Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Kolmapäev, 12. märts 2014 - Strasbourg

2. Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikkel 87a)

Parlamendile on edastatud järgmiste delegeeritud õigusaktide eelnõud:

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1303/2013, millega kehtestatakse ühissätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi, Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi ning Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta, nähakse ette üldsätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi ja Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta (C(2014)01207 – 2014/2619(DEA))

vastuväidete esitamise tähtaeg: kaks kuud alates kättesaamise kuupäevast (3. märts 2014)

edasi saadetud vastutavale komisjonile: REGI (kodukorra artikkel 50)

nõuandvad komisjonid: EMPL (kodukorra artikkel 50)

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1299/2013 seoses erieeskirjadega koostööprogrammide kulude rahastamiskõlblikkuse kohta (C(2014)01229 – 2014/2623(DEA))
vastuväidete esitamise tähtaeg: kaks kuud alates kättesaamise kuupäevast (4. märts 2014)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: REGI

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) nr 114/2013 seoses tootjale Great Wall Motor Company Limited ettenähtud CO2 eriheite keskmise tasemega 2010. aastal (C(2014)01267 – 2014/2622(DEA))

vastuväidete esitamise tähtaeg: kaks kuud alates kättesaamise kuupäevast (4. märts 2014)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI (kodukorra artikkel 50)

nõuandvad komisjonid: ITRE (kodukorra artikkel 50)

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2013/36/EL seoses regulatiivsete tehniliste standarditega kvalitatiivsete ja asjakohaste kvantitatiivsete kriteeriumide kohta, mille alusel määratakse kindlaks selliste töötajate kategooriad, kelle ametialane tegevus mõjutab oluliselt krediidiasutuse või investeerimisühingu riskiprofiili (C(2014)01332 – 2014/2621(DEA))
vastuväidete esitamise tähtaeg: üks kuu alates kättesaamise kuupäevast (4. märts 2014)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ECON

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega muudetakse komisjoni delegeeritud määruseid (EL) nr 1059/2010, 1060/2010, 1061/2010, 1062/2010, 626/2011, 392/2012, 874/2012, 665/2013, 811/2013 ja 812/2013 seoses energiamõjuga toodete märgistamisega internetis (C(2014)01371 – 2014/2626(DEA))
vastuväidete esitamise tähtaeg: kaks kuud alates kättesaamise kuupäevast (5. märts 2014)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ITRE

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2003/71/EÜ seoses regulatiivsete tehniliste standarditega prospekti lisade avaldamise kohta (C(2014)01392 – 2014/2639(DEA))
vastuväidete esitamise tähtaeg: üks kuu alates kättesaamise kuupäevast (7. märts 2014)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ECON

- Komisjoni delegeeritud otsus, millega kehtestatakse tingimused ja kriteeriumid, mida Euroopa tugivõrgustikud ja nendega ühineda soovivad tervishoiuteenuste osutajad peavad täitma (C(2014)01408 – 2014/2643(DEA))
vastuväidete esitamise tähtaeg: kaks kuud alates kättesaamise kuupäevast (10. märts 2014)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1301/2013 seoses üksikasjalike eeskirjadega Euroopa Regionaalarengu Fondist toetatavate uuenduslike meetmete valiku ja haldamise põhimõtete kohta säästva linnaarengu valdkonnas (C(2014)01410 – 2014/2647(DEA))
vastuväidete esitamise tähtaeg: kaks kuud alates kättesaamise kuupäevast (11. märts 2014)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: REGI

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr528/2012 seoses vastastikusele tunnustamisele kuuluvate biotsiidilubade uuendamise eeskirjadega (C(2014)01420 – 2014/2642(DEA))
vastuväidete esitamise tähtaeg: kaks kuud alates kättesaamise kuupäevast (7. märts 2014)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI (kodukorra artikkel 50),

nõuandvad komisjonid: IMCO (kodukorra artikkel 50)

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr1151/2012 seoses vabatahtliku kvaliteedimõiste „mägitoode” kasutamise tingimustega (C(2014)01445 – 2014/2650(DEA))
vastuväidete esitamise tähtaeg: kaks kuud alates kättesaamise kuupäevast (11. märts 2014)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: AGRI

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1308/2013, muutes komisjoni määrust (EÜ) nr555/2008 seoses veinisektori riiklike toetusprogrammide raames võetavate uute meetmetega (C(2014)01446 – 2014/2652(DEA))
vastuväidete esitamise tähtaeg: kaks kuud alates kättesaamise kuupäevast (11. märts 2014)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: AGRI

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1308/2013, muutes komisjoni määrust (EÜ) nr 826/2008 eraladustamistoetust saavate põllumajandustoodetega seotud teatavate nõuete osas (C(2014)01447 – 2014/2649(DEA))
vastuväidete esitamise tähtaeg: kaks kuud alates kättesaamise kuupäevast (11. märts 2014)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: AGRI

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1308/2013 oliiviõli ja lauaoliivide sektorit toetavate programmide osas (C(2014)01449 – 2014/2646(DEA))
vastuväidete esitamise tähtaeg: kaks kuud alates kättesaamise kuupäevast (11. märts 2014)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: AGRI

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1308/2013, muutes komisjoni määrust (EÜ) nr288/2009 seoses koolidele puu- ja köögivilja jagamise kava raames võetavate kaasnevate meetmete rahastamisega (C(2014)01450 – 2014/2645(DEA))
vastuväidete esitamise tähtaeg: kaks kuud alates kättesaamise kuupäevast (11. märts 2014)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: AGRI

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr1308/2013 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr1306/2013, muutes komisjoni rakendusmäärust (EL) nr543/2011, mis käsitleb puu- ja köögiviljasektorit ning töödeldud puu- ja köögivilja sektorit (C(2014)01451 – 2014/2644(DEA))
vastuväidete esitamise tähtaeg: kaks kuud alates kättesaamise kuupäevast (11. märts 2014)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: AGRI

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1306/2013 riikliku sekkumise kulude osas (C(2014)01457 – 2014/2651(DEA))
vastuväidete esitamise tähtaeg: kaks kuud alates kättesaamise kuupäevast (11. märts 2014)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: AGRI

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse nõukogu määrust (EÜ) nr 73/2009 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1307/2013 selliste vähendamiste arvutamise aluse osas, mida liikmesriigid kohaldavad põllumajandustootjate suhtes tulenevalt 2014. aasta maksete lineaarsest vähendamisest ja 2014. kalendriaasta finantsdistsipliinist (C(2014)01538 – 2014/2653(DEA))
vastuväidete esitamise tähtaeg: kaks kuud alates kättesaamise kuupäevast (11. märts 2014)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: AGRI

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1306/2013 makse- ja muude asutuste finantsjuhtimise, raamatupidamisarvestuse kontrollimise ja heakskiitmise, tagatiste ja euro kasutamise osas (C(2014)01565 – 2014/2648(DEA))
vastuväidete esitamise tähtaeg: kaks kuud alates kättesaamise kuupäevast (11. märts 2014)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: AGRI.

Parlamendile on edastatud järgmine parandus:

- Komisjoni 7. jaanuari 2014. aasta delegeeritud määruse (millega sätestatakse Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondidega seotud Euroopa partnerluse käitumisjuhend) parandus – (C(2013)09651).

edasi saadetud vastutavale komisjonile: REGI

nõuandvad komisjonid: EMPL, PECH, AGRI.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika