Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Środa, 12 marca 2014 r. - Strasburg

2. Akty delegowane (art. 87a ust. 6 Regulaminu)

Parlamentowi przekazano następujące projekty aktów delegowanych:

- Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (C(2014)01207 – 2014/2619(DEA))
Termin wniesienia sprzeciwu: dwa miesiące od daty wpłynięcia 3 marca 2014 r.
odesłano komisja przedm. właść.: REGI (art. 50 Regulaminu)

opinia: EMPL (art. 50 Regulaminu)

- Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1299/2013 w odniesieniu do przepisów szczególnych dotyczących kwalifikowalności wydatków w ramach programów współpracy (C(2014)01229 – 2014/2623(DEA))
Termin wniesienia sprzeciwu: dwa miesiące od daty wpłynięcia 4 marca 2014 r.
odesłano komisja przedm. właść.: REGI

- Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) nr114/2013 w odniesieniu do średniego indywidualnego poziomu emisji CO2 producenta Great Wall Motor Company Limited w 2010 r. (C(2014)01267 – 2014/2622(DEA))

Termin wniesienia sprzeciwu: dwa miesiące od daty wpłynięcia 4 marca 2014 r.
odesłano komisja przedm. właść.: ENVI (art. 50 Regulaminu)

opinia: ITRE (art. 50 Regulaminu)

- Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych w odniesieniu do kryteriów jakościowych i właściwych kryteriów ilościowych ustalania kategorii pracowników, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka instytucji (C(2014)01332 – 2014/2621(DEA))
Termin wniesienia sprzeciwu: dwa miesiące od daty wpłynięcia 4 marca 2014 r.
odesłano komisja przedm. właść.: ECON

- Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające rozporządzenia delegowane Komisji (UE) nr 1059/2010, 1060/2010, 1061/2010, 1062/2010, 626/2011, 392/2012, 874/2012, 665/2013, 811/2013 i 812/2013 w odniesieniu do etykietowania produktów związanych z energią w internecie (C(2014)01371 – 2014/2626(DEA))

Termin wniesienia sprzeciwu: dwa miesiące od daty wpłynięcia 5 marca 2014 r
odesłano komisja przedm. właść.: ITRE

- Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające dyrektywę 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących publikacji suplementów do prospektu emisyjnego (C(2014)01392 – 2014/2639(DEA))

Termin wniesienia sprzeciwu: jeden miesiąc od daty wpłynięcia 7 marca 2014 r
odesłano komisja przedm. właść.: ECON

- Decyzja delegowana Komisji ustanawiająca kryteria i warunki, które muszą spełniać europejskie sieci referencyjne i świadczeniodawcy chcący wstąpić do europejskiej sieci referencyjnej (C(2014)01408 – 2014/2643(DEA))

Termin wniesienia sprzeciwu: dwa miesiące od daty wpłynięcia 10 marca 2014 r
odesłano komisja przedm. właść.: ENVI

- Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1301/2013 w odniesieniu do szczegółowych przepisów dotyczących zasad wyboru przeznaczonych do wsparcia przez EFRR innowacyjnych działań w dziedzinie zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich i zarządzania tymi działaniami (C(2014)01410 – 2014/2647(DEA))

Termin wniesienia sprzeciwu: dwa miesiące od daty wpłynięcia 11 marca 2014 r
odesłano komisja przedm. właść.: REGI

- Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012 w odniesieniu do zasad odnawiania pozwoleń na produkty biobójcze w procedurze wzajemnego uznawania (C(2014)01420 – 2014/2642(DEA))

Termin wniesienia sprzeciwu: dwa miesiące od daty wpłynięcia 7 marca 2014 r
odesłano komisja przedm. właść.: ENVI (art. 50 Regulaminu)

opinia: IMCO (art. 50 Regulaminu)

- Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 w odniesieniu do warunków używania stosowanego fakultatywnie określenia jakościowego „produkt górski” (C(2014)01445 – 2014/2650(DEA))

Termin wniesienia sprzeciwu: dwa miesiące od daty wpłynięcia 11 marca 2014 r
odesłano komisja przedm. właść.: AGRI

- Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr1308/2013 poprzez zmianę rozporządzenia Komisji (WE) nr555/2008 w odniesieniu do nowych środków w ramach krajowych programów wsparcia w sektorze wina (C(2014)01446 – 2014/2652(DEA))

Termin wniesienia sprzeciwu: dwa miesiące od daty wpłynięcia 11 marca 2014 r.
odesłano komisja przedm. właść.: AGRI

- Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr1308/2013 poprzez zmianę rozporządzenia Komisji (WE) nr826/2008 w odniesieniu do określonych wymogów związanych z produktami rolnymi objętymi dopłatami do prywatnego przechowywania (C(2014)01447 – 2014/2649(DEA))

Termin wniesienia sprzeciwu: dwa miesiące od daty wpłynięcia 11 marca 2014 r.
odesłano komisja przedm. właść.: AGRI

- Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 w odniesieniu do programów wsparcia dla sektora oliwy z oliwek i oliwek stołowych (C(2014)01449 – 2014/2646(DEA))

Termin wniesienia sprzeciwu: dwa miesiące od daty wpłynięcia 11 marca 2014 r.
odesłano komisja przedm. właść.: AGRI

- Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr1308/2013 poprzez zmianę rozporządzenia Komisji (WE) nr288/2009 w odniesieniu do przyznawania pomocy na środki towarzyszące w ramach programu „Owoce i warzywa wszkole” (C(2014)01450 – 2014/2645(DEA))

Termin wniesienia sprzeciwu: dwa miesiące od daty wpłynięcia 11 marca 2014 r.
odesłano komisja przedm. właść.: AGRI

- Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 poprzez zmianę rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 543/2011 w odniesieniu do sektora owoców i warzyw oraz sektora przetworzonych owoców i warzyw (C(2014)01451 – 2014/2644(DEA))

Termin wniesienia sprzeciwu: dwa miesiące od daty wpłynięcia 11 marca 2014 r.
odesłano komisja przedm. właść.: AGRI

- Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013w odniesieniu do wydatków w zakresie interwencji publicznej (C(2014)01457 – 2014/2651(DEA))

Termin wniesienia sprzeciwu: dwa miesiące od daty wpłynięcia 11 marca 2014 r.
odesłano komisja przedm. właść.: AGRI

- Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2009 oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013 w odniesieniu do podstawy obliczania zmniejszeń stosowanych przez państwa członkowskie w odniesieniu do rolników ze względu na liniowe zmniejszenie płatności w 2014 r. oraz dyscyplinę finansową w roku kalendarzowym 2014 (C(2014)01538 – 2014/2653(DEA))
Termin wniesienia sprzeciwu: dwa miesiące od daty wpłynięcia 11 marca 2014 r.

odesłano komisja przedm. właść.: AGRI

- Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające rozporządzenie (UE) Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1306/2013 w odniesieniu do agencji płatniczych i innych organów, zarządzania finansami, rozliczania rachunków, zabezpieczeń oraz stosowania euro (C(2014)01565 – 2014/2648(DEA))
Termin wniesienia sprzeciwu: dwa miesiące od daty wpłynięcia 11 marca 2014 r.
odesłano komisja przedm. właść.: AGRI

Przekazano Parlamentowi następujące sprostowanie:

Sprostowanie do rozporządzenia delegowanego Komisji z dnia 7 stycznia 2014 w sprawie europejskiego kodeksu postępowania w zakresie partnerstwa w ramach europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych (C(2013)09651)

odesłano do komisji przedm. właść.: REGI

opinia: EMPL, PECH, AGRI

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności