Index 
Protokoll
PDF 273kWORD 166k
Tisdagen den 11 mars 2014 - Strasbourg
1.Öppnande av den årliga sessionen
 2.Öppnande av sammanträdet
 3.Inkomna dokument
 4.Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (tillkännagivande av framlagda resolutionsförslag)
 5.Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten och Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten ***I (debatt)
 6.Uppgifter som ska åtfölja överföringar av medel ***I – Förhindrande av att det finansiella systemet används för penningtvätt och finansiering av terrorism ***I (debatt)
 7.EU-garanti till Europeiska investeringsbanken mot förluster vid lån och lånegarantier till projekt utanför EU ***I (debatt)
 8.Uttalande av talmannen
 9.Omröstning
  
9.1.Statistik över godstransporter på inre vattenvägar (delegerade befogenheter och genomförandebefogenheter) ***I (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
9.2.Statistik för förfarandet vid makroekonomiska obalanser ***I (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
9.3.Förlängning av avtalet om vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan Europeiska gemenskapen och Förenta staterna *** (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
9.4.Nagoyaprotokollet om tillträde till genetiska resurser *** (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
9.5.Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter – ansökan EGF/2013/008 ES/Comunidad Valenciana – textilier ***I (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
9.6.Produktion och tillhandahållande på marknaden av växtförökningsmaterial (lagstiftning om växtförökningsmaterial) ***I (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
9.7.Löner och pensioner för tjänstemän och övriga anställda i Europeiska unionen (anpassning med verkan från och med den 1 juli 2011) ***I (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
9.8.Löner och pensioner för tjänstemän och övriga anställda i Europeiska unionen (anpassning med verkan från och med den 1 juli 2012) ***I (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
9.9.Stabiliserings- och associeringsavtalet EG/Serbien ***II (omröstning)
  
9.10.Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten och Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten ***I (omröstning)
  
9.11.Uppgifter som ska åtfölja överföringar av medel ***I (omröstning)
  
9.12.Förhindrande av att det finansiella systemet används för penningtvätt och finansiering av terrorism ***I (omröstning)
  
9.13.EU-garanti till Europeiska investeringsbanken mot förluster vid lån och lånegarantier till projekt utanför EU ***I (omröstning)
  
9.14.Genetiska resurser ***I (slutomröstning)
  
9.15.Trafiksäkerhetsprovning av motorfordon och släpvagnar ***I (slutomröstning)
  
9.16.Registreringsbevis för fordon ***I (slutomröstning)
  
9.17.Trafiksäkerheten hos nyttofordon ***I (slutomröstning)
  
9.18.Järnvägstransportstatistik ***I (omröstning)
  
9.19.Elektronisk fakturering vid offentlig upphandling ***I (omröstning)
  
9.20.Undersökningar om jordbrukets struktur och en undersökning om produktionsmetoder inom jordbruket ***I (omröstning)
  
9.21.Varor som framställs genom bearbetning av jordbruksprodukter ***I (omröstning)
  
9.22.Europeiska investeringsbankens årsrapport för 2012 (omröstning)
  
9.23.Jämställdheten mellan kvinnor och män 2012 (omröstning)
  
9.24.Översyn av det europeiska systemet för finansiell tillsyn (omröstning)
  
9.25.Allmänhetens tillgång till handlingar 2011–2013 (omröstning)
  
9.26.Verksamheten i utskottet för framställningar 2013 (omröstning)
  
9.27.Trädgårdsnäringen (omröstning)
  
9.28.Utrotande av tortyr i hela världen (omröstning)
  
9.29.Saudiarabien (omröstning)
 10.Röstförklaringar
 11.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 12.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 13.Skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter ***I – Behandling av personuppgifter i brottsförebyggande syfte ***I (debatt)
 14.Amerikanska NSA:s övervakningsprogram, övervakningsorgan i olika medlemsstater samt inverkan på EU-medborgarnas grundläggande rättigheter (debatt)
 15.Europeiska åklagarmyndigheten (debatt)
 16.2013 års framstegsrapport om Turkiet (debatt)
 17.Genomförandet av det gemensamma europeiska luftrummet ***I – Flygplatser, flygledningstjänst och flygtrafiktjänster ***I (debatt)
 18.Paketresor och assisterade researrangemang ***I (debatt)
 19.Fluorerade växthusgaser ***I (debatt)
 20.Fri rörlighet för arbetstagare ***I (debatt)
 21.Föredragningslista för nästa sammanträde
 22.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA


ORDFÖRANDESKAP: Oldřich VLASÁK
Vice talman

1. Öppnande av den årliga sessionen

I enlighet med artikel 229 första stycket i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och artikel 134 i arbetsordningen öppnades Europaparlamentets session 2014-2015.


2. Öppnande av sammanträdet

Sammanträdet öppnades kl. 08.30.


3. Inkomna dokument

Talmannen hade mottagit följande betänkanden från utskotten:

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om anpassning med verkan från och med den 1 juli 2012 av lönerna och pensionerna för tjänstemän och övriga anställda i Europeiska unionen och av de på dessa löner och pensioner tillämpliga korrigeringskoefficienterna (COM(2013)0896 - C7-0460/2013 - 2013/0439(COD)) - utskottet JURI - Föredragande: Dagmar Roth-Behrendt (A7-0164/2014)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om anpassning med verkan från och med den 1 juli 2011 av lönerna och pensionerna för tjänstemän och övriga anställda i Europeiska unionen och av de på dessa löner och pensioner tillämpliga korrigeringskoefficienterna (COM(2013)0895 - C7-0459/2013 - 2013/0438(COD)) - utskottet JURI - Föredragande: Dagmar Roth-Behrendt (A7-0165/2014)


4. Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (tillkännagivande av framlagda resolutionsförslag)

Nedanstående ledamöter eller politiska grupper hade, i enlighet med artikel 122 i arbetsordningen, begärt en debatt om följande resolutionsförslag:

I.   Ryssland: domarna mot demonstranter som deltog i händelserna på Bolotnajatorget (2014/2628(RSP))

- Véronique De Keyser, Ana Gomes, Libor Rouček, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Joanna Senyszyn, Mitro Repo och Marc Tarabella för S&D-gruppen, om Ryssland: domarna mot demonstranter som deltog i händelserna på Bolotnajatorget (B7-0245/2014),

- Kristiina Ojuland, Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Louis Michel, Leonidas Donskis, Sarah Ludford, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Robert Rochefort, Izaskun Bilbao Barandica, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen och Phil Bennion för ALDE-gruppen, om Ryssland: domarna mot demonstranter som deltog i händelserna på Bolotnajatorget (B7-0246/2014),

