Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Středa, 12. března 2014 - Štrasburk

2. Akty v přenesené pravomoci (článek 87a jednacího řádu)

Parlamentu byly postoupeny níže uvedené návrhy aktů v přenesené pravomoci.

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu a o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu (C(2014)01207 – 2014/2619(DEA))

Lhůta pro námitku: dva měsíce od data přijetí, tj. 3. března 2014.

předáno věcně příslušný výbor: REGI (článek 50 jednacího řádu)

stanovisko: EMPL (článek 50 jednacího řádu)

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1299/2013, pokud jde zvláštní pravidla způsobilosti výdajů pro programy spolupráce (C(2014)01229 – 2014/2623(DEA))

Lhůta pro námitku: dva měsíce od data přijetí, tj. 4. března 2014.

předáno věcně příslušný výbor: REGI

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 114/2013, pokud jde o průměrné specifické emise CO2 v roce 2010 stanovené pro výrobce Great Wall Motor Company Limited (C(2014)01267 – 2014/2622(DEA))

Lhůta pro námitku: dva měsíce od data přijetí, tj. 4. března 2014.

předáno věcně příslušný výbor: ENVI (článek 50 jednacího řádu)

stanovisko: ITRE (článek 50 jednacího řádu)

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU, pokud jde o regulační technické normy týkající se kvalitativních a vhodných kvantitativních kritérií k určení kategorií zaměstnanců, jejichž pracovní činnosti mají podstatný vliv na rizikový profil instituce (C(2014)01332 – 2014/2621(DEA))

Lhůta pro námitku: jeden měsíc od data přijetí, tj. 4. března 2014.

předáno věcně příslušný výbor: ECON

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci o změně nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1059/2010, 1060/2010, 1061/2010, 1062/2010, 626/2011, 392/2012, 874/2012, 665/2013, 811/2013 a 812/2013 s ohledem na označování výrobků spojených se spotřebou energie energetickými štítky na internetu (C(2014)01371 – 2014/2626(DEA))

Lhůta pro námitku: dva měsíce od data přijetí, tj. 5. března 2014.

předáno věcně příslušný výbor: ITRE

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/71/ES, pokud jde o regulační technické normy týkající se zveřejnění dodatku k prospektu (C(2014)01392 – 2014/2639(DEA))

Lhůta pro námitku: jeden měsíc od data přijetí, tj. 7. března 2014.

předáno věcně příslušný výbor: ECON

- Rozhodnutí Komise v přenesené pravomoci, kterým se stanoví kritéria a podmínky, jež musí splnit evropské referenční sítě a poskytovatelé zdravotní péče, kteří se chtějí do některé z nich zapojit (C(2014)01408 – 2014/2643(DEA))

Lhůta pro námitku: dva měsíce od data přijetí, tj. 10. března 2014.

předáno věcně příslušný výbor ENVI

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1301/2013, pokud jde o podrobná pravidla týkající se zásad výběru a řízení inovačních opatření v oblasti udržitelného rozvoje měst, jež mají získat podporu z Evropského fondu pro regionální rozvoj (C(2014)01410 – 2014/2647(DEA))

Lhůta pro námitku: dva měsíce od data přijetí, tj. 11. března 2014.

předáno věcně příslušný výbor: REGI

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012, pokud jde o pravidla pro obnovení povolení biocidních přípravků, která podléhají vzájemnému uznávání (C(2014)01420 – 2014/2642(DEA))

Lhůta pro námitku: dva měsíce od data přijetí, tj. 7. března 2014.

předáno věcně příslušný výbor: ENVI (článek 50 jednacího řádu)

stanovisko: IMCO (článek 50 jednacího řádu)

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012, pokud jde o podmínky používání nepovinného údaje o jakosti „horský produkt“ (C(2014)01445 – 2014/2650(DEA))

Lhůta pro námitku: dva měsíce od data přijetí, tj. 11. března 2014.

předáno věcně příslušný výbor: AGRI

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 změnou nařízení Komise (ES) č. 555/2008, pokud jde o nová opatření v rámci vnitrostátních programů podpory v odvětví vína (C(2014)01446 – 2014/2652(DEA))

Lhůta pro námitku: dva měsíce od data přijetí, tj. 11. března 2014.

předáno věcně příslušný výbor: AGRI

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 změnou nařízení Komise (ES) č. 826/2008, pokud jde o některé požadavky týkající se zemědělských produktů, na něž je poskytována podpora soukromého skladování (C(2014)01447 – 2014/2649(DEA))

Lhůta pro námitku: dva měsíce od data přijetí, tj. 11. března 2014.

předáno věcně příslušný výbor: AGRI

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o programy na podporu odvětví olivového oleje a stolních oliv (C(2014)01449 – 2014/2646(DEA))

Lhůta pro námitku: dva měsíce od data přijetí, tj. 11. března 2014.

předáno věcně příslušný výbor: AGRI

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 změnou nařízení Komise (ES) č. 288/2009, pokud jde o poskytování podpory pro doprovodná opatření v rámci projektu Ovoce a zelenina do škol (C(2014)01450 – 2014/2645(DEA))

Lhůta pro námitku: dva měsíce od data přijetí, tj. 11. března 2014.

předáno věcně příslušný výbor: AGRI

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 prostřednictvím změny prováděcího nařízení Komise (EU) č. 543/2011, pokud jde o odvětví ovoce a zeleniny a odvětví výrobků z ovoce a zeleniny (C(2014)01451 – 2014/2644(DEA))

Lhůta pro námitku: dva měsíce od data přijetí, tj. 11. března 2014.

předáno věcně příslušný výbor: AGRI

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, pokud jde o výdaje na veřejnou intervenci (C(2014)01457 – 2014/2651(DEA))

Lhůta pro námitku: dva měsíce od data přijetí, tj. 11. března 2014.

předáno věcně příslušný výbor: AGRI

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení Rady (ES) č. 73/2009 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013, pokud jde o základ pro výpočet snížení, jež mají členské státy uplatnit na zemědělce z důvodu lineárního snížení plateb v roce 2014 a finanční kázně pro kalendářní rok 2014 (C(2014)01538 – 2014/2653(DEA))

Lhůta pro námitku: dva měsíce od data přijetí, tj. 11. března 2014.

předáno věcně příslušný výbor: AGRI

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, pokud jde o platební agentury a další subjekty, finanční řízení, schválení účetní závěrky, jistoty a použití eura C(2014)01565 – 2014/2648(DEA))

Lhůta pro námitku: dva měsíce od data přijetí, tj. 11. března 2014.

předáno věcně příslušný výbor: AGRI

Parlamentu byla předána tato oprava:

- oprava k nařízení Komise v přenesené pravomoci ze dne 7.ledna 2014 o evropském kodexu chování pro partnerskou spolupráci v rámci evropských strukturálních a investičních fondů (C(2013)09651)

předáno věcně příslušný výbor: REGI

stanovisko: EMPL, PECH, AGRI.

Právní upozornění - Ochrana soukromí