Kazalo 
Zapisnik
PDF 268kWORD 204k
Torek, 11. marec 2014 - Strasbourg
1.Otvoritev zasedanja
 2.Otvoritev seje
 3.Predložitev dokumentov
 4.Razprava o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (napoved vloženih predlogov resolucij)
 5.Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine ter Evropski organ za vrednostne papirje in trge ***I (razprava)
 6.Podatki, ki spremljajo prenose sredstev ***I - Preprečevanje uporabe finančnega sistema za pranje denarja in financiranje terorizma ***I (razprava)
 7.Jamstvo EU Evropski investicijski banki za izgube pri financiranju v podporo naložbenim projektom zunaj Unije ***I (razprava)
 8.Izjava predsedujočega
 9.Čas glasovanja
  
9.1.Statistika prevoza blaga po celinskih plovnih poteh (delegirana in izvedbena pooblastila) ***I (člen 138 Poslovnika) (glasovanje)
  
9.2.Statistika za postopek v zvezi z makroekonomskim neravnotežjem ***I (člen 138 Poslovnika) (glasovanje)
  
9.3.Podaljšanje Sporazuma o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med Evropsko skupnostjo in ZDA *** (člen 138 Poslovnika) (glasovanje)
  
9.4.Nagojski protokol o dostopu do genskih virov *** (člen 138 Poslovnika) (glasovanje)
  
9.5.Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji - vloga EGF/2013/008 ES/Comunidad Valenciana, tekstilna industrija, Španija ***I (člen 138 Poslovnika) (glasovanje)
  
9.6.Pridelava rastlinskega razmnoževalnega materiala in omogočanje njegove dostopnosti na trgu (zakonodaja o rastlinskem razmnoževalnem materialu) ***I (člen 138 Poslovnika) (glasovanje)
  
9.7.Osebni prejemki in pokojnine uradnikov in drugih uslužbencev Evropske unije (prilagoditev z učinkom od 1. julija 2011) ***I (člen 138 Poslovnika) (glasovanje)
  
9.8.Osebni prejemki in pokojnine uradnikov in drugih uslužbencev Evropske unije (prilagoditev z učinkom od 1. julija 2012) ***I (člen 138 Poslovnika) (glasovanje)
  
9.9.Stabilizacijsko-pridružitveni sporazum med evropskima skupnostma in Srbijo ***II (glasovanje)
  
9.10.Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine ter Evropski organ za vrednostne papirje in trge ***I (glasovanje)
  
9.11.Podatki, ki spremljajo prenose sredstev ***I (glasovanje)
  
9.12.Preprečevanje uporabe finančnega sistema za pranje denarja in financiranje terorizma ***I (glasovanje)
  
9.13.Jamstvo EU Evropski investicijski banki za izgube pri financiranju v podporo naložbenim projektom zunaj Unije ***I (glasovanje)
  
9.14.Genski viri ***I (končno glasovanje)
  
9.15.Tehnični pregledi motornih vozil in njihovih priklopnikov ***I (končno glasovanje)
  
9.16.Dokumenti za registracijo vozil ***I (končno glasovanje)
  
9.17.Tehnična brezhibnost gospodarskih vozil ***I (končno glasovanje)
  
9.18.Statistika železniškega prevoza ***I (glasovanje)
  
9.19.Izdajanje elektronskih računov pri javnih naročilih ***I (glasovanje)
  
9.20.Raziskovanja strukture kmetijskih gospodarstev in metod kmetijske proizvodnje ***I (glasovanje)
  
9.21.Blago, pridobljeno s predelavo kmetijskih proizvodov ***I (glasovanje)
  
9.22.Letno poročilo 2012 Evropske investicijske banke (glasovanje)
  
9.23.Enakost med ženskami in moškimi v letu 2012 (glasovanje)
  
9.24.Pregled Evropskega sistema finančnega nadzora (glasovanje)
  
9.25.Dostop javnosti do dokumentov v obdobju 2011-2013 (glasovanje)
  
9.26.Dejavnosti Odbora za peticije v letu 2013 (glasovanje)
  
9.27.Hortikulturni sektor (glasovanje)
  
9.28.Odprava mučenja v svetu (glasovanje)
  
9.29.Savdska Arabija (glasovanje)
 10.Obrazložitve glasovanja
 11.Popravki in namere glasovanja
 12.Sprejetje zapisnika predhodne seje
 13.Varstvo posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov ***I - Obdelava osebnih podatkov za namene preprečevanja kaznivih dejanj ***I (razprava)
 14.Program nadzora Agencije ZDA za nacionalno varnost, organi nadzora v različnih državah članicah ter učinek na temeljne pravice državljanov EU (razprava)
 15.Evropsko javno tožilstvo (razprava)
 16.Poročilo o napredku Turčije za leto 2013 (razprava)
 17.Izvajanje enotnega evropskega neba ***I - Aerodromi, upravljanje zračnega prometa in navigacijske službe zračnega prometa ***I (razprava)
 18.Paketna potovanja in pomoč pri organizaciji potovanja ***I (razprava)
 19.Fluorirani toplogredni plini ***I (razprava)
 20.Prosto gibanje delavcev ***I (razprava)
 21.Dnevni red naslednje seje
 22.Zaključek seje
 SEZNAM NAVZOČIH


PREDSEDSTVO: Oldřich VLASÁK
podpredsednik

1. Otvoritev zasedanja

V skladu s prvo alineo člena 229 Pogodbe o delovanju EU in členom 134 Poslovnika se je začelo zasedanje 2014-2015 Evropskega parlamenta.


2. Otvoritev seje

Seja se je začela ob 08.30.


3. Predložitev dokumentov

Od parlamentarnih odborov smo prejeli naslednji poročili:

- ***I Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o prilagoditvi osebnih prejemkov in pokojnin uradnikov in drugih uslužbencev Evropske unije ter korekcijskih koeficientov, ki se zanje uporabljajo, z učinkom od 1. julija 2012 (COM(2013)0896 - C7-0460/2013 - 2013/0439(COD)) - Odbor JURI - Poročevalka: Dagmar Roth-Behrendt (A7-0164/2014)

- ***I Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o prilagoditvi osebnih prejemkov in pokojnin uradnikov in drugih uslužbencev Evropske unije ter korekcijskih koeficientov, ki se zanje uporabljajo, z učinkom od 1. julija 2011 (COM(2013)0895 - C7-0459/2013 - 2013/0438(COD)) - Odbor JURI - Poročevalka: Dagmar Roth-Behrendt (A7-0165/2014)


4. Razprava o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (napoved vloženih predlogov resolucij)

Naslednji poslanci ali politične skupine so v skladu s členom 122 Poslovnika zahtevali razpravo o predlogih resolucij:

I.    Rusija: izrekanje kazni protestnikom, ki so bili udeleženi pri dogodkih na trgu Bolotnaja    (2014/2628(RSP))

- Véronique De Keyser, Ana Gomes, Libor Rouček, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Joanna Senyszyn, Mitro Repo in Marc Tarabella v imenu skupine S&D: Rusija: izrekanje kazni protestnikom, ki so bili udeleženi pri dogodkih na trgu Bolotnaja (B7-0245/2014);

- Kristiina Ojuland, Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Louis Michel, Leonidas Donskis, Sarah Ludford, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Robert Rochefort, Izaskun Bilbao Barandica, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen in Phil Bennion v imenu skupine ALDE: Rusija: izrekanje kazni protestnikom, ki so bili udeleženi pri dogodkih na trgu Bolotnaja (B7-0246/2014);

- Werner Schulz, Barbara Lochbihler, Raül Romeva i Rueda, Ulrike Lunacek in Iñaki Irazabalbeitia Fernández: Rusija: izrekanje kazni protestnikom, ki so bili udeleženi pri dogodkih na trgu Bolotnaja (B7-0247/2014);

- Charles Tannock, Marek Henryk Migalski, Geoffrey Van Orden, Adam Bielan, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba in Ryszard Czarnecki v imenu skupine ECR: Rusija: izrekanje kazni protestnikom, ki so bili udeleženi pri dogodkih na trgu Bolotnaja (B7-0248/2014);

- Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Elena Băsescu, Monica Luisa Macovei, Eduard Kukan, Inese Vaidere, Philippe Boulland, Jean Roatta, Roberta Angelilli, Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Sari Essayah, Krzysztof Lisek, Davor Ivo Stier, Jarosław Leszek Wałęsa in Dubravka Šuica v imenu skupine PPE: Rusija: izrekanje kazni protestnikom, ki so bili udeleženi pri dogodkih na trgu Bolotnaja (B7-0249/2014);

- Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Alda Sousa in Marisa Matias v imenu skupine GUE/NGL: Rusija: izrekanje kazni protestnikom, ki so bili udeleženi pri dogodkih na trgu Bolotnaja (B7-0250/2014).

II.   Začetek posvetovanj za začasno izključitev Ugande in Nigerije iz Cotonoujskega sporazuma zaradi nedavne zakonodaje, ki kriminalizira homoseksualnost (2014/2634(RSP))

- Charles Tannock v imenu skupine ECR: Začetek posvetovanj za začasno izključitev Ugande in Nigerije iz Cotonoujskega sporazuma zaradi nedavne zakonodaje, ki kriminalizira homoseksualnost (B7-0251/2014);

- Ulrike Lunacek, Barbara Lochbihler, Judith Sargentini in Jean Lambert v imenu skupine Verts/ALE: Začetek posvetovanj za začasno izključitev Ugande in Nigerije iz Cotonoujskega sporazuma zaradi nedavne zakonodaje, ki kriminalizira homoseksualnost (B7-0252/2014);

- Véronique De Keyser, Joanna Senyszyn, Tonino Picula, Tanja Fajon, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mitro Repo, María Muñiz De Urquiza, Richard Howitt, Ana Gomes, Michael Cashman, Liisa Jaakonsaari, Pino Arlacchi, Marc Tarabella in Gianni Pittella v imenu skupine S&D: Začetek posvetovanj za začasno izključitev Ugande in Nigerije iz Cotonoujskega sporazuma zaradi nedavne zakonodaje, ki kriminalizira homoseksualnost (B7-0253/2014);

- Marietje Schaake, Sarah Ludford, Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells, Angelika Werthmann, Leonidas Donskis, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Kristiina Ojuland, Izaskun Bilbao Barandica in Phil Bennion v imenu skupine ALDE: Začetek posvetovanj za začasno izključitev Ugande in Nigerije iz Cotonoujskega sporazuma zaradi nedavne zakonodaje, ki kriminalizira homoseksualnost (B7-0255/2014);

- Mariya Gabriel, Gay Mitchell, Tunne Kelam, Cristian Dan Preda, Elena Băsescu, Monica Luisa Macovei, Philippe Boulland, Jean Roatta, Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah in Dubravka Šuica v imenu skupine PPE: Začetek posvetovanj za začasno izključitev Ugande in Nigerije iz Cotonoujskega sporazuma zaradi nedavne zakonodaje, ki kriminalizira homoseksualnost (B7-0257/2014);

- Mikael Gustafsson, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Paul Murphy, Alda Sousa, Marisa Matias, Younous Omarjee in Cornelia Ernst v imenu skupine GUE/NGL: Začetek posvetovanj za začasno izključitev Ugande in Nigerije iz Cotonoujskega sporazuma zaradi nedavne zakonodaje, ki kriminalizira homoseksualnost (B7-0258/2014).

III.   Varnost in trgovina z ljudmi na Sinaju (2014/2630(RSP))

- Charles Tannock, Geoffrey Van Orden in Adam Bielan v imenu skupine ECR: Varnost in trgovina z ljudmi na Sinaju (B7-0254/2014);

- Véronique De Keyser, Saïd El Khadraoui, Ana Gomes, Richard Howitt, María Muñiz De Urquiza, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Joanna Senyszyn, Liisa Jaakonsaari, Mitro Repo in Marc Tarabella v imenu skupine S&D: Varnost in trgovina z ljudmi na Sinaju (B7-0256/2014);

- Olle Schmidt, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells, Angelika Werthmann, Robert Rochefort, Ivo Vajgl, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Kristiina Ojuland, Hannu Takkula in Phil Bennion v imenu skupine ALDE: Varnost in trgovina z ljudmi na Sinaju (B7-0259/2014);

- Judith Sargentini, Raül Romeva i Rueda, Iñaki Irazabalbeitia Fernández, Jean Lambert, Barbara Lochbihler in Nicole Kiil-Nielsen v imenu skupine Verts/ALE: Varnost in trgovina z ljudmi na Sinaju (B7-0260/2014);

- Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Elena Băsescu, Monica Luisa Macovei, Eduard Kukan, Mariya Gabriel, Philippe Boulland, Jean Roatta, Roberta Angelilli, Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Sari Essayah, Krzysztof Lisek, Davor Ivo Stier in Jarosław Leszek Wałęsa v imenu skupine PPE: Varnost in trgovina z ljudmi na Sinaju (B7-0261/2014);

- Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin, Inês Cristina Zuber, Willy Meyer, Nikolaos Chountis, Alda Sousa in Marisa Matias v imenu skupine GUE/NGL: Varnost in trgovina z ljudmi na Sinaju (B7-0262/2014).

Čas za govor se razdeli v skladu s členom 149 Poslovnika.


5. Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine ter Evropski organ za vrednostne papirje in trge ***I (razprava)

Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2003/71/ES in Direktive 2009/138/ES glede pristojnosti Evropskega organa za zavarovanja in poklicne pokojnine ter Evropskega organa za vrednostne papirje in trge [COM(2011)0008 - C7-0027/2011 - 2011/0006(COD)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Poročevalec: Burkhard Balz (A7-0077/2012)

Burkhard Balz je predstavil poročilo.

Govoril je Tonio Borg (član Komisije).

Govorili so Peter Skinner v imenu skupine S&D, Sylvie Goulard v imenu skupine ALDE, Sven Giegold v imenu skupine Verts/ALE, Nikola Vuljanić v imenu skupine GUE/NGL, Francisco Sosa Wagner samostojni poslanec, Sirpa Pietikäinen in Ildikó Gáll-Pelcz.

Po postopku "catch the eye" sta govorila Sergio Gaetano Cofferati in Ivana Maletić.

Govorila sta Tonio Borg in Burkhard Balz.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 9.10 zapisnika z dne 11.3.2014.


6. Podatki, ki spremljajo prenose sredstev ***I - Preprečevanje uporabe finančnega sistema za pranje denarja in financiranje terorizma ***I (razprava)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o podatkih, ki spremljajo prenose sredstev [COM(2013)0044 - C7-0034/2013 - 2013/0024(COD)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Soporočevalca: Mojca Kleva Kekuš in Timothy Kirkhope (A7-0140/2014)

Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o preprečevanju uporabe finančnega sistema za pranje denarja in financiranje terorizma [COM(2013)0045 - C7-0032/2013 - 2013/0025(COD)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Soporočevalca: Krišjānis Kariņš in Judith Sargentini (A7-0150/2014)

Krišjānis Kariņš, Peter Simon (namesto poročevalke Mojce Kleva Kekuš), Judith Sargentini in Timothy Kirkhope so predstavili poročili.

Govoril je Tonio Borg (član Komisije).

Govorili so Bill Newton Dunn (pripravljavec mnenja odbora DEVE), Antonio López-Istúriz White (pripravljavec mnenja odbora JURI), Peter Simon v imenu skupine S&D, Sylvie Goulard v imenu skupine ALDE, Ruža Tomašić v imenu skupine ECR, Kyriacos Triantaphyllides v imenu skupine GUE/NGL, Diane Dodds samostojna poslanka, Rui Tavares, Sławomir Nitras, Emine Bozkurt, Nils Torvalds, Sven Giegold, Willy Meyer, Sampo Terho, Frank Engel, Arlene McCarthy in Graham Watson.

PREDSEDSTVO: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
podpredsednik

Govorili so Slavi Binev, Ildikó Gáll-Pelcz, Sylvie Guillaume, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Saïd El Khadraoui, Markus Ferber, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Paul Rübig, Claude Moraes, Emer Costello, Zbigniew Ziobro in James Nicholson.

Po postopku "catch the eye" je govoril Jaroslav Paška.

Govorili so Tonio Borg, Timothy Kirkhope, Krišjānis Kariņš in Judith Sargentini.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 9.11 zapisnika z dne 11.3.2014 in točka 9.12 zapisnika z dne 11.3.2014.

°
° ° °

Predsedujoči je zaželel dobrodošlico skupini mladih socialistov iz province Ciudad Real.


7. Jamstvo EU Evropski investicijski banki za izgube pri financiranju v podporo naložbenim projektom zunaj Unije ***I (razprava)

Poročilo o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o odobritvi jamstva EU Evropski investicijski banki za izgube pri financiranju v podporo naložbenim projektom zunaj Unije [COM(2013)0293 - C7-0145/2013 - 2013/0152(COD)] - Odbor za proračun. Poročevalec: Ivailo Kalfin (A7-0392/2013)

Göran Färm, namesto poročevalca, je predstavil poročilo.

Govoril je Tonio Borg (član Komisije).

Govorili so Jacek Protasiewicz (pripravljavec mnenja odbora AFET), Hans-Peter Martin (pripravljavec mnenja odbora ECON), Andrej Plenković v imenu skupine PPE, Claudette Abela Baldacchino v imenu skupine S&D, Jan Mulder v imenu skupine ALDE, Helga Trüpel v imenu skupine Verts/ALE, Nikola Vuljanić v imenu skupine GUE/NGL, Claudio Morganti v imenu skupine EFD, Andreas Mölzer samostojni poslanec, in Oleg Valjalo.

Po postopku "catch the eye" sta govorila Ivana Maletić in Andrew Henry William Brons.

PREDSEDSTVO: Edward McMILLAN-SCOTT
podpredsednik

Govoril je Paul Rübig.

Govorila sta Tonio Borg in Göran Färm.

Govoril je Paul Rübig o organizaciji razprave.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 9.3 zapisnika z dne 11.3.2014.

(Seja, ki je bila prekinjena ob 11.15. v pričakovanju začetka časa glasovanja, se je nadaljevala ob12.00.)


PREDSEDSTVO: Martin SCHULZ
predsednik

8. Izjava predsedujočega

Predsedujoči je podal izjavo ob komemoraciji desete obletnice atentatov v Madridu in Evropskega dneva spomina na žrtve terorizma.

Sledila je minuta molka v Parlamentu.

°
° ° °

PREDSEDSTVO: Roberta ANGELILLI
podpredsednica

Govorili so Dimitar Stoyanov, Anna Maria Corazza Bildt, Potito Salatto in Zbigniew Zaleski.


9. Čas glasovanja

Podrobni izidi glasovanj (spremembe, ločeno glasovanje, glasovanje po delih ...) so v prilogi zapisnika z naslovom “Izid glasovanj”.

Izidi poimenskih glasovanj, ki so priloženi zapisniku, so na voljo le v elektronski obliki in so dosegljivi na spletišču Europarl.


9.1. Statistika prevoza blaga po celinskih plovnih poteh (delegirana in izvedbena pooblastila) ***I (člen 138 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 1365/2006 o statistiki prevoza blaga po celinskih plovnih poteh glede prenosa delegiranih in izvedbenih pooblastil na Komisijo za sprejetje nekaterih ukrepov [COM(2013)0484 - C7-0205/2013 - 2013/0226(COD)] - Odbor za promet in turizem. Poročevalka: Eva Lichtenberger (A7-0003/2014)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 1)

PREDLOG KOMISIJE, PREDLOGI SPREMEMB in OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P7_TA(2014)0180)


9.2. Statistika za postopek v zvezi z makroekonomskim neravnotežjem ***I (člen 138 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o zagotavljanju in kakovosti statistike za postopek v zvezi z makroekonomskim neravnotežjem [COM(2013)0342 - C7-0162/2013 - 2013/0181(COD)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Poročevalec: Derk Jan Eppink (A7-0143/2014)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 2)

PREDLOG KOMISIJE in PREDLOGI SPREMEMB

Odobren v spremenjeni različici (P7_TA(2014)0181)

Govoril je

Derk Jan Eppink (poročevalec), ki je na podlagi člena 57(2) Poslovnika predlagal, da se poročilo vrne v odbor.

Parlament je zahtevo odobril.

Šteje se, da je bila zadeva vrnjena v pristojni odbor za ponovno obravnavo.


9.3. Podaljšanje Sporazuma o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med Evropsko skupnostjo in ZDA *** (člen 138 Poslovnika) (glasovanje)

Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o podaljšanju Sporazuma o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med Evropsko skupnostjo in vlado Združenih držav Amerike [15854/2013 - C7-0462/2013 - 2013/0351(NLE)] - Odbor za industrijo, raziskave in energetiko. Poročevalka: Amalia Sartori (A7-0126/2014)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 3)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P7_TA(2014)0182)

Parlament je odobril podaljšanje sporazuma.


9.4. Nagojski protokol o dostopu do genskih virov *** (člen 138 Poslovnika) (glasovanje)

Priporočilo o predlogu sklepa Sveta o sklenitvi Nagojskega protokola o dostopu do genskih virov ter pošteni in pravični delitvi koristi, ki izhajajo iz njihove uporabe, h Konvenciji o biološki raznovrstnosti, v imenu Evropske unije [06852/2013 - C7-0005/2014 - 2012/0279(NLE)] - Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane. Poročevalka: Sandrine Bélier (A7-0061/2014)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 4)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P7_TA(2014)0183)

Parlament je odobril sklenitev protokola.


9.5. Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji - vloga EGF/2013/008 ES/Comunidad Valenciana, tekstilna industrija, Španija ***I (člen 138 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o predlogu Sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji v skladu s točko 13 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračuunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju (vloga EGF/2013/008 ES/Comunidad Valenciana, tekstilna industrija, Španija) [COM(2014)0045 - C7-0019/2014 - 2014/2013(BUD)] - Odbor za proračun. Poročevalec: Frédéric Daerden (A7-0158/2014)

(potrebna kvalificirana večina in tri petine oddanih glasov)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 5)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P7_TA(2014)0184)


9.6. Pridelava rastlinskega razmnoževalnega materiala in omogočanje njegove dostopnosti na trgu (zakonodaja o rastlinskem razmnoževalnem materialu) ***I (člen 138 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o pridelavi rastlinskega razmnoževalnega materiala in omogočanju njegove dostopnosti na trgu (zakonodaja o rastlinskem razmnoževalnem materialu) [COM(2013)0262 - C7-0121/2013 - 2013/0137(COD)] - Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja. Poročevalec: Sergio Paolo Francesco Silvestris (A7-0112/2014)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 6)

PREDLOG KOMISIJE

Zavrnjeno

Komisija je bila pozvana, naj v skladu s členom 56(1) Poslovnika umakne svoj predlog, Kristalina Georgieva (članica Komisije) pa je izjavila, da Komisija tega ni pripravljena storiti.

Govoril je Paolo De Castro, predsednik odbora AGRI, ki je v skladu s členom 56(3) Poslovnika zahteval glasovanje o osnutku zakonodajne resolucije. Zahteva je bila sprejeta s poimenskim glasovanjem (574 glasov za, 90 proti, 10 vzdržanih).

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2014)0185)

Govoril je

Kriton Arsenis, po glasovanju.


9.7. Osebni prejemki in pokojnine uradnikov in drugih uslužbencev Evropske unije (prilagoditev z učinkom od 1. julija 2011) ***I (člen 138 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o prilagoditvi osebnih prejemkov in pokojnin uradnikov in drugih uslužbencev Evropske unije ter korekcijskih koeficientov, ki se zanje uporabljajo, z učinkom od 1. julija 2011 [COM(2013)0895 - C7-0459/2013 - 2013/0438(COD)] - Odbor za pravne zadeve. Poročevalka: Dagmar Roth-Behrendt (A7-0165/2014)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 7)

PREDLOG KOMISIJE, PREDLOGI SPREMEMB in OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P7_TA(2014)0186)


9.8. Osebni prejemki in pokojnine uradnikov in drugih uslužbencev Evropske unije (prilagoditev z učinkom od 1. julija 2012) ***I (člen 138 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o prilagoditvi osebnih prejemkov in pokojnin uradnikov in drugih uslužbencev Evropske unije ter korekcijskih koeficientov, ki se zanje uporabljajo, z učinkom od 1. julija 2012 [COM(2013)0896 - C7-0460/2013 - 2013/0439(COD)] - Odbor za pravne zadeve. Poročevalka: Dagmar Roth-Behrendt (A7-0164/2014)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 8)

PREDLOG KOMISIJE, PREDLOGI SPREMEMB in OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P7_TA(2014)0187)


9.9. Stabilizacijsko-pridružitveni sporazum med evropskima skupnostma in Srbijo ***II (glasovanje)

Priporočilo za drugo obravnavo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o nekaterih postopkih za uporabo stabilizacijsko-pridružitvenega sporazuma med evropskima skupnostma in njunimi državami članicami na eni strani ter Republiko Srbijo na drugi strani ter za uporabo začasnega sporazuma med Evropsko skupnostjo na eni strani in Republiko Srbijo na drugi strani [17930/1/2013 - C7-0028/2014 - 2011/0465(COD)] - Odbor za mednarodno trgovino. Poročevalec: Iuliu Winkler (A7-0116/2014)

(potrebna kvalificirana večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 9)

STALIŠČE SVETA

Razglašeno kot odobreno (P7_TA(2014)0188)


9.10. Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine ter Evropski organ za vrednostne papirje in trge ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2003/71/ES in Direktive 2009/138/ES glede pristojnosti Evropskega organa za zavarovanja in poklicne pokojnine ter Evropskega organa za vrednostne papirje in trge [COM(2011)0008 - C7-0027/2011 - 2011/0006(COD)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Poročevalec: Burkhard Balz (A7-0077/2012)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 10)

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

Odobren v spremenjeni različici (P7_TA(2014)0189)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2014)0189)


9.11. Podatki, ki spremljajo prenose sredstev ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o podatkih, ki spremljajo prenose sredstev [COM(2013)0044 - C7-0034/2013 - 2013/0024(COD)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Soporočevalca: Mojca Kleva Kekuš in Timothy Kirkhope (A7-0140/2014)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 11)

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

Odobren v spremenjeni različici (P7_TA(2014)0190)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2014)0190)


9.12. Preprečevanje uporabe finančnega sistema za pranje denarja in financiranje terorizma ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o preprečevanju uporabe finančnega sistema za pranje denarja in financiranje terorizma [COM(2013)0045 - C7-0032/2013 - 2013/0025(COD)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Soporočevalca: Krišjānis Kariņš in Judith Sargentini (A7-0150/2014)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 12)

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

Odobren v spremenjeni različici (P7_TA(2014)0191)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2014)0191)


9.13. Jamstvo EU Evropski investicijski banki za izgube pri financiranju v podporo naložbenim projektom zunaj Unije ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o odobritvi jamstva EU Evropski investicijski banki za izgube pri financiranju v podporo naložbenim projektom zunaj Unije [COM(2013)0293 - C7-0145/2013 - 2013/0152(COD)] - Odbor za proračun. Poročevalec: Ivailo Kalfin (A7-0392/2013)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 13)

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

Odobren v spremenjeni različici (P7_TA(2014)0192)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2014)0192)


9.14. Genski viri ***I (končno glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o dostopu do genskih virov ter pošteni in pravični delitvi koristi, ki izhajajo iz njihove uporabe v Uniji [COM(2012)0576 - C7-0322/2012 - 2012/0278(COD)] - Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane. Poročevalka: Sandrine Bélier (A7-0263/2013)

Razprava je potekala 11. septembra 2013 (točka 16 zapisnika z dne 11.9.2013).

Glasovanje o osnutku zakonodajne resolucije je bilo preloženo 12. septembra 2013 (točka 13.6 zapisnika z dne 12.9.2013).

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 14)

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

Odobren v spremenjeni različici (P7_TA(2014)0193)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2014)0193)

Govorila je

Sandrine Bélier (poročevalka), pred glasovanjem.


9.15. Tehnični pregledi motornih vozil in njihovih priklopnikov ***I (končno glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o rednih tehničnih pregledih motornih vozil in njihovih priklopnikov ter razveljavitvi Direktive 2009/40/ES [COM(2012)0380 - C7-0186/2012 - 2012/0184(COD)] - Odbor za promet in turizem. Poročevalec: Werner Kuhn (A7-0210/2013)

Razprava je potekala 1. julija 2013 (točka 16 zapisnika z dne 1.7.2013).

Glasovanje o osnutku zakonodajne resolucije je bilo preloženo 2. julija 2013 (točka 9.10 zapisnika z dne 2.7.2013)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 15)

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

Odobren v spremenjeni različici (P7_TA(2014)0194)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2014)0194)

Govoril je

Werner Kuhn (poročevalec), pred glasovanjem.


9.16. Dokumenti za registracijo vozil ***I (končno glasovanje)

Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive Sveta 1999/37/ES o dokumentih za registracijo vozil [COM(2012)0381 - C7-0187/2012 - 2012/0185(COD)] - Odbor za promet in turizem. Poročevalka: Vilja Savisaar-Toomast (A7-0199/2013)

Razprava je potekala 1. julija 2013 (točka 16 zapisnika z dne 1.7.2013).

Glasovanje o osnutku zakonodajne resolucije je bilo preloženo 2. julija 2013 (točka 9.8 zapisnika z dne 2.7.2013).

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 16)

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

Odobren v spremenjeni različici (P7_TA(2014)0195)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2014)0195)


9.17. Tehnična brezhibnost gospodarskih vozil ***I (končno glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o cestnem pregledu tehnične brezhibnosti gospodarskih vozil, ki vozijo v Uniji, in razveljavitvi Direktive 2000/30/ES [COM(2012)0382 - C7-0188/2012 - 2012/0186(COD)] - Odbor za promet in turizem. Poročevalka: Olga Sehnalová (A7-0207/2013)

Razprava je potekala 1. julija 2013 (točka 16 zapisnika z dne 1.7.2013).

Glasovanje o osnutku zakonodajne resolucije je bilo preloženo 2. julija 2013 (točka 9.9 zapisnika z dne 2.7.2013).

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 17)

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

Odobren v spremenjeni različici (P7_TA(2014)0196)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2014)0196)


9.18. Statistika železniškega prevoza ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 91/2003 z dne 16. decembra 2002 o statistiki železniškega prevoza glede zbiranja podatkov o blagu, potnikih in nesrečah [COM(2013)0611 - C7-0249/2013 - 2013/0297(COD)] - Odbor za promet in turizem. Poročevalec: Michael Cramer (A7-0002/2014)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 18)

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

Odobren v spremenjeni različici (P7_TA(2014)0197)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2014)0197)


9.19. Izdajanje elektronskih računov pri javnih naročilih ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o izdajanju elektronskih računov pri javnih naročilih [COM(2013)0449 - C7-0208/2013 - 2013/0213(COD)] - Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov. Poročevalka: Birgit Collin-Langen (A7-0004/2014)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 19)

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

Odobren v spremenjeni različici (P7_TA(2014)0198)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2014)0198)


9.20. Raziskovanja strukture kmetijskih gospodarstev in metod kmetijske proizvodnje ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 1166/2008 o raziskovanjih strukture kmetijskih gospodarstev in metod kmetijske proizvodnje v zvezi s finančnim okvirom za obdobje 2014–2018 [COM(2013)0757 - C7-0390/2013 - 2013/0367(COD)] - Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja. Poročevalec: Paolo De Castro (A7-0111/2014)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 20)

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

Odobren v spremenjeni različici (P7_TA(2014)0199)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2014)0199)


9.21. Blago, pridobljeno s predelavo kmetijskih proizvodov ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o trgovinskih režimih za nekatero blago, pridobljeno s predelavo kmetijskih proizvodov [COM(2013)0106 - C7-0048/2013 - 2013/0063(COD)] - Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja. Poročevalec: Paolo De Castro (A7-0260/2013)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 21)

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

Odobren v spremenjeni različici (P7_TA(2014)0200)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2014)0200)


9.22. Letno poročilo 2012 Evropske investicijske banke (glasovanje)

Poročilo o Evropski investicijski banki (EIB) – letno poročilo 2012 [2013/2131(INI)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Marian-Jean Marinescu (A7-0137/2014)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 22)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2014)0201)


9.23. Enakost med ženskami in moškimi v letu 2012 (glasovanje)

Poročilo o enakosti med ženskami in moškimi v Evropski uniji – 2012 [2013/2156(INI)] - Odbor za pravice žensk in enakost spolov. Poročevalka: Inês Cristina Zuber (A7-0073/2014)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 23)

PREDLOG RESOLUCIJE

Zavrnjeno

Govorili so

Inês Cristina Zuber (soporočevalka), pred glasovanjem.

Michael Cashman in Alexander Graf Lambsdorff, pred glasovanjem o odstavku 34.

Robert Atkins, pred glasovanjem o odstavku 45.

Bogusław Sonik, o glasovanju o odstavku 45.

Izaskun Bilbao Barandica, Inês Cristina Zuber in Joseph Daul, po glasovanju o resoluciji.


9.24. Pregled Evropskega sistema finančnega nadzora (glasovanje)

Poročilo s priporočili Komisiji o pregledu Evropskega sistema finančnega nadzora (ESFS) [2013/2166(INL)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Poročevalec: Sven Giegold (A7-0133/2014)

(Potrebna kvalificirana večina za sprejetje predloga resolucije)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 24)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2014)0202)


9.25. Dostop javnosti do dokumentov v obdobju 2011-2013 (glasovanje)

Poročilo o dostopu javnosti do dokumentov (člen 104(7)) v obdobju 2011–2013 [2013/2155(INI)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalka: Sophia in 't Veld (A7-0148/2014)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 25)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2014)0203)


9.26. Dejavnosti Odbora za peticije v letu 2013 (glasovanje)

Poročilo o dejavnostih Odbora za peticije za leto 2013 [2014/2008(INI)] - Odbor za peticije. Poročevalec: Jarosław Leszek Wałęsa (A7-0131/2014)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 26)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2014)0204)


9.27. Hortikulturni sektor (glasovanje)

Poročilo o prihodnosti evropskega hortikulturnega sektorja - strategije za rast [2013/2100(INI)] - Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja. Poročevalka: Anthea McIntyre (A7-0048/2014)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 27)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2014)0205)


9.28. Odprava mučenja v svetu (glasovanje)

Poročilo o odpravi mučenja v svetu [2013/2169(INI)] - Odbor za zunanje zadeve. Poročevalka: Véronique De Keyser (A7-0100/2014)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 28)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2014)0206)


9.29. Savdska Arabija (glasovanje)

Poročilo o Savdski Arabiji: odnosi z EU in njena vloga na Bližnjem vzhodu in v severni Afriki [2013/2147(INI)] - Odbor za zunanje zadeve. Poročevalka: Ana Gomes (A7-0125/2014)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 29)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2014)0207)

Govorila je

Ana Gomes (poročevalka), ki je predlagala ustne predloge sprememb k odstavkoma 22 in 42 ter k uvodni izjavi S, ki so bili upoštevani.


10. Obrazložitve glasovanja

Pisne obrazložitve glasovanja:

Pisne obrazložitve glasovanja v skladu s členom 170 Poslovnika so vsebovane v dobesednem zapisu seje.

Ustne obrazložitve glasovanja:

Govoril je Jean-Pierre Audy.

Poročilo: Sergio Paolo Francesco Silvestris - A7-0112/2014
Guido Milana, Ewald Stadler, Dubravka Šuica, Christa Klaß, Zofija Mazej Kukovič, Peter Jahr, Angelika Werthmann, Rareş-Lucian Niculescu, Biljana Borzan, Anna Záborská, Albert Deß in Marino Baldini

Poročilo: Burkhard Balz - A7-0077/2012
Dubravka Šuica, Anna Záborská, Daniel Hannan in Syed Kamall

Poročilo: Mojca Kleva Kekuš in Timothy Kirkhope - A7-0140/2014
Dubravka Šuica in Guido Milana

Poročilo: Krišjānis Kariņš in Judith Sargentini - A7-0150/2014
Nikola Vuljanić, Charles Tannock, Anna Záborská, Oleg Valjalo, Andrej Plenković, Daniel Hannan in Tarja Cronberg

Poročilo: Ivailo Kalfin - A7-0392/2013
Dubravka Šuica in Daniel Hannan

Poročilo: Sandrine Bélier - A7-0263/2013
Dubravka Šuica, Cristina Gutiérrez-Cortines in Andrej Plenković

Poročilo: Werner Kuhn - A7-0210/2013
Ismail Ertug, Biljana Borzan, Petri Sarvamaa, Jim Higgins in Giommaria Uggias

Poročilo: Vilja Savisaar-Toomast - A7-0199/2013
Marino Baldini, Jim Higgins, Andrej Plenković in Joseph Cuschieri

Poročilo: Olga Sehnalová - A7-0207/2013
Ismail Ertug in Jim Higgins

Poročilo: Marian-Jean Marinescu - A7-0137/2014
Ingeborg Gräßle, Dubravka Šuica in Davor Ivo Stier

Poročilo: Inês Cristina Zuber - A7-0073/2014
Guido Milana, Mario Pirillo, Ewald Stadler, Angelika Werthmann, Anna Záborská, Andrej Plenković, Krisztina Morvai in Licia Ronzulli

Poročilo: Sven Giegold - A7-0133/2014
Francesco De Angelis

Poročilo: Jarosław Leszek Wałęsa - A7-0131/2014
Davor Ivo Stier, Seán Kelly, Anna Záborská in Krisztina Morvai

Poročilo: Anthea McIntyre - A7-0048/2014
Guido Milana, Mario Pirillo, Rareş-Lucian Niculescu in Seán Kelly

Poročilo: Véronique De Keyser - A7-0100/2014
Guido Milana, Sandra Petrović Jakovina, Angelika Werthmann in Anna Záborská

Poročilo: Ana Gomes - A7-0125/2014
Ewald Stadler.


11. Popravki in namere glasovanja

Popravki in namere glasovanj so na spletni strani "Séance en direct" na povezavi "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)" in v tiskani prilogi "Izidi poimenskih glasovanj".

Elektronsko različico na spletišču Europarl se bo redno posodabljalo najdlje dva tedna po dnevu glasovanja.

Po tem roku bo seznam popravkov in namer glasovanj zaključen zaradi prevajanja in objave v UL.


(Seja, ki je bila prekinjena ob 14.45, se je nadaljevala ob 15.00.)

PREDSEDSTVO: Isabelle DURANT
podpredsednica

12. Sprejetje zapisnika predhodne seje

Sprejet je bil zapisnik predhodne seje.


13. Varstvo posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov ***I - Obdelava osebnih podatkov za namene preprečevanja kaznivih dejanj ***I (razprava)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov (Splošna uredba o varstvu podatkov) [COM(2012)0011 - C7-0025/2012 - 2012/0011(COD)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalec: Jan Philipp Albrecht (A7-0402/2013)

Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov, ki jih pristojni organi obdelujejo za namene preprečevanja, preiskovanja, odkrivanja ali pregona kaznivih dejanj ali izvrševanja kazenskih sankcij, in o prostem pretoku takih podatkov [COM(2012)0010 - C7-0024/2012 - 2012/0010(COD)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalec: Dimitrios Droutsas (A7-0403/2013)

Jan Philipp Albrecht in Dimitrios Droutsas sta predstavila poročili.

Govorila sta Dimitrios Kourkoulas (predsedujoči Svetu) in Viviane Reding (podpredsednica Komisije).

Govorili so Nadja Hirsch (pripravljavka mnenja odbora EMPL), Seán Kelly (pripravljavec mnenja odbora ITRE), Lara Comi (pripravljavka mnenja odbora IMCO), Marielle Gallo (pripravljavka mnenja odbora JURI), Axel Voss (pripravljavec mnenja odbora JURI), Kinga Gál v imenu skupine PPE, Sylvie Guillaume v imenu skupine S&D, Sarah Ludford v imenu skupine ALDE, Judith Sargentini v imenu skupine Verts/ALE, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Silvia-Adriana Ţicău, Timothy Kirkhope v imenu skupine ECR, Cornelia Ernst v imenu skupine GUE/NGL, Auke Zijlstra samostojni poslanec, Wim van de Camp, Claude Moraes, Sophia in 't Veld, Carl Schlyter, Vicky Ford, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Sarah Ludford, Carlos Coelho, Juan Fernando López Aguilar, Csaba Sógor, Silvia-Adriana Ţicău, Anna Maria Corazza Bildt, Evelyn Regner in Salvatore Iacolino.

Po postopku "catch the eye" so govorili Zbigniew Zaleski, Marc Tarabella, Ruža Tomašić, Franz Obermayr, Silvia Costa in Tonino Picula.

Govorili so Viviane Reding, Dimitrios Kourkoulas, Dimitrios Droutsas, Jan Philipp Albrecht in Axel Voss, ki je z dvigom modrega kartončka postavil vprašanje Dimitriosu Droutsasu, na katerega je le-ta odgovoril.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 8.5 zapisnika z dne 12.3.2014 in točka 8.12 zapisnika z dne 12.3.2014.


14. Program nadzora Agencije ZDA za nacionalno varnost, organi nadzora v različnih državah članicah ter učinek na temeljne pravice državljanov EU (razprava)

Poročilo o programu nadzora Agencije ZDA za nacionalno varnost, organih nadzora v različnih državah članicah ter njihovem učinku na temeljne pravice državljanov EU in čezatlantsko sodelovanje na področju pravosodja in notranjih zadev [2013/2188(INI)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalec: Claude Moraes (A7-0139/2014)

Claude Moraes je predstavil poročilo.

Govoril je Dimitrios Kourkoulas (predsedujoči Svetu).

PREDSEDSTVO: Edward McMILLAN-SCOTT
podpredsednik

Govorila je Viviane Reding (podpredsednica Komisije).

Govorili so Axel Voss v imenu skupine PPE, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Jan Philipp Albrecht, Juan Fernando López Aguilar v imenu skupine S&D, Sophia in 't Veld v imenu skupine ALDE, Jan Philipp Albrecht v imenu skupine Verts/ALE, Timothy Kirkhope v imenu skupine ECR, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Sophia in 't Veld, Cornelia Ernst v imenu skupine GUE/NGL, Krisztina Morvai samostojna poslanka, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra,ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Jan Philipp Albrecht, Dimitrios Droutsas, Sarah Ludford, Jean Lambert, Christian Engström, ki je z dvigom modrega kartončka postavil vprašanje Sari Ludford, na katerega je le-ta odgovorila, Mario Borghezio, Monika Hohlmeier, Birgit Sippel, Krisztina Morvai o poteku razprave, Nadja Hirsch, Rui Tavares, Hubert Pirker, Ana Gomes, Ulrike Lunacek, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Hubert Pirker, Hubert Pirker, ki je odgovoril tudi na vprašanji, ki sta ju z dvigom modrega kartončka postavili Sophia in 't Veld in Krisztina Morvai, Wim van de Camp, Josef Weidenholzer, Yannick Jadot, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Carlos Coelho, Ivo Belet, Eduard Kukan in Andrej Plenković.

Po postopku "catch the eye" so govorili Eija-Riitta Korhola, Marc Tarabella, Christian Engström, Nikola Vuljanić, Dimitar Stoyanov in Zbigniew Ziobro.

PREDSEDSTVO: Anni PODIMATA
podpredsednica

Govorili so Viviane Reding, Dimitrios Kourkoulas in Claude Moraes.

Govoril je Seán Kelly o poteku postopka "catch-the-eye" in o postpku postavljanja vprašanj z dvigom modrega kartončka (predsedujoča je razložila razloge za svojo izbiro).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 8.23 zapisnika z dne 12.3.2014.


15. Evropsko javno tožilstvo (razprava)

Vmesno poročilo o predlogu uredbe Sveta o ustanovitvi Evropskega javnega tožilstva [COM(2013)0534 - 2013/0255(APP)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalec: Salvatore Iacolino (A7-0141/2014)

Salvatore Iacolino je predstavil poročilo.

Govorila je Viviane Reding (podpredsednica Komisije).

Govorili so Ingeborg Gräßle (pripravljavka mnenja odbora CONT), Evelyn Regner (pripravljavka mnenja odbora JURI), Monika Hohlmeier v imenu skupine PPE, Birgit Sippel v imenu skupine S&D, Renate Weber v imenu skupine ALDE, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Zbigniew Ziobro, Jan Philipp Albrecht v imenu skupine Verts/ALE, Rina Ronja Kari v imenu skupine GUE/NGL, Gerard Batten v imenu skupine EFD, Franco Bonanini samostojni poslanec, Jan Philipp Albrecht, ki je z dvigom modrega kartončka postavil vprašanje Rini Ronji Kari, na katerega le-ta ni mogla odgovoriti, saj je že zapustila sejno dvorano, Axel Voss, Juan Fernando López Aguilar, Slavi Binev, Marco Scurria, Salvatore Caronna, Anna Maria Corazza Bildt, Bogusław Liberadzki in James Nicholson.

Po postopku "catch the eye" so govorili Davor Ivo Stier, Ruža Tomašić, Zbigniew Ziobro, Dimitar Stoyanov in Dubravka Šuica.

Govorila sta Viviane Reding in Salvatore Iacolino.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 8.27 zapisnika z dne 12.3.2014.


16. Poročilo o napredku Turčije za leto 2013 (razprava)

Izjavi Sveta in Komisije: Poročilo o napredku Turčije za leto 2013 (2013/2945(RSP))

Dimitrios Kourkoulas (predsedujoči Svetu) in Štefan Füle (član Komisije) sta podala izjavi.

Govorili so Ria Oomen-Ruijten v imenu skupine PPE, Raimon Obiols v imenu skupine S&D, Alexander Graf Lambsdorff v imenu skupine ALDE, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil William (The Earl of) Dartmouth, in Franziska Keller v imenu skupine Verts/ALE.

PREDSEDSTVO: Roberta ANGELILLI
podpredsednica

Govorili so Geoffrey Van Orden v imenu skupine ECR, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Alexander Graf Lambsdorff, Takis Hadjigeorgiou v imenu skupine GUE/NGL, Nikolaos Salavrakos v imenu skupine EFD, Laurence J.A.J. Stassen samostojna poslanka, Krzysztof Lisek, Richard Howitt, Andrew Duff, Bastiaan Belder, Ewald Stadler, Francisco José Millán Mon, Maria Eleni Koppa, William (The Earl of) Dartmouth, Dimitar Stoyanov, Marietta Giannakou, Sophocles Sophocleous, Slavi Binev, Eleni Theocharous, Emine Bozkurt, Davor Ivo Stier, Andrzej Grzyb in Alojz Peterle.

Po postopku "catch the eye" so govorili Eija-Riitta Korhola, Arnaud Danjean, Marusya Lyubcheva, Tonino Picula, Antigoni Papadopoulou, Iñaki Irazabalbeitia Fernández in Ruža Tomašić.

Govorila sta Štefan Füle in Dimitrios Kourkoulas.

Vloženi predlog resolucije, s katero se v skladu s členom 110(2) Poslovnika zaključi razprava:

- Ria Oomen-Ruijten v imenu Odbora za zunanje zadeve o poročilu o napredku Turčije za leto 2013 (2013/2945(RSP)) (B7-0241/2014).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 8.28 zapisnika z dne 12.3.2014.


17. Izvajanje enotnega evropskega neba ***I - Aerodromi, upravljanje zračnega prometa in navigacijske službe zračnega prometa ***I (razprava)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o izvajanju enotnega evropskega neba (prenovitev) [COM(2013)0410 - C7-0171/2013 - 2013/0186(COD)] - Odbor za promet in turizem. Poročevalec: Marian-Jean Marinescu (A7-0095/2014)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 216/2008 v zvezi z aerodromi, upravljanjem zračnega prometa in navigacijskimi službami zračnega prometa [COM(2013)0409 - C7-0169/2013 - 2013/0187(COD)] - Odbor za promet in turizem. Poročevalec: David-Maria Sassoli (A7-0098/2014)

Marian-Jean Marinescu in David-Maria Sassoli sta predstavila poročili.

Govorila je Viviane Reding (podpredsednica Komisije).

Govorili so Dominique Riquet v imenu skupine PPE, Spyros Danellis v imenu skupine S&D, Phil Bennion v imenu skupine ALDE, Eva Lichtenberger v imenu skupine Verts/ALE, Jacqueline Foster v imenu skupine ECR, Jaromír Kohlíček v imenu skupine GUE/NGL, Saïd El Khadraoui, Oldřich Vlasák, Patrick Le Hyaric in Julie Girling.

Po postopku "catch the eye" sta govorila Erik Bánki in Andreas Schwab.

PREDSEDSTVO: Alejo VIDAL-QUADRAS
podpredsednik

Po postopku "catch the eye" so govorili Tonino Picula, João Ferreira, Silvia-Adriana Ţicău in Marusya Lyubcheva.

Govorili so Viviane Reding, Marian-Jean Marinescu in David-Maria Sassoli.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 8.13 zapisnika z dne 12.3.2014 in točka 8.14 zapisnika z dne 12.3.2014.


18. Paketna potovanja in pomoč pri organizaciji potovanja ***I (razprava)

Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o paketnih potovanjih in pomoči pri organizaciji potovanja, spremembi Uredbe (ES) št. 2006/2004, Direktive 2011/83/EU ter razveljavitvi Direktive Sveta 90/314/EGS [COM(2013)0512 - C7-0215/2013 - 2013/0246(COD)] - Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov. Poročevalec: Hans-Peter Mayer (A7-0124/2014)

Hans-Peter Mayer je predstavil poročilo.

Govorila je Viviane Reding (podpredsednica Komisije).

Govorili so Bogusław Liberadzki (pripravljavec mnenja odbora TRAN), Andreas Schwab v imenu skupine PPE, Sergio Gaetano Cofferati v imenu skupine S&D, Toine Manders v imenu skupine ALDE, Heide Rühle v imenu skupine Verts/ALE, Emma McClarkin v imenu skupine ECR, Ildikó Gáll-Pelcz, Catherine Stihler, Jacqueline Foster in Anna Hedh.

Po postopku "catch the eye" so govorili Erik Bánki, Davor Ivo Stier, Silvia-Adriana Ţicău in Zofija Mazej Kukovič.

Govorila sta Viviane Reding in Hans-Peter Mayer.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 8.15 zapisnika z dne 12.3.2014.


19. Fluorirani toplogredni plini ***I (razprava)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o fluoriranih toplogrednih plinih [COM(2012)0643 - C7-0370/2012 - 2012/0305(COD)] - Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane. Poročevalec: Bas Eickhout (A7-0240/2013)

Bas Eickhout je predstavil poročilo.

Govorila je Connie Hedegaard (članica Komisije).

Govorili so Erik Bánki v imenu skupine PPE, Jo Leinen v imenu skupine S&D, Satu Hassi v imenu skupine Verts/ALE, Sabine Wils v imenu skupine GUE/NGL, Jolanta Emilia Hibner, Andrés Perelló Rodríguez, Zofija Mazej Kukovič, Mario Pirillo in Sophie Auconie.

Po postopku "catch the eye" je govorila Izaskun Bilbao Barandica.

Govorila sta Connie Hedegaard in Bas Eickhout, ki je odgovoril tudi na vprašanji, ki ju je z dvigom modrega kartončka postavil Derek Roland Clark.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 8.16 zapisnika z dne 12.3.2014.


20. Prosto gibanje delavcev ***I (razprava)

Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o ukrepih za lažje uresničevanje pravic, podeljenih delavcem v okviru prostega gibanja delavcev [COM(2013)0236 - C7-0114/2013 - 2013/0124(COD)] - Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve. Poročevalka: Edit Bauer (A7-0386/2013)

Edit Bauer je predstavila poročilo.

Govoril je László Andor (član Komisije).

Govorili so Marije Cornelissen, pripravljavka mnenja odbora FEMM in v imenu skupine Verts/ALE, Danuta Jazłowiecka v imenu skupine PPE, Ole Christensen v imenu skupine S&D, Phil Bennion v imenu skupine ALDE, Syed Kamall v imenu skupine ECR, Thomas Händel v imenu skupine GUE/NGL, Derek Roland Clark v imenu skupine EFD, Mike Nattrass samostojni poslanec, Csaba Sógor, Iliana Malinova Iotova, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Derek Roland Clark, Monika Panayotova, Jutta Steinruck in Derek Roland Clark v zvezi z govorom Iliane Malinove Iotove.

Po postopku "catch the eye" sta govorila Csaba Sándor Tabajdi in Malika Benarab-Attou.

Govorila sta László Andor in Edit Bauer.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 8.17 zapisnika z dne 12.3.2014.


21. Dnevni red naslednje seje

Določen je bil dnevni red za jutrišnjo sejo (dokument "Dnevni red" PE 529.495/OJME).


22. Zaključek seje

Seja se je zaključila ob 23.20.

Klaus Welle

Roberta Angelilli

generalni sekretar

podpredsednica


SEZNAM NAVZOČIH

Navzoči:

Abela Baldacchino, Agnew, Albrecht, Alfonsi, Allam, Alves, Andersdotter, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Angourakis, Antonescu, Arias Echeverría, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldini, Balz, Balzani, Bánki, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Bertot, Besset, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonanini, Bonsignore, Borghezio, Borissov, Borys, Borzan, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Bratkowski, Breyer, Brok, Brons, Brzobohatá, Bullmann, Bušić, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correa Zamora, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Cramer, Creutzmann, Cronberg, Crowley, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Castro, De Keyser, Delli, Delvaux, De Martini, Demesmaeker, De Mita, de Sarnez, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Flasarová, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Frigo, Gabriel, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Griesbeck, Griffin, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Helmer, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irazabalbeitia Fernández, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Joly, de Jong, Jordan, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, van der Kammen, Kammerevert, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Langen, Larsen-Jensen, La Via, Le Brun, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Maletić, Malinov, Manders, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Martin David, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Matias, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Metsola, Meyer, Michels, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mizzi, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morvai, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Mynář, Naranjo Escobar, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Panayotov, Panayotova, Panzeri, Papadopoulou, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Perelló Rodríguez, Peterle, Petrović Jakovina, Picula, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pitsillides, Pittella, Plenković, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Ross, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schöpflin, Schroedter, Schulz Martin, Schulz Werner, Schwab, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Severin, Siekierski, Silaghi, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Sonik, Sophocleous, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stauner, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stier, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Šuica, Surján, Svensson, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tavares, Taylor Keith, Taylor Rebecca, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomas, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Torvalds, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Trematerra, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Urutchev, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Valjalo, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vitkauskaite Bernard, Vlasák, Vlasto, Voss, Vuljanić, Wałęsa, Watson, Weber Henri, Weber Manfred, Weber Renate, Weidenholzer, Weiler, Werthmann, Westlund, Westphal, Wikström, Willmott, Wils, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Włosowicz, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zaleski, Zamfirescu, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zéribi, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka

Opravičeni:

Bufton, Dehaene, Gargani, Kleva Kekuš, Neyts-Uyttebroeck, Pakarinen, Papastamkos

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov