Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Woensdag 12 maart 2014 - Straatsburg

2. Gedelegeerde handelingen (artikel 87 bis, lid 6, van het Reglement)

De volgende ontwerpen van gedelegeerde handelingen zijn aan het Parlement toegezonden:

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 1303/2013 van het Europees Parlement en de Raad houdende gemeenschappelijke bepalingen inzake het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds, het Cohesiefonds, het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling en het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij en algemene bepalingen inzake het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds, het Cohesiefonds en het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij (C(2014)01207 – 2014/2619(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: twee maanden, vanaf de datum van ontvangst van 3 maart 2014

verwezen naar ten principale: REGI (artikel 50 van het Reglement)

advies: EMPL (artikel 50 van het Reglement)

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 1299/2013 van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot specifieke regels betreffende de subsidiabiliteit van de uitgaven voor samenwerkingsprogramma's (C(2014)01229 – 2014/2623(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: twee maanden, vanaf de datum van ontvangst van 4 maart 2014

verwezen naar ten principale: REGI

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot wijziging van Gedelegeerde Verordening (EU) nr.114/2013 wat de gemiddelde specifieke CO2-emissies van de fabrikant Great Wall Motor Company Limited in 2010 betreft (C(2014)01267 – 2014/2622(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: twee maanden, vanaf de datum van ontvangst van 4 maart 2014

verwezen naar ten principale: ENVI (artikel 50 van het Reglement),

advies: ITRE (artikel 50 van het Reglement)

- Gedelegeerde verordening van de Commissie houdende aanvulling van Richtlijn 2013/36/EU van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot technische reguleringsnormen met betrekking tot kwalitatieve en passende kwantitatieve criteria tot vaststelling van de categorieën van medewerkers wier beroepswerkzaamheden het risicoprofiel van een instelling materieel beïnvloeden (C(2014)01332 – 2014/2621(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: een maand, vanaf de datum van ontvangst van 4 maart 2014

verwezen naar ten principale: ECON

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot wijziging van de gedelegeerde verordeningen (EU) nr. 1059/2010, 1060/2010, 1061/2010, 1062/2010, 626/2011, 392/2012, 874/2012, 665/2013, 811/2013 en 812/2013 van de Commissie wat de etikettering van energiegerelateerde producten op internet betreft (C(2014)01371 – 2014/2626(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: twee maanden, vanaf de datum van ontvangst van 5 maart 2014

verwezen naar ten principale: ITRE

- Gedelegeerde verordening van de Commissie houdende aanvulling van Richtlijn 2003/71/EG van het Europees Parlement en de Raad met technische reguleringsnormen voor de publicatie van supplementen op het prospectus (C(2014)01392 – 2014/2639(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: een maand, vanaf de datum van ontvangst van 7 maart 2014

verwezen naar ten principale: ECON

- Gedelegeerd besluit van de Commissie tot vaststelling van de criteria en voorwaarden waaraan Europese referentienetwerken en zorgaanbieders die zich bij een Europees referentienetwerk willen aansluiten, moeten voldoen (C(2014)01408 – 2014/2643(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: twee maanden, vanaf de datum van ontvangst van 10 maart 2014

verwezen naar ten principale: ENVI

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 1301/2013 van het Europees Parlement en de Raad ten aanzien van de gedetailleerde regels met betrekking tot de beginselen voor de selectie en het beheer van innovatieve acties op het gebied van duurzame stedelijke ontwikkeling die ondersteund moeten worden door het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling (C(2014)01410 – 2014/2647(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: twee maanden, vanaf de datum van ontvangst van 11 maart 2014

verwezen naar ten principale: REGI

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 528/2012 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de voorschriften voor de verlenging van aan wederzijdse erkenning onderworpen toelatingen voor biociden (C(2014)01420 – 2014/2642(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: twee maanden, vanaf de datum van ontvangst van 7 maart 2014

verwezen naar ten principale: ENVI (artikel 50 van het Reglement)

advies: IMCO (artikel 50 van het Reglement)

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 1151/2012 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de voorwaarden voor het gebruik van de facultatieve kwaliteitsaanduiding "product uit de bergen" (C(2014)01445 – 2014/2650(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: twee maanden, vanaf de datum van ontvangst van 11 maart 2014

verwezen naar ten principale: AGRI

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 1308/2013 van het Europees Parlement en de Raad middels een wijziging van Verordening (EG) nr. 555/2008 van de Commissie wat nieuwe maatregelen in het kader van de nationale steunprogramma's in de wijnsector betreft (C(2014)01446 – 2014/2652(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: twee maanden, vanaf de datum van ontvangst van 11 maart 2014

verwezen naar ten principale: AGRI

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 1308/2013 van het Europees Parlement en de Raad middels wijziging van Verordening (EG) nr. 826/2008 van de Commissie wat betreft bepaalde vereisten met betrekking tot landbouwproducten waarvoor particuliere-opslagsteun wordt verleend (C(2014)01447 – 2014/2649(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: twee maanden, vanaf de datum van ontvangst van 11 maart 2014

verwezen aar ten principale: AGRI

- Gedelegeerde verordening van de Commissie ter aanvulling van Verordening (EU) nr. 1308/2013 van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot de programma's ter ondersteuning van de sector olijfolie en tafelolijven (C(2014)01449 – 2014/2646(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: twee maanden, vanaf de datum van ontvangst van 11 maart 2014

verwezen naar ten principale: AGRI

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 1308/2013 van het Europees Parlement en de Raad middels een wijziging van Verordening (EG) nr. 288/2009 van de Commissie wat de verstrekking van steun voor begeleidende maatregelen in het kader van een schoolfruit- en -groentenregeling betreft (C(2014)01450 – 2014/2645(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: twee maanden, vanaf de datum van ontvangst van 11 maart 2014

verwezen naar ten principale: AGRI

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 1308/2013 van het Europees Parlement en de Raad en van Verordening (EU) nr. 1306/2013 van het Europees Parlement en de Raad door wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 543/2011 van de Commissie met betrekking tot de sectoren groenten en fruit en verwerkte groenten en fruit (C(2014)01451 – 2014/2644(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: twee maanden, vanaf de datum van ontvangst van 11 maart 2014

verwezen naar ten principale: AGRI

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 1306/2013 van het Europees Parlement en de Raad, wat uitgaven voor openbare interventie betreft (C(2014)01457 – 2014/2651(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: twee maanden, vanaf de datum van ontvangst van 11 maart 2014

verwezen naar ten principale: AGRI

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EG) nr. 73/2009 van de Raad en Verordening (EU) nr.1307/2013 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de berekeningsgrondslag voor de verlagingen die de lidstaten vanwege de lineaire verlaging van de betalingen in 2014 en vanwege de financiële discipline voor kalenderjaar 2014 op de landbouwers moeten toepassen (C(2014)01538 – 2014/2653(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: twee maanden, vanaf de datum van ontvangst van 11 maart 2014

verwezen naar ten principale: AGRI

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 1306/2013 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de betaalorganen en andere instanties, het financieel beheer, de goedkeuring van de rekeningen, de zekerheden en het gebruik van de euro (C(2014)01565 – 2014/2648(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: twee maanden, vanaf de datum van ontvangst van 11 maart 2014

verwezen naar ten principale: AGRI

De volgende rectificatie is aan het Parlement toegezonden:

- Rectificatie van de gedelegeerde verordening van de Commissie van 7 januari 2014 betreffende de Europese gedragscode inzake partnerschap in het kader van de Europese structuur- en investeringsfondsen (C(2013)09651)

verwezen naar ten principale: REGI

advies: EMPL, PECH, AGRI.

Juridische mededeling - Privacybeleid