Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 12 март 2014 г. - Страсбург

2. Делегирани актове (член 87а от Правилника за дейността)

Следните проекти на делегирани актове бяха предадени на Парламента:

- Делегиран регламент на Комисията за допълнение на Регламент (ЕС) №1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство (C(2014)01207 – 2014/2619(DEA))
Срок за внасяне на възражения: два месеца, считано от датата на получаване на 3 март 2014 г.


разглеждане в комисия: REGI (член 50 от Правилника за дейността)

становище: EMPL (член 50 от Правилника за дейността)

- Делегиран регламент на Комисията за допълнение на Регламент (ЕС) №1299/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на специалните разпоредби за допустимостта на разходите по програмите за сътрудничество (C(2014)01229 – 2014/2623(DEA))
Срок за внасяне на възражения: два месеца, считано от датата на получаване на 4 март 2014 г.

разглеждане в комисия: REGI

- Делегиран регламент на Комисията за изменение на Делегиран регламент (ЕС) № 114/2013 по отношение на средните специфични емисии на CO2 през 2010 г., определени за производителя Great Wall Motor Company Limited (C(2014)01267 – 2014/2622(DEA))
Срок за внасяне на възражения: два месеца, считано от датата на получаване на 4 март 2014 г.

разглеждане в комисия: ENVI (член 50 от Правилника за дейността)

становище: ITRE (член 50 от Правилника за дейността)

- Делегиран регламент на Комисията за допълване на Директива 2013/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти във връзка с качествените и подходящите количествени критерии за установяване на категориите персонал, чиито професионални дейности имат съществено въздействие върху рисковия профил на институцията (C(2014)01332 – 2014/2621(DEA))
Срок за внасяне на възражения: един месец, считано от датата на получаване на 4 март 2014 г.

разглеждане в комисия: ECON

- Делегиран регламент на Комисията за изменение на делегираните регламенти (ЕС) № 1059/2010, № 1060/2010, № 1061/2010, № 1062/2010, № 626/2011, № 392/2012, № 874/2012, № 665/2013, № 811/2013 и № 812/2013 на Комисията, отнасящо се за етикетирането в интернет на свързани с енергопотреблението продукти (C(2014)01371 – 2014/2626(DEA))
Срок за внасяне на възражения: два месеца, считано от датата на получаване на 5 март 2014 г.


разглеждане в комисия: ITRE

- Делегиран регламент на Комисията за допълване на Директива 2003/71/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за публикуване на притурка към проспекта (C(2014)01392 – 2014/2639(DEA))
Срок за внасяне на възражения: един месец, считано от датата на получаване на 7 март 2014 г.

разглеждане в комисия: ECON

- Делегирано решение на Комисията за определяне на критериите и условията, на които трябва да отговарят европейските референтни мрежи и желаещите да членуват в тях доставчици на здравно обслужване (C(2014)01408 – 2014/2643(DEA))
Срок за внасяне на възражения: два месеца, считано от датата на получаване на 10 март 2014 г.

разглеждане в комисия: ENVI

- Делегиран регламент на Комисията за допълване на Регламент (ЕС) № 1301/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на подробните правила за принципите за подбор и управление на иновативните действия в сферата на устойчивото градско развитие, които ще бъдат подкрепяни по линия на Европейския фонд за регионално развитие (C(2014)01410 – 2014/2647(DEA))
Срок за внасяне на възражения: два месеца, считано от датата на получаване на 11 март 2014 г.

разглеждане в комисия: REGI

- Делегиран регламент на Комисията за допълване на Регламент (ЕС) №528/2012 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на правилата за подновяване на разрешения за биоциди, които са предмет на взаимно признаване (C(2014)01420 – 2014/2642(DEA))
Срок за внасяне на възражения: два месеца, считано от датата на получаване на 7 март 2014 г.

разглеждане в комисия: ENVI (член 50 от Правилника за дейността)

становище: IMCO (член 50 от Правилника за дейността)

- Делегиран регламент на Комисията за допълване на Регламент (ЕС) №1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на условията за използване на незадължителния термин за качество „планински продукт“ (C(2014)01445 – 2014/2650(DEA))
Срок за внасяне на възражения: два месеца, считано от датата на получаване на 11 март 2014 г.

разглеждане в комисия: AGRI

- Делегиран регламент на Комисията за допълнение на Регламент (ЕС) №1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета чрез изменение на Регламент (ЕО) №555/2008 на Комисията във връзка с нови мерки по националните програми за подпомагане в лозаро-винарския сектор (C(2014)01446 – 2014/2652(DEA))
Срок за внасяне на възражения: два месеца, считано от датата на получаване на 11 март 2014 г.

разглеждане в комисия: AGRI

- Делегиран регламент на Комисията за допълнение на Регламент (ЕС) №1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета чрез изменение на Регламент (ЕО) №826/2008 на Комисията по отношение на определени изисквания за земеделските продукти, за които се отпуска помощ за частно складиране (C(2014)01447 – 2014/2649(DEA))

Срок за внасяне на възражения: два месеца, считано от датата на получаване на 11 март 2014 г.

разглеждане в комисия: AGRI

- Делегиран регламент на Комисията за допълване на Регламент (ЕС) №1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на програмите за подпомагане на сектора на маслиновото масло и трапезните маслини (C(2014)01449 – 2014/2646(DEA))

Срок за внасяне на възражения: два месеца, считано от датата на получаване на 11 март 2014 г.

разглеждане в комисия: AGRI

- Делегиран регламент на Комисията за допълнение на Регламент (ЕС) №1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета чрез за изменение на Регламент (ЕО) №288/2009 на Комисията по отношение на предоставянето на помощ за съпътстващите мерки в рамките на схема за предлагане на плодове и зеленчуци в училищата (C(2014)01450 – 2014/2645(DEA))

Срок за внасяне на възражения: два месеца, считано от датата на получаване на 11 март 2014 г.

разглеждане в комисия: AGRI

- Делегиран регламент на Комисията за допълване на Регламент (ЕС) №1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета и Регламент (ЕС) №1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета чрез изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) №543/2011 на Комисията по отношение на секторите на плодовете и зеленчуците и на преработените плодове и зеленчуци (C(2014)01451 – 2014/2644(DEA))

Срок за внасяне на възражения: два месеца, считано от датата на получаване на 11 март 2014 г.

разглеждане в комисия: AGRI

- Делегиран регламент на Комисията за допълнение на Регламент (ЕС) №1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на разходи за публична интервенция (C(2014)01457 – 2014/2651(DEA))

Срок за внасяне на възражения: два месеца, считано от датата на получаване на 11 март 2014 г.

разглеждане в комисия: AGRI

- Делегиран регламент на Комисията за допълнение на Регламент (ЕО) № 73/2009 на Съвета и Регламент (ЕC) №1307/2013 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с основата за изчисляване на намаленията, прилагани от държавите членки по отношение на земеделските производители в резултат на линейното намаление на плащанията през 2014г. и финансовата дисциплина през календарната 2014 г. (C(2014)01538 – 2014/2653(DEA))

Срок за внасяне на възражения: два месеца, считано от датата на получаване на 11 март 2014 г.

разглеждане в комисия: AGRI

- Делегиран регламент на Комисията за допълнение на Регламент (ЕС) №1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с разплащателните агенции и други органи, финансовото управление, уравняването на сметки, обезпеченията и използването на еврото (C(2014)01565 – 2014/2648(DEA))
Срок за внасяне на възражения: два месеца, считано от датата на получаване на 11 март 2014 г.

разглеждане в комисия: AGRI.

На Парламента бе предадена следната поправка:

- Поправка на делегиран регламент на Комисията от 7 януари 2014 г. относно Европейски кодекс за поведение за партньорство в рамките на европейските структурни и инвестиционни фондове (C(2013)09651)

разглеждане в комисия: REGI

становище: EMPL, PECH, AGRI.

Правна информация - Политика за поверителност