Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Trečiadienis, 2014 m. kovo 12 d. - Strasbūras

2. Deleguotieji aktai (Darbo tvarkos taisyklių 87a straipsnis)

Parlamentui buvo perduoti šie deleguotųjų aktų projektai:

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo papildomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr.1303/2013, kuriuo nustatomos Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondui bendros nuostatos ir Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondui taikytinos bendrosios nuostatos (C(2014)01207 – 2014/2619(DEA))

Prieštaravimų pateikimo terminas: du mėn. nuo gavimo dienos, t. y. nuo 2014 m. kovo 3 d.

perduota atsakingam komitetui: REGI (Darbo tvarkos taisyklių 50 straipsnis)

nuomonė: EMPL (Darbo tvarkos taisyklių 50 straipsnis)

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr.1299/2013 papildomas konkrečiomis bendradarbiavimo programų išlaidų tinkamumo finansuoti taisyklėmis (C(2014)01229 - 2014/2623(DEA))

Prieštaravimų pateikimo terminas: du mėn. nuo gavimo dienos, t. y. nuo 2014 m. kovo 4 d.

perduota atsakingam komitetui: REGI

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo dėl gamintojo „Great Wall Motor Company Limited“ 2010 m. vidutinio savitojo išmetamo CO2 kiekio iš dalies keičiamas Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr.114/2013 (C(2014)01267 - 2014/2622(DEA))

Prieštaravimų pateikimo terminas: du mėn. nuo gavimo dienos, t. y. nuo 2014 m. kovo 4 d.

perduota atsakingam komitetui: ENVI (Darbo tvarkos taisyklių 50 straipsnis)

nuomonė: ITRE (Darbo tvarkos taisyklių 50 straipsnis)

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo papildomos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2013/36/ES nuostatos dėl techninių reguliavimo standartų, susijusių su kokybiniais ir atitinkamais kiekybiniais kriterijais, pagal kuriuos nustatomos darbuotojų, kurių profesinė veikla turi reikšmingą poveikį įstaigos rizikos pobūdžiui, kategorijos (C(2014)01332 - 2014/2621(DEA))

Prieštaravimų pateikimo terminas: vienas mėnuo nuo gavimo dienos, t. y. nuo 2014 m. kovo 4 d.

perduota atsakingam komitetui: ECON

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo iš dalies keičiami Komisijos deleguotieji reglamentai (ES) Nr.1059/2010, 1060/2010, 1061/2010, 1062/2010, 626/2011, 392/2012, 874/2012, 665/2013, 811/2013 ir 812/2013 dėl su energija susijusių gaminių ženklinimo internete (C(2014)01371 - 2014/2626(DEA))

Prieštaravimų pateikimo terminas: du mėn. nuo gavimo dienos, t. y. nuo 2014 m. kovo 5 d.

perduota atsakingam komitetui: ITRE

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo papildomos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2003/71/EB nuostatos dėl prospekto priedų skelbimo techninių reguliavimo standartų (C(2014)01392 - 2014/2639(DEA))

Prieštaravimų pateikimo terminas: vienas mėnuo nuo gavimo dienos, t. y. nuo 2014 m. kovo 7 d.

perduota atsakingam komitetui: ECON

- Komisijos deleguotasis sprendimas, kuriuo nustatomi kriterijai ir sąlygos, kuriuos Europos referencijos centrų tinklai ir sveikatos priežiūros paslaugų teikėjai turi atitikti, kad galėtų prisijungti prie Europos referencijos centrų tinklo (C(2014)01408 - 2014/2643(DEA))

Prieštaravimų pateikimo terminas: du mėn. nuo gavimo dienos, t. y. nuo 2014 m. kovo 10 d.

perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo papildomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1301/2013 nuostatos, susijusios su išsamiomis taisyklėmis dėl Europos regioninės plėtros fondo lėšomis remiamų novatoriškų veiksmų tvarios miestų plėtros srityje atrankos ir valdymo principų (C(2014)01410 - 2014/2647(DEA))

Prieštaravimų pateikimo terminas: du mėn. nuo gavimo dienos, t. y. nuo 2014 m. kovo 11 d.

perduota atsakingam komitetui: REGI

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo papildomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr.528/2012 nuostatos dėl biocidinių produktų autorizacijos liudijimų, kuriems taikomas abipusio pripažinimo principas, galiojimo pratęsimo taisyklių (C(2014)01420 - 2014/2642(DEA))

Prieštaravimų pateikimo terminas: du mėn. nuo gavimo dienos, t. y. nuo 2014 m. kovo 7 d.

perduota atsakingam komitetui: ENVI (Darbo tvarkos taisyklių 50 straipsnis)

nuomonė: IMCO (Darbo tvarkos taisyklių 50 straipsnis)

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo papildomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr.1151/2012 nuostatos dėl neprivalomo kokybės termino „kalnų produktas“ vartojimo sąlygų (C(2014)01445 - 2014/2650(DEA))

Prieštaravimų pateikimo terminas: du mėn. nuo gavimo dienos, t. y. nuo 2014 m. kovo 11 d.

perduota atsakingam komitetui: AGRI

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo dėl naujų priemonių įtraukimo į nacionalines vyno sektoriaus paramos programas iš dalies keičiant Komisijos reglamentą (EB) Nr.555/2008 papildomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr.1308/2013 (C(2014)01446 - 2014/2652(DEA))

Prieštaravimų pateikimo terminas: du mėn. nuo gavimo dienos, t. y. nuo 2014 m. kovo 11 d.

perduota atsakingam komitetui: AGRI

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo dėl tam tikrų reikalavimų, susijusių su privataus žemės ūkio produktų saugojimo pagalba, nustatymo iš dalies keičiant Komisijos reglamentą (EB) Nr. 826/2008 papildomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1308/2013 (C(2014)01447 - 2014/2649(DEA))

Prieštaravimų pateikimo terminas: du mėn. nuo gavimo dienos, t. y. nuo 2014 m. kovo 11 d.

perduota atsakingam komitetui: AGRI

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1308/2013 papildomas nuostatomis dėl alyvuogių aliejaus ir valgomųjų alyvuogių sektoriaus paramos programų (C(2014)01449 - 2014/2646(DEA))

Prieštaravimų pateikimo terminas: du mėn. nuo gavimo dienos, t. y. nuo 2014 m. kovo 11 d.

perduota atsakingam komitetui: AGRI

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo iš dalies keičiant Komisijos reglamentą (EB) Nr.288/2009 dėl pagalbos skyrimo papildomoms priemonėms, susijusioms su vaisių ir daržovių vartojimo skatinimo mokyklose programos įgyvendinimu, papildomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr.1308/2013 (C(2014)01450 - 2014/2645(DEA))

Prieštaravimų pateikimo terminas: du mėn. nuo gavimo dienos, t. y. nuo 2014 m. kovo 11 d.

perduota atsakingam komitetui: AGRI

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo, iš dalies keičiant Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) Nr.543/2011 dėl vaisių bei daržovių ir perdirbtų vaisių bei daržovių sektorių, papildomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr.1308/2013 ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr.1306/2013 (C(2014)01451 - 2014/2644(DEA))

Prieštaravimų pateikimo terminas: du mėn. nuo gavimo dienos, t. y. nuo 2014 m. kovo 11 d.

perduota atsakingam komitetui: AGRI

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo papildomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr.1306/2013 nuostatos dėl valstybės intervencijos išlaidų (C(2014)01457 - 2014/2651(DEA))

Prieštaravimų pateikimo terminas: du mėn. nuo gavimo dienos, t. y. nuo 2014 m. kovo 11 d.

perduota atsakingam komitetui: AGRI

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo Tarybos reglamentas (EB) Nr.73/2009 ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1307/2013 papildomi nuostatomis dėl taisyklių, pagal kurias apskaičiuojama, kiek valstybės narės sumažina išmokas ūkininkams dėl 2014 m. išmokų linijinio sumažinimo ir finansinės drausmės 2014 kalendoriniais metais (C(2014)01538 - 2014/2653(DEA))

Prieštaravimų pateikimo terminas: du mėn. nuo gavimo dienos, t. y. nuo 2014 m. kovo 11 d.

perduota atsakingam komitetui: AGRI

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo papildomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr.1306/2013 nuostatos dėl mokėjimo agentūrų ir kitų įstaigų, finansų valdymo, sąskaitų patvirtinimo, užstatų ir dėl euro naudojimo (C(2014)01565 - 2014/2648(DEA))

Prieštaravimų pateikimo terminas: du mėn. nuo gavimo dienos, t. y. nuo 2014 m. kovo 11 d.

perduota atsakingam komitetui: AGRI

Parlamentui buvo perduotas šis klaidų ištaisymas:

- 2014 m. sausio 7 d. Komisijos deleguotojo reglamento dėl Europos struktūrinių ir investicinių fondų Europos partnerystės elgesio kodekso klaidų ištaisymas (C(2013)09651)

perduota atsakingam komitetui: AGRI

nuomonė: EMPL, PECH, AGRI.

Teisinė informacija - Privatumo politika