- Werner Schulz, Barbara Lochbihler, Raül Romeva i Rueda, Ulrike Lunacek och Iñaki Irazabalbeitia Fernández, om Ryssland: domarna mot demonstranter som deltog i händelserna på Bolotnajatorget (B7-0247/2014),

- Charles Tannock, Marek Henryk Migalski, Geoffrey Van Orden, Adam Bielan, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba och Ryszard Czarnecki för ECR-gruppen, om Ryssland: domarna mot demonstranter som deltog i händelserna på Bolotnajatorget (B7-0248/2014),

- Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Elena Băsescu, Monica Luisa Macovei, Eduard Kukan, Inese Vaidere, Philippe Boulland, Jean Roatta, Roberta Angelilli, Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Sari Essayah, Krzysztof Lisek, Davor Ivo Stier, Jarosław Leszek Wałęsa och Dubravka Šuica för PPE-gruppen, om Ryssland: domarna mot demonstranter som deltog i händelserna på Bolotnajatorget (B7-0249/2014),

- Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Alda Sousa och Marisa Matias för GUE/NGL-gruppen, om Ryssland: domarna mot demonstranter som deltog i händelserna på Bolotnajatorget (B7-0250/2014).

II.   Inledande av överläggningar om att utesluta Uganda och Nigeria från Cotonouavtalet mot bakgrund av den nyligen antagna lagstiftningen om ytterligare kriminalisering av homosexualitet (2014/2634(RSP))

- Charles Tannock för ECR-gruppen, om inledande av överläggningar om att utesluta Uganda och Nigeria från Cotonouavtalet mot bakgrund av den nyligen antagna lagstiftningen om ytterligare kriminalisering av homosexualitet (B7-0251/2014),

- Ulrike Lunacek, Barbara Lochbihler, Judith Sargentini och Jean Lambert för Verts/ALE-gruppen, om inledande av överläggningar om att utesluta Uganda och Nigeria från Cotonouavtalet mot bakgrund av den nyligen antagna lagstiftningen om ytterligare kriminalisering av homosexualitet (B7-0252/2014),

- Véronique De Keyser, Joanna Senyszyn, Tonino Picula, Tanja Fajon, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mitro Repo, María Muñiz De Urquiza, Richard Howitt, Ana Gomes, Michael Cashman, Liisa Jaakonsaari, Pino Arlacchi, Marc Tarabella och Gianni Pittella för S&D-gruppen, om inledande av överläggningar om att utesluta Uganda och Nigeria från Cotonouavtalet mot bakgrund av den nyligen antagna lagstiftningen om ytterligare kriminalisering av homosexualitet (B7-0253/2014),

- Marietje Schaake, Sarah Ludford, Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells, Angelika Werthmann, Leonidas Donskis, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Kristiina Ojuland, Izaskun Bilbao Barandica och Phil Bennion för ALDE-gruppen, om inledande av överläggningar om att utesluta Uganda och Nigeria från Cotonouavtalet mot bakgrund av den nyligen antagna lagstiftningen om ytterligare kriminalisering av homosexualitet (B7-0255/2014),

- Mariya Gabriel, Gay Mitchell, Tunne Kelam, Cristian Dan Preda, Elena Băsescu, Monica Luisa Macovei, Philippe Boulland, Jean Roatta, Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah och Dubravka Šuica för PPE-gruppen, om inledande av överläggningar om att utesluta Uganda och Nigeria från Cotonouavtalet mot bakgrund av den nyligen antagna lagstiftningen om ytterligare kriminalisering av homosexualitet (B7-0257/2014),

- Mikael Gustafsson, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Paul Murphy, Alda Sousa, Marisa Matias, Younous Omarjee och Cornelia Ernst för GUE/NGL-gruppen, om inledande av överläggningar om att utesluta Uganda och Nigeria från Cotonouavtalet mot bakgrund av den nyligen antagna lagstiftningen om ytterligare kriminalisering av homosexualitet (B7-0258/2014).

III.   Säkerhet och människohandel i Sinai (2014/2630(RSP))

- Charles Tannock, Geoffrey Van Orden och Adam Bielan för ECR-gruppen, om säkerhet och människohandel i Sinai (B7-0254/2014),

- Véronique De Keyser, Saïd El Khadraoui, Ana Gomes, Richard Howitt, María Muñiz De Urquiza, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Joanna Senyszyn, Liisa Jaakonsaari, Mitro Repo och Marc Tarabella för S&D-gruppen, om säkerhet och människohandel i Sinai (B7-0256/2014),

- Olle Schmidt, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells, Angelika Werthmann, Robert Rochefort, Ivo Vajgl, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Kristiina Ojuland, Hannu Takkula och Phil Bennion för ALDE-gruppen, om säkerhet och människohandel i Sinai (B7-0259/2014),

- Judith Sargentini, Raül Romeva i Rueda, Iñaki Irazabalbeitia Fernández, Jean Lambert, Barbara Lochbihler och Nicole Kiil-Nielsen för Verts/ALE-gruppen, om säkerhet och människohandel i Sinai (B7-0260/2014),

- Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Elena Băsescu, Monica Luisa Macovei, Eduard Kukan, Mariya Gabriel, Philippe Boulland, Jean Roatta, Roberta Angelilli, Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Sari Essayah, Krzysztof Lisek, Davor Ivo Stier och Jarosław Leszek Wałęsa för PPE-gruppen, om säkerhet och människohandel i Sinai (B7-0261/2014),

- Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin, Inês Cristina Zuber, Willy Meyer, Nikolaos Chountis, Alda Sousa och Marisa Matias för GUE/NGL-gruppen, om säkerhet och människohandel i Sinai (B7-0262/2014).

Talartiden fördelas i enlighet med artikel 149 i arbetsordningen.


5. Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten och Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten ***I (debatt)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2003/71/EG och 2009/138/EG med avseende på befogenheterna för Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten och Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten [COM(2011)0008 - C7-0027/2011 - 2011/0006(COD)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Burkhard Balz (A7-0077/2012)

Burkhard Balz redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Tonio Borg (ledamot av kommissionen).

Talare: Peter Skinner för S&D-gruppen, Sylvie Goulard för ALDE-gruppen, Sven Giegold för Verts/ALE-gruppen, Nikola Vuljanić för GUE/NGL-gruppen, Francisco Sosa Wagner, grupplös, Sirpa Pietikäinen och Ildikó Gáll-Pelcz.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Sergio Gaetano Cofferati och Ivana Maletić.

Talare: Tonio Borg och Burkhard Balz.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 9.10 i protokollet av den 11.3.2014.


6. Uppgifter som ska åtfölja överföringar av medel ***I – Förhindrande av att det finansiella systemet används för penningtvätt och finansiering av terrorism ***I (debatt)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om uppgifter som ska åtfölja överföringar av medel [COM(2013)0044 - C7-0034/2013 - 2013/0024(COD)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Mojca Kleva Kekuš och Timothy Kirkhope (A7-0140/2014)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om förhindrande av att det finansiella systemet används för penningtvätt och finansiering av terrorism [COM(2013)0045 - C7-0032/2013 - 2013/0025(COD)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Krišjānis Kariņš och Judith Sargentini (A7-0150/2014)

Krišjānis Kariņš, Peter Simon (ersättare för föredraganden Mojca Kleva Kekuš), Judith Sargentini och Timothy Kirkhope redogjorde för sina betänkanden.

Talare: Tonio Borg (ledamot av kommissionen).

Talare: Bill Newton Dunn (föredragande av yttrande från utskottet DEVE), Antonio López-Istúriz White (föredragande av yttrande från utskottet JURI), Peter Simon för S&D-gruppen, Sylvie Goulard för ALDE-gruppen, Ruža Tomašić för ECR-gruppen, Kyriacos Triantaphyllides för GUE/NGL-gruppen, Diane Dodds, grupplös, Rui Tavares, Sławomir Nitras, Emine Bozkurt, Nils Torvalds, Sven Giegold, Willy Meyer, Sampo Terho, Frank Engel, Arlene McCarthy och Graham Watson.

ORDFÖRANDESKAP: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Vice talman

Talare: Slavi Binev, Ildikó Gáll-Pelcz, Sylvie Guillaume, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Saïd El Khadraoui, Markus Ferber, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Paul Rübig, Claude Moraes, Emer Costello, Zbigniew Ziobro och James Nicholson.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Jaroslav Paška.

Talare: Tonio Borg, Timothy Kirkhope, Krišjānis Kariņš och Judith Sargentini.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 9.11 i protokollet av den 11.3.2014 och punkt 9.12 i protokollet av den 11.3.2014.

°
° ° °

Talmannen hälsade en grupp unga socialister från provinsen Ciudad Real välkomna.


7. EU-garanti till Europeiska investeringsbanken mot förluster vid lån och lånegarantier till projekt utanför EU ***I (debatt)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om beviljande av en EU-garanti till Europeiska investeringsbanken mot förluster vid lån och lånegarantier till projekt utanför EU [COM(2013)0293 - C7-0145/2013 - 2013/0152(COD)] - Budgetutskottet. Föredragande: Ivailo Kalfin (A7-0392/2013)

Göran Färm, som ersatte föredraganden, presenterade betänkandet.

Talare: Tonio Borg (ledamot av kommissionen).

Talare: Jacek Protasiewicz (föredragande av yttrande från utskottet AFET), Hans-Peter Martin (föredragande av yttrande från utskottet ECON), Andrej Plenković för PPE-gruppen, Claudette Abela Baldacchino för S&D-gruppen, Jan Mulder för ALDE-gruppen, Helga Trüpel för Verts/ALE-gruppen, Nikola Vuljanić för GUE/NGL-gruppen, Claudio Morganti för EFD-gruppen, Andreas Mölzer, grupplös, och Oleg Valjalo.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Ivana Maletić och Andrew Henry William Brons.

ORDFÖRANDESKAP: Edward McMILLAN-SCOTT
Vice talman

Talare: Paul Rübig.

Talare: Tonio Borg och Göran Färm.

Talare: Paul Rübig yttrade sig om debatternas organisation.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 9.3 i protokollet av den 11.3.2014.

(Sammanträdet avbröts kl. 11.15, i avvaktan på omröstningen, och återupptogs kl. 12.00.)


ORDFÖRANDESKAP: Martin SCHULZ
Talman

8. Uttalande av talmannen

Talmannen gjorde ett uttalande med anledning av tioårsdagen av attentaten i Madrid och den europeiska minnesdagen för terrorismens offer.

Parlamentet höll en tyst minut.

°
° ° °

ORDFÖRANDESKAP: Roberta ANGELILLI
Vice talman

Talare: Dimitar Stoyanov, Anna Maria Corazza Bildt, Potito Salatto och Zbigniew Zaleski.


9. Omröstning

Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns i bilagan ”Omröstningsresultat” som bifogas protokollet.

Bilagan med resultaten av omröstningarna med namnupprop finns endast i elektronisk form på Europarl.


9.1. Statistik över godstransporter på inre vattenvägar (delegerade befogenheter och genomförandebefogenheter) ***I (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1365/2006 om statistik över godstransporter på inre vattenvägar vad gäller tilldelningen av delegerade befogenheter och genomförandebefogenheter till kommissionen för antagande av vissa åtgärder [COM(2013)0484 - C7-0205/2013 - 2013/0226(COD)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Eva Lichtenberger (A7-0003/2014)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 1)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG, ÄNDRINGSFÖRSLAG och FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P7_TA(2014)0180)


9.2. Statistik för förfarandet vid makroekonomiska obalanser ***I (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om tillhandahållandet av och kvaliteten på statistik för förfarandet vid makroekonomiska obalanser [COM(2013)0342 - C7-0162/2013 - 2013/0181(COD)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Derk Jan Eppink (A7-0143/2014)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 2)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG och ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P7_TA(2014)0181)

Inlägg:

Derk Jan Eppink (föredragande) föreslog, på grundval av artikel 57.2 i arbetsordningen, att betänkandet skulle återförvisas till utskottet.

Parlamentet godkände begäran.

Ärendet ansågs därmed återförvisat till det ansvariga utskottet för ytterligare behandling.


9.3. Förlängning av avtalet om vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan Europeiska gemenskapen och Förenta staterna *** (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)

Rekommendation om utkastet till rådets beslut om förlängning av avtalet om vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan Europeiska gemenskapen och Amerikas förenta staters regering [15854/2013 - C7-0462/2013 - 2013/0351(NLE)] - Utskottet för industrifrågor, forskning och energi. Föredragande: Amalia Sartori (A7-0126/2014)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 3)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P7_TA(2014)0182)

Parlamentet godkände förlängningen av avtalet.


9.4. Nagoyaprotokollet om tillträde till genetiska resurser *** (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)

Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående, på Europeiska unionens vägnar, av Nagoyaprotokollet om tillträde till och rättvis fördelning av vinster från nyttjande av genetiska resurser till konventionen om biologisk mångfald [06852/2013 - C7-0005/2014 - 2012/0279(NLE)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Sandrine Bélier (A7-0061/2014)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 4)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P7_TA(2014)0183)

Parlamentet godkände att protokollet ingås.


9.5. Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter – ansökan EGF/2013/008 ES/Comunidad Valenciana – textilier ***I (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter i enlighet med punkt 13 i det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning (Spaniens ansökan EGF/2013/008 ES/Comunidad Valenciana − textilier) [COM(2014)0045 - C7-0019/2014 - 2014/2013(BUD)] - Budgetutskottet. Föredragande: Frédéric Daerden (A7-0158/2014)

(Kvalificerad majoritet och tre femtedelar av de avgivna rösterna erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 5)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P7_TA(2014)0184)


9.6. Produktion och tillhandahållande på marknaden av växtförökningsmaterial (lagstiftning om växtförökningsmaterial) ***I (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om produktion och tillhandahållande på marknaden av växtförökningsmaterial (lagstiftning om växtförökningsmaterial) [COM(2013)0262 - C7-0121/2013 - 2013/0137(COD)] - Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling. Föredragande: Sergio Paolo Francesco Silvestris (A7-0112/2014)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 6)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Förkastades

Kommissionen uppmanades i enlighet med artikel 56.1 i arbetsordningen att dra tillbaka sitt förslag, men Kristalina Georgieva (ledamot av kommissionen) uppgav att kommissionen inte var beredd att göra det.

Talare: Paolo De Castro, ordförande för utskottet AGRI, begärde att man skulle rösta om förslaget till lagstiftningsresolution, i enlighet med artikel 56.3 i arbetsordningen. Denna begäran bifölls genom omröstning med namnupprop (574 röster för, 90 röster emot, 10 nedlagda röster).

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P7_TA(2014)0185)

Inlägg:

Kriton Arsenis, efter omröstningen.


9.7. Löner och pensioner för tjänstemän och övriga anställda i Europeiska unionen (anpassning med verkan från och med den 1 juli 2011) ***I (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om anpassning med verkan från och med den 1 juli 2011 av lönerna och pensionerna för tjänstemän och övriga anställda i Europeiska unionen och av de på dessa löner och pensioner tillämpliga korrigeringskoefficienterna [COM(2013)0895 - C7-0459/2013 - 2013/0438(COD)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Dagmar Roth-Behrendt (A7-0165/2014)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 7)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG, ÄNDRINGSFÖRSLAG och FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P7_TA(2014)0186)


9.8. Löner och pensioner för tjänstemän och övriga anställda i Europeiska unionen (anpassning med verkan från och med den 1 juli 2012) ***I (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om anpassning med verkan från och med den 1 juli 2012 av lönerna och pensionerna för tjänstemän och övriga anställda i Europeiska unionen och av de på dessa löner och pensioner tillämpliga korrigeringskoefficienterna [COM(2013)0896 - C7-0460/2013 - 2013/0439(COD)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Dagmar Roth-Behrendt (A7-0164/2014)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 8)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG, ÄNDRINGSFÖRSLAG och FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P7_TA(2014)0187)


9.9. Stabiliserings- och associeringsavtalet EG/Serbien ***II (omröstning)

Andrabehandlingsrekommendation om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om vissa förfaranden för tillämpning av stabiliserings- och associeringsavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Serbien å andra sidan, och av interimsavtalet mellan Europeiska gemenskapen, å ena sidan, och Republiken Serbien, å andra sidan [17930/1/2013 - C7-0028/2014 - 2011/0465(COD)] - Utskottet för internationell handel. Föredragande: Iuliu Winkler (A7-0116/2014)

(Kvalificerad majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 9)

RÅDETS STÅNDPUNKT

Förklarades godkänt (P7_TA(2014)0188)


9.10. Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten och Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2003/71/EG och 2009/138/EG med avseende på befogenheterna för Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten och Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten [COM(2011)0008 - C7-0027/2011 - 2011/0006(COD)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Burkhard Balz (A7-0077/2012)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 10)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P7_TA(2014)0189)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P7_TA(2014)0189)


9.11. Uppgifter som ska åtfölja överföringar av medel ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om uppgifter som ska åtfölja överföringar av medel [COM(2013)0044 - C7-0034/2013 - 2013/0024(COD)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Mojca Kleva Kekuš och Timothy Kirkhope (A7-0140/2014)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 11)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P7_TA(2014)0190)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P7_TA(2014)0190)


9.12. Förhindrande av att det finansiella systemet används för penningtvätt och finansiering av terrorism ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om förhindrande av att det finansiella systemet används för penningtvätt och finansiering av terrorism [COM(2013)0045 - C7-0032/2013 - 2013/0025(COD)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Krišjānis Kariņš och Judith Sargentini (A7-0150/2014)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 12)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P7_TA(2014)0191)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P7_TA(2014)0191)


9.13. EU-garanti till Europeiska investeringsbanken mot förluster vid lån och lånegarantier till projekt utanför EU ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om beviljande av en EU-garanti till Europeiska investeringsbanken mot förluster vid lån och lånegarantier till projekt utanför EU [COM(2013)0293 - C7-0145/2013 - 2013/0152(COD)] - Budgetutskottet. Föredragande: Ivailo Kalfin (A7-0392/2013)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 13)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P7_TA(2014)0192)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P7_TA(2014)0192)


9.14. Genetiska resurser ***I (slutomröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om tillträde till genetiska resurser samt rimlig och rättvis fördelning av den nytta som uppstår vid deras användning i unionen [COM(2012)0576 - C7-0322/2012 - 2012/0278(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Sandrine Bélier (A7-0263/2013)

Debatten hade hållits den 11 september 2013 (punkt 16 i protokollet av den 11.9.2013).

Omröstningen om förslaget till lagstiftningsresolution hade bordlagts till den 12 september 2013 (punkt 13.6 i protokollet av den 12.9.2013).

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 14)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P7_TA(2014)0193)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P7_TA(2014)0193)

Inlägg:

Sandrine Bélier (föredragande), före omröstningen.


9.15. Trafiksäkerhetsprovning av motorfordon och släpvagnar ***I (slutomröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om periodisk provning av motorfordons och tillhörande släpvagnars trafiksäkerhet och om upphävande av direktiv 2009/40/EG [COM(2012)0380 - C7-0186/2012 - 2012/0184(COD)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Werner Kuhn (A7-0210/2013)

Le débat a eu lieu le 1 juli 2013 (punkt 16 i protokollet av den 1.7.2013).

Omröstningen om förslaget till lagstiftningsresolution hade bordlagts till den 2 juli 2013 (punkt 9.10 i protokollet av den 2.7.2013)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 15)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P7_TA(2014)0194)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P7_TA(2014)0194)

Inlägg:

Werner Kuhn (föredragande), före omröstningen.


9.16. Registreringsbevis för fordon ***I (slutomröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets direktiv 1999/37/EG om registreringsbevis för fordon [COM(2012)0381 - C7-0187/2012 - 2012/0185(COD)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Vilja Savisaar-Toomast (A7-0199/2013)

Debatten hölls den 1 juli 2013 (punkt 16 i protokollet av den 1.7.2013).

Omröstningen om förslaget till lagstiftningsresolution hade bordlagts till den 2 juli 2013 (punkt 9.8 i protokollet av den 2.7.2013).

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 16)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P7_TA(2014)0195)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P7_TA(2014)0195)


9.17. Trafiksäkerheten hos nyttofordon ***I (slutomröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om vägkontroller av trafiksäkerheten hos nyttofordon i trafik i unionen och om upphävande av direktiv 2000/30/EG [COM(2012)0382 - C7-0188/2012 - 2012/0186(COD)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Olga Sehnalová (A7-0207/2013)

Debatten hölls den 1 juli 2013 (punkt 16 i protokollet av den 1.7.2013).

Omröstningen om förslaget till lagstiftningsresolution hade bordlagts till den 2 juli 2013 (punkt 9.9 i protokollet av den 2.7.2013).

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 17)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P7_TA(2014)0196)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P7_TA(2014)0196)


9.18. Järnvägstransportstatistik ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 91/2003 av den 16 december 2002 om järnvägstransportstatistik vad gäller insamling av uppgifter om gods, passagerare och olyckor [COM(2013)0611 - C7-0249/2013 - 2013/0297(COD)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Michael Cramer (A7-0002/2014)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 18)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P7_TA(2014)0197)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P7_TA(2014)0197)


9.19. Elektronisk fakturering vid offentlig upphandling ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om elektronisk fakturering vid offentlig upphandling [COM(2013)0449 - C7-0208/2013 - 2013/0213(COD)] - Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd. Föredragande: Birgit Collin-Langen (A7-0004/2014)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 19)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P7_TA(2014)0198)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P7_TA(2014)0198)


9.20. Undersökningar om jordbrukets struktur och en undersökning om produktionsmetoder inom jordbruket ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1166/2008 om undersökningar om jordbrukets struktur och en undersökning om produktionsmetoder inom jordbruket, vad gäller finansieringsramen för perioden 2014–2018 [COM(2013)0757 - C7-0390/2013 - 2013/0367(COD)] - Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling. Föredragande: Paolo De Castro (A7-0111/2014)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 20)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P7_TA(2014)0199)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P7_TA(2014)0199)


9.21. Varor som framställs genom bearbetning av jordbruksprodukter ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om systemet för handeln med vissa varor som framställs genom bearbetning av jordbruksprodukter [COM(2013)0106 - C7-0048/2013 - 2013/0063(COD)] - Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling. Föredragande: Paolo De Castro (A7-0260/2013)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 21)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P7_TA(2014)0200)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P7_TA(2014)0200)


9.22. Europeiska investeringsbankens årsrapport för 2012 (omröstning)

Betänkande om Europeiska investeringsbankens årsrapport för 2012 [2013/2131(INI)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Marian-Jean Marinescu (A7-0137/2014)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 22)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P7_TA(2014)0201)


9.23. Jämställdheten mellan kvinnor och män 2012 (omröstning)

Betänkande om jämställdheten mellan kvinnor och män i Europeiska unionen – 2012 [2013/2156(INI)] - Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män. Föredragande: Inês Cristina Zuber (A7-0073/2014)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 23)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Förkastades

Inlägg:

Inês Cristina Zuber (medföredragande), före omröstningen.

Michael Cashman och Alexander Graf Lambsdorff, före omröstningen om punkt 34.

Robert Atkins, före omröstningen om punkt 45.

Bogusław Sonik, om omröstningen om punkt 45.

Izaskun Bilbao Barandica, Inês Cristina Zuber och Joseph Daul, efter omröstningen om resolutionen.


9.24. Översyn av det europeiska systemet för finansiell tillsyn (omröstning)

Betänkande med rekommendationer till kommissionen om översynen av det europeiska systemet för finansiell tillsyn [2013/2166(INL)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Sven Giegold (A7-0133/2014)

(Kvalificerad majoritet erfordrades för antagande av resolutionsförslaget)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 24)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P7_TA(2014)0202)


9.25. Allmänhetens tillgång till handlingar 2011–2013 (omröstning)

Betänkande om allmänhetens tillgång till handlingar (artikel 104.7 i arbetsordningen) åren 2011–2013 [2013/2155(INI)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Sophia in 't Veld (A7-0148/2014)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 25)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P7_TA(2014)0203)


9.26. Verksamheten i utskottet för framställningar 2013 (omröstning)

Betänkande om verksamheten i utskottet för framställningar 2013 [2014/2008(INI)] - Utskottet för framställningar. Föredragande: Jarosław Leszek Wałęsa (A7-0131/2014)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 26)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P7_TA(2014)0204)


9.27. Trädgårdsnäringen (omröstning)

Betänkande om framtiden för trädgårdsnäringen i Europa – tillväxtstrategier [2013/2100(INI)] - Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling. Föredragande: Anthea McIntyre (A7-0048/2014)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 27)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P7_TA(2014)0205)


9.28. Utrotande av tortyr i hela världen (omröstning)

Betänkande om utotande av tortyr i hela världen [2013/2169(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Véronique De Keyser (A7-0100/2014)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 28)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P7_TA(2014)0206)


9.29. Saudiarabien (omröstning)

Betänkande om Saudiarabien, dess förbindelser med EU och dess roll i Mellanöstern och Nordafrika [2013/2147(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Ana Gomes (A7-0125/2014)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 29)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P7_TA(2014)0207)

Inlägg:

Ana Gomes (föredragande) lade fram muntliga ändringsförslag om punkterna 22 och 42 samt skäl S, vilka beaktades.


10. Röstförklaringar

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingetts i enlighet med artikel 170 i arbetsordningen återfinns i det fullständiga förhandlingsreferatet från sammanträdet.

Muntliga röstförklaringar:

Talare: Jean-Pierre Audy.

Betänkande Sergio Paolo Francesco Silvestris - A7-0112/2014
Guido Milana, Ewald Stadler, Dubravka Šuica, Christa Klaß, Zofija Mazej Kukovič, Peter Jahr, Angelika Werthmann, Rareş-Lucian Niculescu, Biljana Borzan, Anna Záborská, Albert Deß och Marino Baldini

Betänkande Burkhard Balz - A7-0077/2012
Dubravka Šuica, Anna Záborská, Daniel Hannan och Syed Kamall

Betänkande Mojca Kleva Kekuš och Timothy Kirkhope - A7-0140/2014
Dubravka Šuica och Guido Milana

Betänkande Krišjānis Kariņš och Judith Sargentini - A7-0150/2014
Nikola Vuljanić, Charles Tannock, Anna Záborská, Oleg Valjalo, Andrej Plenković, Daniel Hannan och Tarja Cronberg

Betänkande Ivailo Kalfin - A7-0392/2013
Dubravka Šuica och Daniel Hannan

Betänkande Sandrine Bélier - A7-0263/2013
Dubravka Šuica, Cristina Gutiérrez-Cortines och Andrej Plenković

Betänkande Werner Kuhn - A7-0210/2013
Ismail Ertug, Biljana Borzan, Petri Sarvamaa, Jim Higgins och Giommaria Uggias

Betänkande Vilja Savisaar-Toomast - A7-0199/2013
Marino Baldini, Jim Higgins, Andrej Plenković och Joseph Cuschieri

Betänkande Olga Sehnalová - A7-0207/2013
Ismail Ertug och Jim Higgins

Betänkande Marian-Jean Marinescu - A7-0137/2014
Ingeborg Gräßle, Dubravka Šuica och Davor Ivo Stier

Betänkande Inês Cristina Zuber - A7-0073/2014
Guido Milana, Mario Pirillo, Ewald Stadler, Angelika Werthmann, Anna Záborská, Andrej Plenković, Krisztina Morvai och Licia Ronzulli

Betänkande Sven Giegold - A7-0133/2014
Francesco De Angelis

Betänkande Jarosław Leszek Wałęsa - A7-0131/2014
Davor Ivo Stier, Seán Kelly, Anna Záborská och Krisztina Morvai

Betänkande Anthea McIntyre - A7-0048/2014
Guido Milana, Mario Pirillo, Rareş-Lucian Niculescu och Seán Kelly

Betänkande Véronique De Keyser - A7-0100/2014
Guido Milana, Sandra Petrović Jakovina, Angelika Werthmann och Anna Záborská

Betänkande Ana Gomes - A7-0125/2014
Ewald Stadler.


11. Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster

Rättelserna och avsiktsförklaringarna till avgivna röster återfinns på webbplatsen ”Séance en direct”, ”Results of votes (roll-call votes)/Résultats des votes (appels nominaux)” samt i den tryckta versionen av bilagan ”Resultat av omröstningarna med namnupprop”.

Den elektroniska versionen på Europarl uppdateras regelbundet under högst två veckor efter den aktuella omröstningsdagen.

Därefter slutförs förteckningen över rättelserna till de avgivna rösterna för att översättas och offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.


(Sammanträdet avbröts kl. 14.45 och återupptogs kl. 15.00.)

ORDFÖRANDESKAP: Isabelle DURANT
Vice talman

12. Justering av protokollet från föregående sammanträde

Protokollet från föregående sammanträde justerades.


13. Skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter ***I – Behandling av personuppgifter i brottsförebyggande syfte ***I (debatt)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter (allmän uppgiftsskyddsförordning) [COM(2012)0011 - C7-0025/2012 - 2012/0011(COD)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Jan Philipp Albrecht (A7-0402/2013)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om skydd för enskilda personer med avseende på behöriga myndigheters behandling av personuppgifter för att förebygga, utreda, avslöja eller lagföra brott eller verkställa straffrättsliga påföljder, och det fria flödet av sådana uppgifter [COM(2012)0010 - C7-0024/2012 - 2012/0010(COD)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Dimitrios Droutsas (A7-0403/2013)

Jan Philipp Albrecht och Dimitrios Droutsas redogjorde för sina betänkanden.

Talare: Dimitrios Kourkoulas (rådets tjänstgörande ordförande) och Viviane Reding (vice ordförande för kommissionen).

Talare: Nadja Hirsch (föredragande av yttrande från utskottet EMPL), Seán Kelly (föredragande av yttrande från utskottet ITRE), Lara Comi (föredragande av yttrande från utskottet IMCO), Marielle Gallo (föredragande av yttrande från utskottet JURI), Axel Voss (föredragande av yttrande från utskottet JURI), Kinga Gál för PPE-gruppen, Sylvie Guillaume för S&D-gruppen, Sarah Ludford för ALDE-gruppen, Judith Sargentini för Verts/ALE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Silvia-Adriana Ţicău, Timothy Kirkhope för ECR-gruppen, Cornelia Ernst för GUE/NGL-gruppen, Auke Zijlstra, grupplös, Wim van de Camp, Claude Moraes, Sophia in 't Veld, Carl Schlyter, Vicky Ford, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Sarah Ludford, Carlos Coelho, Juan Fernando López Aguilar, Csaba Sógor, Silvia-Adriana Ţicău, Anna Maria Corazza Bildt, Evelyn Regner och Salvatore Iacolino.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Zbigniew Zaleski, Marc Tarabella, Ruža Tomašić, Franz Obermayr, Silvia Costa och Tonino Picula.

Talare: Viviane Reding, Dimitrios Kourkoulas, Dimitrios Droutsas, Jan Philipp Albrecht och Axel Voss, som ställde en fråga ("blått kort") till Dimitrios Droutsas, som besvarade den.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 8.5 i protokollet av den 12.3.2014 och punkt 8.12 i protokollet av den 12.3.2014.


14. Amerikanska NSA:s övervakningsprogram, övervakningsorgan i olika medlemsstater samt inverkan på EU-medborgarnas grundläggande rättigheter (debatt)

Betänkande om amerikanska NSA:s övervakningsprogram, övervakningsorgan i olika medlemsstater samt inverkan på EU-medborgarnas grundläggande rättigheter och på det transatlantiska samarbetet i rättsliga och inrikes frågor [2013/2188(INI)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Claude Moraes (A7-0139/2014)

Claude Moraes redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Dimitrios Kourkoulas (rådets tjänstgörande ordförande).

ORDFÖRANDESKAP: Edward McMILLAN-SCOTT
Vice talman

Talare: Viviane Reding (vice ordförande för kommissionen).

Talare: Axel Voss för PPE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Jan Philipp Albrecht, Juan Fernando López Aguilar för S&D-gruppen, Sophia in 't Veld för ALDE-gruppen, Jan Philipp Albrecht för Verts/ALE-gruppen, Timothy Kirkhope för ECR-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Sophia in 't Veld, Cornelia Ernst för GUE/NGL-gruppen, Krisztina Morvai, grupplös, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Jan Philipp Albrecht, Dimitrios Droutsas, Sarah Ludford, Jean Lambert, Christian Engström, som ställde en fråga ("blått kort") till Sarah Ludford, som besvarade den, Mario Borghezio, Monika Hohlmeier, Birgit Sippel, Krisztina Morvai, om genomförandet av debatten, Nadja Hirsch, Rui Tavares, Hubert Pirker, Ana Gomes, Ulrike Lunacek, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Hubert Pirker, Hubert Pirker, som även besvarade två frågor ("blått kort") från Sophia in 't Veld och Krisztina Morvai, Wim van de Camp, Josef Weidenholzer, Yannick Jadot, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Carlos Coelho, Ivo Belet, Eduard Kukan och Andrej Plenković.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Eija-Riitta Korhola, Marc Tarabella, Christian Engström, Nikola Vuljanić, Dimitar Stoyanov och Zbigniew Ziobro.

ORDFÖRANDESKAP: Anni PODIMATA
Vice talman

Talare: Viviane Reding, Dimitrios Kourkoulas och Claude Moraes.

Talare: Seán Kelly yttrade sig om ögonkontaktsförfarandets och ”blått kort”-förfarandets förlopp. (Talmannen angav skälen till sina val.)

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 8.23 i protokollet av den 12.3.2014.


15. Europeiska åklagarmyndigheten (debatt)

Interimsbetänkande om förslaget till rådets förordning om inrättande av Europeiska åklagarmyndigheten [COM(2013)0534 - 2013/0255(APP)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Salvatore Iacolino (A7-0141/2014)

Salvatore Iacolino redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Viviane Reding (vice ordförande för kommissionen).

Talare: Ingeborg Gräßle (föredragande av yttrande från utskottet CONT), Evelyn Regner (föredragande av yttrande från utskottet JURI), Monika Hohlmeier för PPE-gruppen, Birgit Sippel för S&D-gruppen, Renate Weber för ALDE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Zbigniew Ziobro, Jan Philipp Albrecht för Verts/ALE-gruppen, Rina Ronja Kari för GUE/NGL-gruppen, Gerard Batten för EFD-gruppen, Franco Bonanini, grupplös, Jan Philipp Albrecht, ställde en fråga ("blått kort") till Rina Ronja Kari, som hon inte kunde besvara eftersom hon lämnat plenisalen, Axel Voss, Juan Fernando López Aguilar, Slavi Binev, Marco Scurria, Salvatore Caronna, Anna Maria Corazza Bildt, Bogusław Liberadzki och James Nicholson.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Davor Ivo Stier, Ruža Tomašić, Zbigniew Ziobro, Dimitar Stoyanov och Dubravka Šuica.

Talare: Viviane Reding och Salvatore Iacolino.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 8.27 i protokollet av den 12.3.2014.


16. 2013 års framstegsrapport om Turkiet (debatt)

Uttalanden av rådet och kommissionen: 2013 års framstegsrapport om Turkiet (2013/2945(RSP))

Dimitrios Kourkoulas (rådets tjänstgörande ordförande) och Štefan Füle (ledamot av kommissionen) gjorde uttalanden.

Talare: Ria Oomen-Ruijten för PPE-gruppen, Raimon Obiols för S&D-gruppen, Alexander Graf Lambsdorff för ALDE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från William (The Earl of) Dartmouth, och Franziska Keller för Verts/ALE-gruppen.

ORDFÖRANDESKAP: Roberta ANGELILLI
Vice talman

Talare: Geoffrey Van Orden för ECR-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Alexander Graf Lambsdorff, Takis Hadjigeorgiou för GUE/NGL-gruppen, Nikolaos Salavrakos för EFD-gruppen, Laurence J.A.J. Stassen, grupplös, Krzysztof Lisek, Richard Howitt, Andrew Duff, Bastiaan Belder, Ewald Stadler, Francisco José Millán Mon, Maria Eleni Koppa, William (The Earl of) Dartmouth, Dimitar Stoyanov, Marietta Giannakou, Sophocles Sophocleous, Slavi Binev, Eleni Theocharous, Emine Bozkurt, Davor Ivo Stier, Andrzej Grzyb och Alojz Peterle.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Eija-Riitta Korhola, Arnaud Danjean, Marusya Lyubcheva, Tonino Picula, Antigoni Papadopoulou, Iñaki Irazabalbeitia Fernández och Ruža Tomašić.

Talare: Štefan Füle och Dimitrios Kourkoulas.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 110.2 i arbetsordningen):

- Ria Oomen-Ruijten, för utskottet för utrikesfrågor, om 2013 års framstegsrapport om Turkiet (2013/2945(RSP)) (B7-0241/2014).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 8.28 i protokollet av den 12.3.2014.


17. Genomförandet av det gemensamma europeiska luftrummet ***I – Flygplatser, flygledningstjänst och flygtrafiktjänster ***I (debatt)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om genomförandet av det gemensamma europeiska luftrummet (omarbetning) [COM(2013)0410 - C7-0171/2013 - 2013/0186(COD)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Marian-Jean Marinescu (A7-0095/2014)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 216/2008 inom området flygplatser, flygledningstjänst och flygtrafiktjänster [COM(2013)0409 - C7-0169/2013 - 2013/0187(COD)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: David-Maria Sassoli (A7-0098/2014)

Marian-Jean Marinescu och David-Maria Sassoli redogjorde för sina betänkanden.

Talare: Viviane Reding (vice ordförande för kommissionen).

Talare: Dominique Riquet för PPE-gruppen, Spyros Danellis för S&D-gruppen, Phil Bennion för ALDE-gruppen, Eva Lichtenberger för Verts/ALE-gruppen, Jacqueline Foster för ECR-gruppen, Jaromír Kohlíček för GUE/NGL-gruppen, Saïd El Khadraoui, Oldřich Vlasák, Patrick Le Hyaric och Julie Girling.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Erik Bánki och Andreas Schwab.

ORDFÖRANDESKAP: Alejo VIDAL-QUADRAS
Vice talman

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Tonino Picula, João Ferreira, Silvia-Adriana Ţicău och Marusya Lyubcheva.

Talare: Viviane Reding, Marian-Jean Marinescu och David-Maria Sassoli.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 8.13 i protokollet av den 12.3.2014 och punkt 8.14 i protokollet av den 12.3.2014.


18. Paketresor och assisterade researrangemang ***I (debatt)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om paketresor och assisterade researrangemang och om ändring av förordning (EG) nr 2006/2004 samt direktiv 2011/83/EU och om upphävande av rådets direktiv 90/314/EEG [COM(2013)0512 - C7-0215/2013 - 2013/0246(COD)] - Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd. Föredragande: Hans-Peter Mayer (A7-0124/2014)

Hans-Peter Mayer redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Viviane Reding (vice ordförande för kommissionen).

Talare: Bogusław Liberadzki (föredragande av yttrande från utskottet TRAN), Andreas Schwab för PPE-gruppen, Sergio Gaetano Cofferati för S&D-gruppen, Toine Manders för ALDE-gruppen, Heide Rühle för Verts/ALE-gruppen, Emma McClarkin för ECR-gruppen, Ildikó Gáll-Pelcz, Catherine Stihler, Jacqueline Foster och Anna Hedh.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Erik Bánki, Davor Ivo Stier, Silvia-Adriana Ţicău och Zofija Mazej Kukovič.

Talare: Viviane Reding och Hans-Peter Mayer.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 8.15 i protokollet av den 12.3.2014.


19. Fluorerade växthusgaser ***I (debatt)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om fluorerade växthusgaser [COM(2012)0643 - C7-0370/2012 - 2012/0305(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Bas Eickhout (A7-0240/2013)

Bas Eickhout redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Connie Hedegaard (ledamot av kommissionen).

Talare: Erik Bánki för PPE-gruppen, Jo Leinen för S&D-gruppen, Satu Hassi för Verts/ALE-gruppen, Sabine Wils för GUE/NGL-gruppen, Jolanta Emilia Hibner, Andrés Perelló Rodríguez, Zofija Mazej Kukovič, Mario Pirillo och Sophie Auconie.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Izaskun Bilbao Barandica.

Talare: Connie Hedegaard och Bas Eickhout, som även besvarade två frågor ("blått kort") från Derek Roland Clark.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 8.16 i protokollet av den 12.3.2014.


20. Fri rörlighet för arbetstagare ***I (debatt)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om åtgärder som underlättar utövandet av arbetstagares rättigheter i samband med fri rörlighet för arbetstagare [COM(2013)0236 - C7-0114/2013 - 2013/0124(COD)] - Utskottet för sysselsättning och sociala frågor. Föredragande: Edit Bauer (A7-0386/2013)

Edit Bauer redogjorde för sitt betänkande.

Talare: László Andor (ledamot av kommissionen).

Talare: Marije Cornelissen, föredragande av yttrande från utskottet FEMM samt för Verts/ALE-gruppen, Danuta Jazłowiecka för PPE-gruppen, Ole Christensen för S&D-gruppen, Phil Bennion för ALDE-gruppen, Syed Kamall för ECR-gruppen, Thomas Händel för GUE/NGL-gruppen, Derek Roland Clark för EFD-gruppen, Mike Nattrass, grupplös, Csaba Sógor, Iliana Malinova Iotova, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Derek Roland Clark, Monika Panayotova, Jutta Steinruck och Derek Roland Clark, med anledning av Iliana Malinova Iotovas inlägg.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Csaba Sándor Tabajdi och Malika Benarab-Attou.

Talare: László Andor och Edit Bauer.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 8.17 i protokollet av den 12.3.2014.


21. Föredragningslista för nästa sammanträde

Föredragningslistan för nästa sammanträde fastställdes ("Föredragningslista" PE 529.495/OJME).


22. Avslutande av sammanträdet

Sammanträdet avslutades kl. 23.20.

Klaus Welle

Roberta Angelilli

Generalsekreterare

Vice talman


NÄRVAROLISTA

Närvarande:

Abela Baldacchino, Agnew, Albrecht, Alfonsi, Allam, Alves, Andersdotter, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Angourakis, Antonescu, Arias Echeverría, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldini, Balz, Balzani, Bánki, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Bertot, Besset, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonanini, Bonsignore, Borghezio, Borissov, Borys, Borzan, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Bratkowski, Breyer, Brok, Brons, Brzobohatá, Bullmann, Bušić, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correa Zamora, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Cramer, Creutzmann, Cronberg, Crowley, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Castro, De Keyser, Delli, Delvaux, De Martini, Demesmaeker, De Mita, de Sarnez, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Flasarová, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Frigo, Gabriel, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Griesbeck, Griffin, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Helmer, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irazabalbeitia Fernández, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Joly, de Jong, Jordan, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, van der Kammen, Kammerevert, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Langen, Larsen-Jensen, La Via, Le Brun, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Maletić, Malinov, Manders, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Martin David, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Matias, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Metsola, Meyer, Michels, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mizzi, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morvai, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Mynář, Naranjo Escobar, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Panayotov, Panayotova, Panzeri, Papadopoulou, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Perelló Rodríguez, Peterle, Petrović Jakovina, Picula, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pitsillides, Pittella, Plenković, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Ross, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schöpflin, Schroedter, Schulz Martin, Schulz Werner, Schwab, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Severin, Siekierski, Silaghi, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Sonik, Sophocleous, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stauner, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stier, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Šuica, Surján, Svensson, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tavares, Taylor Keith, Taylor Rebecca, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomas, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Torvalds, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Trematerra, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Urutchev, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Valjalo, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vitkauskaite Bernard, Vlasák, Vlasto, Voss, Vuljanić, Wałęsa, Watson, Weber Henri, Weber Manfred, Weber Renate, Weidenholzer, Weiler, Werthmann, Westlund, Westphal, Wikström, Willmott, Wils, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Włosowicz, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zaleski, Zamfirescu, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zéribi, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka

Befriade från närvaro:

Bufton, Dehaene, Gargani, Kleva Kekuš, Neyts-Uyttebroeck, Pakarinen, Papastamkos

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy