspie Synaj (B7-0262/2014).

Czas wystąpień przyznany zostanie zgodnie z art. 149 Regulaminu.


5. Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych oraz Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych ***I (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywy 2003/71/WE i 2009/138/WE w zakresie uprawnień Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych oraz Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych [COM(2011)0008 - C7-0027/2011 - 2011/0006(COD)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawca: Burkhard Balz (A7-0077/2012)

Burkhard Balz przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrał Tonio Borg (członek Komisji).

Głos zabrali: Peter Skinner w imieniu grupy S&D, Sylvie Goulard w imieniu grupy ALDE, Sven Giegold w imieniu grupy Verts/ALE, Nikola Vuljanić w imieniu grupy GUE/NGL, Francisco Sosa Wagner niezrzeszony, Sirpa Pietikäinen i Ildikó Gáll-Pelcz.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Sergio Gaetano Cofferati i Ivana Maletić.

Głos zabrali: Tonio Borg i Burkhard Balz.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 9.10 protokołu z dnia 11.3.2014.


6. Informacje towarzyszące transferom środków pieniężnych ***I - Przeciwdziałanie korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu ***I (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie informacji towarzyszących transferom środków pieniężnych [COM(2013)0044 - C7-0034/2013 - 2013/0024(COD)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Współsprawozdawcy: Mojca Kleva Kekuš i Timothy Kirkhope (A7-0140/2014)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przeciwdziałania korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu [COM(2013)0045 - C7-0032/2013 - 2013/0025(COD)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Współsprawozdawcy: Krišjānis Kariņš i Judith Sargentini (A7-0150/2014)

Krišjānis Kariņš, Peter Simon (zastępca sprawozdawczymi Mojcy Klevy Kekuš), Judith Sargentini i Timothy Kirkhope przedstawili sprawozdania.

Głos zabrał Tonio Borg (członek Komisji).

Głos zabrali: Bill Newton Dunn (sprawozdawca komisji opiniodawczej DEVE), Antonio López-Istúriz White (sprawozdawca komisji opiniodawczej JURI), Peter Simon w imieniu grupy S&D, Sylvie Goulard w imieniu grupy ALDE, Ruža Tomašić w imieniu grupy ECR, Kyriacos Triantaphyllides w imieniu grupy GUE/NGL, Diane Dodds niezrzeszona, Rui Tavares, Sławomir Nitras, Emine Bozkurt, Nils Torvalds, Sven Giegold, Willy Meyer, Sampo Terho, Frank Engel, Arlene McCarthy i Graham Watson.

PRZEWODNICTWO: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Slavi Binev, Ildikó Gáll-Pelcz, Sylvie Guillaume, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Saïd El Khadraoui, Markus Ferber, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Paula Rübiga, Claude Moraes, Emer Costello, Zbigniew Ziobro i James Nicholson.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrał Jaroslav Paška.

Głos zabrali: Tonio Borg, Timothy Kirkhope, Krišjānis Kariņš i Judith Sargentini.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 9.11 protokołu z dnia 11.3.2014 i pkt 9.12 protokołu z dnia 11.3.2014.

°
° ° °

Przewodniczący powitał grupę młodych socjalistów z hiszpańskiej prowincji Ciudad Real.


7. Gwarancja UE dla Europejskiego Banku Inwestycyjnego na pokrycie ewentualnych strat poniesionych w związku z działaniami z zakresu finansowania wspierającymi projekty inwestycyjne poza granicami Unii ***I (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie udzielenia gwarancji UE dla Europejskiego Banku Inwestycyjnego na pokrycie ewentualnych strat poniesionych w związku z działaniami z zakresu finansowania wspierającymi projekty inwestycyjne poza granicami Unii [COM(2013)0293 - C7-0145/2013 - 2013/0152(COD)] - Komisja Budżetowa. Sprawozdawca: Ivailo Kalfin (A7-0392/2013)

Göran Färm (w zastępstwie sprawozdawcy) przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrał Tonio Borg (członek Komisji).

Głos zabrali: Jacek Protasiewicz (sprawozdawca komisji opiniodawczej AFET), Hans-Peter Martin (sprawozdawca komisji opiniodawczej ECON), Andrej Plenković w imieniu grupy PPE, Claudette Abela Baldacchino w imieniu grupy S&D, Jan Mulder w imieniu grupy ALDE, Helga Trüpel w imieniu grupy Verts/ALE, Nikola Vuljanić w imieniu grupy GUE/NGL, Claudio Morganti w imieniu grupy EFD, Andreas Mölzer niezrzeszony, i Oleg Valjalo.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Ivana Maletić i Andrew Henry William Brons.

PRZEWODNICTWO: Edward McMILLAN-SCOTT
Wiceprzewodniczący

Głos zabrał Paul Rübig.

Głos zabrali: Tonio Borg i Göran Färm.

Głos zabrał Paul Rübig w sprawie organizacji debat.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 9.3 protokołu z dnia 11.3.2014.

(Posiedzenie, zawieszone o godz. 11.15 w oczekiwaniu na głosowanie, zostało wznowione o godz.12.00.)


PRZEWODNICTWO: Martin SCHULZ
Przewodniczący

8. Oświadczenie Przewodniczącego

Przewodniczący wygłosił oświadczenie dla upamiętnienia 10. rocznicy zamachów w Madrycie oraz z okazji Europejskiego Dnia Ofiar Terroryzmu.

W Parlamencie zarządzono minutę ciszy.

°
° ° °

PRZEWODNICTWO: Roberta ANGELILLI
Viceprzewodnicząca

Głos zabrali: Dimitar Stoyanov, Anna Maria Corazza Bildt, Potito Salatto i Zbigniew Zaleski.


9. Głosowanie

Szczegóły głosowania (poprawki, głosowania odrębne, podzielone itp.) zawarte są w załączniku Wyniki głosowania”, załączonym do protokołu.

Wyniki głosowań imiennych załączone do protokołu są dostępne wyłącznie w wersji elektronicznej na stronach Europarl.


9.1. Statystyki dotyczące transportu towarów wodami śródlądowymi (uprawnienia przekazane i wykonawcze) ***I (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1365/2006 w sprawie statystyk dotyczących transportu towarów wodami śródlądowymi w odniesieniu do powierzenia Komisji uprawnień przekazanych i wykonawczych w zakresie przyjmowania niektórych środków [COM(2013)0484 - C7-0205/2013 - 2013/0226(COD)] - Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawczyni: Eva Lichtenberger (A7-0003/2014)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 1)

WNIOSEK KOMISJI, POPRAWKI i PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P7_TA(2014)0180)


9.2. Statystyki związane z procedurą dotyczącą zakłóceń równowagi makroekonomicznej ***I (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przekazywania i jakości statystyk związanych z procedurą dotyczącą zakłóceń równowagi makroekonomicznej [COM(2013)0342 - C7-0162/2013 - 2013/0181(COD)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawca: Derk Jan Eppink (A7-0143/2014)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 2)

WNIOSEK KOMISJI i POPRAWKI

Zatwierdzony w formie poprawionej (P7_TA(2014)0181)

Wystąpienia

Derk Jan Eppink (sprawozdawca) zaproponował, aby odesłać sprawozdanie do komisji na podstawie art. 57 ust. 2 Regulaminu.

Parlament przyjął wniosek.

Uznano zatem, że sprawa została odesłana do właściwej komisji do ponownego rozpatrzenia.


9.3. Przedłużenie umowy o współpracy naukowej i technicznej WE-USA *** (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)

Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady dotyczącej przedłużenia Umowy o współpracy naukowej i technicznej między Wspólnotą Europejską a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki [15854/2013 - C7-0462/2013 - 2013/0351(NLE)] - Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. Sprawozdawczyni: Amalia Sartori (A7-0126/2014)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 3)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P7_TA(2014)0182)

Parlament wyraził zgodę na przedłużenie umowy.


9.4. Protokół z Nagoi o dostępie do zasobów genetycznych *** (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)

Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia w imieniu Unii Europejskiej Protokołu z Nagoi do Konwencji o różnorodności biologicznej dotyczącego dostępu do zasobów genetycznych oraz sprawiedliwym i równym podziale korzyści wynikających z wykorzystania tych zasobów [06852/2013 - C7-0005/2014 - 2012/0279(NLE)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawczyni: Sandrine Bélier (A7-0061/2014)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 4)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P7_TA(2014)0183)

Parlament wyraził zgodę na zawarcie protokołu.


9.5. Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji – wniosek EGF/2013/008 ES/Comunidad Valenciana textiles ***I (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji zgodnie z pkt 13 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w sprawach budżetowych i należytego zarządzania finansami (wniosek EGF/2013/008 ES/Comunidad Valenciana textiles, z Hiszpanii) [COM(2014)0045 - C7-0019/2014 - 2014/2013(BUD)] - Komisja Budżetowa. Sprawozdawca: Frédéric Daerden (A7-0158/2014)

(Wymagana większość kwalifikowana i trzy piąte oddanych głosów)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 5)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P7_TA(2014)0184)


9.6. Produkcja i udostępnianie na rynku materiału przeznaczonego do reprodukcji roślin (prawo o materiale przeznaczonym do reprodukcji roślin) ***I (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie produkcji i udostępniania na rynku materiału przeznaczonego do reprodukcji roślin (prawo o materiale przeznaczonym do reprodukcji roślin) [COM(2013)0262 - C7-0121/2013 - 2013/0137(COD)] - Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Sprawozdawca: Sergio Paolo Francesco Silvestris (A7-0112/2014)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 6)

WNIOSEK KOMISJI

Odrzucony

Zgodnie z art. 56 ust. 1 Regulaminu zwrócono się do Komisji o wycofanie wniosku, lecz Kristalina Georgieva (członkini Komisji) oświadczyła, że Komisja nie zamierza tego uczynić.

Głos zabrał Paolo De Castro, przewodniczący komisji AGRI, który zwrócił się z wnioskiem o głosowanie nad projektem rezolucji ustawodawczej zgodnie z art. 56 ust. 3 Regulaminu. Wniosek ten został przyjęty w głosowaniu imiennym (574 głosów za, 90 przeciw, 10 wstrzymujacych się).

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto (P7_TA(2014)0185)

Wystąpienia

Kriton Arsenis po głosowaniu.


9.7. Dostosowanie ze skutkiem od dnia 1 lipca 2011 r. wynagrodzeń i emerytur urzędników i innych pracowników Unii Europejskiej ***I (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dostosowującego ze skutkiem od dnia 1 lipca 2011 r. wynagrodzenia i emerytury urzędników i innych pracowników Unii Europejskiej, a także współczynniki korygujące stosowane w odniesieniu do wynagrodzeń i emerytur [COM(2013)0895 - C7-0459/2013 - 2013/0438(COD)] - Komisja Prawna. Sprawozdawca: Dagmar Roth-Behrendt (A7-0165/2014)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 7)

WNIOSEK KOMISJI, POPRAWKI i PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P7_TA(2014)0186)


9.8. Dostosowanie ze skutkiem od dnia 1 lipca 2012 r. wynagrodzeń i emerytur urzędników i innych pracowników Unii Europejskiej ***I (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dostosowującego ze skutkiem od dnia 1 lipca 2012 r. wynagrodzenia i emerytury urzędników i innych pracowników Unii Europejskiej, a także współczynniki korygujące stosowane w odniesieniu do wynagrodzeń i emerytur [COM(2013)0896 - C7-0460/2013 - 2013/0439(COD)] - Komisja Prawna. Sprawozdawca: Dagmar Roth-Behrendt (A7-0164/2014)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 8)

WNIOSEK KOMISJI, POPRAWKI i PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P7_TA(2014)0187)


9.9. Układ o stabilizacji i stowarzyszeniu WE-Serbia ***II (głosowanie)

Zalecenie do drugiego czytania w sprawie stanowiska Rady w pierwszym czytaniu dotyczącego przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie pewnych procedur dotyczących stosowania Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Serbii, z drugiej strony [17930/1/2013 - C7-0028/2014 - 2011/0465(COD)] - Komisja Handlu Międzynarodowego. Sprawozdawca: Iuliu Winkler (A7-0116/2014)

(Wymagana większość kwalifikowana)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 9)

STANOWISKO RADY

Ogłoszono zatwierdzenie (P7_TA(2014)0188)


9.10. Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych oraz Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywy 2003/71/WE i 2009/138/WE w zakresie uprawnień Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych oraz Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych [COM(2011)0008 - C7-0027/2011 - 2011/0006(COD)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawca: Burkhard Balz (A7-0077/2012)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 10)

WNIOSEK KOMISJI oraz POPRAWKI

Zatwierdzony w formie poprawionej (P7_TA(2014)0189)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto (P7_TA(2014)0189)


9.11. Informacje towarzyszące transferom środków pieniężnych ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie informacji towarzyszących transferom środków pieniężnych [COM(2013)0044 - C7-0034/2013 - 2013/0024(COD)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Współsprawozdawcy: Mojca Kleva Kekuš i Timothy Kirkhope (A7-0140/2014)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 11)

WNIOSEK KOMISJI oraz POPRAWKI

Zatwierdzony w formie poprawionej (P7_TA(2014)0190)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto (P7_TA(2014)0190)


9.12. Przeciwdziałanie korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przeciwdziałania korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu [COM(2013)0045 - C7-0032/2013 - 2013/0025(COD)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Współsprawozdawcy: Krišjānis Kariņš i Judith Sargentini (A7-0150/2014)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 12)

WNIOSEK KOMISJI oraz POPRAWKI

Zatwierdzony w formie poprawionej (P7_TA(2014)0191)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto (P7_TA(2014)0191)


9.13. Gwarancja UE dla Europejskiego Banku Inwestycyjnego na pokrycie ewentualnych strat poniesionych w związku z działaniami z zakresu finansowania wspierającymi projekty inwestycyjne poza granicami Unii ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie udzielenia gwarancji UE dla Europejskiego Banku Inwestycyjnego na pokrycie ewentualnych strat poniesionych w związku z działaniami z zakresu finansowania wspierającymi projekty inwestycyjne poza granicami Unii [COM(2013)0293 - C7-0145/2013 - 2013/0152(COD)] - Komisja Budżetowa. Sprawozdawca: Ivailo Kalfin (A7-0392/2013)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 13)

WNIOSEK KOMISJI oraz POPRAWKI

Zatwierdzony w formie poprawionej (P7_TA(2014)0192)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto (P7_TA(2014)0192)


9.14. Dostęp do zasobów genetycznych oraz sprawiedliwy i równy podział korzyści wynikających z wykorzystania tych zasobów w Unii ***I (głosowanie końcowe)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie dostępu do zasobów genetycznych oraz sprawiedliwego i równego podziału korzyści wynikających z wykorzystania tych zasobów w Unii [COM(2012)0576 - C7-0322/2012 - 2012/0278(COD)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawczyni: Sandrine Bélier (A7-0263/2013)

Debata odbyła się dnia 11 września 2013 r. (pkt 16 protokołu z dnia 11.9.2013).

Głosowanie nad projektem rezolucji ustawodawczej zostało odroczone dnia 12 września 2013 r. (pkt 13.6 protokołu z dnia 12.9.2013).

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 14)

WNIOSEK KOMISJI i POPRAWKA

Zatwierdzony w formie poprawionej (P7_TA(2014)0193)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto (P7_TA(2014)0193)

Wystąpienia

Sandrine Bélier (sprawozdawczyni) przed głosowaniem.


9.15. Badania przydatności do ruchu drogowego pojazdów silnikowych i ich przyczep ***I (głosowanie końcowe)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Europejskiego i Rady w sprawie okresowych badań przydatności do ruchu drogowego pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz uchylającego dyrektywę 2009/40/WE [COM(2012)0380 - C7-0186/2012 - 2012/0184(COD)] - Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawca: Werner Kuhn (A7-0210/2013)

Debata odbyła się dnia 1 lipca 2013 (pkt 16 protokołu z dnia 1.7.2013).

Głosowanie nad projektem rezolucji ustawodawczej zostało odroczone dnia 2 lipca 2013 r. (pkt 9.10 protokołu z dnia 2.7.2013)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 15)

WNIOSEK KOMISJI i POPRAWKA

Zatwierdzony w formie poprawionej (P7_TA(2014)0194)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto (P7_TA(2014)0194)

Wystąpienia

Werner Kuhn (sprawozdawca) przed głosowaniem.


9.16. Dokumenty rejestracyjne pojazdów ***I (głosowanie końcowe)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę Rady 1999/37/WE w sprawie dokumentów rejestracyjnych pojazdów [COM(2012)0381 - C7-0187/2012 - 2012/0185(COD)] - Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawczyni: Vilja Savisaar-Toomast (A7-0199/2013)

Debata odbyła się dnia 1 lipca 2013 (pkt 16 protokołu z dnia 1.7.2013).

Głosowanie nad projektem rezolucji ustawodawczej zostało odroczone dnia 2 lipca 2013 r. (pkt 9.8 protokołu z dnia 2.7.2013).

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 16)

WNIOSEK KOMISJI i POPRAWKA

Zatwierdzony w formie poprawionej (P7_TA(2014)0195)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto (P7_TA(2014)0195)


9.17. Przydatność do ruchu drogowego pojazdów użytkowych ***I (głosowanie końcowe)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiej i Rady w sprawie drogowej kontroli technicznej dotyczącej przydatności do ruchu drogowego pojazdów użytkowych poruszających się w Unii oraz uchylającego dyrektywę 2000/30/WE [COM(2012)0382 - C7-0188/2012 - 2012/0186(COD)] - Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawczyni: Olga Sehnalová (A7-0207/2013)

Debata odbyła się dnia 1 lipca 2013 (pkt 16 protokołu z dnia 1.7.2013).

Głosowanie nad projektem rezolucji ustawodawczej zostało odroczone dnia 2 lipca 2013 r. (pkt 9.9 protokołu z dnia 2.7.2013).

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 17)

WNIOSEK KOMISJI i POPRAWKA

Zatwierdzony w formie poprawionej (P7_TA(2014)0196)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto (P7_TA(2014)0196)


9.18. Statystyka transportu kolejowego ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 91/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie statystyki transportu kolejowego w odniesieniu do gromadzenia danych dotyczących towarów, pasażerów i wypadków [COM(2013)0611 - C7-0249/2013 - 2013/0297(COD)] - Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawca: Michael Cramer (A7-0002/2014)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 18)

WNIOSEK KOMISJI oraz POPRAWKI

Zatwierdzony w formie poprawionej (P7_TA(2014)0197)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto (P7_TA(2014)0197)


9.19. Fakturowanie elektroniczne w zamówieniach publicznych ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie fakturowania elektronicznego w zamówieniach publicznych [COM(2013)0449 - C7-0208/2013 - 2013/0213(COD)] - Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów. Sprawozdawczyni: Birgit Collin-Langen (A7-0004/2014)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 19)

WNIOSEK KOMISJI oraz POPRAWKI

Zatwierdzony w formie poprawionej (P7_TA(2014)0198)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto (P7_TA(2014)0198)


9.20. Badania struktury gospodarstw rolnych i badanie metod produkcji rolnej ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1166/2008 w sprawie badań struktury gospodarstw rolnych i badania metod produkcji rolnej, w odniesieniu do ram finansowych na lata 2014–2018 [COM(2013)0757 - C7-0390/2013 - 2013/0367(COD)] - Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Sprawozdawca: Paolo De Castro (A7-0111/2014)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 20)

WNIOSEK KOMISJI i POPRAWKA

Zatwierdzony w formie poprawionej (P7_TA(2014)0199)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto (P7_TA(2014)0199)


9.21. Towary pochodzące z przetwórstwa produktów rolnych ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego zasady handlu niektórymi towarami pochodzącymi z przetwórstwa produktów rolnych [COM(2013)0106 - C7-0048/2013 - 2013/0063(COD)] - Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Sprawozdawca: Paolo De Castro (A7-0260/2013)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 21)

WNIOSEK KOMISJI oraz POPRAWKI

Zatwierdzony w formie poprawionej (P7_TA(2014)0200)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto (P7_TA(2014)0200)


9.22. Sprawozdanie roczne Europejskiego Banku Inwestycyjnego za rok 2012 (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie rocznego sprawozdania Europejskiego Banku Inwestycyjnego za rok 2012 [2013/2131(INI)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Marian-Jean Marinescu (A7-0137/2014)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 22)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P7_TA(2014)0201)


9.23. Równość kobiet i mężczyzn w 2012 r. (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie równości kobiet i mężczyzn w Unii Europejskiej – 2012 r. [2013/2156(INI)] - Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia. Sprawozdawczyni: Inês Cristina Zuber (A7-0073/2014)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 23)

PROJEKT REZOLUCJI

Odrzucony

Wystąpienia

Inês Cristina Zuber (sprawozdawczyni) przed głosowaniem.

Michael Cashman i Alexander Graf Lambsdorff przed głosowaniem, w sprawie ust. 34.

Robert Atkins przed głosowaniem, w sprawie ust. 45.

Bogusław Sonik w sprawie głosowania nad ust. 45.

Izaskun Bilbao Barandica, Inês Cristina Zuber i Joseph Daul po głosowaniu nad rezolucją.


9.24. Ocena Europejskiego Systemu Nadzoru Finansowego (głosowanie)

Sprawozdanie zawierające zalecenia dla Komisji w sprawie oceny Europejskiego Systemu Nadzoru Finansowego (ESNF) [2013/2166(INL)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawca: Sven Giegold (A7-0133/2014)

(Wymagana większość kwalifikowana do przyjęcia projektu rezolucji)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 24)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P7_TA(2014)0202)


9.25. Publiczny dostęp do dokumentów w latach 2011–2013 (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie publicznego dostępu do dokumentów (art. 104 ust. 7 Regulaminu) w latach 2011–2013 [2013/2155(INI)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawczyni: Sophia in 't Veld (A7-0148/2014)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 25)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P7_TA(2014)0203)


9.26. Działalność Komisji Petycji w 2013 r. (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wyniku działalności Komisji Petycji w roku parlamentarnym 2013 [2014/2008(INI)] - Komisja Petycji. Sprawozdawca: Jarosław Leszek Wałęsa (A7-0131/2014)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 26)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P7_TA(2014)0204)


9.27. Sektor ogrodnictwa (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie przyszłości europejskiego sektora ogrodnictwa — strategie na rzecz wzrostu [2013/2100(INI)] - Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Sprawozdawczyni: Anthea McIntyre (A7-0048/2014)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 27)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P7_TA(2014)0205)


9.28. Wykorzenienie tortur na świecie (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wykorzenienia tortur na świecie [2013/2169(INI)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawczyni: Véronique De Keyser (A7-0100/2014)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 28)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P7_TA(2014)0206)


9.29. Arabia Saudyjska (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie Arabii Saudyjskiej – jej stosunków z UE oraz jej roli na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej [2013/2147(INI)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawczyni: Ana Gomes (A7-0125/2014)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 29)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P7_TA(2014)0207)

Wystąpienia

Ana Gomes (sprawozdawczyni) głosiła poprawki ustne do ust. 22, 42 oraz do motywu S. Poprawki ustne zostały przyjęte.


10. Wyjaśnienia dotyczące głosowania

Pisemne wyjaśnienia dotyczące głosowania:

Pisemne wyjaśnienia, złożone zgodnie z art. 170 Regulaminu, zamieszczone zostaną w pełnym sprawozdaniu z niniejszego posiedzenia.

Ustne wyjaśnienia dotyczące głosowania:

Głos zabrał Jean-Pierre Audy.

Sprawozdanie Sergio Paolo Francesco Silvestris - A7-0112/2014
Guido Milana, Ewald Stadler, Dubravka Šuica, Christa Klaß, Zofija Mazej Kukovič, Peter Jahr, Angelika Werthmann, Rareş-Lucian Niculescu, Biljana Borzan, Anna Záborská, Albert Deß i Marino Baldini

Sprawozdanie Burkhard Balz - A7-0077/2012
Dubravka Šuica, Anna Záborská, Daniel Hannan i Syed Kamall

Sprawozdanie Mojca Kleva Kekuš i Timothy Kirkhope - A7-0140/2014
Dubravka Šuica i Guido Milana

Sprawozdanie Krišjānis Kariņš i Judith Sargentini - A7-0150/2014
Nikola Vuljanić, Charles Tannock, Anna Záborská, Oleg Valjalo, Andrej Plenković, Daniel Hannan i Tarja Cronberg

Sprawozdanie Ivailo Kalfin - A7-0392/2013
Dubravka Šuica i Daniel Hannan

Sprawozdanie Sandrine Bélier - A7-0263/2013
Dubravka Šuica, Cristina Gutiérrez-Cortines i Andrej Plenković

Sprawozdanie Werner Kuhn - A7-0210/2013
Ismail Ertug, Biljana Borzan, Petri Sarvamaa, Jim Higgins i Giommaria Uggias

Sprawozdanie Vilja Savisaar-Toomast - A7-0199/2013
Marino Baldini, Jim Higgins, Andrej Plenković i Joseph Cuschieri

Sprawozdanie Olga Sehnalová - A7-0207/2013
Ismail Ertug i Jim Higgins

Sprawozdanie Marian-Jean Marinescu - A7-0137/2014
Ingeborg Gräßle, Dubravka Šuica i Davor Ivo Stier

Sprawozdanie Inês Cristina Zuber - A7-0073/2014
Guido Milana, Mario Pirillo, Ewald Stadler, Angelika Werthmann, Anna Záborská, Andrej Plenković, Krisztina Morvai i Licia Ronzulli

Sprawozdanie Sven Giegold - A7-0133/2014
Francesco De Angelis

Sprawozdanie Jarosław Leszek Wałęsa - A7-0131/2014
Davor Ivo Stier, Seán Kelly, Anna Záborská i Krisztina Morvai

Sprawozdanie Anthea McIntyre - A7-0048/2014
Guido Milana, Mario Pirillo, Rareş-Lucian Niculescu i Seán Kelly

Sprawozdanie Véronique De Keyser - A7-0100/2014
Guido Milana, Sandra Petrović Jakovina, Angelika Werthmann i Anna Záborská

Sprawozdanie Ana Gomes - A7-0125/2014
Ewald Stadler.


11. Korekty do głosowania i zamiar głosowania

Korekty do głosowania i zamiary głosowania znajdują się na stronie „Séance en direct”, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)” oraz w wersji drukowanej załącznika „Wyniki głosowania imiennego”.

Wersja elektroniczna na stronie Europarl będzie regularnie aktualizowana maksymalnie przez dwa tygodnie od daty głosowania.

Po upływie tego terminu lista korekt do głosowania i zamiaru głosowania zostanie zamknięta w celu jej przetłumaczenia i opublikowania w Dzienniku Urzędowym.


(Posiedzenie zostało zawieszone o godzinie 14.45 i wznowione o 15.00.)

PRZEWODNICTWO: Isabelle DURANT
Wiceprzewodnicząca

12. Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

Protokół poprzedniego posiedzenia został zatwierdzony.


13. Ochrona osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych ***I - Przetwarzanie danych osobowych do celów zapobiegania przestępstwom ***I (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) [COM(2012)0011 - C7-0025/2012 - 2012/0011(COD)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawca: Jan Philipp Albrecht (A7-0402/2013)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępstwom, prowadzenia dochodzeń w ich sprawie, wykrywania ich i ścigania albo wykonywania kar kryminalnych oraz swobodnego przepływu tych danych [COM(2012)0010 - C7-0024/2012 - 2012/0010(COD)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawca: Dimitrios Droutsas (A7-0403/2013)

Jan Philipp Albrecht i Dimitrios Droutsas przedstawili sprawozdania.

Głos zabrali: Dimitrios Kourkoulas (urzędujący przewodniczący Rady) i Viviane Reding (wiceprzewodnicząca Komisji).

Głos zabrali: Nadja Hirsch (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej EMPL), Seán Kelly (sprawozdawca komisji opiniodawczej ITRE), Lara Comi (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej IMCO), Marielle Gallo (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej JURI), Axel Voss (sprawozdawca komisji opiniodawczej JURI), Kinga Gál w imieniu grupy PPE, Sylvie Guillaume w imieniu grupy S&D, Sarah Ludford w imieniu grupy ALDE, Judith Sargentini w imieniu grupy Verts/ALE, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Silvię-Adrianę Ţicău, Timothy Kirkhope w imieniu grupy ECR, Cornelia Ernst w imieniu grupy GUE/NGL, Auke Zijlstra niezrzeszony, Wim van de Camp, Claude Moraes, Sophia in 't Veld, Carl Schlyter, Vicky Ford, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Sarę Ludford, Carlos Coelho, Juan Fernando López Aguilar, Csaba Sógor, Silvia-Adriana Ţicău, Anna Maria Corazza Bildt, Evelyn Regner i Salvatore Iacolino.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Zbigniew Zaleski, Marc Tarabella, Ruža Tomašić, Franz Obermayr, Silvia Costa i Tonino Picula.

Głos zabrali: Viviane Reding, Dimitrios Kourkoulas, Dimitrios Droutsas, Jan Philipp Albrecht i Axel Voss, ten ostatni, aby zadać pytanie przez podniesienie niebieskiej kartki Dimitriosa Droutsasa, który udzielił odpowiedzi.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 8.5 protokołu z dnia 12.3.2014 i pkt 8.12 protokołu z dnia 12.3.2014.


14. Realizowane przez NSA amerykańskie programy nadzoru, organy nadzoru w różnych państwach członkowskich oraz wpływ na prawa podstawowe obywateli UE (debata)

Sprawozdanie w sprawie realizowanych przez NSA amerykańskich programów nadzoru, organów nadzoru w różnych państwach członkowskich oraz ich wpływu na prawa podstawowe obywateli UE oraz na współpracę transatlantycką w dziedzinie wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych [2013/2188(INI)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawca: Claude Moraes (A7-0139/2014)

Claude Moraes przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrał Dimitrios Kourkoulas (urzędujący przewodniczący Rady).

PRZEWODNICTWO: Edward McMILLAN-SCOTT
Wiceprzewodniczący

Głos zabrała Viviane Reding (wiceprzewodnicząca Komisji).

Głos zabrali: Axel Voss w imieniu grupy PPE, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Jan Philipp Albrecht, Juan Fernando López Aguilar w imieniu grupy S&D, Sophia in 't Veld w imieniu grupy ALDE, Jan Philipp Albrecht w imieniu grupy Verts/ALE, Timothy Kirkhope w imieniu grupy ECR, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Sophię in 't Veld, Cornelia Ernst w imieniu grupy GUE/NGL, Krisztina Morvai niezrzeszona, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Jana Philippa Albrechta, Dimitrios Droutsas, Sarah Ludford, Jean Lambert, Christian Engström, aby zadać pytanie przez podniesienie niebieskiej kartki Sarze Ludford, która udzieliła odpowiedzi, Mario Borghezio, Monika Hohlmeier, Birgit Sippel, Krisztina Morvai w sprawie przebiegu debaty, Nadja Hirsch, Rui Tavares, Hubert Pirker, Ana Gomes, Ulrike Lunacek, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Huberta Pirkera, Hubert Pirker, który odpowiedział również na dwa pytania zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Sophię in 't Veld i Krisztinę Morvai, Wim van de Camp, Josef Weidenholzer, Yannick Jadot, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Carlos Coelho, Ivo Belet, Eduard Kukan i Andrej Plenković.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Eija-Riitta Korhola, Marc Tarabella, Christian Engström, Nikola Vuljanić, Dimitar Stoyanov i Zbigniew Ziobro.

PRZEWODNICTWO: Anni PODIMATA
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Viviane Reding, Dimitrios Kourkoulas i Claude Moraes.

Głos zabrał Seán Kelly w sprawie procedury zadawania pytań z sali i za pomocą niebieskiej kartki (Przewodnicząca wyjaśniła swoje decyzje).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 8.23 protokołu z dnia 12.3.2014.


15. Prokuratura Europejska (debata)

Wstępne sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady w sprawie ustanowienia Prokuratury Europejskiej [COM(2013)0534 - 2013/0255(APP)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawca: Salvatore Iacolino (A7-0141/2014)

Salvatore Iacolino przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrała Viviane Reding (wiceprzewodnicząca Komisji).

Głos zabrali: Ingeborg Gräßle (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej CONT), Evelyn Regner (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej JURI), Monika Hohlmeier w imieniu grupy PPE, Birgit Sippel w imieniu grupy S&D, Renate Weber w imieniu grupy ALDE, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Zbigniewa Ziobro, Jan Philipp Albrecht w imieniu grupy Verts/ALE, Rina Ronja Kari w imieniu grupy GUE/NGL, Gerard Batten w imieniu grupy EFD, Franco Bonanini niezrzeszony, Jan Philipp Albrecht, aby zadać pytanie przez podniesienie niebieskiej kartki Rinie Ronji Kari, która jednak nie mogła udzielić odpowiedzi, ponieważ opuściła salę obrad, Axel Voss, Juan Fernando López Aguilar, Slavi Binev, Marco Scurria, Salvatore Caronna, Anna Maria Corazza Bildt, Bogusław Liberadzki i James Nicholson.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Davor Ivo Stier, Ruža Tomašić, Zbigniew Ziobro, Dimitar Stoyanov i Dubravka Šuica.

Głos zabrali: Viviane Reding i Salvatore Iacolino.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 8.27 protokołu z dnia 12.3.2014.


16. Sprawozdanie z postępów Turcji w 2013 r. (debata)

Oświadczenia Rady i Komisji: Sprawozdanie z postępów Turcji w 2013 r. (2013/2945(RSP))

Dimitrios Kourkoulas (urzędujący przewodniczący Rady) i Štefan Füle (członek Komisji) wygłosili oświadczenia.

Głos zabrali: Ria Oomen-Ruijten w imieniu grupy PPE, Raimon Obiols w imieniu grupy S&D, Alexander Graf Lambsdorff w imieniu grupy ALDE, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Williama (The Earl of) Dartmouth, i Franziskę Keller w imieniu grupy Verts/ALE.

PRZEWODNICTWO: Roberta ANGELILLI
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Geoffrey Van Orden w imieniu grupy ECR, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Alexandra Grafa Lambsdorffa, Takis Hadjigeorgiou w imieniu grupy GUE/NGL, Nikolaos Salavrakos w imieniu grupy EFD, Laurence J.A.J. Stassen niezrzeszona, Krzysztof Lisek, Richard Howitt, Andrew Duff, Bastiaan Belder, Ewald Stadler, Francisco José Millán Mon, Maria Eleni Koppa, William (The Earl of) Dartmouth, Dimitar Stoyanov, Marietta Giannakou, Sophocles Sophocleous, Slavi Binev, Eleni Theocharous, Emine Bozkurt, Davor Ivo Stier, Andrzej Grzyb i Alojz Peterle.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Eija-Riitta Korhola, Arnaud Danjean, Marusya Lyubcheva, Tonino Picula, Antigoni Papadopoulou, Iñaki Irazabalbeitia Fernández i Ruža Tomašić.

Głos zabrali: Štefan Füle i Dimitrios Kourkoulas.

Projekt rezolucji złożony na podstawie art. 110 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

- Ria Oomen-Ruijten w imieniu Komisji Spraw Zagranicznych w sprawie sprawozdania dotyczącego postępów Turcji w 2013 r. (2013/2945(RSP)) (B7-0241/2014).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 8.28 protokołu z dnia 12.3.2014.


17. Wdrożenie jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej ***I - Lotniska, zarządzanie ruchem lotniczym i służby żeglugi powietrznej ***I (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wdrożenia jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej (wersja przekształcona) [COM(2013)0410 - C7-0171/2013 - 2013/0186(COD)] - Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawca: Marian-Jean Marinescu (A7-0095/2014)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 216/2008 w zakresie lotnisk, zarządzania ruchem lotniczym i służb żeglugi powietrznej [COM(2013)0409 - C7-0169/2013 - 2013/0187(COD)] - Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawca: David-Maria Sassoli (A7-0098/2014)

Marian-Jean Marinescu i David-Maria Sassoli przedstawili sprawozdania.

Głos zabrała Viviane Reding (wiceprzewodnicząca Komisji).

Głos zabrali: Dominique Riquet w imieniu grupy PPE, Spyros Danellis w imieniu grupy S&D, Phil Bennion w imieniu grupy ALDE, Eva Lichtenberger w imieniu grupy Verts/ALE, Jacqueline Foster w imieniu grupy ECR, Jaromír Kohlíček w imieniu grupy GUE/NGL, Saïd El Khadraoui, Oldřich Vlasák, Patrick Le Hyaric i Julie Girling.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Erik Bánki i Andreas Schwab.

PRZEWODNICTWO: Alejo VIDAL-QUADRAS
Wiceprzewodniczący

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Tonino Picula, João Ferreira, Silvia-Adriana Ţicău i Marusya Lyubcheva.

Głos zabrali: Viviane Reding, Marian-Jean Marinescu i David-Maria Sassoli.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 8.13 protokołu z dnia 12.3.2014 i pkt 8.14 protokołu z dnia 12.3.2014.


18. Imprezy turystyczne i aranżowane usługi turystyczne ***I (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie imprez turystycznych i aranżowanych usług turystycznych, zmieniającej rozporządzenie (WE) nr 2006/2004, dyrektywę 2011/83/UE i uchylającej dyrektywę Rady 90/314/EWG [COM(2013)0512 - C7-0215/2013 - 2013/0246(COD)] - Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów. Sprawozdawca: Hans-Peter Mayer (A7-0124/2014)

Hans-Peter Mayer przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrała Viviane Reding (wiceprzewodnicząca Komisji).

Głos zabrali: Bogusław Liberadzki (sprawozdawca komisji opiniodawczej TRAN), Andreas Schwab w imieniu grupy PPE, Sergio Gaetano Cofferati w imieniu grupy S&D, Toine Manders w imieniu grupy ALDE, Heide Rühle w imieniu grupy Verts/ALE, Emma McClarkin w imieniu grupy ECR, Ildikó Gáll-Pelcz, Catherine Stihler, Jacqueline Foster i Anna Hedh.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Erik Bánki, Davor Ivo Stier, Silvia-Adriana Ţicău i Zofija Mazej Kukovič.

Głos zabrali: Viviane Reding i Hans-Peter Mayer.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 8.15 protokołu z dnia 12.3.2014.


19. Fluorowane gazy cieplarniane ***I (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych [COM(2012)0643 - C7-0370/2012 - 2012/0305(COD)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawca: Bas Eickhout (A7-0240/2013)

Bas Eickhout przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrała Connie Hedegaard (członkini Komisji).

Głos zabrali: Erik Bánki w imieniu grupy PPE, Jo Leinen w imieniu grupy S&D, Satu Hassi w imieniu grupy Verts/ALE, Sabine Wils w imieniu grupy GUE/NGL, Jolanta Emilia Hibner, Andrés Perelló Rodríguez, Zofija Mazej Kukovič, Mario Pirillo i Sophie Auconie.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrała Izaskun Bilbao Barandica.

Głos zabrali: Connie Hedegaard i Bas Eickhout, który odpowiedział również na dwa pytania zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Derka Rolanda Clarka.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 8.16 protokołu z dnia 12.3.2014.


20. Środki ułatwiające korzystanie z praw przyznanych pracownikom w kontekście swobodnego przepływu pracowników ***I (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie środków ułatwiających korzystanie z praw przyznanych pracownikom w kontekście swobodnego przepływu pracowników [COM(2013)0236 - C7-0114/2013 - 2013/0124(COD)] - Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych. Sprawozdawczyni: Edit Bauer (A7-0386/2013)

Edit Bauer przedstawiła sprawozdanie.

Głos zabrał László Andor (członek Komisji).

Głos zabrali: Marije Cornelissen, sprawozdawczyni komisji opiniodawczej FEMM i w imieniu grupy VERTS/ALE, Danuta Jazłowiecka w imieniu grupy PPE, Ole Christensen w imieniu grupy S&D, Phil Bennion w imieniu grupy ALDE, Syed Kamall w imieniu grupy ECR, Thomas Händel w imieniu grupy GUE/NGL, Derek Roland Clark w imieniu grupy EFD, Mike Nattrass niezrzeszony, Csaba Sógor, Iliana Malinova Iotova, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Derka Rolanda Clarka, Monika Panayotova, Jutta Steinruck i Derek Roland Clark w następstwie wystąpienia Iliany Malinovej Iotovej.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Csaba Sándor Tabajdi i Malika Benarab-Attou.

Głos zabrali: László Andor i Edit Bauer.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 8.17 protokołu z dnia 12.3.2014.


21. Porządek obrad następnego posiedzenia

Ustalono porządek obrad posiedzenia w następnym dniu (dokument „Porządek obrad” PE 529.495/OJME).


22. Zamknięcie posiedzenia

Posiedzenie zostało zamknięte o godzinie 23.20.

Klaus Welle

Roberta Angelilli

Sekretarz Generalny

Wiceprzewodnicząca


LISTA OBECNOŚCI

Obecni:

Abela Baldacchino, Agnew, Albrecht, Alfonsi, Allam, Alves, Andersdotter, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Angourakis, Antonescu, Arias Echeverría, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldini, Balz, Balzani, Bánki, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Bertot, Besset, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonanini, Bonsignore, Borghezio, Borissov, Borys, Borzan, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Bratkowski, Breyer, Brok, Brons, Brzobohatá, Bullmann, Bušić, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correa Zamora, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Cramer, Creutzmann, Cronberg, Crowley, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Castro, De Keyser, Delli, Delvaux, De Martini, Demesmaeker, De Mita, de Sarnez, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Flasarová, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Frigo, Gabriel, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Griesbeck, Griffin, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Helmer, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irazabalbeitia Fernández, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Joly, de Jong, Jordan, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, van der Kammen, Kammerevert, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Langen, Larsen-Jensen, La Via, Le Brun, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Maletić, Malinov, Manders, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Martin David, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Matias, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Metsola, Meyer, Michels, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mizzi, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morvai, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Mynář, Naranjo Escobar, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Panayotov, Panayotova, Panzeri, Papadopoulou, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Perelló Rodríguez, Peterle, Petrović Jakovina, Picula, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pitsillides, Pittella, Plenković, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Ross, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schöpflin, Schroedter, Schulz Martin, Schulz Werner, Schwab, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Severin, Siekierski, Silaghi, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Sonik, Sophocleous, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stauner, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stier, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Šuica, Surján, Svensson, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tavares, Taylor Keith, Taylor Rebecca, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomas, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Torvalds, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Trematerra, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Urutchev, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Valjalo, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vitkauskaite Bernard, Vlasák, Vlasto, Voss, Vuljanić, Wałęsa, Watson, Weber Henri, Weber Manfred, Weber Renate, Weidenholzer, Weiler, Werthmann, Westlund, Westphal, Wikström, Willmott, Wils, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Włosowicz, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zaleski, Zamfirescu, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zéribi, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka

Nieobecność usprawiedliwiona:

Bufton, Dehaene, Gargani, Kleva Kekuš, Neyts-Uyttebroeck, Pakarinen, Papastamkos

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności